Search result for

gu

(187 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gu-, *gu*. Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
guesswork[เกสส์ เวิร์ก] กระบวนการในการสร้างการคาดเดา

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
咕咾肉[gū lǎo ròu, ㄍㄨ ㄌㄠˇ ㄖㄡˋ] ผัดเปรี้ยวหวานหมู
观点[guan1 dian3] (n ) ความเห็น มุมมอง

English-Thai: Longdo Dictionary
guarantor(n) ผู้ค้ำประกัน
gurney(n) เตียงเคลื่อนที่ (ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายคนไข้), S. knock-down patient bed
Image:
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
vaguely(adv) อย่างไม่ชัดเจน, อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม
configure(vt) ออกแบบ, ปรับแต่ง, สร้าง, S. design, arrange, set up
coagulant(n) ตัวหรือสารที่ทำให้เกิดการเกาะเป็นก้อน
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.
squirt gun(n) ปืนฉีดน้ำ, S. water pistol, water gun

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
guaro (name) เหล้ากลั่น ทำมาจากน้ำตาลอ้อย
guerrillas (n) กองโจร, กองกำลัง
guidelineคู่มือ
guilty as charged (phrase ) ฉันยอมรับตามนั้น เช่น A: "Were you in that place yesterday?" B: "guilty as charged"
gulpingกระเดือกกลืน
guppy (n) ปลาหางนกยูง
gürrillas (n) กองกำลัง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gum    [N] ยางเหนียวๆ, See also: กาว, Syn. resin
gum    [N] หมากฝรั่ง
gum    [N] กาว, Syn. glue
gum    [VI] เกาะตัวเป็นยาง
gum    [N] เหงือก
gum    [VT] เคี้ยวด้วยเหงือก, See also: บดด้วยเหงือก
gun    [N] ปืน, Syn. firearm, handgun
gun    [VT] ยิง, See also: ยิงด้วยปืน, Syn. shoot, fire
gut    [N] ความกล้าหาญ, Syn. daring, courage, Ant. timidity
gut    [N] ไส้พุง, See also: ไส้ใน, เครื่องใน, Syn. intestine

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
guanineกัวนีน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
guanoปุ๋ยขี้นก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
guaranteeการรับประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guarantee depositเงินวางประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guarantee fundกองทุนค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guarantee insuranceการประกันภัยค้ำจุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guaranteed annual wagesค่าจ้างรายปีที่ได้รับประกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
guaranteed annuityเงินรายปีรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guaranteed bonusเงินปันผลรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guaranteed dividendเงินปันผลรับรอง มีความหมายเหมือนกับ guaranteed bonus [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guaiacยางสน; [การแพทย์]
Guanethidineกวาเนติดิน; [การแพทย์]
Guanidine Groupหมู่ควานิดีน [การแพทย์]
Guanidine Hydrochlorideกวานีดีนไฮโดรคลอไรด์ [การแพทย์]
Guanidinesกัวนิดีน, ยา; [การแพทย์]
Guanidinium Saltเกลือควานิดีเนียม [การแพทย์]
Guanidino Groupหมู่วานิดีโน [การแพทย์]
guanineกวานีน, เบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ  สูตรเคมีคือ C5H5N5O มีอยู่ใน DNA และ RNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Guanineกวานิน, [การแพทย์]
Guanosine Diphosphateกัวโนซีนไดฟอสเฟต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guWe fired guns at the enemy.
guHe's a pretty unique guy wearing bell bottoms and Hawaiian shirts to the office.
guSome companies guarantee their workers a job for life.
guI am figuring on inviting a lot of guests to the opening ceremony.
guSome of the students like to play the guitar.
guThis stone-dead guy had no friends.
guIs there a tour guide available?
guWatch out, the man has a gun.
guI give you a guarantee that the train will arrive on time.
guShe was satisfied to be treated as a guest.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guabbr. genitourinary
guaiacol(ไกว'อะคอล) n. ของเหลวที่เป็นยาขับเสมหะและยาชา เฉพาะแห่ง
guaiacum(ไกว'อะคัม) n. พืช ที่ให้ยางไม้guaiacol
guan(กวาน) n. ชื่อนกขนาดใหญ่
guanaco(กวานา'โค) n. สัตว์เคี้ยวเอื้อง ตระกูลเดียวกับพวกอูฐ
guanethidine(กวาเนธ'ธิดิน) n. ยาลดความดันโลหิตชนิดหนึ่ง
guano(กวา 'โน) n. ปุ๋ยธรรมชาติที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยมูลจาก นกทะเล,ปุ๋ยที่ทำจากปลา
guarantee(แกเรินที') n. การประกัน,หลักประกัน,เครื่องประกัน,คำรับรอง,ผู้รับรอง,คนรับรอง vt. รับรอง,ประกัน,ค้ำประกัน,ให้คำมั่น,สัญญา, Syn. warranty, certify,affirm
guarantee fundเงินทุนค้ำประกัน
guarantor(แก'เรินเทอะ) n. คนรับรอง,คนค้ำประกัน,ผู้รับประกัน, Syn. voucher

English-Thai: Nontri Dictionary
guarantee(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หลักประกัน
guarantee(vt) รับประกัน,รับรอง,ค้ำประกัน,ยืนยัน,ให้คำมั่น
guarantor(n) คนค้ำประกัน,คนรับรอง
guaranty(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หนังสือรับรอง
guard(n) การเฝ้า,ยาม,มหาดเล็ก,เครื่องป้องกัน,พนักงานเดินรถ,คนอารักขา
guard(vt) เฝ้า,ระวัง,รักษา,ป้องกัน,ปกป้อง,เตรียมพร้อม,คุ้มกัน,พิทักษ์
guardhouse(n) คุก,ป้อมยาม
guardian(n) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์
guardianship(n) การปกครอง,การคุ้มครอง,การป้องกัน,การคุ้มกัน
guardsman(n) ยาม,ทหารยาม,มหาดเล็ก,ทหารรักษาพระองค์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้มครองสิทธิ์    [V] guard the rights, Syn. รักษาสิทธิ์, ป้องกันสิทธิ์, Ant. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์, Example: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกป้องและ คุ้มครองสิทธิ์ เพื่อสร้างวินัยทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ
ผู้ชักนำ    [N] guide, See also: leader, Syn. ผู้ชักจูง, คนชักนำ, Example: อาจารย์ปรีชา อรัญจารีเป็นผู้ชักนำ “ฝน ธนสุนทร“ เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งเป็นคนแรก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เกลี้ยกล่อมหรือแนะนำให้เห็นคล้อยตาม
ผู้ชี้นำ    [N] guide, See also: counselor, Syn. ผู้ชี้แนะ, คนชี้แนะ, Example: การสอนวิธีนี้ เน้นบทบาทของครูในการเป็นโค้ช ที่ปรึกษา แนะนำ มากกว่าการเป็น ผู้สอนหรือผู้ชี้นำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แนะแนวทางให้
การ์ด    [V] guard, Syn. ตั้งการ์ด, จ้องท่า, ตั้งท่า, Example: นักมวยตั้งการ์ดสูง ไม่เปิดช่องให้ถูกน็อกได้ง่ายๆ, Notes: (อังกฤษ)
การ์ด    [N] guard, Syn. ผู้ป้องกัน, ยาม, ผู้ตรวจ, ผู้รักษา, Example: ผู้มีอิทธิพลทั้งหลายต้องมีการ์ดคอยคุ้มครองอารักขาเวลาเดินทาง, Count unit: คน, Notes: (อังกฤษ)
การันตี    [V] guarantee, Syn. ประกัน, รับรอง, รับประกัน, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกโรงการันตีความบริสุทธิ์ของพี่สาวตนเอง, Notes: (อังกฤษ)
กาวใจ    [N] glue, See also: gum, cement, adhesive, mucilage, Example: งานนี้ผมขอทำหน้าที่เป็นกาวใจในการแก้ปัญหาอีกครั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นตัวเชื่อมให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาคืนดีกัน, Notes: (สำนวน)
ประมาณการณ์    [V] expect, See also: guess, anticipate, predict, forecast, Syn. คาดการณ์, คาดหมาย, Example: นักวิเคราะห์ประมาณการณ์กันว่าในอนาคตยอดขายไมโครคอมพิวเตอร์จะสูงกว่ายอดขายทางด้านเมนเฟรม, Thai definition: คาดหมายเหตุที่อาจเป็นไป
ป้ายบอกทาง    [N] guide post
หลักประกัน    [N] guarantee, See also: surety, pledge, warranty, Example: ประเทศสมาชิกที่มีปัญหาการขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศจะต้องมีหลักประกันอย่างแจ่มชัด, Thai definition: เงินสด หลักทรัพย์ หรือบุคคลที่นำมาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือประกันการชำระหนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารประจำ[n. exp.] (āhān prajam) EN: regular meal   
อาหารเรียกน้ำย่อย[n. exp.] (āhān rīek nāmyøi) EN: appetizer   FR: amuse-gueule [m inv.]
ไอ้[X] (ai) EN: fellow ; guy ; you   FR: camarade [m]
ไอ้แก่[n. exp.] (ai kaē) EN: old guy   
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อักษรกล้ำ[n. exp.] (aksøn klam) EN: diphthong   FR: diphtongue [f]
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อนาล็อก[n.] (anālǿk) EN: analogue = analog (Am.)   FR: analogue [m]
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance   FR: mandat [m] ; délégation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GU    G UW1
GUT    G AH1 T
GUE    G Y UW1
GUY    G AY1
GUL    G AH1 L
GUS    G AH1 S
GUM    G AH1 M
GUN    G AH1 N
GUNG    G AH1 NG
GUEL    G EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gup    (n) (g uh1 p)
Guy    (n) (g ai1)
gum    (v) (g uh1 m)
gun    (v) (g uh1 n)
gut    (v) (g uh1 t)
guy    (v) (g ai1)
Guth    (n) (g u1 th)
gulf    (n) (g uh1 l f)
gull    (v) (g uh1 l)
gulp    (v) (g uh1 l p)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
具合[ぐあい, guai] (n) สถานะ, สภาพ
[ぐん, gun] (n) ทหาร
グレーチング[ぐれーちんぐ, gure-chingu] (n ) grating ลูกกรง ตะแกรงเหล็ก, See also: R. parallel
Image:
グリース[ぐりーす, guri-su] (n) จาระบี
偶数[ぐうすう, guusuu] (n) เลขคู่, See also: A. 奇数,
偶然[ぐうぜん, guuzen] (n adj adv) ความบังเอิญ, โดยความบังเอิญ (偶然に)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
グアバ[ぐあば, guaba] (n) ต้นฝรั่ง, ผลฝรั่ง
Image:
グリスガン[ぐりすがん, gurisugan] (n) กระบอกอัดจารบี
グレーチング[ぐれーちんぐ, gurechingu] (n ) grating ลูกกรง
軍事訓練[ぐんじくんれん, gunjikunren] (n ) วิชารักษาดินแดน, ร.ด.

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ぐん, gun] Thai: ชื่อเรียกเขตปกครองในญี่ปุ่น เทียบเท่ากับ อำเภอ ในเมืองไทย English: Gun (pl)
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] Thai: กลุ่ม English: group
軍人[ぐんじん, gunjin] Thai: ทหาร English: military personnel

German-Thai: Longdo Dictionary
gucken(vt) |guckte, hat geguckt| เห็น, ดู, See also: sehen, schauen
gültig(adj) ที่มีผลใช้ได้ (บัตร, ตั๋ว, กฏ, ระเบียบ) เช่น Die Fahrkarte ist nicht gültig in Schnellzügen. ตั๋วนี้ใช้สำหรับรถเร็วไม่ได้ , See also: Related: gelten, Gültigkeit, Geltung
günstig(adj) ที่มีราคาถูก, See also: S. billig, preiswert, A. teuer,
günstig(adj) เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, ที่พอดี, ที่พอควร, เช่น (1) günstiger Zeitpunkt ช่วงเวลาที่เหมาะสม, (2) Es ist doch günstig, wenn wir zwei Telefone im Haus haben. มันเป็นการดีนะ ถ้าเรามีโทรศัพท์สองเครื่องภายในบ้าน
Gurke(n) |die, pl. Gurken| แตงกวา
gut(adj adv) |besser, am besten| ดี, เก่ง, See also: A. schlecht, schlimm
gut(adj adv) |besser, best-| ดี เช่น Sie ist eine gute Chefin. เธอเป็นเจ้านายที่ดี, Konnten Sie gut schlafen? คุณนอนหลับสบายดีไหม, See also: A. schlecht
Gut(n) |das, pl. Güter| ทรัพย์สิน
Gut(n) |das, pl. Güter| สินค้า, See also: S. Ware,
gut ausgehen(phrase) ให้ผลออกมาดี

French-Thai: Longdo Dictionary
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
aiguille(n) n.f. เข็ม หรือสิ่งที่มีส่วนปลายแหลมคล้ายเข็ม ex: aiguille à tricoter = เข็มเย็บผ้า, talon aiguille = รองเท้าส้นสูง
linguistique(n adj) ภาษาศาสตร์, เกี่ยวกับภาษา, เกี่ยวกับการศึกษาภาษา, See also: R. langue, langage, science du langage

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七弦琴[qī xián qín, ㄑㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, ] guqin or seven-stringed zither [Add to Longdo]
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, ] tufts of hair [Add to Longdo]
[guāi, ㄍㄨㄞ, ] (of a child) obedient, well-behaved; clever [Add to Longdo]
乖觉[guāi jué, ㄍㄨㄞ ㄐㄩㄝˊ, / ] perceptive; alert; clever; shrewd [Add to Longdo]
伊宁[Yī níng, ㄧ ㄋㄧㄥˊ, / ] Gulja or Yining city in Xinjiang, capital of Ili Kazakh autonomous prefecture [Add to Longdo]
伊宁市[Yī níng shì, ㄧ ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] Gulja or Yining city in Xinjiang, capital of Ili Kazakh autonomous prefecture [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] estimate [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] old; second-hand (clothes) [Add to Longdo]
估价[gū jià, ㄍㄨ ㄐㄧㄚˋ, / ] to value; to appraise; to be valued at; estimate; valuation [Add to Longdo]
估堆儿[gū duī r, ㄍㄨ ㄉㄨㄟ ㄖ˙, / ] to assess an entire lot [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アーギュメント[あーぎゅめんと, a-gyumento] argument [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log [Add to Longdo]
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仁術[じんじゅつ, jinjutsu] gute_Tat, Heilkunst [Add to Longdo]
[か, ka] GUT, SCHOEN [Add to Longdo]
佳作[かさく, kasaku] gutes_Stueck, gutes_Werk, ausgezeichnete_Arbeit [Add to Longdo]
[ぐう, guu] (EHE)PAAR; PUPPE; ZUFALL [Add to Longdo]
偶像[ぐうぞう, guuzou] -Bild, Abbild, Statue;, -Idol;, Goetze [Add to Longdo]
偶数[ぐうすう, guusuu] gerade_Zahl [Add to Longdo]
偶然[ぐうぜん, guuzen] -Zufall [Add to Longdo]
偶発[ぐうはつ, guuhatsu] zufaellige_Entstehung [Add to Longdo]
[ぐ, gu] Werkzeug [Add to Longdo]
具体的[ぐたいてき, gutaiteki] konkret [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 GU
   adj 1: of or related to the genital and urinary organs or their
       functions; "genitourinary infections" [syn:
       {genitourinary}, {GU}]
   n 1: the largest and southernmost island in the Marianas which
      is administered as a territory of the United States; it was
      ceded by Spain to the United States in 1898 [syn: {Guam},
      {GU}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top