ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bourn

B AO1 R N   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bourn-, *bourn*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bourn(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
bourne(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bourne?บอร์น Jason Bourne (2016)
You go to Brighton? I wouldn't trust you as near it as East Bourne. Not for fifty pounds!ให้ลูกไปไบรตันน่ะเหรอ พ่อจะไม่ไว้ใจลูกอีกแล้ว ให้ไปไม่เกินอีสบอร์น ไม่เกิน 50 ปอนด์หรอก Episode #1.5 (1995)
Bourne?บอร์นล่ะ? เรียบร้อย The Bourne Supremacy (2004)
It's finished. Bourne. The files.เรียบร้อยหมด ทั้งบอร์น แฟ้มข้อมูล ลายนิ้วมือ The Bourne Supremacy (2004)
- Jason Bourne happened. You got the files. Then let's cut the crap.เจสัน บอร์น ไง คุณก็ได้ข้อมูลไปแล้วนี่ The Bourne Supremacy (2004)
'Conklin couldn't fix it, couldn't find Bourne. It all went sideways.'คอนกลินไม่สามารถแก้ไข เขาหาตัวบอร์นไม่พบ ไม่สามารถจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยได้ The Bourne Supremacy (2004)
- 'Where is Bourne now?- แล้วบอร์นล่ะ? ตอนนี้เขาอยู่ไหน? The Bourne Supremacy (2004)
They were killed by Jason Bourne.เจสัน บอร์นเป็นคนฆ่าพวกเขา The Bourne Supremacy (2004)
- Jason Bourne.เจสัน บอร์น The Bourne Supremacy (2004)
- Before Bourne, no.- ก่อนกรณีของบอร์น? ไม่ค่ะ The Bourne Supremacy (2004)
I think Bourne and Conklin were in business together and the information I was trying to buy was big enough to bring Bourne out from hiding to kill again.ฉันคิดว่า บอร์นกับคอนกลินน่าจะร่วมมือกัน ซึ่งบอร์นยังติดอยู่ในร่างแหด้วย และข้อมูลอะไรก็ตาม ที่เราพยายามจะซื้อในเบอร์ลิน... มันคงใหญ่พอที่จะทำให้บอร์น โผล่ออกมาจากที่ซ่อน เพื่อฆ่าอีกครั้ง The Bourne Supremacy (2004)
Excuse me, sir, but Jason Bourne's passport just came up on the grid in Naples.ขอโทษครับท่าน แต่ท่านต้องไม่เชื่อเรื่องนี้แน่ พาสปอร์ตของเจสัน บอร์น ปรากฏขึ้นมาที่เนเปิ้ลครับ The Bourne Supremacy (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมลเบิร์น[n. prop.] (Mēlboēn = Mēnboēn) EN: Melbourne   FR: Melbourne

CMU English Pronouncing Dictionary
BOURN    B AO1 R N
BOURNE    B AO1 R N
BOURNIAS    B AO1 R N IY0 AH0 S
BOURNEWOOD    B AO1 R N W UH2 D
BOURNONVILLE    B AO1 R N AH0 N V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bourn    (n) bˈuəʴn (b u@1 n)
Bourne    (n) bˈɔːn (b oo1 n)
bourne    (n) bˈuəʴn (b u@1 n)
bourns    (n) bˈuəʴnz (b u@1 n z)
bournes    (n) bˈuəʴnz (b u@1 n z)
Bournemouth    (n) bˈɔːnməθ (b oo1 n m @ th)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボーン[, bo-n] (n) (1) born; (2) {comp} Bourne (shell); (P) [Add to Longdo]
メルボルン[, meruborun] (n) Melbourne; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ボーン[ぼーん, bo-n] Bourne (shell) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bourn \Bourn\, Bourne \Bourne\, n. [F. borne. See {Bound} a
   limit.]
   A bound; a boundary; a limit. Hence: Point aimed at; goal.
   [1913 Webster]
 
      Where the land slopes to its watery bourn. --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      The undiscovered country, from whose bourn
      No traveler returns.           --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Sole bourn, sole wish, sole object of my song.
                          --Wordsworth.
   [1913 Webster]
 
      To make the doctrine . . . their intellectual bourne.
                          --Tyndall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bourn \Bourn\, Bourne \Bourne\, n. [OE. burne, borne, AS. burna;
   akin to OS. brunno spring, G. born, brunnen, OHG. prunno,
   Goth. brunna, Icel. brunnr, and perh. to Gr. ?. The root is
   prob. that of burn, v., because the source of a stream seems
   to issue forth bubbling and boiling from the earth. Cf.
   {Torrent}, and see {Burn}, v.]
   A stream or rivulet; a burn.
   [1913 Webster]
 
      My little boat can safely pass this perilous bourn.
                          --Spenser.
   [1913 Webster] Bourn

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bourn
   n 1: an archaic term for a boundary [syn: {bourn}, {bourne}]
   2: an archaic term for a goal or destination [syn: {bourn},
     {bourne}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top