Search result for

cricket

(68 entries)
(3.1176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cricket-, *cricket*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cricket[N] จิ้งหรีด
cricket[N] กีฬาคริกเก็ต
cricket[VI] เล่นคริกเก็ต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cricket(คริค'คิท) n. จิ้งหรีด,กีฬาคริคเก็ต,การเล่นที่ยุติธรรม,ความประพฤติของสุภาพของสุภาพบุรุษ vi.
mole cricketแมงกระชอน

English-Thai: Nontri Dictionary
cricket(n) จิ้งหรีด,กีฬาชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cricketsจิ้งหรีด [TU Subject Heading]
Cricketsจิ้งหรีด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not like an "I live in the wall and eat crickets" kind of weird... but just like a little off.ไม่เหมือนกับ"ชีวิตในกรอบและกินแต่ชิคเคล็ท" แปลกมากๆ แต่เพี้ยนแค่นิดหน่อย The House Bunny (2008)
And, Jiminy Cricket do the locals consider Muntz the bee's knees.นี่คือเพื่อนร่วมทางที่ซื่อสัตย์ ของมันซ์ทผู้ยิ่งใหญ่ Up (2009)
Jiminy Cricket.เหล่าบริวาร Up (2009)
- Crickets.เสียงจั๊กจั่น Lost Boys (2009)
Oh, dude, you are never getting a shiksa goddess. Thatis a snowy tree cricket.นายไม่มีวันได้แม้มนางฟ้าจำแลงแน่ นั่นจิ้งหรีดหิมะแน่ The Jiminy Conjecture (2009)
Sounds like a cricket. Hang on. Based on the number of chirps per minute and the ambient temperature in this room, it is a snowy tree cricket.เสียงเหมือนจิ้งเหรีด รอเดี๋ยว อิงจากเสียงร้องต่อนาที The Jiminy Conjecture (2009)
In 1890, Emile Dolbear determined that there was a fixed relationship between the number of chirps per minute of the snowy tree cricket and the ambient temperature.ปี 1980 เอมิล ดอลล์แบร์ ค้นพบว่า มีความสัมพันธ์ที่แน่นอน The Jiminy Conjecture (2009)
A precise relationship that is not present with ordinary field crickets.ความสัมพันธืที่แน่นอนนี้ ไม่เกิดกับจิ้งหรีดโป่งทั่วไป The Jiminy Conjecture (2009)
Okay, you were right about wolverine and bone claws, but you're wrong about the cricket.นายอาจคิดถูกเรื่องวูลฟ์เวอรีนกับกรงเล็บ แต่ผิดเรื่องจิ้งหรีด The Jiminy Conjecture (2009)
I am willing to bet anything that's an ordinary field cricket.ฉันยินดีพนันทุกอย่าง ว่าเป็นจิ้งหรีดโป่ง The Jiminy Conjecture (2009)
But the cricket thing, I don't buy.แต่ฉันไม่เชื่อเรื่องจิ้งหรีดหรอกนะ The Jiminy Conjecture (2009)
There is no way to determine the species of the cricket without examining it.ไม่มีทางที่จะระบุพันธของจิ้งหรีดได้ The Jiminy Conjecture (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cricketBaseball is different from cricket.
cricketI should like to join the cricket club.
cricketJust as Japanese boys play baseball, so English boys play cricket.
cricketJust as the America like baseball, the British like cricket.
cricketMy uncle is an amateur cricket player.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จังหรีด[N] cricket, See also: leaping chirping insect, Syn. จิ้งหรีด, Example: ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครได้ยินเสียงจังหรีดร้อง, Count unit: ตัว, Thai definition: แมลงมีปีกชนิดหนึ่ง มักมีสีน้ำตาลแดง และขุดรูอยู่ใต้ดิน ตัวผู้มีอวัยวะทำเสียงเป็นฟันเล็กๆ อยู่ตามเส้นปีก ใช้กรีดกับแผ่นทำเสียงที่อยู่ที่ปีกอีกข้างหนึ่ง, Notes: (กวี)
จิ้งหรีด[N] cricket, See also: leaping chirping insect, Syn. จังหรีด, Example: จิ้งหรีดและแมลงต่างๆ กรีดเสียงแหลมแทรกอยู่ในความมืดและหนาวเย็น, Count unit: ตัว, Thai definition: แมลงมีปีก 2 คู่ มักมีสีน้ำตาลแดง และขุดรูอยู่ในดิน ตัวผู้มีอวัยวะทำเสียงเป็นฟันเล็กๆ อยู่ตามเส้นปีก ใช้กรีดกับแผ่นทำเสียงที่อยู่ที่ปีกอีกข้างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิ้งโก่ง[n. exp.] (jingkōng) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีด [n.] (jingrīt) EN: cricket ; House Cricket   FR: criquet [m]
จิ้งหรีดดำ[n. exp.] (jingrīt dam) EN: Field Cricket   
จิ้งหรีดหัวโต[n. exp.] (jingrīt hūa tō) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีดโก่ง[n. exp.] (jingrīt kōng) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีดน้อย[n. exp.] (jingrīt nøi) EN: Ground Cricket   
จิโปม[n. exp.] (jipōm) EN: Short-tailed Cricket   
กี้ดีด[n.] (kīdīt) EN: cricket ; House Cricket   
กิหล่อ[n. exp.] (kilø) EN: Short-tailed Cricket   
กิโหลน[n.] (kilōn) EN: Field Cricket   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRICKET    K R IH1 K AH0 T
CRICKETS    K R IH1 K AH0 T S
CRICKET'S    K R IH1 K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cricket    (n) (k r i1 k i t)
crickets    (n) (k r i1 k i t s)
cricketer    (n) (k r i1 k i t @ r)
cricketers    (n) (k r i1 k i t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kricket {n} [sport] | Kricket spielencricket | to cricket [Add to Longdo]
Kricketball {m} [sport]cricket ball [Add to Longdo]
Schlagholz {n} [sport]cricket bat; bat [Add to Longdo]
Schuppenkopfprinie {f} [ornith.]Cricket Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
ウィケット[, uiketto] (n) wicket (e.g. in cricket) [Add to Longdo]
ウィッケット[, uikketto] (n) wicket (cricket) [Add to Longdo]
クリケット[, kuriketto] (n) cricket (game); (P) [Add to Longdo]
クリケットクラブ[, kurikettokurabu] (n) cricket club [Add to Longdo]
スタンプ[, sutanpu] (n) (1) (See シャチハタ) stamp; (2) stump (e.g. in cricket); (P) [Add to Longdo]
バット[, batto] (n) (1) bat (in baseball, cricket, etc.); (2) (obsc) (See 蝙蝠) bat (animal); (3) tray (from fre [Add to Longdo]
三柱門[みはしらもん, mihashiramon] (n) wicket (e.g. in cricket); castle; stumps [Add to Longdo]
松虫[まつむし, matsumushi] (n) pine cricket [Add to Longdo]
蝉時雨[せみしぐれ, semishigure] (n) outburst of cricket chirping [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
板球[bǎn qiú, ㄅㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, ] cricket (ball game) [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] cricket [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] cricket [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, ] cricket [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] cricket [Add to Longdo]
蟋蟀[xī shuài, ㄒㄧ ㄕㄨㄞˋ, ] cricket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cricket \Crick"et\ (kr?k"?t), n. [OE. criket, OF. crequet,
   criquet; prob. of German origin, and akin to E. creak; cf. D.
   kriek a cricket. See {Creak}.] (Zool.)
   An orthopterous insect of the genus {Gryllus}, and allied
   genera. The males make chirping, musical notes by rubbing
   together the basal parts of the veins of the front wings.
   [1913 Webster]
 
   Note: The common European cricket is {Gryllus domesticus};
      the common large black crickets of America are {Gryllus
      niger}, {Gryllus neglectus}, and others.
      [1913 Webster]
 
   {Balm cricket}. See under {Balm}.
 
   {Cricket bird}, a small European bird ({Silvia locustella});
    -- called also {grasshopper warbler}.
 
   {Cricket frog}, a small American tree frog ({Acris gryllus});
    -- so called from its chirping.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cricket \Crick"et\, n. [AS. cricc, crycc, crooked staff, crutch.
   Perh. first used in sense 1, a stool probably having been
   first used as a wicket. See {Crutch}.]
   1. A low stool.
    [1913 Webster]
 
   2. A game much played in England, and sometimes in America,
    with a ball, bats, and wickets, the players being arranged
    in two contesting parties or sides.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) A small false roof, or the raising of a portion of
    a roof, so as to throw off water from behind an obstacle,
    such as a chimney.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cricket \Crick"et\, v. i.
   To play at cricket. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cricket
   n 1: leaping insect; male makes chirping noises by rubbing the
      forewings together
   2: a game played with a ball and bat by two teams of 11 players;
     teams take turns trying to score runs
   v 1: play cricket

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top