หรือคุณหมายถึง pälla?
Search result for

paella

(7 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paella-, *paella*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Connie, paella's ready.คอนนี่ อาหารเสร็จแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Who knew paella was gonna be so complicated? So you've been skipping dinners because you're sad there's not gonna be any more dinners?ใครจะไปรู้ว่า ข้าวผัดสเปนจะทำยากขนาดนั้น ดังนั้นพ่อพลาดอาหารมื้อค่ำ เพราะพ่อเศร้า Dance with Somebody (2012)
I'm not eating paella.ฉันไม่กินพาเอล่านะ Goal II: Living the Dream (2007)

German-Thai: Longdo Dictionary
Paella(n ) |die, nur Sg.| อาหารประเภทหนึ่งของชาวสเปน ทำด้วยข้าวอบกับอาหารทะเล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paella {f} [cook.]paella [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パエリア;パエリヤ;パエーリャ;パエリャ;パエジャ;パエージャ[, paeria ; paeriya ; pae-rya ; paerya ; paeja ; pae-ja] (n) paella (Spanish rice dish) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  paella
      n 1: saffron-flavored dish made of rice with shellfish and
           chicken

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top