ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

utility

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utility-, *utility*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utility(n) สิ่งที่เป็นประโยชน์, Syn. usefulness, Ant. uselessness
utility(n) ความมีประโยชน์, See also: ความเป็นประโยชน, ลักษณะที่เป็นประโยชน์, Syn. usefulness
utility(n) ประโยชน์ใช้สอย, See also: ผลประโยชน์, อรรถประโยชน์, Syn. usefulness, Ant. uselessness
utility(n) สาธารณูปโภค, See also: การบริการสาธารณะ
utility pole(n) เสาโทรศัพท์, Syn. telephone pole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utility(ยูทิล'ลิที) n. ประโยชน์, ผลประโยชน์, การบริการสาธารณะ (เช่นรถเมล์ รถราง, รถไฟ, โทรศัพท์, ไฟฟ้า) , ปัจจัยที่เป็นประโยชน์, หลักการของลัทธิผลประโยชน์, adj. สำหรับใช้สอย (มากกว่าสำหรับการประดับตกแต่งให้สวยงาม), See also: utilities n. หุ้นหรือหลักทรัพย์ของทรัพ
utility polen. เสาโทรศัพท์
futility(ฟิวทิล'ลิที) n. การไร้ผล, การไรประโยชน์, ความเป็นเรื่องเล็กขี้ประติ๋ว, เรื่องที่ไม่มีประโยชน์
public utilityn. กิจการที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค, สาธารณูปโภค, See also: public-utility, adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
utility(n) อัตถประโยชน์, ประโยชน์, ผลประโยชน์
futility(n) ความเปล่าประโยชน์, ความไม่สำคัญ
PUBLIC public utility(n) สิ่งสาธารณูปโภค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
utility program; utilityโปรแกรมอรรถประโยชน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
utility, publicสาธารณูปโภค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
utility, publicสาธารณูปโภค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
utility; utility programโปรแกรมอรรถประโยชน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
utility; utility programโปรแกรมอรรถประโยชน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
utility; utility programโปรแกรมอรรถประโยชน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Utilityสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีความเหมาะสมพึงพอใจแบบใช้ได้จริง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Utilityสาธารณูปโภค, Example: กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะ เช่น น้ำ ไฟฟ้า ก๊าซ สูบส้วม [สิ่งแวดล้อม]
utility programโปรแกรมอรรถประโยชน์, Example: โปรแกรมที่ช่วยให้เราใช้งานคอมพิวเตอร์ได้สะดวกขึ้น เช่น ช่วยจัดการแฟ้มข้อมูล วินิจฉัยและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่อง และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา How I Won the War (1967)
The utility tunnels.ประโยชน์ของอุโมงค์ Resident Evil (2002)
Maybe it's missing a utility belt.บางที อาจต้องมีเข็มขัดสารพัดประโยชน์. Fantastic Four (2005)
This utility shaft here acts like a chimney, draws the thermal components into the engine room, which ignites the fuel vapor, causing a secondary explosion of far greater magnitude.โอ้, เหรอ.โอคราโอม่า ซิติ้. ใช่.ถูกต้อง. เที่ยงวันนี้, ผมหวังว่าหลักฐานและผลการชันสูตร Deja Vu (2006)
You really ought to pay that utility bill, Dave.คุณควรจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้แล้วนะเดฟ Alvin and the Chipmunks (2007)
There were two dead women in the utility hatch before my guys got pulled off.มีศพหญิงสองคนตายในโกดังบริษัท ก่อนที่คนของฉันจะเอาศพออกมา Seeds (2008)
There's a utility lift ahead.ข้างหน้ามีลิฟท์ขนของ Dead Space: Downfall (2008)
It's a utility company.เป็นบริษัทสาธารณูปโภค Quantum of Solace (2008)
And the lukewarm water heater that leaks rusty-looking crap and is rotting out the floor of the utility closet and we can't even afford to fix it.และเครื่องทำน้ำอุ่นอุ่น ไหลออกมามีแต่ขี้สนิม และผุจนเป็นรูตามพื้นบ้าน ซึมออกมาจากห้องส้วม และเราไม่มีปัญญาซื้อหรือซ่อมมัน Seven Thirty-Seven (2009)
Want me to take a look at that utility closet?อยากฉันพาไปดูห้องส้วมไหม Seven Thirty-Seven (2009)
I crashed into a utility pole.ฉันชนเข้ากับเสาไฟฟ้า Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
I came to handcuffed to the chain-link of a utility house out by the access road.ฉันรู้สึกตัวอีกที พบว่าถูกใส่กุญแจมือไว้กับกรงเหล็ก ในโกดังร้าง ห่างออกไปจากถนน Balm (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
utilityHe scraped his car on the utility pole at the corner.
utilityIf we see any utility in a plant we help it to grow.
utilityPractical utility and artistic beauty combine to make a comfortable house to live in.
utilityPublic utility charges will go up next April.
utilityTheir furniture was chosen for utility rather than style.
utilityThis antique brazier no longer has any real utility.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถประโยชน์[atthaprayōt] (n) EN: advantage ; utility
คุณประโยชน์[khunnaprayōt = khunprayōt] (n) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit  FR: bienfait [ m ] ; avantage [ m ] ; bénéfice [ m ]
ประโยชน์[prayōt] (n) EN: usefulness ; use ; useful purpose ; benefit ; advantage ; profit ; gain ; utility  FR: utilité [ f ] ; avantage [ m ] ; profit [ m ]
รถตรวจการณ์[rot trūat kān] (n, exp) EN: station wagon ; SUV ; sport utility vehicle
สาระประโยชน์[sāra prayōt] (n, exp) EN: informativeness ; benefit ; utility ; helpfulness  FR: utilité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
utility
utility's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utility

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功利[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ,  ] utility #19,428 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dienstprogramm { n }; Hilfsprogramm { n } [ comp. ] | Dienstprogramme { pl }; Hilfsprogramme { pl }utility | utilities [Add to Longdo]
Gebrauchsfahrzeug { n } | Gebrauchsfahrzeuge { pl }utility vehicle | utility vehicles [Add to Longdo]
Gebrauchsmuster { n }utility model [Add to Longdo]
Hauswirtschaftsraum { m }utility room [Add to Longdo]
Leitungsgraben { m }utility trench [Add to Longdo]
Medienanschlüsse { pl }utility services [Add to Longdo]
Medienbereich [ techn. ]utility zone [Add to Longdo]
Mediendurchbruch { m } [ techn. ]utility penetration [Add to Longdo]
Nutzfahrzeug { n }utility vehicle; commercial vehicle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness #448 [Add to Longdo]
用途[ようと, youto] (n) use; usefulness; utility; service; purpose; (P) #3,594 [Add to Longdo]
効率[こうりつ, kouritsu] (n) efficiency; efficacy; performance; utility factor; (P) #4,987 [Add to Longdo]
実用[じつよう, jitsuyou] (n) practical use; utility; (P) #5,664 [Add to Longdo]
無駄[むだ, muda] (adj-na, n) futility; uselessness; pointlessness; (P) #6,797 [Add to Longdo]
モニター(P);モニタ[monita-(P); monita] (n) (1) { comp } (computer) monitor; (n, vs) (2) consumer who comments on products, television programs, etc. (programmes); (3) { comp } (See カウンター・4, モニ) program or utility that monitors a program or activity; (P) #9,792 [Add to Longdo]
無用[むよう, muyou] (adj-na, n, adj-no) useless; futility; needlessness; unnecessariness; (P) #10,434 [Add to Longdo]
万能[ばんのう(P);まんのう, bannou (P); mannou] (n, adj-no, adj-na) (1) all-purpose; utility; (2) almighty; omnipotent; (P) #14,566 [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
コンピューターユーティリティー[こんぴゅーたーゆーていりていー, konpyu-ta-yu-teiritei-] computer utility [Add to Longdo]
サービスプログラム[さーびすぷろぐらむ, sa-bisupuroguramu] utility program, service program [Add to Longdo]
サービスルーチン[さーびするーちん, sa-bisuru-chin] utility routine, service routine [Add to Longdo]
サービスルーチンプログラム[さーびするーちんぷろぐらむ, sa-bisuru-chinpuroguramu] utility routine (program), service routine (program) [Add to Longdo]
ユーティリティプログラム[ゆーていりていぷろぐらむ, yu-teiriteipuroguramu] utility program, service program [Add to Longdo]
ユーティリティルーチン[ゆーていりているーちん, yu-teiriteiru-chin] utility routine, service routine [Add to Longdo]
ユーティリティルーチンプログラム[ゆーていりているーちんぷろぐらむ, yu-teiriteiru-chinpuroguramu] utility routine program, service routine program [Add to Longdo]
共用プログラム[きょうようプログラム, kyouyou puroguramu] utility program, service program [Add to Longdo]
共用ルーチン[きょうようルーチン, kyouyou ru-chin] utility routine, service routine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utility \U*til"i*ty\, n. [OE. utilite, F. utilit['e], L.
   utilitas, fr. utilis useful. See {Utile}.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being useful; usefulness;
    production of good; profitableness to some valuable end;
    as, the utility of manure upon land; the utility of the
    sciences; the utility of medicines.
    [1913 Webster]
 
       The utility of the enterprises was, however, so
       great and obvious that all opposition proved
       useless.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. (Polit. Econ.) Adaptation to satisfy the desires or wants;
    intrinsic value. See Note under {Value}, 2.
    [1913 Webster]
 
       Value in use is utility, and nothing else, and in
       political economy should be called by that name and
       no other.               --F. A.
                          Walker.
    [1913 Webster]
 
   3. Happiness; the greatest good, or happiness, of the
    greatest number, -- the foundation of utilitarianism. --J.
    S. Mill.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Usefulness; advantageous; benefit; profit; avail;
     service.
 
   Usage: {Utility}, {Usefulness}. Usefulness has an Anglo-Saxon
      prefix, utility is Latin; and hence the former is used
      chiefly of things in the concrete, while the latter is
      employed more in a general and abstract sense. Thus,
      we speak of the utility of an invention, and the
      usefulness of the thing invented; of the utility of an
      institution, and the usefulness of an individual. So
      beauty and utility (not usefulness) are brought into
      comparison. Still, the words are often used
      interchangeably.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 utility
   adj 1: used of beef; usable but inferior [syn: {utility(a)},
       {utility-grade}]
   2: capable of substituting in any of several positions on a
     team; "a utility infielder" [syn: {utility(a)},
     {substitute(a)}]
   n 1: a company that performs a public service; subject to
      government regulation [syn: {utility}, {public utility},
      {public utility company}, {public-service corporation}]
   2: the quality of being of practical use [syn: {utility},
     {usefulness}] [ant: {inutility}, {unusefulness},
     {uselessness}]
   3: the service (electric power or water or transportation)
     provided by a public utility; "the cost of utilities never
     decreases"; "all the utilities were lost after the hurricane"
   4: (economics) a measure that is to be maximized in any
     situation involving choice
   5: (computer science) a program designed for general support of
     the processes of a computer; "a computer system provides
     utility programs to perform the tasks needed by most users"
     [syn: {utility program}, {utility}, {service program}]
   6: a facility composed of one or more pieces of equipment
     connected to or part of a structure and designed to provide a
     service such as heat or electricity or water or sewage
     disposal; "the price of the house included all utilities"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 utility /ytiliti/
  1. utility
  2. utility

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top