ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zu

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zu-, *zu*
Possible hiragana form:
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Zulu(n) เผ่าซูลูในแอฟริกา
Zurich(n) เมืองซูริคในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zulu(ซู'ลู) n. ชื่อชนเผ่าหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา, สมาชิกเผ่าดังกล่าว
zurich(ซู'ริค) n. เมืองซูริคของสวิสเซอร์แลนด์
azure(แอซ' เซอะ) adj. สีน้ำเงินของท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ. -n. ท้องฟ้าสีน้ำเงินที่ไร้เมฆ, ท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ, Syn. sky-blue, blue, cerulean
azurite(แอซ'ซะไรท) n. แร่สีน้ำเงินของ hydrous copper carbonate ซึ่งแร่ทองแดงชนิดหนึ่ง, พลอยที่ประกอบด้วยแร่ชนิดดังกล่าว, หินเขียว (a blue mineral)
mazuma(มะซู'มะ) n. เงิน
mazurka(มะเซอ'คะ) n. การเต้นระบำโปแลนด์จังหวะเร็ว3 จังหวะ, ดนตรีประกอบ
seizure(ซี'เซอะ) n. การจับ, การจับกุม, การยึด, การยึดถือ, การฉวย การยึดครอง, อาการปัจจุบันของโรค, การเป็นลม, การเกิดอาการโรคขึ้นอย่างกะทัน หัน., Syn. seisure, grasp, grip
venezuela(เวนนิชซูเว'ละ, -ซวี'ละ) n. ชื่อสาธารณรัฐในตอนเหนือทวีปอเมริกาใต้เมืองหลวงชื่อCaracas., See also: Venezuelan adj., n.

English-Thai: Nontri Dictionary
zulu(n) แขกซูลู
azure(n, adj) สีฟ้า
seizure(n) การฉวย, การยึด, การจับกุม, การยึดครอง, การเป็นลม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zuThe Zulu tribe in South Africa has its own language.
zuZurich is the second largest gold market in the world after London.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอฟซี ซูริก[Ēf.Sī. Sūrik] (tm) EN: Zurich  FR: FC Zurich [ m ]
แก้วสีไม้ไผ่[kaēo sī mai phai] (n, exp) EN: cat's eye ; lapis lazuli ?  FR: lapis-lazuli ; lapis ?
การอายัดทรัพย์สิน[kān āyat sapsin] (n, exp) EN: distraint ; seizure of property
การจับกุม[kān japkum] (n) EN: arresting ; seizure ; apprehension
การริบทรัพย์[kān rip sap] (n, exp) EN: confiscation ; seizure
การยึด[kān yeut] (n) EN: seizure ; confiscation  FR: saisie [ f ] ; prise [ f ]
การยึดทรัพย์[kān yeut sap] (n, exp) EN: seizure
ไม่น่าเลย[mai nā loēi] (xp) FR: zut !
นกจาบคาหัวเขียว[nok jāp khā hūa khīo] (n, exp) EN: Blue-tailed Bee-eater  FR: Guêpier à queue d'Azur [ m ] ; Guêpier à queue bleue [ m ]
นกจับแมลงจุกดำ[nok jap malaēng juk dam] (n, prop) EN: Black-naped Monarch  FR: Tchitrec azuré [ m ] ; Gobemouche azuré [ m ] ; Gobemouche monarque azuré [ m ] ; Monarque azuré [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ZUE Z UW1
ZUK Z AH1 K
ZUG Z AH1 G
ZUBA Z UW1 B AH0
ZUNI Z UW1 N IY2
ZURI Z UH1 R IY0
ZUZU Z UW1 Z UW2
ZUCH Z AH1 CH
ZULU Z UW1 L UW2
ZUBE Z UW1 B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Zulu (n) zˈuːluː (z uu1 l uu)
Zulus (n) zˈuːluːz (z uu1 l uu z)
Zurich (n) zjˈuəʳrɪk (z y u@1 r i k)
zucchini (n) zˈukˈiːniː (z u1 k ii1 n ii)
zucchinis (n) zˈukˈiːnɪz (z u1 k ii1 n i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a, #66 [Add to Longdo]
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] most; the most; -est, #84 [Add to Longdo]
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, / ] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be, #241 [Add to Longdo]
组织[zǔ zhī, ㄗㄨˇ ㄓ, / ] to organize; organization; organized system; nerve; tissue, #262 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to regard as; to take sb for, #268 [Add to Longdo]
最后[zuì hòu, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ, / ] final; last; finally; ultimate, #275 [Add to Longdo]
[zǔ, ㄗㄨˇ, / ] to form; compose; make up; group; to organize; cord, #298 [Add to Longdo]
作用[zuò yòng, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] to act on; to affect; action; function; activity; impact; result; effect; purpose; intent; to play a role; corresponds to English -ity, -ism, -ization, #349 [Add to Longdo]
昨天[zuó tiān, ㄗㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ, ] yesterday, #411 [Add to Longdo]
最大[zuì dà, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ, ] biggest; largest; maximum, #486 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
図式[ずしき, zushiki] (n) แผนการ โครงการ แผนภูมิ ภาพแสดงรายละเอียดต่างๆ, See also: 大要

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ずきずき[ずきずき, zukizuki] (vt) ปวดตุบ ๆ, See also: R. 痛む
ずきんずきん[ずきんずきん, zukinzukin] (vt) ปวดตุบ ๆ (ใส่อารมณ์ว่าปวดมาก) - ปวดฟัน: 歯がずきずきする。 - ปวดฟันมาก : 歯がずきんずきんする。, See also: S. ずきずき
頭上[ずじょう, zujou] (n) บนศีรษะ, เหนือศีรษะ See :http://dic.siamkane.com/dict.php?keyword=%E9%A0%AD%E4%B8%8A
ずっと[ずっと, zutto] (adv) อย่างมาก โดยตลอด มาอย่างช้านาน
図面[ずめん, zumen] (n) แบบร่างที่เขียนขึ้นโดยมากใช้เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตหรือก่อสร้าง
図面を引く[ずめんをひく, zumenwohiku] (vi) เขียนแบบ
狡い[ずるい, zurui] (adj) ขี้โกง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ずれる[ずれる, zureru] TH: เลื่อน  EN: to slide
ずれる[ずれる, zureru] TH: เคลื่อน  EN: to slip off
[ず, zu] TH: แผนภาพ  EN: figure (e.g. Fig 1)
頭脳[ずのう, zunou] TH: หัวสมอง  EN: head
頭脳[ずのう, zunou] TH: มันสมอง  EN: brains
頭脳[ずのう, zunou] TH: สติปัญญา  EN: intellect

German-Thai: Longdo Dictionary
zuไปสู่, เพื่อ
zu(adj) ปิด (ประตู, กระดุม, ร้านค้า), See also: geschlossen
zu(prep) |+ D| ตอน, ถึงช่วง, สำหรับช่วง (ใช้บ่งช่วงเวลา) เช่น Gedichte zu Weihnachten บทกลอนสำหรับช่วงคริสต์มาส, Bitte melden Sie sich bis zum 31. Mai an. กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม, zu Beginn
zu(prep) |+ D| ไปสู่, ยังที่, ไปยัง (ใช้บอกเป้าหมายของการเดินทางหรือการเคลื่อนที่) เช่น zur Post gehen, zur Arbeit fahren, zu einem Konzert
zu Lasten gehenถูกหักออกจากบัญชี, คิดเงิน เช่น Diese Gebühr geht zu Ihren Lasten. ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ, See also: Related: Lastschrift
zu schadeน่าเสียดายเกินไป ดีเกินไป เช่น Der Anzug ist für die Schmutzarbeit zu schade. สูทชุดนี้น่าเสียดายเกินไปสำหรับงานที่สกปรก, See also: zu wertvoll, Syn. zu gut
zubereiten(vi) |bereitete zu, hat zubereitet| เตรียมทำ(อาหาร)
Zucker(n) |der| น้ำตาล
zudemมากไปกว่านั้น, ยิ่งกว่านั้น
Zufall(n) |der| ความบังเอิญ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
zueinander(adj) ต่อกัน, Syn. gegenseitig
Zug(n) รถไฟ
zur Ausbildung gehörend[zur Ausbildung gehörend] (n, vi, vt, modal, ver)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zum Abschlussfinally [Add to Longdo]
zum Abschluss bringen; perfekt machento clinch [Add to Longdo]
zum Äußersten treibento carry to an extreme [Add to Longdo]
zu der Anschauung gelangen, dassto come to the conclusion that [Add to Longdo]
zustehender Betrag; (berechtigter) Anspruchentitlement [Add to Longdo]
zur Aufbewahrung gebento check [ Am. ] [Add to Longdo]
zur Aufklärung einer Sache beitragento throw light on sth. (on the matter) [Add to Longdo]
zur Ausbildung gehörendeducational [Add to Longdo]
zum Ausklang der Saisonto end the season [Add to Longdo]
zum Ausklang des Festesto close the festival [Add to Longdo]
zulässige Ausschusszahl { f }allowable defects [Add to Longdo]
zu jdm. eine (enge) Beziehung haben; mit jdm. ein Verhältnis habento be involved with someone [Add to Longdo]
zum Dank füras a reward for [Add to Longdo]
zur Diskussion stehento be under consideration [Add to Longdo]
Zuteilung von Gratisaktien anstelle einer Bardividendescrip dividend [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram [Add to Longdo]
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
あんこ[anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady [Add to Longdo]
いけず[ikezu] (adj-na) (1) (ksb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いずれか[いずれか, izureka] any [Add to Longdo]
くず[くず, kuzu] chad [Add to Longdo]
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
アルゴリズム[あるごりずむ, arugorizumu] algorithm [Add to Longdo]
イメージサイズ[いめーじさいず, ime-jisaizu] image size [Add to Longdo]
ウィンドウズ[ういんどうず, uindouzu] Windows [Add to Longdo]
カスタマイズ[かすたまいず, kasutamaizu] customize (vs) [Add to Longdo]
カルノー図[カルノーず, karuno-zu] karnaugh map [Add to Longdo]
クローズ[くろーず, kuro-zu] close (vs) [Add to Longdo]
クローズドシステム[くろーずどしすてむ, kuro-zudoshisutemu] closed system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一括[いっかつ, ikkatsu] zusammenbinden, (kurz) zusammenfassen [Add to Longdo]
付き物[つきもの, tsukimono] Zubehoer, Bestandteil [Add to Longdo]
付属[ふぞく, fuzoku] zugehoerig, Neben- [Add to Longdo]
[かい, kai] ZUSAMMENKUNFT, GESELLSCHAFT [Add to Longdo]
[かい, kai] Zusammenkunft, Gesellschaft [Add to Longdo]
係員[かかりいん, kakariin] Zustaendiger, verantwortliche_Person [Add to Longdo]
偶発[ぐうはつ, guuhatsu] zufaellige_Entstehung [Add to Longdo]
充てる[あてる, ateru] zuweisen, verwenden [Add to Longdo]
[とも, tomo] zusammen, beide, -alle [Add to Longdo]
前途[ぜんと, zento] Zukunft, Aussicht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Zu
   n 1: evil storm god represented as a black bird [syn: {Zu},
      {Zubird}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 zu /tsuː/
  at; for; to; too; toward; towards; unto

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top