หรือคุณหมายถึง schloß?
Search result for

schloss

(21 entries)
(1.2034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schloss-, *schloss*.
CMU English Pronouncing Dictionary
SCHLOSS    SH L AO1 S
SCHLOSSER    SH L AO1 S ER0
SCHLOSSMAN    SH L AO1 S M AH0 N
SCHLOSSBERG    SH L AO1 S B ER0 G

German-Thai: Longdo Dictionary
geschlossen(adj) ปิดทำการ เช่น ธนาคาร, ร้านค้า, See also: zu <--> geöffnet
Luftschloss(n) |das, pl. Luftschlösser| วิมานในอากาศ, การฝันกลางวัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schloss absecluded [Add to Longdo]
schloss ausforeclosed [Add to Longdo]
schloss ausprecluded [Add to Longdo]
schloss einimmured [Add to Longdo]
schloss einimprisoned [Add to Longdo]
schloss eininclosed [Add to Longdo]
schloss die Rede abperorated [Add to Longdo]
Schloss {n} | Schlösser {pl}lock | locks [Add to Longdo]
Schloss {n}; Burg {f}; Kastell {n} | Schlösser {pl}; Burgen {pl}castle | castles [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しろ, shiro] Schloss, Burg [Add to Longdo]
城主[じょうしゅ, joushu] Schlossherr, Burgherr [Add to Longdo]
城門[じょうもん, joumon] Schlosstor, Burgtor [Add to Longdo]
邸宅[ていたく, teitaku] Schloss, Residenz [Add to Longdo]
[じょう, jou] SCHLOSS, TABLETTE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Schloss [ʃlɔs] (n) , s.(n )
     castle; lock
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top