ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appease

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appease-, *appease*
Possible hiragana form: あっぺあせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appease(vt) ทำให้สงบ, See also: ระงับ, Syn. soothe, pacify
appease(vt) พะเน้าพะนอ, See also: ปลอบ, เอาใจ, Syn. satisfy, allay
appeasement(n) การพะเน้าพะนอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appease(อะพีซ') vt. ทำให้สงบ, ปลอบใจ, ยอมตาม, สนองความอยากรู้อยากเห็น, แก้กระหาย.

English-Thai: Nontri Dictionary
appease(vt) ทำให้สงบ, ระงับโทสะ, ปลอบใจ, เอาใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appeasementการจำยอมสละ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What can I do to appease you?ข้าจะทำอะไรให้เจ้าสบายใจได้บ้าง? Episode #1.9 (2006)
If fighting will appease you, ถ้าการต่อสู้ทำให้เจ้าสบายใจ Episode #1.9 (2006)
Let us appease you with this sacrifice.Let us appease you with this sacrifice. Apocalypto (2006)
I offered them a crust of bread and a place to rest, and they help appease my loneliness.แบบที่คนอื่นไม่เคยเป็นเลย มีคนอื่นด้วยเหรอ Sparks Fly Out (2008)
Sweets left on doorsteps to appease him, ที่วางขนมหวานไว้หน้าประตู ก็เพื่อเอาใจมัน It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
We must appease Viceroy Gunray so he does not destroy us all.เราต้องคอยเอาใจอุปราชกันเรย์ ไม่งั้นพวกเขาจะฆ่าเราทั้งหมด Bombad Jedi (2008)
Merely a formality to appease your overbearing parents.เพียงพิธีที่จะเอาแต่ใจของพ่อแม่เธอ You've Got Yale! (2009)
Games to appease the gods and end the drought!การแข่งเพื่อบรรเทาความโกรธของเหล่าทวยเทพ และทำให้ความแห้งแล้งสิ้นสุด Shadow Games (2010)
To appease their appetite.เพื่อเอาใจเหล่าทวยเทพ Shadow Games (2010)
If you wish to appease the gods, ถ้าท่านต้องการเอาใจเหล่าทวยเทพ Shadow Games (2010)
Flattery to appease a malignant narcissist - a frivolous tactic.ประจบสอพลอเพื่อเอาใจ ชักจูงผู้คนที่อยู่รอบตัว... ชั้นเชิงเล็กๆน้อยๆ Episode #1.2 (2010)
We must find a way to appease him.เราต้องหาทางสยบเขา The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appeaseA hearty dinner well appeased my hunger.
appeaseHer kindness appeased his anger.
appeaseManagement tried to appease labor by offering them a bonus.
appeaseOnly a sincere apology will appease my anger.
appeaseThe apple appeased my hunger temporarily.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกไม้[boēkmāi] (v, exp) EN: perform rites to appease the spirits of the forest  FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บวงสรวง[būangsūang] (v, exp) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity  FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
ปลอบใจ[pløp] (v) EN: appease ; soothe ; pacify ; comfort  FR: calmer ; apaiser
ปลอบใจ[pløpjai] (v) EN: comfort ; console ; appease  FR: réconforter ; consoler ; soulager ; tranquiliser ; apporter un réconfort ; rassurer
สำรวมใจ[samrūamjai] (v) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
appease
appeased
appeasement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appease
appeased
appeases
appeasement

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绥靖主义[suí jìng zhǔ yì, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] appeasement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
満たす(P);充たす[みたす, mitasu] (v5s, vt) (1) to satisfy; to fulfill; to appease; (2) to fill (e.g. a cup); to pack; (3) to reach (a certain number); (P) #4,597 [Add to Longdo]
アピーズメントポリシー[api-zumentoporishi-] (n) appeasement policy [Add to Longdo]
御霊会[ごりょうえ, goryoue] (n) ceremony to appease evil gods and the spirits of the dead [Add to Longdo]
喉を潤す[のどをうるおす, nodowouruosu] (exp, v5s) to appease one's thirst; to wet one's whistle [Add to Longdo]
水子供養[みずごくよう, mizugokuyou] (n) memorial service to appease an aborted foetus [Add to Longdo]
静める(P);鎮める(P)[しずめる, shizumeru] (v1, vt) to appease; to suppress; to calm; (P) [Add to Longdo]
鎮祭[ちんさい, chinsai] (n, vs) religious ceremony (to appease the gods) [Add to Longdo]
鎮静[ちんせい, chinsei] (n, vs, adj-no) (esp. human-induced) (See 沈静・ちんせい) calm; quiet; tranquility; tranquillity; appeasement; pacification [Add to Longdo]
宥和[ゆうわ, yuuwa] (n, vs) appeasement [Add to Longdo]
宥和政策[ゆうわせいさく, yuuwaseisaku] (n) appeasement policy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appease \Ap*pease"\, v. t. [imp. & p. p. {Appealed}; p. pr. &
   vb. n. {Appeasing}.] [OE. apesen, apaisen, OF. apaisier,
   apaissier, F. apaiser, fr. a (L. ad) + OF. pais peace, F.
   paix, fr. L. pax, pacis. See {Peace}.]
   To make quiet; to calm; to reduce to a state of peace; to
   still; to pacify; to dispel (anger or hatred); as, to appease
   the tumult of the ocean, or of the passions; to appease
   hunger or thirst.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To pacify; quiet; conciliate; propitiate; assuage;
     compose; calm; allay; hush; soothe; tranquilize.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appease
   v 1: cause to be more favorably inclined; gain the good will of;
      "She managed to mollify the angry customer" [syn: {pacify},
      {lenify}, {conciliate}, {assuage}, {appease}, {mollify},
      {placate}, {gentle}, {gruntle}]
   2: overcome or allay; "quell my hunger" [syn: {quell}, {stay},
     {appease}]
   3: make peace with [syn: {propitiate}, {appease}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top