ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blank

B L AE1 NG K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blank-, *blank*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blank(adj) ว่าง, See also: เปล่า, ว่างเปล่า, Syn. empty, Ant. full
blank(n) ช่องว่าง, See also: ที่ว่าง, Syn. space, gap
blank(adj) ไม่แสดงความรู้สึก, See also: ว่างเปล่า, เฉย, Syn. expressionless
blank(n) ความว่างเปล่าของจิตใจ, Syn. emptiness, nothingness
blanket(n) ผ้าห่ม, See also: ผ้าผวย, ผ้านวม
blanket(n) สิ่งที่ปกคลุม
blanket(adj) ครอบคลุม, See also: กว้าง, Syn. absolute, arrant, Ant. partial
blanket(vt) ปกคลุม, See also: ห่ม, คลุม, Syn. cover, overlay, overspread
blank out(phrv) ทำให้ว่างเปล่า
blank out(phrv) สูญเสียความทรงจำระยะสั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blank(แบลงคฺ) { blanked, blanking, blanks } adj. ว่าง, ว่างเปล่า, ปราศจากเรื่องราว, ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร, จืดชืด, ไม่น่าสนใจ, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, ซีด, ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า, ช่องว่างสำหรับเติม, แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า, จุดขาวตรงกลางของเป้า, เป้า, กระสุนเปล่า, เครื่องห
blank bookn. สมุดที่ว่างเปล่า
blank cartridgen. กระสุนเปล่า, กระสุนหลอก
blank chequen. เช็คที่ลงนามไว้แต่ไม่ได้กรอกจำนวนเงินไว้, อำนาจที่ไม่ได้จำกัด
blank diskจานบันทึกเปล่าหมายถึง จานบันทึกที่ไม่มีข้อมูลเก็บ หรือข้อมูลถูกลบออกไปหมด
blank tapeแถบเปล่าหมายถึง แถบบันทึกที่ไม่มีข้อมูลเก็บ หรือข้อมูลถูกลบออกไปหมด
blanket(แบลง'คิท) n. ผ้าห่ม, ผ้าห่มขนสัตว์, ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหมพรม, พรม, แผ่นชั้น vt. ห่ม, คลุม, ขัดขวาง, ยุ่ง, ดับไฟ, ติดลม adj. ซึ่งปกคลุม, Syn. coverlet, cover, robe
blankly(แบลง'คลี) adj. ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส, มีใบหน้าที่เฉยเมย, ทั้งหมด, ทุกแง่ทุกมุม, Syn. fully
point-blankadj. ในระยะเผาขน, ตรงไปตรงมา, ชัดแจ้ง. adv. โดยตรง, เปิดเผย, โผงผาง
wetblanket(เวท'แบลง'คิท) vt. ใช้พรมเปียกน้ำ, ทำให้หมดสนุกหรือหมดความกระตือรือร้น หรือหมดกำลังใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
blank(adj) ว่าง, ว่างเปล่า, จืดชืด, ไม่น่าสนใจ
blank(n) ช่องว่าง, ที่ว่าง
blanket(n) ผ้าห่ม, ผ้าคลุม, ผ้าขนสัตว์, พรม
blanket(vt) ปกคลุม, ห่ม, คลุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blank๑. หน้าว่าง๒. ตัวว่าง๓. พื้นที่ว่าง๔. ว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blank๑. หน้าว่าง๒. ตัวว่าง๓. พื้นที่ว่าง๔. ว่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank acceptanceการรับรอง (ตั๋วแลกเงิน) โดยเพียงแต่ลงลายมือชื่อผู้จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank bill๑. ตั๋วแลกเงินที่ไม่ระบุชื่อผู้รับเงิน๒. ตั๋วแลกเงินที่ไม่กรอกจำนวนเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank diskจานบันทึกเปล่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blank endorsement; blank indorsementการสลักหลังลอย [ ดู indorsement in blank ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank indorsement; blank endorsementการสลักหลังลอย [ ดู indorsement in blank ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank tapeแถบเปล่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blank verseกลอนเปล่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
blanket ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ ดู bedsheet ballot ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blankหลอดน้ำยาลบล้าง, ความจุของแบบพิมพ์เมื่อมียาพื้นอย่างเดียว, หลอดปรับศูนย์, หลอดแบลงต์ [การแพทย์]
Blank Tubesหลอดน้ำยาลบล้าง [การแพทย์]
Blank, Suitableหลอดน้ำยาลบล้างที่เหมาะสม [การแพทย์]
Blanketแบล็งเคต, ชั้นวัสดุเฟอร์ไทล์ เช่น ยูเรเนียม-238 หรือทอเรียม-232 ที่อยู่ล้อมรอบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นวัสดุเกิดฟิชชันได้ [นิวเคลียร์]
blanket drainblanket drain, ผืนกรองระบายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Blanketsผ้าห่ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You will notice, madam, that I've left a blank space for the sauce.คุณคงเห็นเเล้วว่าฉันเว้นช่องว่างตรงเรื่องซอส Rebecca (1940)
Imagine this place on that day when the battleship Aurora fired that blank shot which signalled the Revolution.ลองจินตนาการถึงสถานที่ในวันที่นี้เมื่อเรือรบออโรร่ายิงที่ว่างเปล่า ซึ่งส่งสัญญาณการปฏิวัติ The Russia House (1990)
Your head's going to be a blank for a while.เธอจะรู้สึกแปลกๆนิดหน่อย The Lawnmower Man (1992)
It was blank but the postmark said...มันเป็นความว่างเปล่า แต่ตราประทับดังกล่าว ... The Shawshank Redemption (1994)
I got air in my lungs and a few blank sheets of paper.มีอากาศให้ปอด มีกระดาษเปล่า Titanic (1997)
Blank faces. Calm as Hindu cows.ทุกอย่างบนเครื่องบิน มันเป็นแบบ"ใช้แล้วทิ้ง"น่ะ Fight Club (1999)
Did you see a little Asian child with a blank expression sitting outside... in a mechanical helicopter that shakes when you put quarters in it?เห็นเด็กเอเชียหน้าเหรอหรา... นั่งเฮลิคอปเตอร์โยกเยก เรียกลูกค้าที่หน้าร้านผมรึเปล่า Unbreakable (2000)
Maybe it's the meds but... sometimes I get this weird read on people like a blank TV screen.บางทีเม็ดยาก็ดูเหมือนนะ บางทีผมก็ไม่ชอบที่จะศึกษาผู้คน มันดูว่างเปล่า Latter Days (2003)
Gambling is like playing Mah Jongg with blank tiles.การพนันก็เหมือนกับการเล่นหม่าจงบนกระเบื้องที่ว่างเปล่า Mulan 2: The Final War (2004)
A blank on the map.เป็นจุดที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I always assumed that it was so they could have a blank slate to work with.ฉันมักจะคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะมีชนวนว่างที่จะทำงานกับ Cubeº: Cube Zero (2004)
Blank slate?กระดานชนวนที่ว่างเปล่า? Cubeº: Cube Zero (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blankA blanket of leaves.
blankA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
blankAll you have to do is fill the blanks below.
blankAt a hilarious party, one frequently finds a wet blanket sitting next to the life of the party.
blankA wet blanket is not always unpleasant when you come to know him well.
blankBegin to write, leaving one space blank.
blankBe sure to fill in the blanks from top to bottom beforehand.
blankCan I get a blanket?
blankCould I have a pillow and blanket?
blankCould you bring me a blanket?
blankCould you bring me a pillow and blanket, please?
blankCover up the injured man with this blanket.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระสุนหลอก(n) blank cartridge, Syn. กระสุนปลอม, ลูกปืนปลอม, Example: การทดสอบครั้งนี้ใช้กระสุนหลอกทั้งหมด จึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีใครบาดเจ็บ
สูญ(adj) empty (check example), See also: blank, void, vacant, Syn. ว่างเปล่า
ผ้าผวย(n) blanket, See also: cover, Syn. ผ้าห่ม, Example: ฉันดึงผ้าผวยมาคลุมตัวเพราะรู้สึกอากาศเริ่มเย็นขึ้น, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ชื่อเรียกผ้าห่มนอน
ฟอร์ม(n) form, See also: blank form, Syn. แบบฟอร์ม, Example: เกษตรกรโดนหลอกให้เซ็นชื่อลงในฟอร์มเปล่า โดยหลอกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล, Count Unit: ใบ, แบบ, แผ่น, Thai Definition: กระดาษสำหรับกรอกรายการ, Notes: (อังกฤษ)
เปล่า(adj) empty, See also: blank, Syn. ว่างเปล่า, ว่าง, โล่ง, Ant. เต็ม, Example: ตำรวจจับผู้เสพยาพร้อมของกลางอันได้แก่ขวดเปล่าที่บรรจุ ยาเค และ ยาเลิฟ มากกว่า 40 ขวด, Thai Definition: ไม่มีอะไรอยู่ภายใน เช่น ขวดเปล่า กล่องเปล่า
กลอนเปล่า(n) prose poem, See also: blank verse, Example: ความไพเราะของบทกวีไม่มีเหลือร่องรอยกลายเป็นกลอนเปล่าที่เปล่าไปหมดทั้งถ้อยคำ และความคิด, Count Unit: คำ, บท
ซ่าโบะ(n) quilt, See also: blanket, shawl, Syn. ผ้าห่ม, ผ้าคลุม, Count Unit: ผืน, Notes: (ชวา)
เซ่อ(adv) dumbly, See also: blankly, Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะ, เซ่อซ่า, โง่, ทึ่ม, Example: เจ้าจงรีบกลับไปหาแม่เจ้าเถิด อย่ายืนเซ่อตัวสั่นอยู่อย่างนี้
ช่องว่าง(n) blank, Example: จงเติมคำลงในช่องว่าง, Count Unit: ช่อง, Thai Definition: บริเวณที่เว้นไว้สำหรับให้เติมข้อความที่จำเป็น เช่น ช่องว่างในใบสมัคร
ที่ว่าง(n) space, See also: blank, gap, margin, Syn. ระยะห่าง, ช่องว่าง, ระยะ, ช่องไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเต็ม[amnāt tem] (n, exp) EN: proxy in blank ; carte blanche  FR: carte blanche [ f ]
ช่องว่าง[chǿngwāng] (n) EN: blank ; gap  FR: espace [ m ] ; blanc [ m ] ; case [ f ]
ฟอร์ม[føm] (n) EN: form ; blank form  FR: formulaire [ m ]
ห่ม[hom] (v) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket  FR: couvrir ; envelopper
เจียม[jīem] (n) EN: rug made of deerskin ; felt blanket ; felt rug  FR: tapis en feutre [ m ]
การสลักหลังลอย[kān salaklang løi] (n, exp) EN: blank endorsement
การเซ็นลอย[kān sen løi] (n, exp) EN: blank endorsement  FR: signature en blanc [ f ]
การเซ็นสลักหลังลอย[kān sen salaklang løi] (n, exp) EN: blank endorsement
กลอนเปล่า[kløn plāo] (n, exp) EN: prose poem ; blank verse
กรอกช่องว่าง[krøk chǿng wāng] (v, exp) EN: fll up the blanks

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLANK B L AE1 NG K
BLANKS B L AE1 NG K S
BLANKE B L AE1 NG K
BLANKED B L AE1 NG K T
BLANKEN B L AE1 NG K AH0 N
BLANKLY B L AE1 NG K L IY0
BLANKET B L AE1 NG K AH0 T
BLANKET B L AE1 NG K IH0 T
BLANKLEY B L AE1 NG K L IY0
BLANKETS B L AE1 NG K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blank (n) blˈæŋk (b l a1 ng k)
blanks (n) blˈæŋks (b l a1 ng k s)
blanket (v) blˈæŋkɪt (b l a1 ng k i t)
blankly (a) blˈæŋkliː (b l a1 ng k l ii)
blankets (v) blˈæŋkɪts (b l a1 ng k i t s)
blanketed (v) blˈæŋkɪtɪd (b l a1 ng k i t i d)
blanketing (v) blˈæŋkɪtɪŋ (b l a1 ng k i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空白[kòng bái, ㄎㄨㄥˋ ㄅㄞˊ, ] blank space, #6,040 [Add to Longdo]
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] blanket; rug, #15,620 [Add to Longdo]
毛毯[máo tǎn, ㄇㄠˊ ㄊㄢˇ, ] blanket, #27,205 [Add to Longdo]
空格[kōng gé, ㄎㄨㄥ ㄍㄜˊ, ] blank character (in Chinese text); empty square (indicating illegible character), #36,549 [Add to Longdo]
白卷[bái juàn, ㄅㄞˊ ㄐㄩㄢˋ, ] blank exam paper, #64,373 [Add to Longdo]
白票[bái piào, ㄅㄞˊ ㄆㄧㄠˋ, ] blank vote; abstention [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blankdraht { m }bare wire [Add to Longdo]
Blankglühen { n }bright annealing [Add to Longdo]
Blankoscheck { m }blank cheque [ Br. ]; blank check [ Am. ] [Add to Longdo]
Blankovollmacht { f }full discretionary power [Add to Longdo]
Blanksammelschiene { f } [ electr. ]bare busbar [Add to Longdo]
Blankstahl { m } | Blasen { pl }bright steel | bladders [Add to Longdo]
Blindblech { n }blank panel [Add to Longdo]
Blindflansch { m } [ techn. ]blank flange [Add to Longdo]
Leerzeichen { n } | Leerzeichen { pl }blank | blanks [Add to Longdo]
Niete { f }; Los, das nichts gewinnt | eine Niete ziehenblank | to draw a blank [Add to Longdo]
Platzpatrone { f }blank cartridge [Add to Longdo]
Schreckschusspistole { f }blank gun [Add to Longdo]
blank putzen; polierento furbish [Add to Longdo]
blank; leer { adj }blank [Add to Longdo]
blank; glänzend; sauber { adj }shiny; shining [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
あっけらかんと[akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
うんちゃらかんちゃら[uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase) [Add to Longdo]
きょとんと[kyotonto] (adv) (on-mim) (looking) blankly; (staring) in puzzlement [Add to Longdo]
つくねんと[tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone [Add to Longdo]
のっぺり[nopperi] (adv, adv-to) flat; smooth; expressionless; blank [Add to Longdo]
ほにゃらら[honyarara] (exp) something something (used to indicate a blank to be filled in) [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[bo-tto ; boutto ; bootto] (adv, vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
ブランキング[burankingu] (n) { comp } blanking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブランキング[ぶらんきんぐ, burankingu] blanking [Add to Longdo]
一括発注[いっかつはっちゅう, ikkatsuhacchuu] blanket order [Add to Longdo]
[から, kara] blank (a-no), null, vacuum, empty [Add to Longdo]
空のディスケット[からのディスケット, karano deisuketto] blank diskette [Add to Longdo]
空白[くうはく, kuuhaku] blank space, vacuum, space, null (NUL) [Add to Longdo]
空白化[くうはくか, kuuhakuka] blanking [Add to Longdo]
空白文字[くうはくもじ, kuuhakumoji] null character, blank character [Add to Longdo]
空白列[くうはくれつ, kuuhakuretsu] blank sequence [Add to Longdo]
未使用媒体[みしようばいたい, mishiyoubaitai] blank medium, virgin medium [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
白刃[はくじん, hakujin] blankes_Schwert, blanke_Waffe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blank \Blank\, n.
   1. Any void space; a void space on paper, or in any written
    instrument; an interval void of consciousness, action,
    result, etc; a void.
    [1913 Webster]
 
       I can not write a paper full, I used to do; and yet
       I will not forgive a blank of half an inch from you.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
       From this time there ensues a long blank in the
       history of French legislation.    --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       I was ill. I can't tell how long -- it was a blank.
                          --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   2. A lot by which nothing is gained; a ticket in a lottery on
    which no prize is indicated.
    [1913 Webster]
 
       In Fortune's lottery lies
       A heap of blanks, like this, for one small prize.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A paper unwritten; a paper without marks or characters a
    blank ballot; -- especially, a paper on which are to be
    inserted designated items of information, for which spaces
    are left vacant; a bland form.
    [1913 Webster]
 
       The freemen signified their approbation by an
       inscribed vote, and their dissent by a blank.
                          --Palfrey.
    [1913 Webster]
 
   4. A paper containing the substance of a legal instrument, as
    a deed, release, writ, or execution, with spaces left to
    be filled with names, date, descriptions, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. The point aimed at in a target, marked with a white spot;
    hence, the object to which anything is directed.
    [1913 Webster]
 
       Let me still remain
       The true blank of thine eye.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Aim; shot; range. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I have stood . . . within the blank of his
       displeasure
       For my free speech.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. A kind of base silver money, first coined in England by
    Henry V., and worth about 8 pence; also, a French coin of
    the seventeenth century, worth about 4 pence. --Nares.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mech.) A piece of metal prepared to be made into
    something by a further operation, as a coin, screw, nuts.
    [1913 Webster]
 
   9. (Dominoes) A piece or division of a piece, without spots;
    as, the "double blank"; the "six blank."
    [1913 Webster]
 
   {In blank}, with an essential portion to be supplied by
    another; as, to make out a check in blank.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blank \Blank\, a. [OE. blank, blonc, blaunc, blaunche, fr. F.
   blanc, fem. blanche, fr. OHG. blanch shining, bright, white,
   G. blank; akin to E. blink, cf. also AS. blanc white. ?98.
   See {Blink}, and cf. 1st {Blanch}.]
   [1913 Webster]
   1. Of a white or pale color; without color.
    [1913 Webster]
 
       To the blank moon
       Her office they prescribed.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from writing, printing, or marks; having an empty
    space to be filled in with some special writing; -- said
    of checks, official documents, etc.; as, blank paper; a
    blank check; a blank ballot.
    [1913 Webster]
 
   3. Utterly confounded or discomfited.
    [1913 Webster]
 
       Adam . . . astonied stood, and blank. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Empty; void; without result; fruitless; as, a blank space;
    a blank day.
    [1913 Webster]
 
   5. Lacking characteristics which give variety; as, a blank
    desert; a blank wall; destitute of interests, affections,
    hopes, etc.; as, to live a blank existence; destitute of
    sensations; as, blank unconsciousness.
    [1913 Webster]
 
   6. Lacking animation and intelligence, or their associated
    characteristics, as expression of face, look, etc.;
    expressionless; vacant. "Blank and horror-stricken faces."
    --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
       The blank . . . glance of a half returned
       consciousness.            --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   7. Absolute; downright; unmixed; as, blank terror.
    [1913 Webster]
 
   {Blank bar} (Law), a plea put in to oblige the plaintiff in
    an action of trespass to assign the certain place where
    the trespass was committed; -- called also {common bar}.
    
 
   {Blank cartridge}, a cartridge containing no ball.
 
   {Blank deed}. See {Deed}.
 
   {Blank door}, or {Blank window} (Arch.), a depression in a
    wall of the size of a door or window, either for
    symmetrical effect, or for the more convenient insertion
    of a door or window at a future time, should it be needed.
    
 
   {Blank indorsement} (Law), an indorsement which omits the
    name of the person in whose favor it is made; it is
    usually made by simply writing the name of the indorser on
    the back of the bill.
 
   {Blank line} (Print.), a vacant space of the breadth of a
    line, on a printed page; a line of quadrats.
 
   {Blank tire} (Mech.), a tire without a flange.
 
   {Blank tooling}. See {Blind tooling}, under {Blind}.
 
   {Blank verse}. See under {Verse}.
 
   {Blank wall}, a wall in which there is no opening; a dead
    wall.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blank \Blank\, v. t. [imp. & p. p. {Blanked}; p. pr. & vb. n.
   {Blanking}.] [Cf. 3d {Blanch}.]
   1. To make void; to annul. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To blanch; to make blank; to damp the spirits of; to
    dispirit or confuse. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Each opposite that blanks the face of joy. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blank
   adj 1: (of a surface) not written or printed on; "blank pages";
       "fill in the blank spaces"; "a clean page"; "wide white
       margins" [syn: {blank}, {clean}, {white}]
   2: void of expression; "a blank stare" [syn: {blank}, {vacuous}]
   3: not charged with a bullet; "a blank cartridge"
   n 1: a blank character used to separate successive words in
      writing or printing; "he said the space is the most
      important character in the alphabet" [syn: {space},
      {blank}]
   2: a blank gap or missing part [syn: {lacuna}, {blank}]
   3: a piece of material ready to be made into something
   4: a cartridge containing an explosive charge but no bullet
     [syn: {blank}, {dummy}, {blank shell}]
   v 1: keep the opposing (baseball) team from winning

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 blank /blaŋk/
  blanks

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 blank /blɑŋk/
  white

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top