หรือคุณหมายถึง pälla?
Search result for

paella

(4 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paella-, *paella*.
German-Thai: Longdo Dictionary
Paella(n ) |die, nur Sg.| อาหารประเภทหนึ่งของชาวสเปน ทำด้วยข้าวอบกับอาหารทะเล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paella {f} [cook.]paella [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パエリア;パエリヤ;パエーリャ;パエリャ;パエジャ;パエージャ[, paeria ; paeriya ; pae-rya ; paerya ; paeja ; pae-ja] (n) paella (Spanish rice dish) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paella
   n 1: saffron-flavored dish made of rice with shellfish and
      chicken

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Paella

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo
 • Go to Top