Search result for

apartment

(62 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apartment-, *apartment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apartment[N] ห้องชุด, See also: อพาร์ทเมนท์, Syn. rooms, quarters, suite
apartment[N] อาคารที่มีห้องชุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apartment(อะพาร์ท'เมินทฺ) n. ห้อง,ห้องเช่า,ห้องชุดในโรงแรม,อาคารที่มีห้องให้เช่า.
apartmenthouse(อะพาร์ท'เมินทฺเฮาซฺ) อาคารที่มีห้องชุดให้เช่า.

English-Thai: Nontri Dictionary
apartment(n) อพาร์ทเมนท์,ห้องเดี่ยว,ที่พัก,ห้องเช่า,ห้องชุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apartmentห้องชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
apartmentห้องชุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apartment houseอาคารชุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apartment; flatห้องชุด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
apartmentอะพาร์ตเมนต์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Apartment houseอาคารห้องชุด [เศรษฐศาสตร์]
Apartment housesบ้านห้องชุด [TU Subject Heading]
Apartmentsห้องชุด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And why she was at my apartment last night.และทำไมเธอถึงอยู่ที่อพาทเม้นต์ของผมเมื่อคืน There Might be Blood (2008)
Can you let them know that we, we went by her apartment and collected all her medication.เออ คุณช่วยบอกกับเขาได้ไหม ว่าพวกเรา เอ่อ... พวกเราไปที่ห้องของเธอ และเก็บยาทุกอย่างในห้องมาด้วย Birthmarks (2008)
- You went through my apartment?คุณไปค้นห้องฉันมางั้นเหรอ Birthmarks (2008)
Brown recluse, found it at your apartment.แมลงชนิดหนึ่งสีน้ำตาล พบที่ห้องคุณ Lucky Thirteen (2008)
Be outside my apartment at 8:00 tonight.อยู่นอกอพาร์ทเม็นท์ฉัน ตอน 2 ทุ่มเมื่อคืนนี้ Lucky Thirteen (2008)
Until he catches a post-surgical infection in his dirty apartment and finds out we tricked him and winds up owning the hospital.จนกระทั่งเขาได้รับเชื้อและมีการติดเชื้อหลังการผ่าตัด ในห้องที่สกปรกของเขา และพบว่าเรามีลูกเล่นกับเขา และมันจะเปิดเผยตัวเอง โรงพยาบาล The Itch (2008)
I came here to have you lecture me on Cuddy, not because there's a killer mosquito chasing me around my apartment.ฉันมานี่เพื่อให้คุณเล็คเชอร์ให้ฉันฟังเรื่องคัดดี้ ไม่ได้เพราะว่ามีนักฆ่ายุง ไล่ฉันไปรอบๆอพารต์เม็นท์ The Itch (2008)
We found the bong in your apartment.เราพบ\"บ้อง\"ในห้องของคุณ Emancipation (2008)
You went into my apartment?พวกคุณไปห้องฉันหรือ? Emancipation (2008)
Go to his apartment,ไปที่อพาร์ทเม้นเขา Last Resort (2008)
{\pos(194,215)}Then it's the latter. Send her to my apartment.งั้นก็เป็นอย่างหลัง ส่งเธอไปที่อพาร์เมนต์ของฉัน Dying Changes Everything (2008)
Everything is wrong. My apartment keeps changing.แต่บางครั้งการที่เี่ราจินตนาการ The Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apartmentAny apartment will do as long as the rent is reasonable.
apartmentA tall man intruded into my apartment with a gun.
apartmentBurglars broke into our apartment and stole my wife's fur coat.
apartmentDid you rent an apartment?
apartmentEveryone in the apartment house shares the kitchen.
apartmentFinding an apartment can be difficult.
apartmentHe found a nice apartment for Mary.
apartmentHe is living in an apartment at present.
apartmentHelen and Kathy rented an apartment in a suburb of Tokyo.
apartmentHe lives alone in apartment.
apartmentHe was way behind on his rent. As a result, he was evicted from his apartment.
apartmentHow much rent do you pay for the apartment?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องชุด[N] apartment, Syn. ห้องพัก, ห้องเช่า, แฟลต, Example: ห้องชุดในตึกหลังนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย, Count unit: ห้อง, Thai definition: ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล
ห้องชุด[N] apartment, See also: flat, Syn. ห้องพัก, ห้องเช่า, Example: ห้องชุดในตึกหลังหนึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย, Count unit: ห้อง, Thai definition: ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อพาร์ตเมนต์ = อพาร์ตเมนท์ = อพาร์ทเมนท์ = อพาร์ทเม้นต์[n.] (aphātmēn) EN: apartment   FR: appartement [m]
แฟลต[n.] (flaet) EN: apartment ; flat   FR: appartement [m] ; flat [m] (Belg.)
ห้องเช่า [n. exp.] (hǿng chao) EN: room (for rent) ; apartment   FR: chambre en location [f] ; appartement [m]
ห้องชุด[n.] (hǿngchut) EN: apartment ; suite   FR: appartement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
APARTMENT    AH0 P AA1 R T M AH0 N T
APARTMENTS    AH0 P AA1 R T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apartment    (n) (@1 p aa1 t m @ n t)
apartments    (n) (@1 p aa1 t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Appartementreinigung {f}apartment cleaning [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパート[, apa-to] (n) (1) (abbr) (See アパートメントハウス) apartment building; apartment block; apartment house; (2) (abbr) (See アパートメント) apartment; (P) [Add to Longdo]
アパートメント[, apa-tomento] (n) apartment [Add to Longdo]
アパートメントハウス[, apa-tomentohausu] (n) apartment house [Add to Longdo]
アパート荒らし[アパートあらし, apa-to arashi] (n) apartment house robbery (robber) [Add to Longdo]
アパルトマン[, aparutoman] (n) apartment (fre [Add to Longdo]
ウィークリーマンション[, ui-kuri-manshon] (n) small apartment rented by the week (wasei [Add to Longdo]
マンション[, manshon] (n) large apartment (from mansion); apartment house; (P) [Add to Longdo]
ユーティリティー;ユーティリティ;ユティリティー[, yu-teiritei-; yu-teiritei ; yuteiritei-] (n) (1) utility; (2) room with sink, washing machine, etc. in a house or apartment [Add to Longdo]
ユーティリティールーム[, yu-teiritei-ru-mu] (n) utility room (with sink, washing machine, etc. in a house or apartment) [Add to Longdo]
ユニットキッチン[, yunittokicchin] (n) small prefabricated kitchen in an apartment (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公寓[gōng yù, ㄍㄨㄥ ㄩˋ, ] apartment, #4,825 [Add to Longdo]
公寓楼[gōng yù lóu, ㄍㄨㄥ ㄩˋ ㄌㄡˊ, / ] apartment building [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apartment \A*part"ment\, n. [F. appartement; cf. It.
   appartamento, fr. appartare to separate, set apart; all fr.
   L. ad + pars, partis, part. See {Apart}.]
   1. A room in a building; a division in a house, separated
    from others by partitions. --Fielding.
    [1913 Webster]
 
   2. A set or suite of rooms. --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. A compartment. [Obs.] --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. A room or suite of rooms in a building comprising a
    dwelling unit separate from others in the building, and
    typically having its own separate bath, sanitary, and
    kitchen facilities. Such apartments are in most cases
    rented from the owner by those dwelling in them.
    [PJC]
 
   {efficiency apartment}, a small apartment[4], sometimes
    furnished, with minimal kitchen and bath facilities. The
    unit may comprise a single room plus a bathroom, and the
    kitchen facilities are often open to the main room, or may
    form a small niche in a corner. There are many variations
    of efficiency apartment, including some in which
    furnishings such as a bed may be pull out from a wall
    recess and stored there again when not in use. Also called
    an {efficiency}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apartment
   n 1: a suite of rooms usually on one floor of an apartment house
      [syn: {apartment}, {flat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top