ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gulp

G AH1 L P   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gulp-, *gulp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gulp[VI] ดื่มอึกใหญ่, See also: ดื่มเต็มที่, Syn. swallow
gulp[VT] เขมือบ, Syn. devour, gobble
gulp[N] การกลืนคำโต, See also: การดื่มอึกใหญ่, Syn. swallow, mouthful, Ant. nibble
gulp back[PHRV] กินอย่างมูมมาม, See also: กลืนลงไปอย่างรวดเร็วและตะกละตะกลาม, Syn. gulp down
gulp down[PHRV] กินอย่างมูมมาม, See also: กลืนลงไปอย่างรวดเร็วและตะกละตะกลาม, Syn. gulp back

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gulp(กัลพฺ) vt.,vt.,n. (การ) กลืนอย่างติดคอ,กล้ำกลืน,กลืนอย่างมูมมาม, See also: gulpingly adv. gulpy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
gulp(n) การกลืน
gulp(vt) ดื่มรวดเดียวหมด,ขยอก,กลืน,ฝืนกลืน,กล้ำกลืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gulp valveลิ้นกันการจุดระเบิดย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gulpingกระเดือกกลืน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I used to gulp like a fish every time a general touched me.ทุกครั้งที่มีทั่วไปสัมผัสฉัน How I Won the War (1967)
And do you also know that she can gulp down four-five pegs of Vodka at a time.และคุณควรจะรู้ด้วยว่า เธอกระดกว๊อดก้าได้่ทีละ 5... 6 เป็ก Namastey London (2007)
Don't you wish to gulp Haywards hot like me?คุณไม่อยากได้แฟนที่ร้อนแรงเหมือนฉันหรือ? Namastey London (2007)
Don't gulp it down.อย่าดื่มเยอะอย่างนี้เลย Sungkyunkwan Scandal (2010)
That'll close out your account, Mrs Oats, two gulps and a swig. Hands off, Mordecai!คุณทำอย่างไร คุณแรงโก้ Rango (2011)
All right, so we're looking for a guy carrying a big gulp and checking his watch.ถ้างั้นเราก้กำลังมองหา/nผู้ชายที่ดื่มบ่อยๆ และคอยดูนาฬิกาของเขา Honor Among Thieves (2012)
Oh, yes, you will. You will gulp it down.โอ้ใช่คุณจะ คุณจะอึกมันลง Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
- You can't just gulp it down.ไม่ใช่ว่าจู่ๆ ก็จะดื่มได้เลย Ordinary World (2016)
"He takes one fucking gulp out o' it."เขายกดื่มอึกเดียว T2 Trainspotting (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่อ[V] gulp, See also: devour, eat, drink, swallow, guzzle, Syn. กิน, ทาน, รับประทาน, สวาปาม, Example: เดี๋ยวนะ ผมขอล่อเหล้าสักเป๊กก่อน, Thai definition: นำอาหารเข้าปากทำให้ล่วงลำคอลงสู่กระเพาะ, Notes: (ปาก)
เขมือบ[V] swallow, See also: gulp down, devour, engulf, Syn. กิน, ยัด, สวาปาม, Example: ลูกๆ ของผมมักจะเขมือบขนมทุกอย่างที่ขวางหน้าหลังจากกลับจากโรงเรียน, Thai definition: กินมูมมาม, กลืนกินอย่างตะกละ
อึก[N] gulp, See also: onomatopoeia produced from the sound of gulping water or striking on the body, Example: เขาอัดยาแก้ปวดลงไปอีกสองเม็ด แล้วดื่มน้ำตามอึกใหญ่, Thai definition: การกลืนน้ำ
กระเดือก[V] swallow, See also: gulp, Example: พยายามกระเดือกข้าวลงไปหน่อยนะ เดี๋ยวอาหารจะไม่ตกถึงท้องเลย, Thai definition: กลืนอย่างลำบาก
กลืนน้ำลาย[V] swallow, See also: gulp down one's saliva, Example: คำพูดของเขาทำให้เธอกลืนน้ำลายไม่ลง
การกลืน[N] swallowing, See also: gulping down, devouring, gobbling up, Example: ช่างเป็นการกลืนที่แสนลำบากเมื่อเขาต้องกินข้าวด้วยตัวเองแทนการให้อาหารทางสาย
กลืน[V] swallow, See also: gulp down, devour, gobble, engulf, Ant. คาย, Example: จระเข้กลืนเนื้อสดทั้งก้อนโดยไม่เคี้ยว, Thai definition: อาการที่ทำให้อาหารหรือสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ในปากล่วงลำคอลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงโสน[X] (duang sanō) EN: at one gulp   
ดวด[X] (dūat) EN: at one gulp   FR: d'un trait
อึก[n.] (euk) EN: swallow ; gulp   FR: gorgée [f]
อึก[n.] (euk) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound   
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf   FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
ขยอก[v.] (khayøk) EN: gulp ; swallow ; bolt   FR: avaler ; gober ; engloutir
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour   FR: avaler ; dévorer ; absorber ; engloutir ; ingurgiter
กลืนน้ำลาย[v. exp.] (kleūn namlāi) EN: be mouth-watering ; gulp down one's saliva   FR: être appétissant
กระเดือก[v.] (kradeūak) EN: swallow ; gulp ; swallow with difficulty   

CMU English Pronouncing Dictionary
GULP G AH1 L P
GULPS G AH1 L P S
GULPED G AH1 L P T
GULPING G AH1 L P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gulp (v) gˈʌlp (g uh1 l p)
gulps (v) gˈʌlps (g uh1 l p s)
gulped (v) gˈʌlpt (g uh1 l p t)
gulping (v) gˈʌlpɪŋ (g uh1 l p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛饮[niú yǐn, ㄋㄧㄡˊ ㄧㄣˇ, / ] gulp, #100,554 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶがぶ[, gabugabu] (adj-na,adv,n) (on-mim) gulping down; guzzling; (P) [Add to Longdo]
がぶりと[, gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.) [Add to Longdo]
がぶ飲み[がぶのみ, gabunomi] (n,vs) swig; gulp [Add to Longdo]
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink) [Add to Longdo]
ぐい飲み;ぐい呑[ぐいのみ, guinomi] (n) (1) large sake cup; (n,vs) (2) gulping down a drink; taking a swig at something [Add to Longdo]
ぐびぐび[, gubigubi] (n) (on-mim) gulping; guzzling [Add to Longdo]
ごくごく[, gokugoku] (adv,adv-to) (on-mim) gulping repetitively [Add to Longdo]
ごくり;ごっくり[, gokuri ; gokkuri] (adv,adv-to) (on-mim) gulpingly [Add to Longdo]
ごっくん[, gokkun] (n) (1) (on-mim) gulp; (2) (vulg) semen-swallowing [Add to Longdo]
アイザメ科[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gulp \Gulp\, n.
   1. The act of taking a large mouthful; a swallow, or as much
    as is awallowed at once.
    [1913 Webster]
 
   2. A disgorging. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gulp \Gulp\, v. t. [imp. & p. p. {Gulped}; p. pr. & vb. n.
   {Gulping}.] [D. gulpen, cf. OD. golpe gulf.]
   To swallow eagerly, or in large draughts; to swallow up; to
   take down at one swallow.
   [1913 Webster]
 
      He does not swallow, but he gulps it down. --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      The old man . . . glibly gulped down the whole
      narrative.                --Fielding.
   [1913 Webster]
 
   {To gulp up}, to throw up from the stomach; to disgorge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gulp
   n 1: a large and hurried swallow; "he finished it at a single
      gulp" [syn: {gulp}, {draft}, {draught}, {swig}]
   2: a spasmodic reflex of the throat made as if in swallowing
     [syn: {gulp}, {gulping}]
   v 1: to swallow hurriedly or greedily or in one draught; "The
      men gulped down their beers" [syn: {gulp}, {quaff}, {swig}]
   2: utter or make a noise, as when swallowing too quickly; "He
     gulped for help after choking on a big piece of meat"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 gulp /xɵlp/
  wave

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top