Search result for

firearm

(49 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firearm-, *firearm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firearm[N] อาวุธปืนขนาดเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
firearm(ไฟ'เออะอาร์ม) n. อาวุธปืนขนาดเล็ก,อาวุธปืน

English-Thai: Nontri Dictionary
firearms(n) ปืนผาหน้าไม้,อาวุธปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
firearmอาวุธปืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Firearmsอาวุธปืน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My firearm is my friend! It will not leave my side!อาวุธปืนเป็นเพื่อนของผม มันจะไม่จากผมไป The Happening (2008)
My firearm is my friend.อาวุธปืนเป็นเพื่อนของผม The Happening (2008)
So why the interest in firearms?ทำไมสนใจจะยิงปืนล่ะ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I'd like to have a conversation with you that doesn't involve firearms.ผมอยากคุยกับคุณเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่องปืน New York Sucks (2009)
Now, as I made clear many months ago we operate and apply a zero-tolerance policy with reference to criminal activity involving firearms and the distribution of drugs.และอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อหลายเดือนก่อน เรามีนโยบายการทำงานโดยไม่ใช้และไม่สนับสนุนความรุนแรง เพื่อต่อต้านการกระทำที่เป็นอาชญากรรม Harry Brown (2009)
You will be registered as a confidential informant for the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms.นายจะได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับจากทางการ จากกรมสรรพสามิต ปราบปราม สุรา บุหรี่และอาวุธปืน Service (2009)
Your two sons were left alone in your house with access to loaded firearms.ลูกชายของนายทั้งสองคน ถูกปล่อยให้อยู่ในบ้านตามลำพังที่เต็มไปด้วยปืน The Culling (2009)
Autopsy shows the bullet she was shot with was from an agency-issued firearm.จากการชันสูตรศพ พบว่าเธอถูกยิง จากปืนพกของเจ้าหน้าที่ ใช่ Rates of Exchange (2009)
Background in the police, firearms training, management skills.เคยเป็นตำรวจ ฝึกปฏิบัติการไฟไหม้ การใช้เครื่องมือ Episode #3.5 (2009)
- You transporting any firearms? - No,sir.พกอาวุธระหว่างเดินทางหรือเปล่า ไม่ครับ To Hell... And Back (2009)
Do you own a firearm?กระสุนนี่ของคุณ? Out of Time (2009)
Actually,I'm an expert in tool marks and firearms.จริง ๆ แล้ว ฉันถนัดเรื่อง อุปกรณ์และการต่อสู้ Out of Time (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
firearmGun makers have been able to escape responsibility for firearm violence.
firearmIn the U.S., as many as 216 million firearms are said to be in private hands.
firearmMexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.
firearmThere are few legal constraints on the sale of firearms in the U.S.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปืน[N] gun, See also: firearm, rifle, Example: ตำรวจใช้ปืนยิงขู่ผู้ร้าย, Count unit: ด้าม, กระบอก
ปืนไฟ[N] firearm, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนที่ใช้กำลังไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุธปืน[n. exp.] (āwut peūn) EN: firearm   FR: arme à feu [f]
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[n. exp.] (kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms   FR: détention d'armes sans autorisation [f]
กระบอก[n.] (krabøk) EN: [classifier : pipes, tubes, cylinders, firearms (guns ...)]   FR: [classificateur : tubes, cylindres, canons]
ปืน[n.] (peūn) EN: gun ; firearm ; rifle   FR: arme [f] ; revolver [m] ; fusil [m] ; pistolet [m] ; arme à feu [f]
ปืนไฟ[n.] (peūnfai) EN: firearm   FR: arme à feu [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIREARM    F AY1 ER0 AA2 R M
FIREARM    F AY1 R AA2 R M
FIREARMS    F AY1 ER0 AA2 R M Z
FIREARMS    F AY1 R AA2 R M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firearm    (n) (f ai1 @ r aa m)
firearms    (n) (f ai1 @ r aa m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベレッタ[, beretta] (n) Beretta (Italian firearm manufacturer) [Add to Longdo]
火器[かき, kaki] (n) firearms; guns; (P) [Add to Longdo]
銃刀法[じゅうとうほう, juutouhou] (n) (abbr) (See 銃砲刀剣類所持等取締法) Swords and Firearms Control Law (1958) [Add to Longdo]
銃砲[じゅうほう, juuhou] (n) guns; firearms [Add to Longdo]
銃砲刀剣類所持等取締法[じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう, juuhoutoukenruishojitoutorishimarihou] (n) (See 銃刀法) Swords and Firearms Control Law (1958) [Add to Longdo]
照尺[しょうしゃく, shoushaku] (n) sight (of a firearm) [Add to Longdo]
照星[しょうせい, shousei] (n) bead or front sight of a firearm [Add to Longdo]
装弾[そうだん, soudan] (n,vs) loading (a firearm) [Add to Longdo]
弾倉[だんそう, dansou] (n) (See 回転弾倉) magazine (of a firearm) [Add to Longdo]
電磁投射砲[でんじとうしゃほう, denjitoushahou] (n) railgun (firearm that uses electromagnetism to propell a projectile) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枪械[qiāng xiè, ㄑㄧㄤ ㄒㄧㄝˋ, / ] firearm, #31,919 [Add to Longdo]
火枪[huǒ qiāng, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤ, / ] firearms (in historical context); flintlock (old powder and shot firearm), #32,198 [Add to Longdo]
火器[huǒ qì, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧˋ, ] firearm, #33,351 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Firearm \Fire"arm`\ (f[imac]r"[aum]rm`), n.
   A gun, pistol, or any weapon from which a shot is discharged
   by the force of an explosive substance, as gunpowder.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 firearm
   n 1: a portable gun; "he wore his firearm in a shoulder holster"
      [syn: {firearm}, {piece}, {small-arm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top