ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bourn

B AO1 R N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bourn-, *bourn*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bourn(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก, ขอบเขต, เป้าหมาย
bourne(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก, ขอบเขต, เป้าหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
bourn(n) ลำธารเล็กๆ, ขอบข่ายงาน, วัตถุประสงค์, จุดหมาย, เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ, ขอบข่ายงาน, วัตถุประสงค์, จุดหมาย, เป้าหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมลเบิร์น[Mēlboēn = Mēnboēn] (n, prop) EN: Melbourne  FR: Melbourne

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BOURN B AO1 R N
BOURNE B AO1 R N
BOURNIAS B AO1 R N IY0 AH0 S
BOURNEWOOD B AO1 R N W UH2 D
BOURNONVILLE B AO1 R N AH0 N V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bourn (n) bˈuəʳn (b u@1 n)
Bourne (n) bˈɔːn (b oo1 n)
bourne (n) bˈuəʳn (b u@1 n)
bourns (n) bˈuəʳnz (b u@1 n z)
bournes (n) bˈuəʳnz (b u@1 n z)
Bournemouth (n) bˈɔːnməθ (b oo1 n m @ th)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボーン[bo-n] (n) (1) born; (2) { comp } Bourne (shell); (P) [Add to Longdo]
メルボルン[meruborun] (n) Melbourne; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ボーン[ぼーん, bo-n] Bourne (shell) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bourn \Bourn\, Bourne \Bourne\, n. [F. borne. See {Bound} a
   limit.]
   A bound; a boundary; a limit. Hence: Point aimed at; goal.
   [1913 Webster]
 
      Where the land slopes to its watery bourn. --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      The undiscovered country, from whose bourn
      No traveler returns.           --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Sole bourn, sole wish, sole object of my song.
                          --Wordsworth.
   [1913 Webster]
 
      To make the doctrine . . . their intellectual bourne.
                          --Tyndall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bourn \Bourn\, Bourne \Bourne\, n. [OE. burne, borne, AS. burna;
   akin to OS. brunno spring, G. born, brunnen, OHG. prunno,
   Goth. brunna, Icel. brunnr, and perh. to Gr. ?. The root is
   prob. that of burn, v., because the source of a stream seems
   to issue forth bubbling and boiling from the earth. Cf.
   {Torrent}, and see {Burn}, v.]
   A stream or rivulet; a burn.
   [1913 Webster]
 
      My little boat can safely pass this perilous bourn.
                          --Spenser.
   [1913 Webster] Bourn

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bourn
   n 1: an archaic term for a boundary [syn: {bourn}, {bourne}]
   2: an archaic term for a goal or destination [syn: {bourn},
     {bourne}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top