Search result for

désertes

(179 entries)
(0.2893 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -désertes-, *désertes*, déserte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา désertes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *désertes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desert[ADJ] เกี่ยวกับทะเลทราย, See also: ซึ่งมีลักษณะของทะเลทราย, Syn. deserted, relinquished
desert[N] ทะเลทราย, See also: พื้นที่แห้งแล้ง, บริเวณแห้งแล้ง, Syn. airidity, dryness, wasteland, sand
desert[VT] ทอดทิ้ง, See also: ทิ้ง, ละทิ้ง
desert[VT] หนีทหาร (ทางทหาร)
desert[VI] หนีทหาร (ทางทหาร)
deserted[ADJ] ซึ่งรกร้าง, See also: ซึ่งถูกทอดทิ้ง, ซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่, ซึ่งว่างเปล่า, Syn. abandoned, heglected
deserter[N] คนหนีทหาร, See also: ทหารหนีทัพ, Syn. skulker, scutter, truant, runaway, fugitive
desertion[N] การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, Syn. abandonment
desertion[N] การหนีทหาร
desert a sinking ship[IDM] ละทิ้งบุคคล สถานที่ หรือสถานการณ์ที่ไม่เลวร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desert(เดส'เซิร์ท) {deserted,deserting,deserts} n. ทะเลทราย adj.แห้งแล้ง,รกร้าง,อ้างว้าง vt. ละทิ้ง,ละทิ้งหน้าที่,หนีทัพ. n. ผู้ละทิ้ง,ผู้หนีทัพ
deserted(ดิเซิร์ท'ทิด) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ถูกลืม,ไร้คนอยู่,โดดเดี่ยว, Syn. abandoned
desertion(ดิเซิร์ท'เชิน) n. การทอดทิ้ง,การละทิ้ง,ภาวะที่ถูกทอดทิ้ง,การหนีทัพ
indian desertชื่อทะเลทรายในอินเดียด้านด้านตะวันตก

English-Thai: Nontri Dictionary
desert(n) ทะเลทราย,ที่แห้งแล้ง
desert(vi,vt) จากไป,หนีทัพ,หลบหนี,ทอดทิ้ง,ทิ้งหน้าที่
deserter(n) ผู้จากไป,ผู้ละทิ้ง,ทหารหนีทัพ
desertion(n) การจากไป,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การหนีทัพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obstinate desertionการจงใจละทิ้งร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive desertionการละทิ้งร้างคู่สมรสโดยนัยแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desert polish; wind polishผิวหินทะเลทรายขัดมัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
desert varnishเคลือบหินทะเลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
desertion๑. การละทิ้งหน้าที่๒. การทอดทิ้งไป๓. การละทิ้งร้างคู่สมรส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
desertionการละทิ้งร้างคู่สมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
desertion๑. การละทิ้งร้างคู่สมรส (ก. แพ่ง)๒. การละทิ้งหน้าที่ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desert๑. บริเวณแห้งแล้ง๒. ทะเลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
desert island fictionบันเทิงคดีเกาะร้าง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
wind polish; desert polishผิวหินทะเลทรายขัดมัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desert plantพืชทะเลทราย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Convention on Desertification (1994)อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (ค.ศ. 1994) [TU Subject Heading]
Desertificationการแปรสภาพเป็นทะเลทราย [TU Subject Heading]
Desertion and non-supportการละทิ้งครอบครัว [TU Subject Heading]
Desertsทะเลทราย [TU Subject Heading]
Operation Desert Shield, 1990-1991ปฏิบัติการพายุทะเลทราย, ค.ศ.1990-1991 [TU Subject Heading]
Desert Iguanasจิ้งจกทะเลทราย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
desert island[เดดเสิดท. ไอแลนด.] (n ) สถานที่ร้างซึ่งผู้คน เช่น เกาะร้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In Saint-Désert?In Saint-DésertLove and Cool Water (1976)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิกกัน[V] terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
ที่ร้าง[N] vacant land, See also: deserted place, wasteland, Example: เมื่อซื้อที่แล้วไม่ได้มาปลูกบ้าน ปล่อยให้เป็นที่ร้างอยู่อย่างนั้น ซอยที่อยู่บริเวณนี้จึงเป็นซอยเปลี่ยว, Count unit: แห่ง, ที่
ร้าง[V] be deserted, See also: be abandoned, be unoccupied, be desolate, be disused, Syn. ว่างเปล่า, Example: ศาลเจ้าต้นกร่าง ปัจจุบันนี้ร้างไปแล้ว, Thai definition: ปราศจากผู้คน
ร้าง[ADJ] deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน
เปลี่ยว[ADJ] desolate, See also: solitary, isolated, desert, out of the way, secluded, Syn. วังเวง, อ้างว้าง, วิเวกวังเวง, เปล่าเปลี่ยว, Ant. พลุกพล่าน, Example: เขามองลูกชายที่เดินไปตามถนนสายเปลี่ยวด้วยความรู้สึกหลายอย่าง, Thai definition: เงียบสงัดไม่มีคน
เปลี่ยว[V] desolate, See also: solitary, isolated, desert, out of the way, secluded, Syn. วังเวง, อ้างว้าง, วิเวกวังเวง, เปล่าเปลี่ยว, Ant. พลุกพล่าน, Example: ถนนที่เข้าบ้านนั้นเปลี่ยวก็จริงแต่ก็พออาศัยแสงไฟจากเสาไฟฟ้าสองข้างทางเป็นระยะๆ, Thai definition: เงียบสงัดไม่มีคน
แปรพักตร์[V] depart from, See also: defect, desert, be disloyal, go over to the other side, renege, deviate from, turn away fr, Syn. ทรยศ, หักหลัง, ไม่ซื่อตรง, Ant. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, Example: ทหารรัฐบาลบางส่วนแปรพักตร์ไปเข้ากับกองทัพแดง, Thai definition: หันไปคบค้ากับผู้อื่น, เอาใจออกห่าง
ผละ[V] leave, See also: part with, desert, separate, forsake, repel, abandon, Syn. ละ, ทิ้ง, จาก, Example: ทุกคนต่างร้องด้วยความตกใจและผละถอย, Thai definition: แยกหรือละทิ้งไปโดยกะทันหัน
ละวาง[V] desert, See also: abandon, forsake, leave behind, Syn. ปล่อยวาง, ทิ้ง, ละทิ้ง, Example: หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองได้ละวางอบายมุขทั้งปวง, Thai definition: ละด้วยวิธีปล่อยวางหรือปลงแล้ว
โดด[V] keep away from working or duties, See also: desert one's post, take French leave, Syn. หลบ, หนี, เลี่ยง, Example: เขาโดดงานเพื่อจะไปเที่ยว
โดดร่ม[V] play truant, See also: keep away from working or duties, desert one's post, take French leave, Syn. หนีงาน, หนีโรงเรียน, โดด, เลี่ยง, Example: เขาชอบโดดร่มเงินเดือนของเขาจึงไม่ขึ้น
ตะกวด[N] Varanus bengalesis, See also: desert monitor, monitor lizard, Syn. จะกวด, ตัวเงินตัวทอง, แลน, ตัวเหี้ย, Example: บางคนเชื่อว่าถ้าตะกวดเข้าบ้านแสดงว่ากำลังจะได้ลาภ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลื้อยคลานชนิด Varanus bengalesis ในวงศ์ Varanidae ตัวสีน้ำตาลเหลือง ปากแหลม ลิ้นยาวแยกเป็น 2 แฉก หางยาวใช้ฟาดเพื่อต่อสู้ป้องกันตัว ชอบอาศัยตามป่าโปร่งมากกว่าป่าทึบ หากินตามพื้นดิน ขึ้นต้นไม้เก่ง ชอบพาดตัวนอนผึ่งแดดตามกิ่งไม้
ตีจาก[V] leave, See also: abandon, desert, Syn. หนีไป, ทิ้งไป, Ant. เข้าหา, Example: ผู้ชายตีจากครอบครัวเอาดื้อๆ ไปมีเมียใหม่ ตั้งครอบครัวใหม่ ทิ้งครอบครัวเดิม, Thai definition: แยกตัวออกไป, พยายามทอดทิ้ง, ทำตัวออกห่าง, เลิกคบกัน
ทอดทิ้ง[V] neglect, See also: abandon, desert, forsake, Syn. ละเลย, ทิ้งขว้าง, ละทิ้ง, ไม่เอาใจใส่, ไม่รับผิดชอบ, Ant. ดูแล, ใส่ใจ, เอาใจใส่, Example: แม่ใจร้ายทอดทิ้งลูกสาววัย 5 เดือน ให้อยู่กับพี่สาววัย 5 ขวบตามลำพัง
ทะเลทราย[N] desert, Example: กระบองเพชรเป็นพืชที่พบมากในทะเลทราย, Count unit: แห่ง, Thai definition: อาณาบริเวณที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยทราย มีอากาศหนาวจัดหรือร้อนจัด ยากแก่การดำรงชีวิต มีพืชขึ้นอยู่น้อยมาก
รกร้าง[ADJ] neglected and unoccupied, See also: untidy and deserted, Example: กำนันประกาศว่า จะสร้างสนามฟุตบอลบนเนื้อที่รกร้างบริเวณรอยต่อวัดกับโรงเรียน, Thai definition: รก เพราะปล่อยทิ้งไว้
การทอดทิ้ง[N] desertion, See also: neglect, abandonment, Syn. การละทิ้ง, การละเลย, การทิ้ง, การทิ้งขว้าง, Ant. การเอาใจใส่, การดูแล, Example: การทอดทิ้งบุตรหลานให้อยู่โดยลำพัง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้, Thai definition: การไม่เอาเป็นธุระ, การไม่เอาใจใส่, การไม่นำพา
การละทิ้ง[N] abandonment, See also: leave, desertion, Syn. การทิ้ง, การจาก, การเลิก, Example: ผลจากการสำรวจพบว่าการละทิ้งถิ่นฐานของคนต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน, Thai definition: การละด้วยวิธีทิ้ง
ชวนชม[N] Pink Bignonia, See also: Mock Azalea, Desert Rose, Impala Lily, Kudu Lily, Sabi Star, Syn. ลั่นทมแดง, Count unit: ต้น
นอกรีตนอกรอย[ADV] untraditionally, See also: desertion of one 's faith or principles, unconventionally, Syn. นอกรีต, นอกครู, นอกบาลี, นอกทาง, Example: เขาประพฤติตัวนอกรีตนอกรอยอยู่บ่อยๆ, Thai definition: ฝ่าฝืนจารีตประเพณี
เมืองร้าง[N] deserted town, See also: abandoned town, unoccupied town, Example: เมืองกลายเป็นเมืองร้างเมื่ออยู่ภาวะสงคราม
วิเวกวังเวง[ADJ] deserted, See also: lonely, forlorn, desolate, Syn. วิเวก, Example: เขาหวังจะได้พบความสงบภายในวัดซึ่งวิเวกวังเวง, Thai definition: ที่มีบรรยากาศเงียบสงัดหรือที่สงบเยือกเย็น
ลมแล้ง[N] hat dry wind, See also: desert-like wind, Syn. ลมร้อน, Ant. ลมหนาว, Example: เมื่อลมแล้งผ่านมา ป่าทั้งป่าเหมือนจะโปรยใบไม้ลงหมด, Thai definition: ลมที่เกิดขึ้นในฤดูร้อน
วิเวกวังเวง[ADJ] deserted, See also: lonely, forlorn, desolate, Syn. วิเวก, Example: เขาหวังจะได้พบความสงบภายในวัดซึ่งวิเวกวังเวง, Thai definition: ที่มีบรรยากาศเงียบสงัดหรือที่สงบเยือกเย็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
ชวนชมไทย[n. exp.] (chūanchom Thai ) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   
การละเลย[n.] (kān laloēi) EN: desertion   
การละทิ้ง[n.] (kān lathing) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver   FR: abandon [m]
การทิ้ง[n.] (kān thing) EN: abandonment ; desertion   FR: abandon [m]
การทิ้งขว้าง[n.] (kān thingkhwāng) EN: desertion   
การทอดทิ้ง[n.] (kān thøtthing) EN: desertion ; abandonment   
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate   FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person   FR: abandonner ; déserter ; négliger
ละทิ้งหน้าที่[v. exp.] (lathing nāthī) EN: desert one's post   FR: abandonner son poste
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert   FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
ลมแล้ง[n. exp.] (lom laēng) EN: dry wind ; desert-like wind   FR: vent sec [m]
เงียบ[adj.] (ngīep) EN: quiet ; silent ; still ; calm ; deserted ; in abeyance   FR: silencieux ; calme ; paisible ; endormi ; désert ; muet
นกหัวโตทรายใหญ่[n. exp.] (nok hūa tō sāi yai) EN: Greater Sand Plover   FR: Pluvier de Leschenault [m] ; Gravelot de Leschenault [m] ; Pluvier du désert [m] ; Gravelot du désert [m]
ผละ[v.] (phla) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon   FR: s'en aller ; se détacher
เปลี่ยว[adj.] (plīo) EN: lonely ; deserted   FR: isolé ; retiré
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied   FR: désert ; abandonné
ทะเลทราย[n.] (thalēsāi) EN: desert   FR: désert [m]
ทะเลทรายนาซก้า[n. prop.] (Thalēsāi Nāskā) EN: Nazca desert   
ทะเลทรายรุบแอลคาลี[n. prop.] (Thalēsāi Rupaēl Khālī) EN: Rub'al Khali Desert   FR: Rub al-Khali
ทะเลทรายซาฮาร่า[n. prop.] (Thalēsāi Sāhārā) EN: Sahara   FR: Sahara [m] ; désert du Sahara [m]
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender   FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
ทิ้งร้าง[adj.] (thingrāng) EN: deserted ; abandoned   
ทอดทิ้ง[v.] (thøtthing) EN: neglect ; abandon ; desert ; forsake   FR: jeter ; se débarasser de ; abandonner
วิเวก[adj.] (wiwēk) EN: solitary ; deserted ; lonely ; lonesome   
วิเวกวังเวง[adj.] (wiwēkwangwēng) EN: deserted ; lonely ; forlorn ; desolate   

CMU English Pronouncing Dictionary
DESERT    D EH1 Z ER0 T
DESERT    D AH0 Z ER1 T
DESERTS    D EH1 Z ER0 T S
DESERTS    D AH0 Z ER1 T S
DESERTER    D EH1 Z ER0 T ER0
DESERTED    D AH0 Z ER1 T AH0 D
DESERTERS    D EH1 Z ER0 T ER0 Z
DESERTION    D AH0 Z ER1 SH AH0 N
DESERTING    D EH1 Z ER0 T IH0 NG
DESERTIONS    D AH0 Z ER1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desert    (n) (d e1 z @ t)
desert    (v) (d i1 z @@1 t)
deserts    (n) (d e1 z @ t s)
deserts    (v) (d i1 z @@1 t s)
deserted    (v) (d i1 z @@1 t i d)
deserter    (n) (d i1 z @@1 t @ r)
deserters    (n) (d i1 z @@1 t @ z)
deserting    (v) (d i1 z @@1 t i ng)
desertion    (n) (d i1 z @@1 sh @ n)
desertions    (n) (d i1 z @@1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらんと[, garanto] (adv,vs) (on-mim) empty; deserted; (P) [Add to Longdo]
ひっそり[, hissori] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) quiet; still; silent; deserted; (P) [Add to Longdo]
サハラ砂漠[サハラさばく, sahara sabaku] (n) Sahara desert; (P) [Add to Longdo]
サバクオオトカゲ[, sabakuootokage] (n) Desert monitor (Varanus griseus, species of carnivorous monitor lizard found in North Africa and western Asia) [Add to Longdo]
ツンドラ[, tsundora] (n) cold desert; tundra [Add to Longdo]
デザート[, deza-to] (n) (1) dessert; (2) desert; (P) [Add to Longdo]
遺棄(P);委棄[いき, iki] (n,vs) abandonment; desertion; relinquishment; (P) [Add to Longdo]
磯焼け[いそやけ, isoyake] (n) rocky-shore denudation; sea desert; sea desertification [Add to Longdo]
寒村[かんそん, kanson] (n) deserted village; poor village; (P) [Add to Longdo]
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P) [Add to Longdo]
空々寂々;空空寂寂[くうくうじゃくじゃく(uK), kuukuujakujaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) deserted and lonesome; quiet and alone; innocent and nonattached; All is void [Add to Longdo]
見捨てる(P);見すてる[みすてる, misuteru] (v1,vt) to abandon; to fail; to desert; to forsake; (P) [Add to Longdo]
見放す(P);見離す[みはなす, mihanasu] (v5s,vt) to desert; to abandon; to give up; (P) [Add to Longdo]
古家[ふるいえ, furuie] (n) old house; deserted house [Add to Longdo]
荒野(P);荒れ野;曠野(iK)[こうや(荒野;曠野)(P);あれの(荒野;荒れ野)(P);あらの(荒野;曠野), kouya ( kouya ; kouya )(P); areno ( kouya ; are no )(P); arano ( kouya ; kouya )] (n) wasteland; wilderness; deserted land; prairie; vast plain; wilds; desert; wild land; (P) [Add to Longdo]
砂原[すなはら, sunahara] (n) sandy plain; desert [Add to Longdo]
砂漠(P);沙漠[さばく, sabaku] (n) desert; (P) [Add to Longdo]
砂漠化[さばくか, sabakuka] (n) (1) (See 砂漠) desertification; (vs) (2) to turn to desert [Add to Longdo]
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] (exp,adj-na,n,adj-no) paying for one's mistakes; getting one's just deserts; suffering the consequences (of one's own actions); reap what you sow [Add to Longdo]
寂れる;荒びれる[さびれる, sabireru] (v1,vi) (1) to decline (in prosperity); to become deserted; to become desolate; (2) to taper off (of a sound) [Add to Longdo]
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent [Add to Longdo]
身から出た錆[みからでたさび, mikaradetasabi] (exp) paying for one's mistakes; getting one's just deserts; suffering the consequences (of one's own actions); reap what you sow [Add to Longdo]
人気のない[ひとけのない, hitokenonai] (adj-i) (See 人気がない) deserted; empty of people [Add to Longdo]
脱営[だつえい, datsuei] (n,vs) (military) desertion [Add to Longdo]
脱走[だっそう, dassou] (n,vs) desertion; escape; (P) [Add to Longdo]
脱走兵[だっそうへい, dassouhei] (n) deserter [Add to Longdo]
脱落[だつらく, datsuraku] (n,vs) (1) loss; dropping out; falling by the wayside; (2) omission; lacuna; gap; hiatus; (3) desertion; defection; (4) apostasy; (P) [Add to Longdo]
置き去り(P);置きざり[おきざり, okizari] (n) desertion; leaving behind or in the lurch; (P) [Add to Longdo]
敵前逃亡[てきぜんとうぼう, tekizentoubou] (n) deserting under enemy fire [Add to Longdo]
逃走[とうそう, tousou] (n,vs,adj-no) flight; desertion; escape; (P) [Add to Longdo]
猫の子一匹居ない[ねこのこいっぴきいない, nekonokoippikiinai] (adj-i) completely deserted [Add to Longdo]
廃屋[はいおく, haioku] (n) dilapidated house; deserted house [Add to Longdo]
廃家[はいか;はいけ, haika ; haike] (n) (1) deserted house; ruined house; (n,vs) (2) abolishing one's own family line in order to join another (under pre-1947 Japanese law); extinct family [Add to Longdo]
廃村[はいそん, haison] (n) (See ゴーストタウン) ghost town; deserted village; village without inhabitants [Add to Longdo]
廃宅[はいたく, haitaku] (n) (See 廃家・1) deserted and ruined house [Add to Longdo]
不毛の地[ふもうのち, fumounochi] (n) deserted and desolate land [Add to Longdo]
平沙万里[へいさばんり, heisabanri] (n) vast stretch of desert; vast expanse of sandy plain [Add to Longdo]
門前雀羅[もんぜんじゃくら, monzenjakura] (n) (a house) looking deserted with few visitors [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不毛之地[bù máo zhī dì, ㄅㄨˋ ㄇㄠˊ ㄓ ㄉㄧˋ, ] barren land; desert [Add to Longdo]
内流[nèi liú, ㄋㄟˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] inward flowing (of river); flowing into desert [Add to Longdo]
内流河[nèi liú hé, ㄋㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄜˊ, / ] inward flowing river; river flowing into desert or salt lake, e.g. Tarim river 塔裡木河|塔里木河 [Add to Longdo]
叛逃[pàn táo, ㄆㄢˋ ㄊㄠˊ, ] to defect; to desert; to betray and flee [Add to Longdo]
古尔班通古特沙漠[gǔ ěr bān tōng gǔ tè shā mò, ㄍㄨˇ ㄦˇ ㄅㄢ ㄊㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄊㄜˋ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, / ] Gurbantunggut Desert [Add to Longdo]
塔克拉玛干[Tǎ kè lā mǎ gàn, ㄊㄚˇ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄍㄢˋ, / ] Taklaman desert in Xinjiang [Add to Longdo]
塔克拉玛干沙漠[Tǎ kè lā mǎ gān shā mò, ㄊㄚˇ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄍㄢ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, / ] Taklamakan (desert in Central Asia) [Add to Longdo]
塔克拉马干[tǎ kè lā mǎ gān, ㄊㄚˇ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄍㄢ, / ] Taklamakan (desert) [Add to Longdo]
库姆塔格沙漠[kù mǔ tǎ gé shā mò, ㄎㄨˋ ㄇㄨˇ ㄊㄚˇ ㄍㄜˊ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, / ] Kumutage Desert [Add to Longdo]
戈壁[Gē bì, ㄍㄜ ㄅㄧˋ, ] Gobi (desert) [Add to Longdo]
戈壁沙漠[gē bì shā mò, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, ] Gobi desert [Add to Longdo]
戈壁滩[gē bì tān, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄊㄢ, / ] Gobi desert [Add to Longdo]
戈壁荒滩[Gē bì huāng tān, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄏㄨㄤ ㄊㄢ, / ] barren sands of the Gobi desert [Add to Longdo]
抛离[pāo lí, ㄆㄠ ㄌㄧˊ, / ] to desert; to leave; to forsake [Add to Longdo]
撒哈拉沙漠[Sǎ hā lā shā mò, ㄙㄚˇ ㄏㄚ ㄌㄚ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, ] Sahara desert [Add to Longdo]
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, / ] waste; wilderness; vast; desert [Add to Longdo]
杳无人烟[yǎo wú rén yān, ㄧㄠˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, / ] dark and uninhabited (成语 saw); remote and deserted; God-forsaken [Add to Longdo]
沙漠[shā mò, ㄕㄚ ㄇㄛˋ, ] desert [Add to Longdo]
沙漠之狐[Shā mò zhī Hú, ㄕㄚ ㄇㄛˋ ㄓ ㄏㄨˊ, ] Desert Fox [Add to Longdo]
沙漠化[shā mò huà, ㄕㄚ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, ] desertification [Add to Longdo]
渺无人烟[miǎo wú rén yān, ㄇㄧㄠˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, / ] remote and uninhabited (成语 saw); deserted; God-forsaken [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] desert; unconcerned [Add to Longdo]
空空荡荡[kōng kōng dàng dàng, ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ ㄉㄤˋ ㄉㄤˋ, / ] deserted [Add to Longdo]
背弃[bèi qì, ㄅㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] abandon; desert; renounce [Add to Longdo]
莫哈韦沙漠[Mò hā wéi shā mò, ㄇㄛˋ ㄏㄚ ㄨㄟˊ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, / ] Mojave Desert [Add to Longdo]
门可罗雀[mén kě luó què, ㄇㄣˊ ㄎㄜˇ ㄌㄨㄛˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] you can net sparrows at the door (成语 saw); completely deserted [Add to Longdo]
门庭冷落,门堪罗雀[mén tíng lěng luò, ㄇㄣˊ ㄊㄧㄥˊ ㄌㄥˇ ㄌㄨㄛˋ, men2 kan1 luo2 que4, / ] The courtyard is deserted, you can net sparrows at the door (成语 saw); completely deserted [Add to Longdo]
开小差[kāi xiǎo chāi, ㄎㄞ ㄒㄧㄠˇ ㄔㄞ, / ] AWOL, Absent With Out Leave; desert the military [Add to Longdo]
防风固沙[fáng fēng gù shā, ㄈㄤˊ ㄈㄥ ㄍㄨˋ ㄕㄚ, / ] sand break (in desert environment) [Add to Longdo]
阿法尔[ā fǎ ěr, ㄚ ㄈㄚˇ ㄦˇ, / ] the Afar desert in Southern Ethiopia [Add to Longdo]
阿法尔沙漠[ā fǎ ěr shā mò, ㄚ ㄈㄚˇ ㄦˇ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, / ] the Afar desert in Southern Ethiopia [Add to Longdo]
腾格里沙漠[Téng gé lǐ Shā mò, ㄊㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, / ] Tengger Desert [Add to Longdo]
龙舌兰[lóng shé lán, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Agave americana (poisonous desert plant of Mexico); tequila [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
逃亡[とうぼう, toubou] Flucht, Desertion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top