Search result for

deutschen

(60 entries)
(1.5771 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deutschen-, *deutschen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา deutschen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *deutschen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
German.Einen deutschenLe mirage (1992)
Why, the Germans could attack right now and we might as well be out in the street waving handkerchiefs.Die Deutschen könnten angreifen, und wir würden auf der Straße nur mit Taschentüchern winken. The Kinfolk (1979)
Do you realize the Germans could be goose-stepping through the woods now?Ist dir klar, dass die Deutschen im Moment hier rumschleichen könnten? The Kinfolk (1979)
That's a secret known only to Allied Intelligence and the Germans.Das ist ein Geheimnis, das nur dem alliierten Geheimdienst und den Deutschen bekannt ist. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Germany is entering the 21st century.Die Deutschen wollen sich damit ins nächste Jahrhundert schießen. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
I could look for German spies and black marketeers and rationing violators.Ich könnte nach deutschen Spionen und Schwarzmarkthändlern und Rationierungssündern Ausschau halten. The Furlough (1980)
When she came out on stage she saw that the German prisoners were seated in the front rows and the American guards which were mostly negro men, were seated in the back.Als sie die Bühne betrat, hat sie gesehen, dass die deutschen Gefangenen in den vorderen Reihen saßen, während die amerikanischen Wachen, vor allem schwarze Männer, hinten sitzen mussten. The Outrage: Part 1 (1980)
I guess the Germans put it to good use.Die Deutschen haben es doch auch benutzt. The Premonition (1980)
- ...are gonna surrender soon.- die Deutschen bald. The Triumph (1980)
I turned around and I could see the German pilot sitting in the cockpit of the plane as it dived down on top of us.Ich drehte mich um und konnte den deutschen Piloten sehen, der im Cockpit des Flugzeugs saß und im Sturzflug auf uns zuraste. The Triumph (1980)
We just got word the Germans surrendered.Wir hören eben, dass die Deutschen kapituliert haben. The Triumph (1980)
The Germans surrendered!Die Deutschen haben kapituliert! The Triumph (1980)
The Germans surrendered!Die Deutschen haben kapituliert! The Triumph (1980)
I remember during the last war seeing pictures of German soldiers bayoneting babies.Im letzten Krieg gab es Bilder von deutschen Soldaten, die Babys aufspießten. The Unthinkable (1980)
We have foughtwith the Dutch against the Spanish, with the Germans against the French and with the French against the Germans and the Italians.Für dieses Ziel kämpften wir mit Holländern gegen Spanien, mit den Deutschen gegen die Franzosen, mit Frankreich und Italien gegen die Deutschen und gegen Italien und Deutschland mit den Franzosen. The Writing on the Wall (1980)
The Germans will love it, the French will ignore it, and the Italians and the Irish will be too chaotic to enforce it.Die Deutschen werden begeistert sein. Die Franzosen ignorieren ihn und die Italiener und Iren sind viel zu chaotisch, um ihn einzuführen. The Writing on the Wall (1980)
Andrei's mother was dead then and there was no one to cry over it.Das lag in der deutschen Tradition. Die Mutter war schon gestorben, niemand konnte den Abschied beweinen. Oblomov (1980)
The Germans have always been very good at archives.Die Deutschen waren schon immer gut im Archivieren. Bad Timing (1980)
A quarter of a century later, that piece of red cloth... from the dead Hun's hat had become famous all over the world.Ein Vierteljahrhundert später war das rote Stück Stoff aus der Mütze des toten Deutschen weltberühmt. The Big Red One (1980)
We were in this war to fight Germans, not Frenchmen.Wir sollten gegen die Deutschen kämpfen, nicht gegen Franzosen. The Big Red One (1980)
In Libya, I saw him murder a German officer.Hat in Libyen 'nen deutschen Offizier umgebracht. The Big Red One (1980)
You are in a temporary German hospital in Tunis, sergeant.Sie sind in einem provisorischen deutschen Krankenhaus in Tunis. The Big Red One (1980)
We had more in common with him... than with all our replacements who got killed whose names we never knew.Mit dem Deutschen hatten wir mehr gemeinsam als mit allen toten Neuen, deren Namen wir nie gekannt hatten. The Big Red One (1980)
The Germans?Die DeutschenThe Last Metro (1980)
Half of France is occupied by the Germans.Seit 1940 ist der Norden Frankreichs von den Deutschen besetzt. The Last Metro (1980)
You joy-ride with the Boches and I get hell!Du steckst bei den Deutschen, und ich hab den Ärger. The Last Metro (1980)
You see, the Germans are deeply attached to culture.Wissen Sie, die Kultur ist den Deutschen sehr wichtig. The Last Metro (1980)
They search all the trucks.Die Deutschen sind überall und sie halten jeden Laster an. The Last Metro (1980)
It means that legally, the theatre doesn´t belong to anyone... and the Germans can requisition it.Das heißt, dass das Theater keinen rechtmäßigen Besitzer hat. Die Deutschen können es jederzeit beschlagnahmen. The Last Metro (1980)
Germany´s defeat is now inevitable.Die Niederlage der Deutschen scheint sicher. The Last Metro (1980)
She had taught Russian to Germans and, before the VUE, would not have claimed knowledge of ornithology.Sie hatte Deutschen Russisch beigebracht. Vor dem GUE hätte sie nie ihre ornithologischen Kenntnisse zugegeben. The Falls (1980)
The Germans are retreating on the 70-mile front in southern Russia.Die Deutschen haben in allen Kampfgebieten im südlichen Russland die jeweiligen Fronten geringfügig zurückgenommen. The Final Countdown (1980)
Sir, I think you ought to see these aerial reconnaissance photographs of Pearl Harbor....Vorpreschen der Deutschen. - Captain, Luftbilder von Pearl Harbor. The Final Countdown (1980)
- It's crazy.Die Russen, wir, zusammen mit den DeutschenThe Final Countdown (1980)
You don't wanna deal with the West Germans. They don't like Russian Intelligence.Die Westdeutschen mögen den russischen Geheimdienst nicht. Hopscotch (1980)
What wine do you prefer? Red wine? White?Roten, weißen, französischen, deutschenHopscotch (1980)
The Imperial Court wishes to eliminate the conflicts between the German and the Austrian High Command.Der Kaiserhof will die gespannte Lage im gemeinsamen deutschen und österreichischen Kommando beruhigen. The Medal (1980)
And my wife is the niece of the German Chief of Staff.Und meine Frau ist eine Nichte des deutschen Stabschefs. The Medal (1980)
Waves dashing on the shore To the Rhine The German, German Rhine!"zum Rhein, zum deutschen, deutschen Rhein Die Strafe beginnt (1980)
Germany for the Germans again! Am I right?Deutschland muss wieder den Deutschen gehören! Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
"To the German people at the harvest festival!"Dem deutschen Volke zum Entedankfest! Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
To the Rhine, the German, German Rhine!"zum Rhein, zum deutschen, deutschen Rhein, Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
We went in to screw the French by splitting them from the Germans.Ich bitte Sie, wir wollten die Franzosen in die Mangel nehmen, indem wir sie abspalten von den DeutschenThe Devil You Know (1981)
- And the Germans?Auf die Deutschen trifft das bestimmt nicht zu. The Devil You Know (1981)
His estate is in Baranovichi, it's captured by the Germans.Sein Gut ist aber in Baranowitschi und da sind die DeutschenRasputin (1981)
- The place is crawling with Germans.- Da sind heute die DeutschenRasputin (1981)
The Germans pick them off like mosquitoes.Die Deutschen schießen uns direkt an. Rasputin (1981)
Admiral Wilhelm Canaris, the head of German intelligence.Admiral Wilhelm Canaris, Chef des deutschen Geheimdienstes. Eye of the Needle (1981)
The Germans think there are only two possible places for an Allied invasion of Europe.Die Deutschen glauben, es gibt nur zwei Orte für den Einmarsch der Alliierten in Europa. Eye of the Needle (1981)
We did it to fool the Germans.Das sollte die Deutschen irreführen. Eye of the Needle (1981)

German-Thai: Longdo Dictionary
Deutschen, See also: Deutsche
deutschen(Adj.) เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: deutsch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herz {n}; Rot (im deutschen Blatt) (Farbe im Kartenspiel)hearts [Add to Longdo]
Karo {n}; Schellen {n} (im deutschen Blatt) (Farbe im Kartenspiel)diamonds [Add to Longdo]
Kreuz {n}; Eichel (im deutschen Blatt) (Farbe im Kartenspiel)clubs [Add to Longdo]
Kreuzritter {m} vom deutschen Ritterorden [hist.]Teutonic Knight; knight of the Teutonic Order [Add to Longdo]
Pik {n}; Grün (im deutschen Blatt) (Farbe im Kartenspiel)spade; spades [Add to Longdo]
verdeutschen; ins Deutsche übersetzen | verdeutschteto translate into German | translated into German [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top