Search result for

zu

(137 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zu-, *zu*
Possible hiragana form:
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Zulu[N] เผ่าซูลูในแอฟริกา
Zurich[N] เมืองซูริคในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zulu(ซู'ลู) n. ชื่อชนเผ่าหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา,สมาชิกเผ่าดังกล่าว
zurich(ซู'ริค) n. เมืองซูริคของสวิสเซอร์แลนด์
azure(แอซ' เซอะ) adj. สีน้ำเงินของท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ. -n. ท้องฟ้าสีน้ำเงินที่ไร้เมฆ, ท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ, Syn. sky-blue, blue, cerulean)
azurite(แอซ'ซะไรท) n. แร่สีน้ำเงินของ hydrous copper carbonate ซึ่งแร่ทองแดงชนิดหนึ่ง, พลอยที่ประกอบด้วยแร่ชนิดดังกล่าว, หินเขียว (a blue mineral)
mazuma(มะซู'มะ) n. เงิน
mazurka(มะเซอ'คะ) n. การเต้นระบำโปแลนด์จังหวะเร็ว3 จังหวะ,ดนตรีประกอบ
seizure(ซี'เซอะ) n. การจับ,การจับกุม,การยึด,การยึดถือ,การฉวย การยึดครอง,อาการปัจจุบันของโรค,การเป็นลม,การเกิดอาการโรคขึ้นอย่างกะทัน หัน., Syn. seisure,grasp,grip
venezuela(เวนนิชซูเว'ละ,-ซวี'ละ) n. ชื่อสาธารณรัฐในตอนเหนือทวีปอเมริกาใต้เมืองหลวงชื่อCaracas., See also: Venezuelan adj.,n.

English-Thai: Nontri Dictionary
zulu(n) แขกซูลู
azure(n,adj) สีฟ้า
seizure(n) การฉวย,การยึด,การจับกุม,การยึดครอง,การเป็นลม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Zuko!ซุคโค! The Last Airbender (2010)
Zuba! Wait.ซูบา เดี๋ยว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Yeah, yeah, Zuba. Hold on.จ้ะ จ้า ซูบา รอเดี๋ยวก่อน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Zuba, look!ซูบา ดูสิ! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I thought you hated Zuba.ข้านึกว่าเจ้าเกลียดซูบาซะอีก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'm going to use him to get rid of Zuba once and for all!ข้าจะใช้มันกำจัดซูบา ยิงปืนนัดเดียวไปเลย! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I hate to be a party pooper, Zuba, but some of the lions were wondering when you plan to banish your son.ข้าไม่อยากจะทำลายงานเลี้ยงหรอกนะ ซูบา แต่สิงโตตัวอื่นเริ่มสงสัยแล้ว ว่าเมื่อไหร่เจ้าจะไล่ลูกชายเจ้าไปเสียที Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Zuba, you better give him his foofie.ซูบา คืนฟูฟี่ให้ลูกเถอะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Anything for Zuba's boy. Go get 'em, tiger.ได้เสมอเพื่อลูกของซูบา ไปออกลายเลยไอ้เสือ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Who would have ever imagined that today Zuba would have to banish his own son?ใครจะไปคิดล่ะ ว่าคนที่ซูบาต้องเนรเทศวันนี้... ...จะเป็นลูกชายตัวเอง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Zuba, no.ไม่นะ ซูบา Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Zuba, yes.ใช่สิ ซูบา Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zuZurich is the second largest gold market in the world after London.
zuThe Zulu tribe in South Africa has its own language.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอฟซี ซูริก[TM] (Ēf.Sī. Sūrik) EN: Zurich   FR: FC Zurich [m]
แก้วสีไม้ไผ่[n. exp.] (kaēo sī mai phai) EN: cat's eye ; lapis lazuli ?   FR: lapis-lazuli ; lapis ?
การอายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (kān āyat sapsin) EN: distraint ; seizure of property   
การจับกุม[n.] (kān japkum) EN: arresting ; seizure ; apprehension   
การริบทรัพย์[n. exp.] (kān rip sap) EN: confiscation ; seizure   
การยึด[n.] (kān yeut) EN: seizure ; confiscation   FR: saisie [f] ; prise [f]
การยึดทรัพย์[n. exp.] (kān yeut sap) EN: seizure   
ไม่น่าเลย[xp] (mai nā loēi) FR: zut !
นกจาบคาหัวเขียว[n. exp.] (nok jāp khā hūa khīo) EN: Blue-tailed Bee-eater   FR: Guêpier à queue d'Azur [m] ; Guêpier à queue bleue [m]
นกจับแมลงจุกดำ[n. prop.] (nok jap malaēng juk dam) EN: Black-naped Monarch   FR: Tchitrec azuré [m] ; Gobemouche azuré [m] ; Gobemouche monarque azuré [m] ; Monarque azuré [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ZUE    Z UW1
ZUK    Z AH1 K
ZUG    Z AH1 G
ZUBA    Z UW1 B AH0
ZUNI    Z UW1 N IY2
ZURI    Z UH1 R IY0
ZUCH    Z AH1 CH
ZULU    Z UW1 L UW2
ZUBE    Z UW1 B
ZUCK    Z AH1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Zulu    (n) (z uu1 l uu)
Zulus    (n) (z uu1 l uu z)
Zurich    (n) (z y u@1 r i k)
zucchini    (n) (z u1 k ii1 n ii)
zucchinis    (n) (z u1 k ii1 n i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
図式[ずしき, zushiki] (n) แผนการ โครงการ แผนภูมิ ภาพแสดงรายละเอียดต่างๆ, See also: R. 大要

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ずきずき[ずきずき, zukizuki] (vt) ปวดตุบ ๆ , See also: R. 痛む
ずきんずきん[ずきんずきん, zukinzukin] (vt) ปวดตุบ ๆ (ใส่อารมณ์ว่าปวดมาก) - ปวดฟัน: 歯がずきずきする。 - ปวดฟันมาก : 歯がずきんずきんする。 , See also: S. ずきずき,
頭上[ずじょう, zujou] (n ) บนศีรษะ,เหนือศีรษะ See :http://dic.siamkane.com/dict.php?keyword=%E9%A0%AD%E4%B8%8A
ずっと[ずっと, zutto] (adv) อย่างมาก โดยตลอด มาอย่างช้านาน
図面[ずめん, zumen] (n ) แบบร่างที่เขียนขึ้นโดยมากใช้เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตหรือก่อสร้าง
図面を引く[ずめんをひく, zumenwohiku] (vi ) เขียนแบบ
狡い[ずるい, zurui] (adj ) ขี้โกง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ずれる[ずれる, zureru] Thai: เลื่อน English: to slide
ずれる[ずれる, zureru] Thai: เคลื่อน English: to slip off
[ず, zu] Thai: แผนภาพ English: figure (e.g. Fig 1)
頭脳[ずのう, zunou] Thai: หัวสมอง English: head
頭脳[ずのう, zunou] Thai: มันสมอง English: brains
頭脳[ずのう, zunou] Thai: สติปัญญา English: intellect

German-Thai: Longdo Dictionary
zuไปสู่, เพื่อ
zu(adj) ปิด (ประตู, กระดุม, ร้านค้า), See also: geschlossen
zu(prep) |+ D| ตอน, ถึงช่วง, สำหรับช่วง (ใช้บ่งช่วงเวลา) เช่น Gedichte zu Weihnachten บทกลอนสำหรับช่วงคริสต์มาส, Bitte melden Sie sich bis zum 31. Mai an. กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม, zu Beginn
zu(prep) |+ D| ไปสู่, ยังที่, ไปยัง (ใช้บอกเป้าหมายของการเดินทางหรือการเคลื่อนที่) เช่น zur Post gehen, zur Arbeit fahren, zu einem Konzert
zu Lasten gehenถูกหักออกจากบัญชี, คิดเงิน เช่น Diese Gebühr geht zu Ihren Lasten. ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ, See also: Related: Lastschrift
zu schadeน่าเสียดายเกินไป ดีเกินไป เช่น Der Anzug ist für die Schmutzarbeit zu schade. สูทชุดนี้น่าเสียดายเกินไปสำหรับงานที่สกปรก, See also: S. zu gut, zu wertvoll,
zubereiten(vi) |bereitete zu, hat zubereitet| เตรียมทำ(อาหาร)
Zucker(n) |der| น้ำตาล
zudemมากไปกว่านั้น, ยิ่งกว่านั้น
Zufall(n) |der| ความบังเอิญ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
zueinander (adj) ต่อกัน
See also: S. gegenseitig,
Zug (n ) รถไฟ
zur Ausbildung gehörend (n vi vt modal ver)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zum Abschlussfinally [Add to Longdo]
zum Abschluss bringen; perfekt machento clinch [Add to Longdo]
zum Äußersten treibento carry to an extreme [Add to Longdo]
zu der Anschauung gelangen, dassto come to the conclusion that [Add to Longdo]
zustehender Betrag; (berechtigter) Anspruchentitlement [Add to Longdo]
zur Aufbewahrung gebento check [Am.] [Add to Longdo]
zur Aufklärung einer Sache beitragento throw light on sth. (on the matter) [Add to Longdo]
zur Ausbildung gehörendeducational [Add to Longdo]
zum Ausklang der Saisonto end the season [Add to Longdo]
zum Ausklang des Festesto close the festival [Add to Longdo]
zulässige Ausschusszahl {f}allowable defects [Add to Longdo]
zu jdm. eine (enge) Beziehung haben; mit jdm. ein Verhältnis habento be involved with someone [Add to Longdo]
zum Dank füras a reward for [Add to Longdo]
zur Diskussion stehento be under consideration [Add to Longdo]
Zuteilung von Gratisaktien anstelle einer Bardividendescrip dividend [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram [Add to Longdo]
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
あんこ[, anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady [Add to Longdo]
いけず[, ikezu] (adj-na) (1) (ksb [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a, #66 [Add to Longdo]
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] most; the most; -est, #84 [Add to Longdo]
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, / ] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be, #241 [Add to Longdo]
组织[zǔ zhī, ㄗㄨˇ ㄓ, / ] to organize; organization; organized system; nerve; tissue, #262 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to regard as; to take sb for, #268 [Add to Longdo]
最后[zuì hòu, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ, / ] final; last; finally; ultimate, #275 [Add to Longdo]
[zǔ, ㄗㄨˇ, / ] to form; compose; make up; group; to organize; cord, #298 [Add to Longdo]
作用[zuò yòng, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] to act on; to affect; action; function; activity; impact; result; effect; purpose; intent; to play a role; corresponds to English -ity, -ism, -ization, #349 [Add to Longdo]
昨天[zuó tiān, ㄗㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ, ] yesterday, #411 [Add to Longdo]
最大[zuì dà, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ, ] biggest; largest; maximum, #486 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いずれか[いずれか, izureka] any [Add to Longdo]
くず[くず, kuzu] chad [Add to Longdo]
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
アルゴリズム[あるごりずむ, arugorizumu] algorithm [Add to Longdo]
イメージサイズ[いめーじさいず, ime-jisaizu] image size [Add to Longdo]
ウィンドウズ[ういんどうず, uindouzu] Windows [Add to Longdo]
カスタマイズ[かすたまいず, kasutamaizu] customize (vs) [Add to Longdo]
カルノー図[カルノーず, karuno-zu] karnaugh map [Add to Longdo]
クローズ[くろーず, kuro-zu] close (vs) [Add to Longdo]
クローズドシステム[くろーずどしすてむ, kuro-zudoshisutemu] closed system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一括[いっかつ, ikkatsu] zusammenbinden, (kurz) zusammenfassen [Add to Longdo]
付き物[つきもの, tsukimono] Zubehoer, Bestandteil [Add to Longdo]
付属[ふぞく, fuzoku] zugehoerig, Neben- [Add to Longdo]
[かい, kai] ZUSAMMENKUNFT, GESELLSCHAFT [Add to Longdo]
[かい, kai] Zusammenkunft, Gesellschaft [Add to Longdo]
係員[かかりいん, kakariin] Zustaendiger, verantwortliche_Person [Add to Longdo]
偶発[ぐうはつ, guuhatsu] zufaellige_Entstehung [Add to Longdo]
充てる[あてる, ateru] zuweisen, verwenden [Add to Longdo]
[とも, tomo] zusammen, beide, -alle [Add to Longdo]
前途[ぜんと, zento] Zukunft, Aussicht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Zu
   n 1: evil storm god represented as a black bird [syn: {Zu},
      {Zubird}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 zu [tsuː]
   at; for; to; too; toward; towards; unto
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 zu) [tsuː]
   affection (for); ready (for); to piggyback (on)
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top