Search result for

secluded

(31 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secluded-, *secluded*, seclud, seclude
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secluded[ADJ] เป็นส่วนตัว, See also: เก็บตัว, สันโดษ, ไม่ติดต่อโลกภายนอก, โดดเดี่ยว, สงบ, Syn. private, hidden, withdrawn, isolated, sequestered
secludedly[ADV] โดยส่วนตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secluded(ซีคลู'ดิด) adj. แยกตัว,เก็บตัว,สันโดษ,ตัดขาดจากโลกภายนอก,เงียบสงบ., See also: secludedly adv. secludedness n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secluded pupilรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You took your wife to the park, and you found a secluded area, and when you were sure no one was watching, you shot her.คุณพาภรรยาของคุณไปที่เดอะปาร์ค แล้วคุณเจอบริเวณที่เงียบสงบ แล้วเมื่อคุณมั่นใจว่าไม่มีใคร อยู่บริเวณนั้น คุณยิงเธอ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Lee's room was the same as other student's room which he stayed for 4 years, That secluded life left him long hair upto his waist,ห้องของลีก็เหมือนกับห้องของนักเรียนคนอื่นๆ เค้าอาศัยที่นี่มา 4 ปีแล้ว โดยแยกตัวจากคนอื่นๆ ผมยาวจนถึงเอว Apt. (2006)
Don't go anywhere secluded. Stay with friends.อย่าไปไหนคนเดียว ให้อยู่กับเพื่อนตลอดนะ Goth (2008)
A lovely castle in a secluded part of the country far from prying eyes.ปราสาทสวยงามบนทำเลที่ แสนจะเป็นส่วนตัว ปราศจากสายตาสอดรู้สอดเห็นไง Inkheart (2008)
Both victims were attacked in secluded areas.เหยื่อทั้งสองรายถูกจู่โจมในที่ห่างไกลผู้คน Roadkill (2009)
You have to regroup the tech team and start another search, this time focusing on secluded brush areas within 50 yards on either side of the tracks, where animal feeding sites would likely appear.คุณต้องกลับไปรวมกับกลุ่มกับทีมเทคนิค และเริ่มการค้นหา คราวนี้ให้ความสนใจ บริเวณพุ่มไม้เตี้ย ๆ ในระยะ 50 หลา หรือรอบ ๆ ทางรถไฟ The Plain in the Prodigy (2009)
It's completely secluded.น่าจะปลอดภัยที่สุด สำหรับที่ๆเราจะไปรวมกันที่นั้น Daybreakers (2009)
Secluded as I am,ซ่อนตัวอยู่ เหมือนอย่างฉัน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
It's a romantic dinner, Secluded spot somewhere woodsy.อาหารค่ำสุดโรแมนติค ที่ส่วนตัวท่ามกลายธรรมชาติ A Few Good Men (2010)
"to avoid secluded locations at nightได้หลบหนีจากสถานที่ลึกลับในตอนกลางคืน The Death of the Queen Bee (2010)
* Well secluded, oh, I see it all **เราต้องแยกตัว ชั้นเข้าใจ* The Rocky Horror Glee Show (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
SECLUDED    S IH0 K L UW1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secluded    (v) (s i1 k l uu1 d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幽径[yōu jìng, ㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, / ] secluded path, #94,481 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠棲;隠栖[いんせい, insei] (n,vs) secluded life [Add to Longdo]
隠退生活[いんたいせいかつ, intaiseikatsu] (n) secluded life [Add to Longdo]
隠遁生活[いんとんせいかつ, intonseikatsu] (n) a reclusive life; living secluded from the world; leading a sequestered life [Add to Longdo]
奥まって[おくまって, okumatte] (exp) secluded; innermost [Add to Longdo]
閑居[かんきょ, kankyo] (n,vs) quiet and secluded life; quiet retreat; idle life [Add to Longdo]
深窓[しんそう, shinsou] (n) secluded inner room [Add to Longdo]
秘境[ひきょう, hikyou] (n) unexplored region; one of the most secluded regions [Add to Longdo]
秘境駅[ひきょうえき, hikyoueki] (n) (obsc) (col) secluded station; unexplored station [Add to Longdo]
幽暗[ゆうあん, yuuan] (adj-na,n) dark and secluded [Add to Longdo]
幽閑[ゆうかん, yuukan] (adj-na,n) quiet and secluded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seclude \Se*clude\, v. t. [imp. & p. p. {Secluded}; p. pr. & vb.
   n. {Secluding}.] [L. secludere, seclusum; pref. se- aside +
   claudere to shut. See {Close}, v. t.]
   1. To shut up apart from others; to withdraw into, or place
    in, solitude; to separate from society or intercourse with
    others.
    [1913 Webster]
 
       Let Eastern tyrants from the light of heaven
       Seclude their bosom slaves.      --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. To shut or keep out; to exclude. [Obs.] --Evelyn.
    [1913 Webster] -- {Se*clud"ed*ly}, adv. --
    {Se*clud"ed*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secluded
   adj 1: hidden from general view or use; "a privy place to rest
       and think"; "a secluded romantic spot"; "a secret garden"
       [syn: {privy}, {secluded}, {secret}]
   2: providing privacy or seclusion; "the cloistered academic
     world of books"; "sat close together in the sequestered
     pergola"; "sitting under the reclusive calm of a shade tree";
     "a secluded romantic spot" [syn: {cloistered}, {reclusive},
     {secluded}, {sequestered}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top