Search result for

yet

(73 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yet-, *yet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yet[ADV] ตราบจนกระทั่งบัดนี้
yet[ADV] ขณะนี้, See also: เดี๋ยวนี้, บัดนี้
yet[ADV] ยัง, See also: ยังคง, ยิ่งกว่านั้น
yet[CONJ] ถึงอย่างนั้น, See also: อย่างไรก็ตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yet(เยท) adv. ยัง,ยังคง,กระนั้น,เช่นเดิม,ซ้ำ,เดี๋ยวนี้,ไม่ชักช้า,แล้ว,เรียบร้อย,นอกจากนั้น,นอกไปกว่านี้,อย่างก็ตาม conj. แม้กระนั้น,กระนั้น
yeti(เยท'ที) n. มนุษย์หิมะ., Syn. Abominable Snowman
gayety(เก'อิที) n. ดูgaiety -pl. gayeties

English-Thai: Nontri Dictionary
yet(adv) ยัง,เดี๋ยวนี้,กระนั้น,แล้ว,เรียบร้อย,อย่างไรก็ตาม
yet(con) ถึงกระนั้นก็ดี,จนกระทั่งบัดนี้,แม้กระนั้น
gayety(n) ความสนุกสนาน,ความร่าเริง,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง
layette(n) ของใช้สำหรับเด็กแรกเกิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not yet.- ยัง Bicentennial Man (1999)
yet.ไม่ได้หรอก Page Turner (2008)
Well, not yet.อืม ยังไม่เจอ Hello, Bandit (2010)
Yet.ในตอนนี้ The Longest Night (2010)
Not yet.ยัง The Hunter's Heart (2011)
Not yet.ยังไม่ใช่ Valar Morghulis (2012)
Not yet.Kidnapped (2013)
Not yet.ผมรู้ Kidnapped (2013)
Nothing yet. Keep talking.ไม่เอาคุยกันก่อน Not Cancer (2008)
We're not there yet.เรายังทำไม่ได้คับแม่ Chuck in Real Life (2008)
I haven't started yet.ชั้นยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะ Chuck in Real Life (2008)
not yet Um, no, I made it, actually.ไม่ใช่หรอก จริง ๆ แล้วฉันทำมันเอง Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yetAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
yetActually, I haven't gotten any letters yet.
yet"Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
yetAnd yet he could pass the exam.
yetAnd yet, in the "real adult world" there are a lot of competitions.
yetAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
yetAre you through yet?
yetAs far as I know, he has not arrived yet.
yetAs yet, everything has been going well.
yetAs yet he has not succeeded.
yetAs yet, I have not completed the sweater.
yetAs yet, I have not completed the work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยัง[ADV] still, See also: yet, Example: รัฐบาลยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาให้พวกเขาได้อย่างไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนดิบ[X] (khon dip) EN: a person not yet become a monk ; a man who has never entered the priesthood   
กินข้าวหรือยัง[v. exp.] (kinkhāo reū yang) EN: did you eat yet ? ; have you eaten ?   
กระนั้นก็ดี[X] (kranan kødī) EN: however ; yet   
แล้วหรือยัง[X] (... laēo reū yang) EN: ... yet ?   FR: ... ou pas encore ? ; ... déjà ou non ... ?
มะข่วง[n.] (makhūang) EN: Zanthoxylum rhetsa ; indian ivy-rue ; kayetana   FR: Zanthoxylum rhetsa
มนุษย์หิมะ[n. exp.] (manut hima) EN: abominable Snowman ; yeti   FR: abominable homme des neiges [m] ; yéti [m]
เพียงแต่[conj.] (phīeng tāe) EN: but ; except ; only ; yet ; nevertheless   
โพลีเอทิลีน[n.] (phōlī-ēthilīn) EN: polyethylene (PE)   FR: polyéthylène (PE) [m]
หรือยัง[X] (reū yang) EN: or not yet   FR: ou pas encore ? ; ou non ?
ยัง[adv.] (yang) EN: still ; yet   FR: toujours ; encore

CMU English Pronouncing Dictionary
YET    Y EH1 T
YETT    Y EH1 T
YETTA    Y EH1 T AH0
YETMAN    Y EH1 T M AH0 N
YETTER    Y EH1 T ER0
YETNIKOFF    Y EH1 T N IH0 K AO0 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yet    (a) (y e t)
yeti    (n) (y e1 t ii)
yetis    (n) (y e1 t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Yeti {m}yeti [Add to Longdo]
Yetapatyrann {m} [ornith.]Streamer-tailed Tyrant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
その癖;其の癖[そのくせ, sonokuse] (conj) (uk) and yet; even so; nonetheless; for all that [Add to Longdo]
それでいて[, soredeite] (conj) and yet; despite (all) that; (P) [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
だが(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [Add to Longdo]
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
イエティ;イェティー[, ietei ; ietei-] (n) (See 雪男) yeti; abominable snowman [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
又一次[yòu yī cì, ㄧㄡˋ ㄧ ㄘˋ, ] yet again; once again; once more [Add to Longdo]
雪人[xuě rén, ㄒㄩㄝˇ ㄖㄣˊ, ] yeti [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yet \Yet\, conj.
   Nevertheless; notwithstanding; however.
   [1913 Webster]
 
      Yet I say unto you, That even Solomon in all his glory
      was not arrayed like one of these.    --Matt. vi.
                          29.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {However}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yet \Yet\, n. (Zool.)
   Any one of several species of large marine gastropods
   belonging to the genus {Yetus}, or {Cymba}; a boat shell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yet \Yet\, adv. [OE. yet, [yogh]et, [yogh]it, AS. git, gyt,
   giet, gieta; akin to OFries. ieta, eta, ita, MHG. iezuo,
   ieze, now, G. jetzo, jetzt.]
   [1913 Webster]
   1. In addition; further; besides; over and above; still. "A
    little longer; yet a little longer." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       This furnishes us with yet one more reason why our
       savior, lays such a particular stress acts of mercy.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       The rapine is made yet blacker by the pretense of
       piety and justice.          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. At the same time; by continuance from a former state;
    still.
    [1913 Webster]
 
       Facts they had heard while they were yet heathens.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Up to the present time; thus far; hitherto; until now; --
    and with the negative, not yet, not up to the present
    time; not as soon as now; as, Is it time to go? Not yet.
    See {As yet}, under {As}, conj.
    [1913 Webster]
 
       Ne never yet no villainy ne said.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. Before some future time; before the end; eventually; in
    time. "He 'll be hanged yet." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Even; -- used emphatically.
    [1913 Webster]
 
       Men may not too rashly believe the confessions of
       witches, nor yet the evidence against them. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yet
   adv 1: up to the present time; "I have yet to see the results";
       "details are yet to be worked out"
   2: used in negative statement to describe a situation that has
     existed up to this point or up to the present time; "So far
     he hasn't called"; "the sun isn't up yet" [syn: {so far},
     {thus far}, {up to now}, {hitherto}, {heretofore}, {as yet},
     {yet}, {til now}, {until now}]
   3: to a greater degree or extent; used with comparisons; "looked
     sick and felt even worse"; "an even (or still) more
     interesting problem"; "still another problem must be solved";
     "a yet sadder tale" [syn: {even}, {yet}, {still}]
   4: within an indefinite time or at an unspecified future time;
     "he longed for the flowers that were yet to show themselves";
     "sooner or later you will have to face the facts"; "in time
     they came to accept the harsh reality" [syn: {yet}, {in
     time}]
   5: used after a superlative; "this is the best so far"; "the
     largest drug bust yet" [syn: {so far}, {yet}]
   6: despite anything to the contrary (usually following a
     concession); "although I'm a little afraid, however I'd like
     to try it"; "while we disliked each other, nevertheless we
     agreed"; "he was a stern yet fair master"; "granted that it
     is dangerous, all the same I still want to go" [syn:
     {however}, {nevertheless}, {withal}, {still}, {yet}, {all the
     same}, {even so}, {nonetheless}, {notwithstanding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top