ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

secluded

S IH0 K L UW1 D IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secluded-, *secluded*, seclud, seclude
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secluded(adj) เป็นส่วนตัว, See also: เก็บตัว, สันโดษ, ไม่ติดต่อโลกภายนอก, โดดเดี่ยว, สงบ, Syn. private, hidden, withdrawn, isolated, sequestered
secludedly(adv) โดยส่วนตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secluded(ซีคลู'ดิด) adj. แยกตัว,เก็บตัว,สันโดษ,ตัดขาดจากโลกภายนอก,เงียบสงบ., See also: secludedly adv. secludedness n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secluded pupilรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You took your wife to the park, and you found a secluded area, and when you were sure no one was watching, you shot her.คุณพาภรรยาของคุณไปที่เดอะปาร์ค แล้วคุณเจอบริเวณที่เงียบสงบ แล้วเมื่อคุณมั่นใจว่าไม่มีใคร อยู่บริเวณนั้น คุณยิงเธอ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Lee's room was the same as other student's room which he stayed for 4 years, That secluded life left him long hair upto his waist,ห้องของลีก็เหมือนกับห้องของนักเรียนคนอื่นๆ เค้าอาศัยที่นี่มา 4 ปีแล้ว โดยแยกตัวจากคนอื่นๆ ผมยาวจนถึงเอว Apt. (2006)
A lovely castle in a secluded part of the country far from prying eyes.ปราสาทสวยงามบนทำเลที่ แสนจะเป็นส่วนตัว ปราศจากสายตาสอดรู้สอดเห็นไง Inkheart (2008)
Both victims were attacked in secluded areas.เหยื่อทั้งสองรายถูกจู่โจมในที่ห่างไกลผู้คน Roadkill (2009)
You have to regroup the tech team and start another search, this time focusing on secluded brush areas within 50 yards on either side of the tracks, where animal feeding sites would likely appear.คุณต้องกลับไปรวมกับกลุ่มกับทีมเทคนิค และเริ่มการค้นหา คราวนี้ให้ความสนใจ บริเวณพุ่มไม้เตี้ย ๆ ในระยะ 50 หลา หรือรอบ ๆ ทางรถไฟ The Plain in the Prodigy (2009)
Secluded as I am,ซ่อนตัวอยู่ เหมือนอย่างฉัน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
It's a romantic dinner, Secluded spot somewhere woodsy.อาหารค่ำสุดโรแมนติค ที่ส่วนตัวท่ามกลายธรรมชาติ A Few Good Men (2010)
"to avoid secluded locations at nightได้หลบหนีจากสถานที่ลึกลับในตอนกลางคืน The Death of the Queen Bee (2010)
♪ Your secluded nights ♪#ในคืนที่คุณแยกตัวไป# Never Been Kissed (2010)
Let's go to the secluded tower.ทางนั้น ไปดูเร็วเข้า รีบไปดูเร็วเข้า Episode #1.1 (2010)
It's pretty damn secluded out here.มันต้องมีที่ๆ เปลี่ยวข้างนอกนั่น Supply and Demand (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
SECLUDED S IH0 K L UW1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secluded (v) sˈɪklˈuːdɪd (s i1 k l uu1 d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幽径[yōu jìng, ㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, / ] secluded path, #94,481 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠棲;隠栖[いんせい, insei] (n,vs) secluded life [Add to Longdo]
隠退生活[いんたいせいかつ, intaiseikatsu] (n) secluded life [Add to Longdo]
隠遁生活[いんとんせいかつ, intonseikatsu] (n) a reclusive life; living secluded from the world; leading a sequestered life [Add to Longdo]
奥まって[おくまって, okumatte] (exp) secluded; innermost [Add to Longdo]
閑居[かんきょ, kankyo] (n,vs) quiet and secluded life; quiet retreat; idle life [Add to Longdo]
深窓[しんそう, shinsou] (n) secluded inner room [Add to Longdo]
秘境[ひきょう, hikyou] (n) unexplored region; one of the most secluded regions [Add to Longdo]
秘境駅[ひきょうえき, hikyoueki] (n) (obsc) (col) secluded station; unexplored station [Add to Longdo]
幽暗[ゆうあん, yuuan] (adj-na,n) dark and secluded [Add to Longdo]
幽閑[ゆうかん, yuukan] (adj-na,n) quiet and secluded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seclude \Se*clude\, v. t. [imp. & p. p. {Secluded}; p. pr. & vb.
   n. {Secluding}.] [L. secludere, seclusum; pref. se- aside +
   claudere to shut. See {Close}, v. t.]
   1. To shut up apart from others; to withdraw into, or place
    in, solitude; to separate from society or intercourse with
    others.
    [1913 Webster]
 
       Let Eastern tyrants from the light of heaven
       Seclude their bosom slaves.      --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. To shut or keep out; to exclude. [Obs.] --Evelyn.
    [1913 Webster] -- {Se*clud"ed*ly}, adv. --
    {Se*clud"ed*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secluded
   adj 1: hidden from general view or use; "a privy place to rest
       and think"; "a secluded romantic spot"; "a secret garden"
       [syn: {privy}, {secluded}, {secret}]
   2: providing privacy or seclusion; "the cloistered academic
     world of books"; "sat close together in the sequestered
     pergola"; "sitting under the reclusive calm of a shade tree";
     "a secluded romantic spot" [syn: {cloistered}, {reclusive},
     {secluded}, {sequestered}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top