ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guy

G AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guy-, *guy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guy(n) คนนั้น, See also: พ่อหนุ่ม, คนนี้, หมอนั่น, เจ้านั่น, Syn. boy, person, man
guy(n) เชือกรัด, See also: สายรัด, Syn. guy rope
guy(vt) เยาะเย้ย, See also: หัวเราะเยาะ, ล้อเลียน, Syn. mock
guy(sl) คน (ปกติใช้เรียกผู้ชาย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guy(ไก) n. เจ้าหมอนี่หมอโน่น, คนนั้นคนนี้, คนที่แต่งตัวประหลาด. vt. หัวเราะเยาะ
fall guyn. ผู้ที่ถูกหลอกลวงได้ง่าย, แพะรับบาป
wise guyบุคคลที่อวดฉลาด, คนทะนงตัวและอวดฉลาด, Syn. smart alec

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
guyotเขายอดราบใต้สมุทร, กีโย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guyon's Canalทางผ่านในข้อมือระหว่างกระดูกข้อมือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, Jiminy, Lampwick says a guy only lives once.แต่ จิมืนี, แลมปวิก กล่าวว่าคนที่แต่งตัว ประหลาดอาศัยอยู่เพียงครั้งเดียว Pinocchio (1940)
Just because I voted fast? I honestly think the guy is guilty.เพียงเพราะฉันโหวตให้รวดเร็วได้อย่างไร ผมคิดว่าคนที่แต่งตัวประหลาดเป็นความผิด 12 Angry Men (1957)
You guys can talk the ears right off my head.พวกคุณสามารถพูดคุยหูขวาปิดหัวของฉัน 12 Angry Men (1957)
You're always blowing' your stacks over some guy that fanned.คุณกำลังลอยเสมอ 'สแต็คของคุณมากกว่าคนที่แต่งตัวประหลาดบางอย่างที่พัด 12 Angry Men (1957)
A guy who talks like that to an old man really oughta get stepped on.คนที่พูดแบบนั้นกับคนเก่าจริงๆ oughta ได้รับการเหยียบ 12 Angry Men (1957)
I was arguing with the guy I work next to at the bank a few weeks ago.ฉันกำลังเถียงกับผู้ชายผมทำงานต่อไปเพื่อที่ธนาคารไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา 12 Angry Men (1957)
This guy is trying to make you believe what isn't so!ผู้ชายคนนี้กำลังพยายามที่จะทำให้คุณเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นเช่นนั้น! 12 Angry Men (1957)
What are you basin' it on? Stories this guy made up?สิ่งที่คุณอ่างมันหรือไม่ เรื่องที่ผู้ชายคนนี้ทำขึ้น? 12 Angry Men (1957)
Boy, oh boy, I'm telling ya. This guy here is really somethin'.เด็กชายแหมเด็กฉันบอกยา ผู้ชายคนนี้ที่นี่เป็นจริง somethin ' 12 Angry Men (1957)
Maybe we need a little yelling. These guys keep going off every which way.บางทีเราต้องตะโกนเล็ก ๆ น้อย ๆ พวกเหล่านี้ให้ออกไปทุกทางที่ 12 Angry Men (1957)
A guy like this, if he's sittin' ringside at the Dempsey-Firpo fight, he'd be trying to tell you that...คนที่แต่งตัวประหลาดเช่นนี้ถ้าเขาเป็น 'สมดุลย์ Sittin ที่ต่อสู้ก้าว-เฟอร์โป, เขาก็จะพยายามที่จะบอกคุณว่า ... 12 Angry Men (1957)
You guys ever go to the Garden?พวกคุณเคยไปสวน? 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guyAfter a couple of drinks, the guy was feeling no pain.
guyAs a matter of fact, I think he's a nice guy.
guyBut maybe guys don't like them.
guyC'mon guys, this is a party so let your hair down and relax a little.
guyCut that out. You're just rubbing salt in the poor guy's wounds.
guyDo you think he is the guy that broke the window?
guyFor a guy who was chosen by his father as the only son to be taught the secrets of this (martial) art he doesn't have much of a kick.
guyFor a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.
guyGuys, I'll do my utmost to back you up. We'll make this event a success no matter what!
guyGuys that handsome are few and far between.
guyGuys, what are you talking about? Are you gonna steal my date!?
guyHe is a pretty great guy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้[ai] (x) EN: fellow ; guy ; you  FR: camarade [ m ]
ไอ้แก่[ai kaē] (n, exp) EN: old guy
เฟรนช์เกียนา[Frēn Kīenā] (n, prop) EN: French Guiana   FR: Guyane française [ f ] ; Guyane [ f ]
เหี้ย[hīa] (n) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character  FR: vilaine personne [ f ] ; scélérat [ m ] ; fripouille [ f ] ; personne qui porte la guigne [ f ]
กวนอู[Kūan Ū] (n, prop) EN: Guyan Yu ; Kuan Yu
ผู้น้อย[phūnøi] (n, exp) EN: person of small importance ; little guy
ตา[tā] (n) EN: guy ; bloke ; fellow ; chap
ยอดชาย[yøt chāi] (n, exp) EN: best of men ; great guy ; perfect man  FR: homme brave [ m ] ; homme au grand coeur [ m ] ; homme parfait [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GUY G AY1
GUYS G AY1 Z
GUYER G AY1 ER0
GUYS' G AY1 Z
GUY'S G AY1 Z
GUYNN G AY1 N
GUYON G AY1 AH0 N
GUYOT G AY1 AH0 T
GUYANA G AY2 AA1 N AH0
GUYMON G AY1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Guy (n) gˈaɪ (g ai1)
guy (v) gˈaɪ (g ai1)
guys (v) gˈaɪz (g ai1 z)
Guy's (n) gˈaɪz (g ai1 z)
guyed (v) gˈaɪd (g ai1 d)
Guyana (n) gˈaɪˈænə (g ai1 a1 n @)
guying (v) gˈaɪɪŋ (g ai1 i ng)
Guyanese (n) gˌaɪənˈiːz (g ai2 @ n ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谷雨[Gǔ yǔ, ㄍㄨˇ ㄩˇ, / ] Guyu or Grain Rain, 6th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 20th April-4th May, #57,675 [Add to Longdo]
圭亚那[Guī yà nà, ㄍㄨㄟ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] Guyana, #64,126 [Add to Longdo]
固原[Gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, ] Guyuan city and prefecture in Ningxia, #68,317 [Add to Longdo]
固原市[Gù yuán shì, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ ㄕˋ, ] Guyuan city in Ningxia, #71,562 [Add to Longdo]
固原地区[Gù yuán dì qū, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Guyuan prefecture in Ningxia, #179,668 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kerl { m } | Kerle { pl } | ein lieber Kerlguy | guys | a nice guy [Add to Longdo]
Spanndraht { m }; Abspanndraht { m }guy wire [Add to Longdo]
Guyana-Falterfisch { m } (Chaetodon guyanesis) [ zool. ]Guyana butterfly [Add to Longdo]
Guyana [ geogr. ]Guyana (gy) [Add to Longdo]
guyanisch { adj }Guyanese [Add to Longdo]
Guyaner { m }; Guyanerin { f }Guyanese [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk [Add to Longdo]
ウラシマチョウチョウウオ[urashimachouchouuo] (n) guyot butterflyfish (Prognathodes guyotensis) [Add to Longdo]
ガイ[gai] (n) guy; (P) [Add to Longdo]
ガイアナ[gaiana] (n, adj-no) Guyana [Add to Longdo]
ガイアナバタフライフィッシュ;フレンチバタフライフィッシュ;タスキチョウチョウウオ;ギアナバタフライ[gaianabatafuraifisshu ; furenchibatafuraifisshu ; tasukichouchouuo ; gianabatafurai] (n) French butterflyfish (Prognathodes guyanensis, was Chaetodon guyanensis); Guyana butterflyfish [Add to Longdo]
ガイアナ協同共和国[ガイアナきょうどうきょうわこく, gaiana kyoudoukyouwakoku] (n) Co-operative Republic of Guyana [Add to Longdo]
ギュヨー[gyuyo-] (n) guyot [Add to Longdo]
ギヨー[giyo-] (n) guyot [Add to Longdo]
グーラッシュ;グヤーシュ[gu-rasshu ; guya-shu] (n) goulash [Add to Longdo]
グラフィックスプロセシングユニット[gurafikkusupuroseshinguyunitto] (n) { comp } graphics processing unit; GPU [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 guy \guy\, v. t. [imp. & p. p. {guyed} (g[imac]d); p. pr. & vb.
   n. {guying}.]
   To steady or guide with a guy.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 guy \guy\, n.
   1. A grotesque effigy, like that of Guy Fawkes, dressed up in
    England on the fifth of November, the day of the Gunpowder
    Plot.
    [1913 Webster]
 
       The lady . . . who dresses like a guy. --W. S.
                          Gilbert.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A person of queer looks or dress. [Chiefly Brit.
    slang] --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   3. A man or young man; a fellow; -- usually contrasted with
    {gals} or {girls} as, it was fun for both the guys and
    gals; the guys were watching football while the girls
    played bridge. [Informal]
    [PJC]
 
   4. A member of a group of either sex, usually a friend or
    comrade; -- usually used in the pl.; as, tell the guys to
    come inside; are any of you guys interested in a game of
    tennis?. [Informal]
    [PJC]
 
   {great guy} a man who has a very pleasant personality,
    typically one who is friendly, generous, and pleasant to
    associate with.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 guy \guy\ (g[imac]), n. [Sp. guia guide, a guy or small rope
   used on board of ships to keep weighty things in their
   places; of Teutonic origin, and the same word as E. guide.
   See {Guide}, and cf. {Gye}.]
   A rope, chain, or rod attached to anything to steady it; as:
   a rope to steady or guide an object which is being hoisted or
   lowered; a rope which holds in place the end of a boom, spar,
   or yard in a ship; a chain or wire rope connecting a
   suspension bridge with the land on either side to prevent
   lateral swaying; a rod or rope attached to the top of a
   structure, as of a derrick, and extending obliquely to the
   ground, where it is fastened.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guy \Guy\, v. t.
   To fool; to baffle; to make (a person) an object of ridicule.
   [Local & Collog U.S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guy
   n 1: an informal term for a youth or man; "a nice guy"; "the
      guy's only doing it for some doll" [syn: {guy}, {cat},
      {hombre}, {bozo}]
   2: an effigy of Guy Fawkes that is burned on a bonfire on Guy
     Fawkes Day
   3: a cable, wire, or rope that is used to brace something
     (especially a tent) [syn: {guy}, {guy cable}, {guy wire},
     {guy rope}]
   v 1: subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed
      the plans for a new opera house"; "The students poked fun
      at the inexperienced teacher"; "His former students roasted
      the professor at his 60th birthday" [syn: {ridicule},
      {roast}, {guy}, {blackguard}, {laugh at}, {jest at}, {rib},
      {make fun}, {poke fun}]
   2: steady or support with a guy wire or cable; "The Italians
     guyed the Tower of Pisa to prevent it from collapsing"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top