ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

utilitarianism

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utilitarianism-, *utilitarianism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utilitarianism(n) ความเชื่อที่ว่าความสุขคือการเอาประโยชน์สูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utilitarianism(ยูทิลลิแท'เรียนนิสซึม) n. ลัทธิยึดถือผลประโยชน์เป็นสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
utilitarianismประโยชน์นิยม, อรรถประโยชน์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
utilitarianismประโยชน์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประโยชน์นิยม(n) utilitarianism, Syn. ลัทธิเอาประโยชน์
อรรถศาสตร์(n) utilitarianism, See also: science of practical life and government, economics, Thai Definition: วิชาที่เกี่ยวกับการงานในชีวิตและการปกครอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถศาสตร์[atthasāt] (n) EN: utilitarianism

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utilitarianism (n) jˈuːtˌɪlɪtˈɛəʳrɪəʳnɪzəm (y uu1 t i2 l i t e@1 r i@ n i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功利主义[gōng lì zhǔ yì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] utilitarianism, #47,912 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユーティリタリアニズム[yu-teiritarianizumu] (n) utilitarianism [Add to Longdo]
功利主義[こうりしゅぎ, kourishugi] (n, adj-no) utilitarianism [Add to Longdo]
実利主義[じつりしゅぎ, jitsurishugi] (n, adj-no) utilitarianism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utilitarianism \U*til`i*ta"ri*an*ism\, n.
   1. The doctrine that the greatest happiness of the greatest
    number should be the end and aim of all social and
    political institutions. --Bentham.
    [1913 Webster]
 
   2. The doctrine that virtue is founded in utility, or that
    virtue is defined and enforced by its tendency to promote
    the highest happiness of the universe. --J. S. Mill.
    [1913 Webster]
 
   3. The doctrine that utility is the sole standard of
    morality, so that the rectitude of an action is determined
    by its usefulness.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 utilitarianism
   n 1: doctrine that the useful is the good; especially as
      elaborated by Jeremy Bentham and James Mill; the aim was
      said to be the greatest happiness for the greatest number

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top