ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crotch

K R AA1 CH   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crotch-, *crotch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crotch[N] ง่าม
crotch[N] เป้ากางเกง
crotch[N] หว่างขา, Syn. crutch
crotchet[N] ตะขอ, Syn. hook
crotchety[ADJ] อารมณ์เสียง่าย, Syn. irritable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crotch(ครอท) n. ง่าม,สิ่งที่มีลักษณะเป็นง่าม,ส่วนที่มีลักษณะเป็นง่าม, See also: crotched adj.
crotchet(ครอท'ชิท) n. ตะขอเล็ก ๆ ,เครื่องมือหรือส่วนที่มีลักษณะเป็นตะขอ,เครื่องมือผ่าตัดรูปตะขอ,ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดวิตถาร,โน๊ตดนตรีที่แบ่งเสียง 4, Syn. vagaru
crotchety(ครอท'ชีที) adj. เกี่ยวกับความคิดแปลก ๆ หรือวิตถาร, See also: crotchetiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
crotchet(n) ตะขอ,โน้ตเพลงรูปตะขอ,ความคิดวิตถาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
People that talk in metaphors ought to shampoo my crotch. - Eat up!คนที่ชอบอุปมาอุปไมย น่าจะมาล้างก้นให้ผม As Good as It Gets (1997)
As I pass, do I give you the ass or the crotch?รองเท้าดีเคเอ็นวาย เนคไทอาร์มานี่ Fight Club (1999)
Jenny the Beaver! ? Fire- crotch?เจนนี่ เดอะ บีเวอร์ ยัยสามเหลี่ยมเพลิงพระกาฬน่ะเหรอ Eating Out (2004)
Much better to let him shove his hand up my crotch than get your name in the paper.อ้อ ฉันเ้ข้าใจแล้ว คงจะดีกว่าที่ให้เขา เอามือใส่เข้ามา ดีกว่าที่จะให้คุณมีข่าวในหนังสือพิมพ์ Crash (2004)
No, he's just a crotchety old dude.ไม่นะ เค้ามันก็แค่ตาแกงี่เง่าอารมณ์ร้าย Monster House (2006)
And you keep letting that pride parade march right on through your crotch!อยากเป็นเกย์ทำใมไม่ไปศัลยกรรมทำไอ้จ้อนซะเลยล่ะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
I dunno, stare at Marc's crotch and imagine what he could do to you with that.ไม่รู้สิ มองมาที่เป้าของมาร์คซิ แล้วคิดว่าเค้าจะทำอะไรกับคุณ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
THE CROTCH CARNIVAL PACKS UP AND LEAVES TOWN.เทศกาลง่ามจะเก็บของ และออกจากเมืองไป If There's Anything I Can't Stand (2007)
Glocks on a crotch rocket. My kind of gal.ปืนกล็อคกับมอเตอร์ไซค์ สเป็คเลย Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
Ma'am... rubbing my crotch under the desk won't change my mind.เอ่อ.. คุณนายครับ ต่อให้คุณนายเอาขาถูเจ้าหนูของผม ผมก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกครับ Superhero Movie (2008)
I'm not rubbing your crotch.ชั้นไม่ได้ถูไอ้หนูของคุณนะ ผมถูเองครับ Superhero Movie (2008)
That definitely made up for my wet crotch.ชดเชยให้กางเกงผมแล้วกัน The Ugly Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crotch"If it's a light workout, OK" "Right, so will we allow crotch-kicking and eyeball crushing?"
crotchIf you just crouch a little, her crotch can just be seen flicking in and out of sight. [XXX]
crotchIt's geared pretty much towards real fighting isn't it? Apart from the eyes, crotch, and attacks against fallen opponents just about anything goes ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป้า[N] crotch (of trousers), Syn. เป้ากางเกง, Example: กางเกงตัวนี้เป้าตึงแล้ว ต้องนำไปแก้
ง่ามขา[N] groin, See also: crotch, Syn. ขาหนีบ, Example: หล่อนรู้สึกเจ็บเหมือนง่ามขาจะฉีกให้ได้, Count unit: ง่าม
เป้า[N] crotch, Syn. เป้ากางเกง, Example: นักร้องเต้นจนเป้าขาด, Thai definition: ชิ้นผ้าที่ประกอบตรงกับรอยที่ตึงเพื่อให้หย่อนได้
เป้ากางเกง[N] crotch, See also: gore, Syn. เป้า, Example: สายตาของผมอดที่จะแลมองไปที่เป้ากางเกงตึงเปรี๊ยะนั่นไม่ได้, Thai definition: ชิ้นผ้าที่ประกอบตรงกับรอยที่ตึงเพื่อให้หย่อนได้
คบ[N] crotch, See also: torch, Syn. ง่าม, คบไม้, คาคบ, Example: กล้วยไม้ป่าบนคบไม้ข้างทางออกดอกสวยมาก, Count unit: คบ, Thai definition: ่ง่ามต้นไม้ที่กิ่งใหญ่กับต้นแยกกัน
คบไม้[N] crotch, Syn. ค่าคบไม้, ค่าคบ, Example: กรรมการตัดสินการแข่งขันตีกลองขึ้นไปนั่งดูอยู่บนคบไม้, Count unit: คบ, Thai definition: ง่ามต้นไม้ที่กิ่งใหญ่กับต้นแยกกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบ[n.] (khop) EN: crotch ; torch   FR: torche [f] ; flambeau [m]
คบไม้[n. exp.] (khop māi) EN: crotch   
ง่ามขา[n. exp.] (ngām khā) EN: groin ; crotch   FR: entrejambe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CROTCH    K R AA1 CH
CROTCHETY    K R AA1 CH AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crotch    (n) krˈɒtʃ (k r o1 ch)
crotches    (n) krˈɒtʃɪz (k r o1 ch i z)
crotchet    (n) krˈɒtʃɪt (k r o1 ch i t)
crotchets    (n) krˈɒtʃɪts (k r o1 ch i t s)
crotchety    (j) krˈɒtʃɪtiː (k r o1 ch i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāng, ㄉㄤ, / ] crotch; seat of a pair of trousers, #23,801 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schrittweite {f}crotch measurement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
急所[きゅうじょ, kyuujo] (n) (1) vitals; tender spot; (2) key (of a problem); crux; essential point; secret; (3) (col) (See 金的) male crotch (as a target in fighting); (P) [Add to Longdo]
金的[きんてき, kinteki] (n) (1) bull's-eye; (2) object of desire; (3) (col) male crotch (as a target in fighting); the jewels (as in kick him in ...) [Add to Longdo]
股(P);胯;叉;俣[また, mata] (n) (1) crotch; crutch; groin; thigh; (2) fork (in a tree, road, river, etc.); tines (of a fork); (P) [Add to Longdo]
股火[またび, matabi] (n) warming one's crotch by standing over a hibachi [Add to Longdo]
股割り[またわり, matawari] (n) extreme leg-stretching exercise to increase flexibility of the crotch (sumo) [Add to Longdo]
股座[またぐら, matagura] (n) crotch [Add to Longdo]
股上[またがみ, matagami] (n) waist (the part of the pants located above the crotch); pant rise [Add to Longdo]
股摺れ[またずれ, matazure] (n) sore crotch [Add to Longdo]
四分音符[しぶおんぷ;しぶんおんぷ, shibuonpu ; shibun'onpu] (n) quarter note; crotchet [Add to Longdo]
小股[こまた, komata] (n) (1) short steps; mincing stride; (2) crotch; groin; thigh [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crotch \Crotch\ (kr[o^]ch; 224), n.; pl. {Crotches}
   (kr[o^]ch"[e^]z). [Cf. {Crotchet}, {Crutch}.]
   1. The angle formed by the parting of two legs or branches; a
    fork; the point where a trunk divides; as, the crotch of a
    tree. more specifically, the space on the human torso
    between the two legs; also, the corresponding part between
    the legs of a pair of pants, which is in contact with the
    crotch of the wearer; as, pants with a tight crotch have
    become very popular.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. (Naut.) A stanchion or post of wood or iron, with two arms
    for supporting a boom, spare yards, etc.; -- called also
    {crane} and {crutch}. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   3. (Billiards) In the three-ball carom game, a small space at
    each corner of the table. See {Crotched}, below.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crotch \Crotch\, v. t. [imp. & p. p. {Crotched} (kr[o^]cht); p.
   pr. & vb. n. {Crotch"ing}.]
   1. To provide with a crotch; to give the form of a crotch to;
    as, to crotch the ends of ropes in splicing or tying
    knots.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Logging) To notch (a log) on opposite sides to provide a
    grip for the dogs in hauling. [Western, U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crotch
   n 1: the region of the angle formed by the junction of two
      branches; "they took the south fork"; "he climbed into the
      crotch of a tree" [syn: {fork}, {crotch}]
   2: the angle formed by the inner sides of the legs where they
     join the human trunk [syn: {crotch}, {fork}]
   3: external sex organ [syn: {genitalia}, {genital organ},
     {genitals}, {private parts}, {privates}, {crotch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top