Search result for stil (135 entries) (0.0394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stil-, *stil*.
English-Thai: Longdo Dictionary
Fractional distillation(n ) การกลั่นลำดับส่วน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stilettos (n) รองเท้าส้นเข็ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stile    [N] ขั้นบันไดติดข้างรั้วหรือกำแพง, See also: ขั้นบันไดสำหรับปีนข้ามรั้วหรือกำแพง, Syn. stairs, step
stile    [N] ประตูหมุน, See also: ทางเข้าที่มีเหล็ก 4 ท่อนหมุนไปตามแนวนอน, Syn. turnstile
stile    [N] วงกบหน้าต่างหรือประตู
still    [ADJ] นิ่ง, See also: หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว, Syn. motionless, undisturbed
still    [ADJ] ไม่มีฟอง (ไวน์), See also: ไร้ฟอง, Syn. not carbonated
still    [ADJ] สงบ, See also: เงียบสงบ, Syn. gentle, quiet, subdued
still    [N] ความเงียบสงบ, Syn. peace, silence
still    [N] ภาพนิ่ง, See also: ฉากในภาพยนตร์, Syn. scene
still    [VT] ทำให้นิ่ง, See also: ทำให้สงบ, Syn. calm, quiet, silence
still    [VI] นิ่ง, See also: เงียบ, สงบ, Syn. calm, quiet, silence

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stile liberti; art nouveau; Jugendstil; modern style; modernistaนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stilet; stilette; style; stylet๑. เข็มแกน, ไส้เข็ม๒. แท่งแยง, ลวดแยง [มีความหมายเหมือนกับ stilus; stylus ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stilette; stilet; style; stylet๑. เข็มแกน, ไส้เข็ม๒. แท่งแยง, ลวดแยง [มีความหมายเหมือนกับ stilus; stylus ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
still huntการใช้เล่ห์ล่าคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
still lifeภาพหุ่นนิ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
still outstandingค้าง, ยังคงค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stillbirthการตายคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stillbirth rateอัตราตายคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stillbirth rate; rate, fetal death; rate, foetal deathอัตราตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stillbirth ratioอัตราส่วนการตายคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stilbite สติลไบต์
แหล่ง - พบที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ประโยชน์ - เป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
Still-life photographyการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง [TU Subject Heading]
Stillborn แบบเกิดไร้ชีพ แบบตายคลอด
การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 [สิ่งแวดล้อม]
stilling basinstilling basin, แอ่งน้ำนิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
stilling poolstilling pool, บ่อน้ำนิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stilIt's been a week, but I'm still suffering from jet lag.
stilDo you still trust him after he broke his promise twice?
stilThe prisoner who escaped two days ago is still at large.
stilThree people are still missing.
stilEven three centuries ago, most Western Europeans still used their fingers.
stilI had a stillborn baby three years ago.
stilFive prisoners were recaptured, but three others are still at large.
stilI've been waiting since six o'clock and still my turn hasn't come.
stilCan we still catch the 6:00 Shinkansen?
stilFor a man of seventy he still has surprising vigour.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stile(สไทลฺ) n. ขั้นบันไดติดข้างรั้วหรือกำแพง,ประตูรั้วหมุน,วงกบหน้าต่างหรือประตู,โครงกรอบ, Syn. step,series of steps
stiletto(สทิเลท'โท) n. กริช,ดาบสั้น,เครื่องเจาะรู,หมุดเจาะรู. vt. แทงด้วยกริชหรือดาบสั้น,ฆ่าด้วยกริชหรือดาบสั้น pl.stilettos,stilettoes
still(สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา
still lifen. ภาพสิ่งที่ไม่มีชีวิต,สิ่งที่ไม่มีชีวิต,ภาพนิ่ง,ของนิ่ง. -still life adj. pl. still lifes
stillbirth(สทิล'เบิร์ธ) n. การคลอดทารกที่ตายในครรภ์,ทารกที่ตายในการคลอด
stillborn(สทีล'บอร์น) adj. ซึ่งคลอดออกมาตาย,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน
stillness(สทีล'นิส) n. ความนิ่ง,ความคงที่,การอยู่นิ่งเฉย,ความเงียบ,ความเงียบสงบ
stilly(สทีล'ลี) adj. นิ่ง,นิ่งเงียบ,เงียบ,เงียบสงัด. adv. อย่างนิ่งเงียบ,อย่างเงียบสงบ
stilt(สทิลทฺ) n. ไม้ต่อขา,เสาค้ำ,สิ่งค้ำ,นกขายาวคอยาวปากยาว มักพบตามหนองน้ำ. vi. ยกไม้ต่อขา,โอหัง.
stilted(สทิล'ทิด) adj. โอ้อวด,หยิ่งทะนง,โอหัง., See also: stiltedly adv. stiltedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
stile(n) บันไดข้ามรั้ว
still(adj) เงียบ,นิ่ง,สงบ,ราบรื่น,ไม่มีฟอง,ไม่ไหล
still(adv) ในขณะนี้,ยังคง,แม้กระนั้น,ตลอดเวลา
still(n) โรงกลั่น,เครื่องกลั่น
still(vt) หยุด,ทำให้เงียบ,ทำให้สงบ,ระงับ,ทำให้นิ่ง,บรรเทา
stillness(n) ความเงียบ,ความนิ่ง,ความคงที่,การนิ่งเฉย
stilt(n) เสาค้ำ,ไม้ต่อขาเดิน
distil(vt) กลั่น,สกัด
distill(vt) กลั่น,สกัด
distillation(n) การกลั่น,การสกัด,ขบวนการกลั่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบนิ่ง    [ADV] still, See also: quietly, calmly, Syn. นิ่งสงบ, Ant. ลุกลี้ลุกลน, Example: ท่านนั่งสงบนิ่งภายใต้ร่มโพธิ์มาเป็นเวลาหลายชั่วยามแล้ว, Thai definition: อย่างไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่ส่งเสียง
น้ำนิ่ง    [N] still water, Ant. น้ำไหล, Example: บริเวณนี้เป็นบริเวณที่น้ำนิ่ง
ยิ่งขึ้น    [ADV] more, See also: still more, even more, increasingly, further, Syn. เพิ่มขึ้น, Example: เมื่อเทคโนโลยีพัฒนายิ่งขึ้น ความเจริญก็เพิ่มมากขึ้นด้วย
ยัง    [ADV] still, See also: yet, Example: รัฐบาลยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาให้พวกเขาได้อย่างไร
เหมือนเดิม    [ADV] as before, See also: still, as it was, Syn. ดังเดิม, อย่างเดิม, Example: ครอบครัวปัจจุบันแม่ก็ยังเป็นผู้ใกล้ชิดสนิทสนมให้ความอบอุ่นกับลูกอยู่เหมือนเดิม
พุ่มม่าย    [ADJ] still being a widow, Example: เขารักผู้หญิงพุ่มม่ายแถมมีเรือพ่วงวัยน่ารักอีกสอง, Thai definition: ที่ยังเป็นม่ายอยู่
แอ้งแม้ง    [ADV] motionlessly, See also: still, Example: แถวบ้านมีตัวเงินตัวทองอยู่มาก เขาเคยเห็นมันนอนแอ้งแม้งอยู่ใกล้ปากซอย เพราะโดนรถทับ, Thai definition: อาการที่นิ่งอยู่กับที่เพราะหมดกำลัง, Notes: (ปาก)
สำรวมใจ    [V] calm, See also: still, quiet, appease, allay, pacify, tranquilize, soothe, compose, assuage, Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ, Example: เราต้องสำรวมใจแน่วแน่อยู่ในสมาธินั้นจึงจะได้ผลจริง, Thai definition: ทำใจให้แน่วแน่
ตะเกียบ    [N] column, See also: stilt, Syn. เสา, Thai definition: ชื่อเสาคู่ที่ฝังลงดินสำหรับขนาบเสากลางซึ่งอยู่เหนือพื้นดินอย่างเสาพุ่ม เสาหงส์
ติดเก้ง    [V] (fucking dogs) get stuck, See also: still mate (/pair) with each other, get stuck during mating, , get stuck during pairing, g, Syn. ติดเต้ง, ติดเป้ง, Example: หมาสองตัวกำลังติดเก้งอยู่ริมถนน มีหมาตัวผู้อีกหลายตัวเฝ้าอยู่, Thai definition: อาการร่วมประเวณี (ใช้แก่สัตว์) ของสุนัขซึ่งกำลังติดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาร์ตนูโว[n. exp.] (āt nūwō) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style   FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by   FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached   FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉยเมย[v.] (choēimoēi) EN: be still   
ห่า[n.] (hā) EN: cholera ; plague ; pestilential disease ; infectious disease   FR: peste [f] ; choléra [m]
หาง[n.] (hāng) EN: tailings ; lower fractions of fractional distillation   
หัวซุน[adj.] (hūasun) EN: hastily ; precipitantly   FR: précipitamment ; hâtivement
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts   

CMU English Pronouncing Dictionary
STIL    S T IH1 L
STILE    S T AY1 L
STILT    S T IH1 L T
STILL    S T IH1 L
STILLE    S T IH1 L
STILLS    S T IH1 L Z
STILES    S T AY1 L Z
STILTS    S T IH1 L T S
STILLED    S T IH1 L D
STILLER    S T IH1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stile    (n) (s t ai1 l)
still    (v) (s t i1 l)
stilt    (n) (s t i1 l t)
stiles    (n) (s t ai1 l z)
stills    (v) (s t i1 l z)
stilly    (j) (s t i1 l ii)
stilts    (n) (s t i1 l t s)
Stilton    (n) (s t i1 l t @ n)
stilled    (v) (s t i1 l d)
stiller    (j) (s t i1 l @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stil(n) |der, pl. Stile| สไตล์หรือลักษณะวิธีการพูดหรือเขียนเฉพาะบุคคล เช่น Sie hat einen lebendigen Stil beim Sprechen. เธอคนนี้มีวิธีการพูดที่มีชีวิตชีวา
destillieren(vt) |destillierte, hat destilliert| กลั่น
Destillation(n) |die, pl. Destillationen| การกลั่น
Das ist nicht mein Stil.นี่มันไม่ใช่วิธี(สไตล์)ของฉันนะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stil {m}; Art {f}; Fasson {f}style [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
そうかと言って[そうかといって, soukatoitte] (conj) but still [Add to Longdo]
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
だが(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[réng, 仍] still; yet; to remain [Add to Longdo]
仍然[réng rán, 仍然] still; yet [Add to Longdo]
仍旧[réng jiù, 仍舊] still (remaining); to remain (the same); yet [Add to Longdo]
[xù, 侐] still; silent [Add to Longdo]
依然[yī rán, 依然] still; as before [Add to Longdo]
[mì, 宓] still; silent; surname Mi [Add to Longdo]
宿酒[sù jiǔ, 宿酒] still drunk from the previous night [Add to Longdo]
[shàng, 尚] still; yet; to value; to esteem; surname Shang [Add to Longdo]
尚且[shàng qiě, 尚且] still [Add to Longdo]
恬静[tián jìng, 恬靜] still; peaceful; quiet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
静止画[せいしが, seishiga] still image [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
穏やか[おだやか, odayaka] still, ruhig, friedlich, mild [Add to Longdo]
立往生[たちおうじょう, tachioujou] Stillstand, Panne [Add to Longdo]
[しず, shizu] still, ruhig, leise, sanft [Add to Longdo]
静か[しずか, shizuka] still, ruhig, leise, sanft [Add to Longdo]
静まる[しずまる, shizumaru] still_werden [Add to Longdo]
静止[せいし, seishi] Stille, Ruhe, Stillstand [Add to Longdo]
静物[せいぶつ, seibutsu] Stilleben [Add to Longdo]
黙認[もくにん, mokunin] stillschweigende_Anerkennung, stillschweigende_Erlaubnis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 stil
   style
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 stil [stil]
   calm; quiet
   noiseless
   motionless
   silent
   silently
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 style
 
 1. tarz, üslup, usul
 2. tip, stil
 3. moda
 4. tavır
 5. mil, kalem, güneş saatinin mili
 6. (matb.) tertip usulü
 7. unvan
 8. takvim usulü
 9. (bot.) çiçeğin dişilik uzvunun sapı, boyuncuk, stil
 10. demek, isimlendirmek, lakap takmak
 11. (matb.) tutarlı kılmak
 12. model çizmek, yaratmak. style book imlâ ve tertip usullerini gösteren kitap. in style moda olan, modaya uygun. old style (Julian calendar), new style (Gregorian calendar) (bak.) calendar out of style modası geçmiş, demode olmuş.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Stil [ʃtiːl] (n) , s.(m )
   style
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top