Search result for

เป้า

(79 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป้า-, *เป้า*.
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
裤裆[kù dāng] (n ) เป้ากางเกง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป้า [N] aim, See also: purpose, objective, target, goal, quota, Syn. จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, ที่หมาย, เป้าประสงค์, Example: ปีนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะทำยอดขายให้ได้ร้อยล้านบาท, Thai definition: สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย
เป้า [N] target, See also: mark, spot, sign, Syn. จุดเล็ง, จุดกำหนด, เป้านิ่ง, Example: เขายิงธนูถูกเป้าทุกครั้ง, Count unit: อัน,แผ่นฯลฯ, Thai definition: สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย
เป้า [N] target, See also: mark, spot, sign, Syn. จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เขายิงธนูถูกเป้าทุกครั้ง, Thai definition: สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย
เป้า [N] aim, See also: purpose, objective, target, goal, Syn. จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, ที่หมาย, Example: ปีนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะทำยอดขายให้ได้ร้อยล้านบาท, Thai definition: สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย
เป้า [N] crotch (of trousers), Syn. เป้ากางเกง, Example: กางเกงตัวนี้เป้าตึงแล้ว ต้องนำไปแก้
เป้า [N] crotch, Syn. เป้ากางเกง, Example: นักร้องเต้นจนเป้าขาด, Thai definition: ชิ้นผ้าที่ประกอบตรงกับรอยที่ตึงเพื่อให้หย่อนได้
เป้า [N] Treron curviro-stra, See also: Treron phoenicoptera, Syn. เปล้า, นกเปล้า, Example: นกบางชนิดเช่น เป้า ส่วนใหญ่ตัวผู้จะสวยกว่าตัวเมีย, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Columbidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับนกเขาและนกพิราบ ลำตัวสีเขียวเห็นได้ชัด แต่ละชนิดแตกต่างกันตรงสีที่หน้าอกและไหล่ซึ่งอาจมีสีม่วงหรือน้ำตาล กินผลไม้ ชอบหากินเป็นฝูงๆ มีหลายชนิด
เป้านิ่ง [N] fixed target, Syn. เป้า, Example: เธอใช้ขาลากตัวเองไปๆ มาๆ บ้างดีกว่านั่งเป็นเป้านิ่งให้เสี่ยจ้องเอา ๆ, Thai definition: เป้าคนหรือสัตว์หรือสิ่งของที่ไม่เคลื่อนไหว
เป้าหมาย [N] aim, See also: purpose, goal, objective, target, Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, Example: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมาย [N] target, See also: objective, bull's eye, Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์, Thai definition: บุคคลหรือสิ่งที่ใช้เป็นเป้าแห่งการโจมตี หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป่าก. พ่นลมออกมาทางปาก, อาการที่ลมพุ่งเข้ามาหรือออกไปเช่นนั้น เช่น ตรงหน้าต่างลมเป่าดี, ทำให้เครื่องดนตรีหรือสิ่งอื่นเกิดเสียงโดยใช้ลมปากเช่น เป่าขลุ่ย, ทำให้สิ่งที่อยู่ในลำกล้องเช่นกล้องเป่าเป็นต้น ออกจากลำกล้องโดยวิธีเป่า เช่น เป่ายานัตถุ์ เป่าลูกดอก.
เป๊าน. ปีฉลู, เขียนเป็น เปรา ก็มี.
เป๋าน. กระเป๋า
เป๋าชื่อการนับแต้มลูกเต๋าที่ขึ้น ๓ หน้าเหมือนกัน.
เป้าน. สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย เช่น นักยิงปืนยิงถูกตรงเป้าทุกนัด เอาต้นไม้เป็นเป้า
เป้าโดยปริยายหมายความว่า เป็นที่เพ่งเล็ง เช่น เป็นเป้าสายตา.
เป้าน. ชิ้นผ้าที่เย็บแทรกตะเข็บตรงรักแร้เสื้อหรือรอยต่อขากางเกงผ้าหรือกางเกงแพรเพื่อให้เคลื่อนไหวได้สะดวก
เป้าส่วนของเสื้อที่อยู่ใต้รักแร้หรือส่วนของกางเกงที่อยู่ใต้หว่างขา.
เป้าน. นกเปล้า. (ดู เปล้า ๒).
เป่ากบน. การเล่นของเด็กชนิดหนึ่ง โดยมีผู้เล่น ๒ คน ผลัดกันเป่ายางรัดของวงเล็ก ๆ ให้เกยทับยางของฝ่ายตรงข้าม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equity-loan target ratioเป้าหมายอัตราส่วนของทุนต่อเงินกู้ [เศรษฐศาสตร์]
Aims and objectivesเป้าหมายและวัตถุประสงค์ [TU Subject Heading]
Goal (Psychology)เป้าหมาย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Millennium Development Goalsเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ [การทูต]
Millennium Development Goalsเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ [เศรษฐศาสตร์]
Aimsเป้าหมาย [การแพทย์]
phamacogenomicsphamacogenomics, เป้าหมายของศาสตร์นี้คือการใช้ข้อมูลด้านพันธุกรรมเพื่อการวินิจฉัยโรค ช่วยในการทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคในแต่ละบุคคล และทำให้แพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม เช่น การกำหนดชนิดและปริมาณยา ตามลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วย [ชีวจริยธรรม]
Goals, Two-Positiveเป้าประสงค์ที่มีให้เลือก 2 อย่างที่น่าพึงพอใจ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป่า[v.] (pao) EN: blow ; blast   FR: souffler
เป้า[n.] (pao) EN: target ; mark ; objective ; goal   FR: cible [f] ; objectif [m] ; but [m]
เป้ากางเกง[n. exp.] (pāo kāng kēng) EN: gusset   FR: soufflet [m]
เป่าขลุ่ย[v. exp.] (pao khlui) EN: flute ; play the flute   FR: jouer de la flûte
เป่านกหวีด[v. exp.] (pao nokwīt) EN: blow a whistle ; whistle   FR: siffler
เป้าประสงค์[n.] (paoprasong) EN: aim ; intention ; objective   
เป้าหมาย[n.] (paomāi) EN: aim ; purpose ; goal ; objective ; target   FR: but [m] ; objectif [m] ; cible [f]
เป้าหมายกลยุทธ์[n. exp.] (paomāi konlayut) EN: strategic goal   FR: objectif stratégique [m]
เป้าหมายการผลิต[n. exp.] (paomāi kān phalit) EN: production target   FR: objectif de production [m]
เป้าหมายของชีวิต[n. exp.] (paomāi khøng chīwit) EN: purpose of life   FR: but de l'existence [m]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
boxing pads (n ) เป้าล่อมวยสั้น
subject (n ) เป้าหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim    [N] เป้า, See also: เป้าหมาย, ที่หมาย, Syn. target, point
ambition    [N] จุดมุ่งหมาย, See also: เป้าหมาย, Syn. gold, end
clout    [N] เป้าที่ใช้ในการยิงธนู
crotch    [N] เป้ากางเกง
dartboard    [N] เป้าสำหรับปาลูกดอก, See also: กระดานสำหรับปาลูกดอก
decoy    [N] สิ่งล่อ, See also: เป้าหลอก, เหยื่อ, นกต่อ, Syn. allurement, bait, enticement, inducement
end    [N] เป้าหมาย, See also: วัตถุประสงค์, Syn. aim, object, purpose
sitting target    [IDM] เป้านิ่ง, See also: เป้านิ่ง
mark    [N] เป้าหมาย, See also: จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, Syn. butt, target
meaning    [N] จุดประสงค์, See also: เป้าหมาย, สิ่งที่ตั้งใจจะพูดหรือบอก, Syn. purpose, aim, design, goal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
aim(เอม) vt.,vi.,n. เล็ง, เข้าหา, มุ่งหมาย, จุดประสงค์, ความมุ่งหมาย, การเล็งเป้า. -aimer n. -aimful adj -aimless adj. -aimlessness n., Syn. mark, goal, aspiration)
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
bombsightn. เครื่องเล็งเป้าการยิงหรือทิ้งระเบิด
bourn(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
bourne(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
bull's eye(บูล'ซอาย) n. ใจกลางเป้า,ขีปนาวุธที่ยิงถูกกลางเป้า., See also: bull's-eyed adj. ดูbull's eye

English-Thai: Nontri Dictionary
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
butt(n) ด้าม,ก้นบุหรี่,ตอไม้,เป้า,ไหสุรา,ถังเหล้า
center(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
centre(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
decoy(n) สิ่งล่อ,นกต่อ,เหยื่อ,เป้าหลอก,ผู้ล่อลวง
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
destine(vt) วางจุดหมาย,กำหนดเป้าหมาย,เป็นเคราะห์กรรม
goal(n) จุดหมายปลายทาง,หลักชัย,ประตูฟุตบอล,เป้าหมาย
limelight(n) ไฟฉายตัวละครให้เห็นชัด,เป้าสายตา,จุดสนใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
目標[もくひょう, mokuhyou] (n) เป้าหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
目安[めやく, meyaku] (n) เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
旅先[たびさき, tabisaki] Thai: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว English: destination

German-Thai: Longdo Dictionary
Ziel(n) |das, pl. Ziele| เป้าหมาย
Aufwand(n) |der, nur Sg.| ทุกอย่างที่ถูกนำมาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนงาน , See also: aufwenden
erzielen(vt) |erzielte, hat erzielt, etw.(A)| บรรลุเป้าหมาย, ประสบผลสำเร็จ, ไปถึง เช่น Mit dieser Methode erzielen Sie Fortschritte rasch. ด้วยวิธีนี้ คุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว , See also: S. erfüllen, erreichen,
zu(prep) |+ D| ไปสู่, ยังที่, ไปยัง (ใช้บอกเป้าหมายของการเดินทางหรือการเคลื่อนที่) เช่น zur Post gehen, zur Arbeit fahren, zu einem Konzert

French-Thai: Longdo Dictionary
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement

Are you satisfied with the result?

Go to Top