Search result for

ut

(213 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ut-, *ut*.
Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
utvikle (modal verb ) พัฒนา (utvikle, utvikler, utviklet, har utviklet)

English-Thai: Longdo Dictionary
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์
chicken out(vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, S. impossible,
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
to hang out(v. slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
uterine brother (n ) พี่น้องต่างพ่อ พี่ชายหรือน้องชายที่มีแม่เดียวกันแต่คนละพ่อ
uterus (n) womb
See also: S. womb,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Utah    [N] รัฐยูท่าห์ของสหรัฐอเมริกา
uteri    [N] มดลูก (คำนามพหูพจน์ของ uterus)
utter    [VT] พูด, See also: กล่าว, เอ่ย, คุย, เล่า, Syn. talk, speak
utter    [VT] เปล่งเสียง, See also: ออกเสียง, Syn. pronounce
utter    [VT] แจ้งให้ทราบ, See also: ทำให้รู้กันทั่ว, Syn. tell, express
utter    [ADJ] ทั้งหมด, See also: ทั้งสิ้น อย่างสมบูรณ์, Syn. total, complete
uterus    [N] มดลูก, See also: ครรภ์, Syn. womb
utmost    [ADJ] สุดขีด, See also: อย่างมาก, Syn. ultimate
utmost    [N] ระดับสูงสุด, Syn. highest, Ant. lowest
Utopia    [N] ดินแดนในอุดมคติ, See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ, Syn. Shangri-la

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uteralgia; hysteralgia; hysterodynia; metralgia; metrodynia; uterodyniaอาการปวดมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine-มดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine myomaเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine neck; cervix uteri; neck of the wombคอมดลูก [มีความหมายเหมือนกับ cervix ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine souffleเสียงฟู่ในมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine stimulantยากระตุ้นมดลูก, ยาบีบมดลูก, ยาขับระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine tube; oviduct; salpinx uterina; tube, fallopianท่อนำไข่ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterocervical-มดลูกและคอมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterodynia; hysteralgia; hysterodynia; metralgia; metrodynia; uteralgiaอาการปวดมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterogenic-เกิดในมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Uterine cervical neoplasmsเนื้องอกคอมดลูก [TU Subject Heading]
Uterine neoplasmsเนื้องอกมดลูก [TU Subject Heading]
uterusมดลูก, อวัยวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพศเมีย เป็นที่ฝังตัวของเอ็มบริโอ เพื่อเจริญเติบโตต่อไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Utilities (Computer programs)ยูทิลิตี้ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
utilities programโปรแกรมอรรถประโยชน์, ซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ดูแลรักษา ความปลอดภัยและเสถียรภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Utilityสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีความเหมาะสมพึงพอใจแบบใช้ได้จริง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Utility สาธารณูปโภค
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะ เช่น น้ำ ไฟฟ้า ก๊าซ สูบส้วม [สิ่งแวดล้อม]
utility programโปรแกรมอรรถประโยชน์
โปรแกรมที่ช่วยให้เราใช้งานคอมพิวเตอร์ได้สะดวกขึ้น เช่น ช่วยจัดการแฟ้มข้อมูล วินิจฉัยและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่อง และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ [คอมพิวเตอร์]
Utilizationการใช้ประโยชน์ [TU Subject Heading]
Utopiasยูโทเปีย [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ut dictabbr. latin ut dictum (ตามที่สั่ง)
ut supra(อูทชู'พรา) Latin ดังข้างต้น,ดังที่ได้แสดงมาแล้ว
utensil(ยูเทน'เซิล) n. เครื่องใช้ในครัว,เครื่องใช้,เครื่องมือ,ของใช้,ภาชนะ., Syn. tool,vessel
uteritis(ยูเทอไร'ทิส) n. โรคมดลูกอักเส
uterus(ยู'เทอเริส) n. มดลูก,ครรภ์ pl. uteri
utile(ยู'ทีล) adj. มีประโยชน์
utilise(ยู'ทะไลซ) vt. ใช้เป็นประโยชน์,ทำให้เป็นประโยชน์, See also: utilisable adj. utilizable adj. utlisation n. utilization n. utiliser adj. utilizer n., Syn. use
utilitarian(ยูทิลลิแท'เรียน) adj. ซึ่งถือผลประโยชน์เป็นสำคัญ n. ผู้ยึดถือลัทธิผลประโยชน์., Syn. pragmatic
utilitarianism(ยูทิลลิแท'เรียนนิสซึม) n. ลัทธิยึดถือผลประโยชน์เป็นสำคัญ
utility(ยูทิล'ลิที) n. ประโยชน์,ผลประโยชน์,การบริการสาธารณะ (เช่นรถเมล์ รถราง,รถไฟ,โทรศัพท์,ไฟฟ้า) ,ปัจจัยที่เป็นประโยชน์,หลักการของลัทธิผลประโยชน์, adj. สำหรับใช้สอย (มากกว่าสำหรับการประดับตกแต่งให้สวยงาม), See also: utilities n. หุ้นหรือหลักทรัพย์ของทรัพ

English-Thai: Nontri Dictionary
utensil(n) เครื่องใช้,เครื่องมือ,ภาชนะ,ข้าวของเครื่องใช้
uterus(n) มดลูก
utilitarian(adj) ถือประโยชน์เป็นสำคัญ
utility(n) อัตถประโยชน์,ประโยชน์,ผลประโยชน์
utilization(n) การใช้ให้เป็นประโยชน์
utilize(vt) ใช้ให้เป็นประโยชน์
utmost(adj) สูงสุด,ปลายสุด,สุดเหวี่ยง
utmost(n) ขีดสุด,ระดับสูงสุด,จำนวนมากที่สุด
utopia(n) แดนสุขารมณ์,โลกพระศรีอาริย์,โลกในอุดมคติ
utopian(adj) เหมือนแดนสุขารมณ์,เหมือนโลกพระศรีอาริย,เหมือนกับโลกในอุดมคติ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
utPublic utility charges will go up next April.
utI felt utterly out of place among those sophisticated people.
utAt that shop they deal in kitchen utensils.
utOne morning at breakfast we children were informed to our utter dismay that we could no longer be permitted to run absolutely wild.
utIf she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will be utterly frustrated and between the devil and the deep blue sea.
utHis utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.
utThis antique brazier no longer has any real utility.
utThis is a matter of the utmost importance.
utJane makes the utmost effort to win.
utThe naive man was utterly embarrassed in her presence.
utThe face will leave in you an utterly different impression.
utThe rule is utterly inflexible.
utThe tone in which those words were spoken utterly belied them.
utIt is utterly impossible to finish the work within a month.
utAt that shop they deal in kitchen utensils.
utThe shy boy was utterly embarrassed in her presence.
utThe report is utterly false.
utI was utterly soaked by the downpour.
utHe treated it with utmost care.
utWe had better utilize our natural resources.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา How I Won the War (1967)
Sorry, your Worship, but I've got two men home sick with the flu and it's utter chaos down here.ขอโทษครับ นายท่าน มีนักโทษคิดถึงบ้านเป็นไข้ 2 คน... ...แถวนี้เลยวุ่นวาย Blazing Saddles (1974)
The excitement awaiting you was supreme meriting the utmost sacrificeที่กำลังคอยความตื่นเต้นที่คุณเป็นจริงดังว่า... ...ความดีเลิศการออกที่สุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Sometimes it is when you are quite without hope and in utter darkness that God comes to the rescue.บางครั้ง ที่เราสิ้นหวัง และอับจนอยู่ในความมืด Gandhi (1982)
And utterly unscientific.และไม่มีหลักเกณฑ์อย่างเต็มที่ Idemo dalje (1982)
I will do my utmost to teach him well.ข้าจะสั่งสอนเขาเป็นอย่างดี. Return of the Condor Heroes (1983)
You are so utterly predictable.คุณจึงสามารถคาดเดาได้อย่างเต็มที่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Where you failed utterly to either protect your fellow soldiers or regroup according to your instruction?Where you failed utterly... ...to either protect your fellow soldiers... ...or regroup according to your instruction? Casualties of War (1989)
The utopia that men have dreamed of for a thousand years... and I'll be the conduit.ดินแดนที่มนุษย์เฝ้าฝันถึงมานับร้อยปี และผมคือทางผ่านสู่มัน The Lawnmower Man (1992)
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย Junior (1994)
This case was given our utmost attention.คดีนี้เราเฝ้าดูอยู่ห่างๆ Ghost in the Shell (1995)
With full humility and utmost gratitude I accept this great honor and I promise I will do my best to represent my nation my planet and my God on this historic journey.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง เต็มรูปแบบและความกตัญญูสูงสุด ฉันยอมรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ และฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของฉัน Contact (1997)
You're gonna be in here regurgitatin' Gordon Wood, talkin' about, you know, the prerevolutionary utopia... and the capital-forming effects of military mobilization.ถ้าจะพูดไปแล้ว ก่อนการปฎิวัติยูโทเปีย พวกนายทุน ก็มีผลต่อการระดมกองทัพ Good Will Hunting (1997)
Thais have so much respect for their monarch that up until Rama III changed the law no one could utter His Majesty's name.คนไทยเคยเคารพราชวงศ์มาก... ...นั่นจนกระทั่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 ได้เปลี่ยนกฏหมาย โดยในตอนนั้นไม่มีใครสามารถเอ่ยนามพระองค์ได้ด้วยซ้ำ Brokedown Palace (1999)
With the utmost respect.ด้วยการเคารพที่สมพระเกียรติสูงสุด Anna and the King (1999)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงสุด    [ADJ] highest, See also: utmost, Ant. ต่ำสุด, น้อยสุด
เอ่ย [V] utter, See also: pronounce, say, speak, mention, express, articulate, Syn. เอื้อนเอ่ย, Example: เธอเอ่ยขึ้นก่อนที่ผมจะอ้าปากพูดอะไรเสียอีก, Thai definition: เปล่งเสียงพูด, เริ่มพูด
ยิบตา    [ADV] to the end, See also: utterly, extremely, to the finish, Example: เราจะสู้ศัตรูจนยิบตา, Thai definition: สู้อย่างสุดความสามารถ
เอื้อน [V] express, See also: utter, say, Example: นางรำร่ายฟ้อนออกมานั่งบนขอนไม้พลางเอื้อนเพลงรำ, Thai definition: กล่าวถ้อยคำ
ภาชนะ    [N] container, See also: utensil, ware, vessel, receptacle, Example: ถ้าของคาวหวานเต็มบาตร เด็กวัดก็จะถ่ายใส่ภาชนะอื่นแทน, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ
เครื่องบริขาร    [N] utensils for the monks, See also: the eight requisites for monks, Syn. เครื่องใช้, ของใช้, บริภัณฑ์, Example: เขาถวายเครื่องบริขารแก่พระสงฆ์, Thai definition: เครื่องใช้สอยของพระภิกษุในพระพุทธศาสนามี 8 อย่าง คือ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว กระบอกกรองน้ำ (ธมกรก), สมณบริขาร ก็เรียก, Notes: (บาลี)
เครื่องใช้    [N] utensil, See also: equipment, tool, implement, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้สอย, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีด ทำขวาน หรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขายนักท่องเที่ยว, Count unit: ชิ้น
เปล่ง [V] utter, See also: express, say, shout, sound, acclaim, announce, Syn. ออกเสียง, ส่งเสียง, เปล่งเสียง, Example: นักเรียนรด. เปล่งเสียงดังจนได้ยินออกมานอกสนามฝึก
ผอก    [N] container, See also: utensil, Syn. ข้าวห่อ, Example: แม่ตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมผอกให้พ่อนำไปกินกลางวันทุกวัน, Thai definition: ข้าวที่เอาไปกิน
ลั่นคำ    [V] give one's word, See also: utter a promise, make a statement, Syn. ลั่นปาก, ลั่นวาจา, Example: โคชลั่นคำจะพาทีมไปให้ถึงฝันให้ได้, Thai definition: พูดเป็นเชิงให้สัญญา, ให้คำมั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาคเนย์[n.] (ākhanē) EN: southeast   FR: sud-est [m]
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UTT    AH1 T
UTZ    AH1 T S
UTAH    Y UW1 T AO2
UTHE    AH1 TH
UTHE    AH1 DH
UTKE    AH1 T K IY0
UTICA    Y UW1 T AH0 K AH0
UTECH    Y UW1 T EH2 K
UTHER    Y UW1 TH ER0
UTHER    AH1 DH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Utah    (n) (y uu1 t oo)
utter    (v) (uh1 t @ r)
Utsumi    (n) (uu t s uu1 m ii)
Utopia    (n) (y uu1 t ou1 p i@)
uterus    (n) (y uu1 t @ r @ s)
utmost    (n) (uh1 t m ou s t)
utters    (v) (uh1 t @ z)
Utopian    (j) (y uu1 t ou1 p i@ n)
Utopias    (n) (y uu1 t ou1 p i@ z)
Utrecht    (n) (y uu1 t r e k t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
歌う[うたう, utau] Thai: ร้องเพลง English: to sing
映る[うつる, utsuru] Thai: สะท้อนให้เห็น English: to be reflected
映る[うつる, utsuru] Thai: เข้ากันดีกับ English: to harmonize with
映る[うつる, utsuru] Thai: ถ่ายออกมาได้(ดี) English: to come out (photo)
訴える[うったえる, uttaeru] Thai: ฟ้องร้อง English: to sue (a person)
訴える[うったえる, uttaeru] Thai: เรียกความสนใจ(โดยวิธีการ) English: to appeal to
映す[うつす, utsusu] Thai: ฉายให้ปรากฏ
疑う[うたがう, utagau] Thai: สงสัย English: to doubt
疑う[うたがう, utagau] Thai: กังขา English: to suspect
唄う[うたう, utau] Thai: ร้องเพลง English: to sing

German-Thai: Longdo Dictionary
Auto(n) |das, pl. Autos| รถยนต์, See also: der Wagen
Bedeutung(n) |die, pl. Bedeutungen| ความหมาย
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Deutsche(n) |der/die, pl. Deutschen| ชาวเยอรมัน
Deutschen, See also: Deutsche
Deutschlandประเทศเยอรมนี
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...

French-Thai: Longdo Dictionary
Autriche|f| ประเทศออสเตรีย, See also: Related: autrichien
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
couteau(n) |m, pl. -x| มีด
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว
couteau de poche(n) |m| มีดพก, See also: Related: couteau

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功利[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, ] utility [Add to Longdo]
功利主义[gōng lì zhǔ yì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] utilitarianism [Add to Longdo]
北方邦[Běi fāng bāng, ㄅㄟˇ ㄈㄤ ㄅㄤ, ] Uttar Pradesh (state in India) [Add to Longdo]
大无畏[dà wú wèi, ㄉㄚˋ ˊ ㄨㄟˋ, / ] utterly fearless [Add to Longdo]
子宫[zǐ gōng, ㄗˇ ㄍㄨㄥ, / ] uterus; womb [Add to Longdo]
崩漏[bēng lòu, ㄅㄥ ㄌㄡˋ, ] uterine bleeding [Add to Longdo]
悲鸣[bēi míng, ㄅㄟ ㄇㄧㄥˊ, / ] utter sad calls; lament [Add to Longdo]
溃不成军[kuì bù chéng jūn, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄐㄩㄣ, / ] utterly defeated [Add to Longdo]
溃败[kuì bài, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄞˋ, / ] utterly defeated; routed; crushed; to collapse (of army) [Add to Longdo]
乌德勒支[wū dé lè zhī, ㄉㄜˊ ㄌㄜˋ ㄓ, / ] Utrecht [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
写る[うつる, utsuru] aufgenommen_werden [Add to Longdo]
[うつわ, utsuwa] GEFAESS, GERAET, BEFAEHIGUNG, FAEHIGKEIT [Add to Longdo]
宇都宮[うつのみや, utsunomiya] (Hauptstadt der Praefektur Tochigi) [Add to Longdo]
打つ[うつ, utsu] schlagen, hauen [Add to Longdo]
撃つ[うつ, utsu] angreifen, bekaempfen, abfeuern, schiessen [Add to Longdo]
映す[うつす, utsusu] (sich) spiegeln, projizieren, abschreiben, kopieren, nachahmen, schildern, fotografieren [Add to Longdo]
映る[うつる, utsuru] (sich) spiegeln, projizieren [Add to Longdo]
[うた, uta] Gedicht, Lied [Add to Longdo]
歌う[うたう, utau] singen [Add to Longdo]
歌姫[うたひめ, utahime] (gute) Saengerin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ut \Ut\, n. (Min.)
   The first note in Guido's musical scale, now usually
   superseded by do. See {Solmization}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 UT
   n 1: the local time at the 0 meridian passing through Greenwich,
      England; it is the same everywhere [syn: {Greenwich Mean
      Time}, {Greenwich Time}, {GMT}, {universal time}, {UT},
      {UT1}]
   2: a state in the western United States; settled in 1847 by
     Mormons led by Brigham Young [syn: {Utah}, {Beehive State},
     {Mormon State}, {UT}]
   3: the syllable naming the first (tonic) note of any major scale
     in solmization [syn: {do}, {doh}, {ut}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 UT
     Universal Time [+0000] (TZ, GMT)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 UT
     Upper Tester
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ut
   from; out of
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top