Search result for

pa

(239 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pa-, *pa*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
packing listเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย (Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้าแสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ำหนักเฉพาะสินค้า และน้ำหนักรวมของแต่ละหีบห่อกำกับไว้
patentability [พาเทนท์ไลบิลิตี้] สิทธิบัตร

Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
padi[ปาดี] (n uniq ) ข้าว

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
painlessly (adv ) อย่างไม่เจ็บปวด (ไม่ใช่อย่างเจ็บปวด อันเดิมแปลผิด) อย่างสะดวก ตัวอย่าง You can creat a simple questionnaire that can be filled out painlessly. ให้ทำแบบสอบถามที่สะดวก (ถ้าทำอย่างเจ็บปวดแล้วใครจะตอบแบบสอบถาม)

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
panorama[พาโนรามา] (adj ) ทัศนียภาพ มุมมอง

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
pathan (slang ) ไปที่ไหนกัน
See also: S. ,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปลาท่องโก๋[pa thong ko] (n ) Deep-Fried Dough Sticks
Image:

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
พันพรือ[pan-prau] (vt ) อย่างไร
See also: S. how,

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
爬梯[pá tī] (n ) บันได

English-Thai: Longdo Dictionary
panty(n) กางเกงชั้นในของผู้หญิง
paramedic(n) หน่วยกู้ชีพ เช่น Ottawa citizens deserve optimum healthcare, so the Paramedic Service hires only the best paramedics and provides them with the most sophisticated programs.
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.
part-time(n) นอกเวลา, ไม่เต็มเวลา เช่น part-time job งานนอกเวลา ที่ไม่ใช่งานหลัก
passersby(n) (พหูพจน์ของ passerby) ผู้คนผ่านไปมาตามถนน, S. passers-by, R. passer-by, passerby
passive-aggressive(adj) อ่อนนอกแข็งใน เช่น What are the signatures of passive aggressive behavior and the folks who've learned to operate in this indirectly aggressive way?
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ
path(n ) เส้นทาง
pavilion(n) ซุ้ม, ศาลา เช่น Visit a festive pavilion with an active marketplace, music and dining, and enjoy the delightful Gran Fiesta Tour.,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pa[N] พ่อ
pad[N] เบาะ, See also: เบาะรอง, ที่รอง, สิ่งที่ใช้รอง, Syn. mat, pillow
pad[VT] บุ, See also: รองด้วยเบาะ, หนุนให้นุ่ม, Syn. fill out, support
pad[N] สมุดฉีก, Syn. note paper, memorandum
pad[VT] เพิ่ม, See also: ขยาย, เสริม, ขยายความเกินจำเป็น
pad[N] ส่วนนิ่มที่เท้าของสัตว์, Syn. foot
pad[VT] เดินช้าๆ, See also: ค่อยๆ เดิน, ย่ำ, Syn. march, parade
pad[N] ที่พัก, Syn. apartment
pad[N] สถานที่ปล่อยจรวด
pal[N] เพื่อนฝูง, See also: มิตร, สหาย, เพื่อน, Syn. companion, associate, fellow, mate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pa(พา) abbr. papa,พ่อ
pablum(พลับ'บลัม) n. ข้อคิดเห็นหรือข้อเขียนที่เก่าแก่
pabulum(แพบ'บิวลัม) n. โภชนาหาร,อาหาร
paca(พา'คะ,แพค'คะ) n. สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ที่ลำตัวมีแต้มขาวเป็นจุด ๆ พบในทวีปอเมริกา
pacd(เพสด) adj. เป็นจังหวะ (เร็ว,ช้า) ของการก้าว
pace(เพสด) adj. โดยรับการอนุญาตจาก,ขอโทษ n.,vi.,vt. ก้าว,ฝีเท้า,ลักษณะการก้าว, See also: paced adj.
pacemaker(เพส'เมเคอะ) n. ผู้นำ,สิ่งที่กำหนดความเร็ว
pacer(เพ'เซอะ) n. ม้า,พันธุ์ดีที่ใช้ควบแข่ง,ผู้นำหน้า
pacesetter(เพส'เซทเทอะ) n. ผู้นำหน้า,ผู้กำหนดฝีเท้า,
pachyderm(แพค'ดีเดิร์ม) n. สัตว์หนังหนามีกีบ,คนหน้าด้าน, See also: pachydermatous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pace(n) การก้าว,ฝีเท้า,ระยะก้าว
pace(vt) ย่าง,ก้าว,เดิน,วิ่งชะลอ,ทำเป็นตัวอย่าง
pacific(adj) สงบสุข,สันติภาพ,เพื่อความสงบ
pacification(n) การปลอบ,การทำให้สงบ,ความสงบ
pacifism(n) ลัทธิอหิงสา,ลัทธิต่อต้านความรุนแรง
pacifist(n) ผู้รักสันติภาพ,ผู้ต่อต้านความรุนแรง
pacify(vt) ปลอบ,ทำให้สงบลง,ทำให้เงียบ
pack(n) หีบห่อ,สำรับ,ฝูง,ห่อ,พวก,ตั้งยาสูบ,กลุ่มคน
pack(vi) รวมกลุ่ม,อัด,ทำให้แน่น
pack(vt) เก็บลงหีบ,ห่อ,บรรจุกระป๋อง,ยัด,อัด,มัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paageค่าผ่านทาง, ภาษีผ่านทาง [ดู pedage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PABX (private automatic branch exchange)พีเอบีเอกซ์ (ตู้สาขาอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PABX (private automatic branch exchange)พีเอบีเอกซ์ (ตู้สาขาอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pace (L.)ด้วยความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pacemakerตัวคุมจังหวะ, ส่วนคุมจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacemaker, cardiacตัวคุมจังหวะหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachy-หนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachyblepharon; pachyblepharosisหนังตาหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachyblepharosis; pachyblepharonหนังตาหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachycephalia; pachycephalyกะโหลกศีรษะหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PAPalestinian Authority หรือ Palestinian National Authority (PNA) เป็นองค์การบริหารดินแดนยึดครอง (Occupied Territories) ในเขต Gazza และเขต West Bank ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นผลจากความตกลงออสโล (Oslo Accords) ระหว่างอิสราเอลกับ Palestinian Liberation Organization (PLO) เพื่อเป็นองค์กรบริหารดินแดนยึดครองก่อนที่การเจรจา Final Statua จะประสบความสำเร็จ [การทูต]
Pachinkoปาชินโกะ [TU Subject Heading]
Pacific Areaภูมิภาคแปซิฟิก [TU Subject Heading]
Pacific Area cooperationความร่วมมือของภูมิภาคแปซิฟิก [TU Subject Heading]
Pacific Charterคือกฎบัตรแปซิฟิค ซึ่งประกาศ ณ กรุงมะนิลา เมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1954 ในโอกาสที่มีการตกลงกันทำสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Southeast Asia Defense Treaty-SEATO ) ประเทศที่ลงนามเป็นภาคีในสนธิสัญญา คือ ออสเตรีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ไทย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาสาระสำคัญในสนธิสัญญาดังกล่าว หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า SEATO (ซีโต้) นั้นคือ ทุกประเทศภาคีจะร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้พลเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมาตรฐานการครอง ชีพสูงขึ้น มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และมีสวัสดิภาพสังคมที่ดี แต่จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดคามสนธิสัญญาคือ บรรดาประเทศภาคีตกลงที่จะป้องกันหรือตอบโต้ความพยายามใด ๆ ที่จะล้มล้างเสรีภาพที่มีอยู่ในเขตสนธิสัญญา หรือทำลายอธิปไตยหรือบูรณภาพแห่งเขตแดนของประเทศภาคี พูดอย่างสั้น ๆ ก็คือฝ่ายโลกเสรีอันมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ ต้องการกีดกันมิให้ประเทศฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้าไปมีอำนาจครอบงำดินแดนเขต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างสงครามเย็น (Cold War ) โดยวิธีรุกรานหรือวิธีอื่นใดก็ตาม [การทูต]
Pacific Islands ForumPIF เป็นองค์กรระดับภูมิภาคของประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 เพื่อขยายความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน ธรรมาภิบาลและความมั่นคง ปัจจุบันมีสมาชิก 16 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นาอูรู หมู่เกาะคุก ตองกา ฟิจิ ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน หมู่เกาะมาร์แชลล์ ปาปัวนิวกีนี วานูอาตู ปาเลา ไมโครนีเซีย คิริบาส นีอูเอ และตูวาลู มีประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partner) จำนวน 12 ประเทศและ 1 กลุ่มเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แคนาดา จีน ฝรั่งเศส อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ไทย และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ยังมีประเทศผู้สังเกตการณ์ (Observer Status) อีก 3 ประเทศ คือ ติมอร์เลสเต นิวแคลิโดเนีย และเฟรนซ์โปลินีเซีย สำนักเลขาธิการ PIF ตั้งอยู่ที่กรุงซูวา ประเทศฟิจิ [การทูต]
Pacific Oceanมหาสมุทรแปซิฟิก [TU Subject Heading]
Pacific Raim ประเทศริมมหาสมุทรแปซิฟิก
ประเทศและหมู่เกาะต่างๆ ที่อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก รวม 34 ประเทศ และ 23 หมู่เกาะ มีพื้นที่กว่า 70 ล้านตารางไมล์ มีประชากรกว่า 2.5 พันล้านคน หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก นับตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ประเทศในภูมิภาคนี้มีความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจในอนาคตสูงและยังมีทรัพยากรอยู่มาก ประเทศที่สำคัญๆ ในแถบรมมหาสมุทรแปซิฟิก ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น จนผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยอมรับว่า ศตวรรษที่ 21 ที่กำลังจะมาถึงนั้นจะเป็นสตวรรษของประเทศที่อยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Century) เพราะจะเป็นภูมิภาคที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
pacific settlement of disputesการระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี [การทูต]
Pacific settlement of international disputesการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pacifier (n ) จุกนมปลอมสำหรับเด็ก
packaging (n ) วัสดุที่ใช่ห่อหุ้มหรือป้องกันสินค้า materials used to wrap or protect goods.+++
Packerคนห่อวัสดุ
paddy seedsพันธุ์ข้าวปลูก
padi (slang malasia) ข้าว ข้าวเปลือก เป็นภาษามาเลย์
paid byจ่ายโดย, ชำระเงินโดย
paisley tie[เพซฺลี ไท] (n ) เนกไทลายลูกน้ำ
palฉันรับราชการในพระราชวัง
palaeontology (n ) สาขาทางธรณีวิทยาซึ่งศึกษาซากฟอสซิล
palatability (n) ความน่ากิน,ความน่ารับประทาน,ความอร่อย,ความหวาน,ความไพเราะ,ความถูกรสนิยม
See also: S. deliciousness, R. palatable,acceptable, delectable, pleasant,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eleanor, I used scraps of fabric I found around the atelier, and I adapted one of your old patterns.เอลานอร์คะ หนูใช้ผ้าที่เหลือที่หนูเก็บได้จากในสตูดิโอค่ะ แล้วเอามาดัดแปลงกับแพทเทิร์นเก่าของคุณ The Serena Also Rises (2008)
I may have concealed things in the past, but not anymore.ฉันอาจกำลังปกปิดเรื่องราวในอดีตของฉัน แต่ฉันจะไม่ทำอีกแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Did you hire someone to look into my past?คุณจ้างคนตามรื้ออดีตของฉันหรอคะ? The Serena Also Rises (2008)
Good, because I am going to steal your passport and lock you in our room.ดีค่ะ เพราฉันกำลังจะขโมยพาสปอร์ตคุณ แล้วจับคุณล๊อดไวในห้องของเรา The Serena Also Rises (2008)
Bar fighters and, um, Pacific islanders.นักสู้ในผับ และ.. พวกชาวเกาะ The Serena Also Rises (2008)
I pay cash up front now. Let's go.เดี๋ยวฉันจ่ายตังค์หน้าร้านเอง ไปสนุกกันเถอะ The Serena Also Rises (2008)
I'm going to pursue a more fulfilling pastime.ฉันจะไปหาอะไรชดเชยเวลาที่หายไปสักหน่อย The Serena Also Rises (2008)
- It's my dress for the after party. - No problem.มันเป็นชุดหลังเสร็จปาร์ตี้ของฉันน่ะค่ะ // ได้ค่ะ The Serena Also Rises (2008)
And I counted on you to show up to school, the school to which I pay tens of thousands of dollars every year, might I add.และ.. พ่อก็เชื่อใจหนูว่าหนูจะไปโรงเรียน โรงเรียนที่พ่อต้องจ่ายเงินเป็นพันๆดอลลาห์ The Serena Also Rises (2008)
- I have extra passes! - See, that is a wonderful idea.ฉันพาเธอผ่านเข้าไปได้น่า // เห็นมั๊ยจ๊ะ ไอเดียนี้มันเยี่ยมมากเลยจ้ะ The Serena Also Rises (2008)
- Okay, we'll do Eleanor's show, and then when we go to the Marc Jacobs after party, your friend Blair can come along.และหลังจากนั้นเราจะไปงานของ Marc Jacob กัน เพื่อนของเธอ แบลร์ก็จะไปกับเราด้วย The Serena Also Rises (2008)
Pass me the shots.ส่งมาอีกสิ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pa10000 dollars was paid to him.
pa10 people were packed into the small room.
pa67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
paA 10% tax will be withheld from the payment to you.
paA band led the parade through the city.
paA band of robbers attacked the party.
paA battery of aluminum pots and pans.
paA bill came along with the package.
paA book is made of paper.
paAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
paAbout how much will I have to pay for all the treatments?
paAbove all, be patient.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอโทษ[N] excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ภิตติ[N] wall, See also: partition, Syn. ฝาเรือน, กำแพง, Count unit: ด้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ช่วงใดช่วงหนึ่ง[N] certain session, See also: particular session, Example: ความเร็วที่วัดได้มาจากความเร็วช่วงใดช่วงหนึ่งที่รถเคลื่อนที่
ชาติปางก่อน[N] past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai definition: ชาติที่แล้ว
ทะเบียนคนไข้[N] patient's record, See also: patient's registration, Example: โรงพยาบาลใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนคนไข้, Thai definition: บัญชีรายชื่อและประวัติของคนไข้
บัตรจอดรถ[N] parking pass, Example: ยามไม่ทันแหงนหน้ามองป้ายทะเบียนและตรวจดูบัตรจอดรถคนร้ายก็เผ่นแผล็วพ้นไป
พระบรมราชูปถัมภ์[N] patronage, Example: ความรู้นำไปสู่ความเจริญ” คือ พระราชดำรัสที่พระองค์พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี 2523, Thai definition: การอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดิน
ผู้เดินทาง[N] traveler, See also: passenger, Example: ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องเป็นผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนวันที่ 5 มกราคม 2542, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เดินทางครั้งหนึ่งๆ
ผู้ยากไร้[N] pauper, See also: impoverished person, Syn. คนยากไร้, ผู้ยากจน, คนยากจน, Ant. ผู้มั่งคั่ง, ผู้ร่ำรวย, ผู้มีอันจะกิน, Example: รัฐบาลผลักดันให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ในลักษณะต่างๆ กัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีจะกินและไม่มีที่พึ่ง
ผู้ร่วมประชุม[N] attendee at a meeting, See also: participant at a meeting, Syn. ผู้เข้าร่วมประชุม, Example: ผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นชาวมุสลิมต่างไม่กินอาหารและดื่มน้ำในช่วงกลางวัน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent

CMU English Pronouncing Dictionary
PA    P AA1
PAN    P AE1 N
PAL    P AE1 L
PAD    P AE1 D
PAI    P AA1 IY0
PAE    P AY1
PAK    P AE1 K
PAH    P AE1
PAM    P AE1 M
PAC    P AE1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
PA    (n) (p ii2 ei1)
pa    (n) (p aa1)
PAC    (n) (p ii1 ei1 s ii1)
Pam    (n) (p a1 m)
Pat    (n) (p a1 t)
pad    (v) (p a1 d)
pah    (uh) (p aa1)
pal    (v) (p a1 l)
pan    (v) (p a1 n)
pap    (n) (p a1 p)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
パウチ[ぱうち, pauchi] (n vt) การเคลือบพลาสติก,เคลือบพลาสติก
パス間温度[ぱすかんおんど, pasukan'ondo] (n) interpass temperature
ぱっちり[ぱっちり, patchiri] (vt colloq) ตั้ง(ตา), ถลึง(ตา), ถ่าง(ตา):ぱっちりした目
パレート図[ぱれーとず, paretozu] แผนภูมิพาเลโต้ (พาเลโต้=ชื่อคน)
パン[ぱん, pan, pan , pan] (n ) ขนมปัง
パンダ[ぱんだ, panda] หมีแพนด้า
パンツ[ぱんつ, pantsu] (n ) กางเกงใน
パート[ぱーと, pato] ส่วน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer

German-Thai: Longdo Dictionary
paarคู่ (สองสิ่ง)
Pädophilie(n) |die, pl. Pädophilien| พฤติกรรมกามวิปริตที่ชอบใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางเพศ เช่น Die Ursache für Michaels Selbstmord sollen seine pädophilien Neigungen und seine unglückliche Spielleidenschaft gewesen sein.
Paella(n ) |die, nur Sg.| อาหารประเภทหนึ่งของชาวสเปน ทำด้วยข้าวอบกับอาหารทะเล
Palast(n) |der, pl. Paläste| พระราชวัง, See also: Schloss, Burg
Panne(n) |die, pl. Pannen| การที่รถเสียระหว่างการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น Das Auto hatte eine Panne und musste abgeschleppt werden = รถเสีย และ ต้องถูกลาก(ไปอู่)
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย
Pantoffel(n) |der, pl. Pantoffeln| รองเท้าแตะที่ไว้ใส่ในบ้าน
Panzer(n) |der, pl. Panzer| รถถัง เช่น Am späten Abend waren die Panzer in der Hauptstadt Bangkok aufgefahren. Soldaten marschierten an strategisch wichtigen Punkten auf.
Papayabaum(n ) |der, pl. Papayabäume| ต้นมะละกอ เช่น Im Hintergrund sind die Bananenstauden sichtbar unten in der Mitte waechst ein neuer Papayabaum.
Papst(n ) |der| พระสังฆราชในศาสนาคริสต์ เช่น Papst Benedikt XVI. hat die universelle Vorrangstellung der katholischen Kirche bekräftigt und damit einen Sturm der Entrüstung entfacht., See also:

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Pangasiusปลาหนัง ปลาตระกูลที่ไม่มีเกล็ด มีหลายสายพันธุ์ เช่น ปลายสวาย(Pangasius Sutchi), ปลาสายยู (Pangasius conchophilus), ปลาบึก(Pangasius gigas, Chevey),ปลาเผาะ(Pangasius bocourti), ปลาเทโพหรือปลาปึ่ง(Pangasius Iarnaudiei),ปลาเทพา (Pangasius sanitwongsei),ปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage), ปลาดูก,ปลากด หลายชนิดนิยมนามาทำอาหาร
See also: S. Catfish,
panzerfaust (n ) บาซูก้า
Papaya (n ) มะละกอ
Papayasalat (n ) ส้มตำ
parfum (n ) น้ำหอม
Parkservice {m} (n) บริการรับจอดรถ
See also: S. valet parking,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pazifik {m}Pacific [Add to Longdo]
Pater {m}Fr. : Father [Add to Longdo]
Partie {f}party [Add to Longdo]
Paar {n} | Paare {pl}couple | couples [Add to Longdo]
Paar {n} | Paare {pl}pair | pairs [Add to Longdo]
Paar {n} | Paare {pl}twosome | twosomes [Add to Longdo]
Paarbildung {f}pair production [Add to Longdo]
Paarlauf {m} [sport]pairs skating; pairs [Add to Longdo]
Paarläufer {m}; Paarläuferin {f}pair-skater [Add to Longdo]
Paarung {f} | Paarungen {pl}pairing | pairings [Add to Longdo]
Pacht {f}leasehold [Add to Longdo]
Pacht {f}; Miete {f}lease [Add to Longdo]
Pachtdauer {f}term of lease [Add to Longdo]
Pachtzins {m}rent [Add to Longdo]
Pack {n}pack [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pantalon en cuir(n) กางเกงหนัง
papi(n) |m| ปู่, ตา (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
papillon(n) |m| ผีเสื้อ
parapluie(n) |m| ร่มกันฝน
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ
parking(n) |m| ที่จอดรถ เช่น le parking souterrain ที่จอดรถใต้ดิน
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
parole(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้า
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, See also: S. petit part,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
parc (n ) สวน เช่น สวนสนุก parc d'attractions
parkour (n ) กีฬา ชนิดหนึ่งที่ คิดค้นโดน David Belle ในปี ค.ศ.1980 ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=x98jCBnWO8w

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhe, pan style="font-size:smaller">ㄓㄜ˙pan>, / ] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending, pan title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#26pan> [Add to Longdo]
[huán, pan style="font-size:smaller">ㄏㄨㄢˊpan>, / ] pay back; return; surname Huan, pan title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#37pan> [Add to Longdo]
[fèn, pan style="font-size:smaller">ㄈㄣˋpan>, ] part, pan title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#141pan> [Add to Longdo]
部分[bù fèn, pan style="font-size:smaller">ㄅㄨˋ ㄈㄣˋpan>, ] part; share; section; piece, pan title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#405pan> [Add to Longdo]
[pán, pan style="font-size:smaller">ㄆㄢˊpan>, / ] dish; tray; to build; to check; to examine; to transfer; classifier for food: dish, helping; to coil; classifier for coils of wire; tectonic plate, pan title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#579pan> [Add to Longdo]
[dǎng, pan style="font-size:smaller">ㄉㄤˇpan>, / ] party; association; club; society; surname Dang, pan title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#601pan> [Add to Longdo]
[pāi, pan style="font-size:smaller">ㄆㄞpan>, ] to clap; to pat; to beat; to hit; to slap; to take (a picture), pan title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#660pan> [Add to Longdo]
患者[huàn zhě, pan style="font-size:smaller">ㄏㄨㄢˋ ㄓㄜˇpan>, ] patient; sufferer, pan title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#760pan> [Add to Longdo]
[qīn, pan style="font-size:smaller">ㄑㄧㄣpan>, / ] parent; one's own (flesh and blood); relative; related; marriage; bride; close; intimate; in person; first-hand; in favor of; pro-; to kiss, pan title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#777pan> [Add to Longdo]
[qìng, pan style="font-size:smaller">ㄑㄧㄥˋpan>, / ] parents-in-law of one's offspring, pan title='Frequency of this word in general text' style='color: #AAAAAA'>#777pan> [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
つなぎ[つなぎ, tsunagi] patch [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern [Add to Longdo]
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space [Add to Longdo]
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part [Add to Longdo]
アパチャカード[あぱちゃかーど, apachaka-do] aperture card [Add to Longdo]
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下膨れ[しもぶくれ, shimobukure] pausbaeckig [Add to Longdo]
並行[へいこう, heikou] parallel [Add to Longdo]
乗客[じょうきゃく, joukyaku] Passagier, Fahrgast [Add to Longdo]
休止[きゅうし, kyuushi] Pause, Unterbrechung [Add to Longdo]
[とう, tou] PARTEI [Add to Longdo]
党員[とういん, touin] Parteimitglied [Add to Longdo]
党派[とうは, touha] Partei, Fraktion [Add to Longdo]
党首[とうしゅ, toushu] Parteivorsitzender [Add to Longdo]
厚紙[あつがみ, atsugami] Pappe [Add to Longdo]
受動[じゅどう, judou] Passiv [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pa \Pa\ (p[aum]), n.
   A shortened form of {Papa}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pa
   n 1: an informal term for a father; probably derived from baby
      talk [syn: {dad}, {dada}, {daddy}, {pa}, {papa}, {pappa},
      {pop}]
   2: a short-lived radioactive metallic element formed from
     uranium and disintegrating into actinium and then into lead
     [syn: {protactinium}, {protoactinium}, {Pa}, {atomic number
     91}]
   3: a unit of pressure equal to one newton per square meter [syn:
     {pascal}, {Pa}]
   4: a Mid-Atlantic state; one of the original 13 colonies [syn:
     {Pennsylvania}, {Keystone State}, {PA}]
   5: an electronic amplification system used as a communication
     system in public areas [syn: {public address system}, {P.A.
     system}, {PA system}, {P.A.}, {PA}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PA
     Precision Architecture (HP)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pa [pa]
   dad; daddy
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top