ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ambition

AE0 M B IH1 SH AH0 N   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambition-, *ambition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambition[N] ความทะเยอทะยาน, See also: ความปรารถนาอันแรงกล้า, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, Syn. aspiration
ambition[N] จุดมุ่งหมาย, See also: เป้าหมาย, Syn. gold, end

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)

English-Thai: Nontri Dictionary
ambition(n) ความทะเยอทะยาน,ความมักใหญ่ใฝ่สูง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambitionความทะเยอทะยาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your ambition is noticed.ข้าเห็นความทะเยอทะยานของเจ้า Risen (2016)
Your ambition is noticed.เจ้ามีความทะเยอทะยาน Risen (2016)
I have no ambitions for it, but to keep continuity, I might consider doing it for a term.ผมไม่อยากรับงานนี้ แต่เพื่อให้งานต่อเนื่อง ผมอาจลองทำดูสักระยะหนึ่ง Live by Night (2016)
See, I have vision and ambition and brains.ฉันมีวิสัยทัศน์ ความทะเยอทะยาน และสมอง Rise of the Villains: Knock, Knock (2015)
I know you do not approve of Gezza Mott, but his ambition and greed serve my interests well.ฉันรู้ว่าคุณทำไม่ได้ เห็นด้วยกับการ Gezza Mott, แต่ความทะเยอทะยานของเขาและความโลภ ตอบสนองความสนใจของฉันดี Last Knights (2015)
the blind ambition of a Mountain King.รอฟัง The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
Look at the illegitimate state of Israel, whose expansionist ambitions have usurped Palestine from its true heirs in the kingdom of Judah.ดูรัฐที่ไม่ชอบธรรมของอิสราเอลสิ กระหายชิงดินแดนปาเลสไตน์ ไปจากทายาทแท้จริง Pawn Sacrifice (2014)
She might reduce ambition of the Emperor Maxtius.เธออาจจะลดความทะเยอทะยานของจักรพรรดิ Maxtius Decline of an Empire (2014)
As the years passed, Stefan's ambition pulled him away from Maleficent, and towards the temptations of the human kingdom.ขณะที่ปีที่ผ่านความใฝ่ฝันของสเตฟาน ดึงเขาออกไปจากมาเลฟิเซนต์, และต่อการล่อลวง ของอาณาจักรของมนุษย์ Maleficent (2014)
Your rotting away in jail till your kids get out of college, that's not our ambition here.เน่าเปื่อยของคุณออกไปอยู่ในคุก จนเด็ก ๆ ของคุณได้รับการออกจากวิทยาลัย นั่นไม่ใช่ความใฝ่ฝันของเราที่นี่ The Wolf of Wall Street (2013)
A woman's ambition makes beauty.จุดมุ่งหมายของผู้หญิง สร้างความสวยงามขึ้นมา Episode #1.12 (2013)
And because voters worship family values, and without you at my side, my ambitions will fail.เพราะว่าประชาชนมีค่านิยม\พวกรักครอบครัว และถ้าขาดคุณไปละก็ \ผมจะแพ้การเลือกตั้งแน่ Sacrifice (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ambitionAlthough ambitions are well worth having, they are not to be achieved easily.
ambitionAmbition drove him to murder.
ambitionAmbition is one of his characteristics.
ambitionDozens of people encouraged me to fulfill my ambitions.
ambitionHe feel victim to his own ambition.
ambitionHe fell a victim to his own ambition.
ambitionHe had ambition.
ambitionHe had the ambition to be prime minister.
ambitionHe has an ambition to get a Nobel Prize.
ambitionHe has an ambition to make a name for himself as a writer.
ambitionHe has a soaring ambition.
ambitionHe has no political ambition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความทะเยอทะยาน[N] ambition, Syn. ความทะยานอยาก, Example: ผมยืนยันว่าผมไม่มีความทะเยอทะยานทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น, Thai definition: ความอยากมีฐานะหรือภาวะสูงกว่าดีกว่าที่เป็นอยู่
ความฝัน[N] ambition, See also: aspiration, dream, desire, Syn. ความใฝ่ฝัน, Example: ความฝันในวัยเด็กของผมก็คืออยากเป็นนักบิน
ความใฝ่ฝัน[N] ambition, See also: aspiration, Syn. ความปรารถนา, ความฝัน, Example: ความใฝ่ฝันของเขาก็ได้กลายมาเป็นความจริงในวันนี้, Thai definition: ความปรารถนาอย่างยิ่ง
ความมักใหญ่ใฝ่สูง[N] ambition, See also: over-ambition, aspiration, Syn. ความทะเยอทะยาน, ความใฝ่สูง, Thai definition: ความอยากมีฐานะหรือยศศักดิ์สูงกว่าที่เป็นอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมักใหญ่ใฝ่สูง[n. exp.] (khwām makyaifaisūng) EN: ambition   FR: ambition [f]
มุ่งหมาย[v.] (mungmāi) EN: aim at ; intend ; mean ; desire ; endeavour ; set one's sights on   FR: viser ; ambitionner
ปอง[v.] (pøng) EN: have an eye on ; have designs on ; aim for/to get ; desire ; intend ; long for ; crave for   FR: projeter ; préméditer ; désirer ; souhaiter ; ambitionner ; avoir des vues sur
แสวง[v.] (sawaēng) EN: strive for ; seek ; pursue ; go after   FR: ambitionner ; désirer ; rechercher ; poursuivre ; briguer ; convoiter
ทะเยอทะยาน[v. exp.] (thayoēthayān) EN: be ambitious ; be wild with ambition   FR: ambitionner ; être ambitieux ; avoir de l'ambition ; être dévoré par l'ambition

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBITION    AE0 M B IH1 SH AH0 N
AMBITIONS    AE0 M B IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ambition    (n) ˈæmbˈɪʃən (a1 m b i1 sh @ n)
ambitions    (n) ˈæmbˈɪʃənz (a1 m b i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
志向[zhì xiàng, ㄓˋ ㄒㄧㄤˋ, ] ambition; goal; ideal; aspiration, #24,084 [Add to Longdo]
志气[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, / ] ambition; resolve; backbone; drive; spirit, #27,990 [Add to Longdo]
狼子野心[láng zǐ yě xīn, ㄌㄤˊ ㄗˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄣ, ] ambition of wild wolves (成语 saw); rapacious designs, #68,530 [Add to Longdo]
襟抱[jīn bào, ㄐㄧㄣ ㄅㄠˋ, ] ambition; an aspiration [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ambition {f} | Ambition {pl} | Ambitionen auf etw. habenambition | ambitions | to have ambitions of getting sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンビション[, anbishon] (n) ambition [Add to Longdo]
ハンガリー精神[ハンガリーせいしん, hangari-seishin] (n) hungry spirit (lacking in people not having drive or ambition) [Add to Longdo]
意欲(P);意慾(oK)[いよく, iyoku] (n) will; desire; ambition; (P) [Add to Longdo]
虚静[きょせい, kyosei] (n) calm and free of ambition or care [Add to Longdo]
功名心[こうみょうしん, koumyoushin] (n) ambition; aspiration [Add to Longdo]
向上心[こうじょうしん, koujoushin] (n) ambition; aspiration; desire to improve oneself [Add to Longdo]
志望[しぼう, shibou] (n,vs) wish; desire; ambition; (P) [Add to Longdo]
色気[いろけ, iroke] (n) (1) colouring; coloring; shade of colour; shade of color; (2) interest in the opposite sex; sex appeal; sensuality; seductiveness; glamor; glamour; sexual passion; (3) romance; poetry; charm; (4) desire; interest; inclination; ambition; (P) [Add to Longdo]
青雲の志[せいうんのこころざし, seiunnokokorozashi] (n) high (lofty) ambition [Add to Longdo]
俗気[ぞっき;ぞっけ;ぞくけ;ぞくき, zokki ; zokke ; zokuke ; zokuki] (n) vulgarity; worldliness; worldly ambition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambition \Am*bi"tion\, n. [F. ambition, L. ambitio a going
   around, especially of candidates for office is Rome, to
   solicit votes (hence, desire for office or honor), fr. ambire
   to go around. See {Ambient}, {Issue}.]
   1. The act of going about to solicit or obtain an office, or
    any other object of desire; canvassing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       [I] used no ambition to commend my deeds. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. An eager, and sometimes an inordinate, desire for
    preferment, honor, superiority, power, or the attainment
    of something.
    [1913 Webster]
 
       Cromwell, I charge thee, fling a way ambition:
       By that sin fell the angels.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The pitiful ambition of possessing five or six
       thousand more acres.         --Burke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambition \Am*bi"tion\, v. t. [Cf. F. ambitionner.]
   To seek after ambitiously or eagerly; to covet. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Pausanias, ambitioning the sovereignty of Greece,
      bargains with Xerxes for his daughter in marriage.
                          --Trumbull.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ambition
   n 1: a cherished desire; "his ambition is to own his own
      business" [syn: {ambition}, {aspiration}, {dream}]
   2: a strong drive for success [syn: {ambition}, {ambitiousness}]
   v 1: have as one's ambition

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ambition /ɑ̃bisjɔ̃/ 
  ambition

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 ambition
  ambition

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Ambition /ambiːtsiːoːn/ 
  ambition

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top