Search result for

apartment

(73 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apartment-, *apartment*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apartment    [N] ห้องชุด, See also: อพาร์ทเมนท์, Syn. rooms, quarters, suite
apartment    [N] อาคารที่มีห้องชุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apartmentห้องชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
apartmentห้องชุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apartment houseอาคารชุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apartment; flatห้องชุด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
apartmentอะพาร์ตเมนต์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Apartment houseอาคารห้องชุด [เศรษฐศาสตร์]
Apartment housesบ้านห้องชุด [TU Subject Heading]
Apartmentsห้องชุด [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apartment(อะพาร์ท'เมินทฺ) n. ห้อง,ห้องเช่า,ห้องชุดในโรงแรม,อาคารที่มีห้องให้เช่า.
apartmenthouse(อะพาร์ท'เมินทฺเฮาซฺ) อาคารที่มีห้องชุดให้เช่า.

English-Thai: Nontri Dictionary
apartment(n) อพาร์ทเมนท์,ห้องเดี่ยว,ที่พัก,ห้องเช่า,ห้องชุด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apartmentI want to rent an apartment with two rooms.
apartmentNo pets are allowed in that apartment house.
apartmentHow much rent do you pay for the apartment?
apartmentYou don't have to pay for an apartment in advance.
apartmentWe soon agreed on a rent for the apartment.
apartmentDid you rent an apartment?
apartmentThis is a great apartment.
apartmentI like this apartment so much that I wouldn't move for the world.
apartmentI can not bear living in this apartment any longer.
apartmentThis apartment is bigger than any other one in the building.
apartmentSix families live in this apartment house.
apartmentPretty soon they tore down the apartment houses and tenement houses around the Little House started digging big cellars...one on each side.
apartmentThe apartment consists of three small rooms and a bath.
apartmentEveryone in the apartment house shares the kitchen.
apartmentThe apartment was furnished in the Victorian style.
apartmentThe old man lived in the three-room apartment.
apartmentThey were vacant apartment or homes.
apartmentWe rented an apartment when we lived in New York.
apartmentPeter has been trying to find a new apartment for some time.
apartmentPeter has been trying to find a new apartment for some time.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Anyway, that testimony from those people across the hall from the kid's apartment, that was very powerful.อย่างไรก็ตามพยานหลักฐานที่ได้จากคนเหล่านั้นข้ามห้องโถงจากอพาร์ตเมนต์ของเด็กที่ 12 Angry Men (1957)
It was another apartment. It's not easy to identify a shouting voice.มันเป็นพาร์ทเมนท์อื่น มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระบุเสียงตะโกน 12 Angry Men (1957)
I just finished painting an apartment that overlooked an el line. It took three days.ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการวาดภาพพาร์ทเมนท์ที่มองข้ามสายเอ มันต้องใช้เวลาสามวัน 12 Angry Men (1957)
I lived in an apartment near the el line once.ฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นใกล้กับเอลสายหนึ่งครั้ง 12 Angry Men (1957)
The old man in the apartment downstairs.ชายชราคนหนึ่งในพาร์ทเมนท์ชั้นล่าง 12 Angry Men (1957)
- I want to see a diagram of the apartment.- ฉันต้องการที่จะเห็นแผนภาพของพาร์ทเมนท์ 12 Angry Men (1957)
Here's the apartment. The old man's was directly beneath and exactly the same.ที่นี่เป็นอพาร์ทเม้น ชายชราก็ตรงใต้และตรงเดียวกัน 12 Angry Men (1957)
Mickey, tomorrow, get some guys and go to Luca's apartment.มิกกี้ในวันพรุ่งนี้รับผู้ชายบางและไปที่อพาร์ทเม้น Luca ของ The Godfather (1972)
I found a wonderful apartment for us.ฉันเจออพาร์ตเมนต์น่าอยู่มากสำหรับเรา มันมีเตาผิงไฟที่เป็นอิฐด้วย Airplane! (1980)
Frank. My God, Faye. You went into these people's apartments?พระเจ้า คุณเข้าไปในห้องพวกเขาเหรอ *batteries not included (1987)
Mrs. Riley, it's a chunk of metal. It's nine ounces of canned goods, most of it from your apartment.นี่มันอาหารกระป๋องหนัก 9 ออนซ์ ซึ่งมาจากห้องคุณเอง *batteries not included (1987)
- That was my apartment.ทุกคนคือศัตรู Big (1988)
I'm locked out of my apartment. I don't.ผมเข้าอพาร์ทเมนท์ไม่ได้ มีอะไรหรือ Punchline (1988)
- I maintain an apartment in Venice.- ผมมี มี อพาร์ทเม้นท์ชุดที่เวนิส. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Dante's coming to Moscow on Friday. He's borrowing that apartment.ดันเต้มาถึงกรุงมอสโกในวันศุกร์ที่ เขายืมพาร์ทเมนต์ที่ The Russia House (1990)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องชุด    [N] apartment, Syn. ห้องพัก, ห้องเช่า, แฟลต, Example: ห้องชุดในตึกหลังนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย, Count unit: ห้อง, Thai definition: ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล
ห้องชุด    [N] apartment, See also: flat, Syn. ห้องพัก, ห้องเช่า, Example: ห้องชุดในตึกหลังหนึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย, Count unit: ห้อง, Thai definition: ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อพาร์ตเมนต์ = อพาร์ตเมนท์ = อพาร์ทเมนท์ = อพาร์ทเม้นต์[n.] (aphātmēn) EN: apartment   FR: appartement [m]
แฟลต[n.] (flaet) EN: apartment ; flat   FR: appartement [m] ; flat [m] (Belg.)
ห้องเช่า [n. exp.] (hǿng chao) EN: room (for rent) ; apartment   FR: chambre en location [f] ; appartement [m]
ห้องชุด[n.] (hǿngchut) EN: apartment ; suite   FR: appartement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
APARTMENT    AH0 P AA1 R T M AH0 N T
APARTMENTS    AH0 P AA1 R T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apartment    (n) (@1 p aa1 t m @ n t)
apartments    (n) (@1 p aa1 t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Appartementreinigung {f}apartment cleaning [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパート[, apa-to] (n) (1) (abbr) (See アパートメントハウス) apartment building; apartment block; apartment house; (2) (abbr) (See アパートメント) apartment; (P) [Add to Longdo]
アパートメント[, apa-tomento] (n) apartment [Add to Longdo]
アパートメントハウス[, apa-tomentohausu] (n) apartment house [Add to Longdo]
アパート荒らし[アパートあらし, apa-to arashi] (n) apartment house robbery (robber) [Add to Longdo]
アパルトマン[, aparutoman] (n) apartment (fre [Add to Longdo]
ウィークリーマンション[, ui-kuri-manshon] (n) small apartment rented by the week (wasei [Add to Longdo]
マンション[, manshon] (n) large apartment (from mansion); apartment house; (P) [Add to Longdo]
ユーティリティー;ユーティリティ;ユティリティー[, yu-teiritei-; yu-teiritei ; yuteiritei-] (n) (1) utility; (2) room with sink, washing machine, etc. in a house or apartment [Add to Longdo]
ユーティリティールーム[, yu-teiritei-ru-mu] (n) utility room (with sink, washing machine, etc. in a house or apartment) [Add to Longdo]
ユニットキッチン[, yunittokicchin] (n) small prefabricated kitchen in an apartment (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公寓[gōng yù, ㄍㄨㄥ ㄩˋ, ] apartment [Add to Longdo]
公寓楼[gōng yù lóu, ㄍㄨㄥ ㄩˋ ㄌㄡˊ, / ] apartment building [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apartment \A*part"ment\, n. [F. appartement; cf. It.
   appartamento, fr. appartare to separate, set apart; all fr.
   L. ad + pars, partis, part. See {Apart}.]
   1. A room in a building; a division in a house, separated
    from others by partitions. --Fielding.
    [1913 Webster]
 
   2. A set or suite of rooms. --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. A compartment. [Obs.] --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. A room or suite of rooms in a building comprising a
    dwelling unit separate from others in the building, and
    typically having its own separate bath, sanitary, and
    kitchen facilities. Such apartments are in most cases
    rented from the owner by those dwelling in them.
    [PJC]
 
   {efficiency apartment}, a small apartment[4], sometimes
    furnished, with minimal kitchen and bath facilities. The
    unit may comprise a single room plus a bathroom, and the
    kitchen facilities are often open to the main room, or may
    form a small niche in a corner. There are many variations
    of efficiency apartment, including some in which
    furnishings such as a bed may be pull out from a wall
    recess and stored there again when not in use. Also called
    an {efficiency}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apartment
   n 1: a suite of rooms usually on one floor of an apartment house
      [syn: {apartment}, {flat}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top