ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scoundrel

S K AW1 N D R AH0 L   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scoundrel-, *scoundrel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scoundrel[N] คนชั่ว, See also: คนเลว, คนชั่วร้าย, คนโกง, คนไม่ซื่อสัตย์, ทุรชน, คนเสเพล, Syn. rogue, scamp, villian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scoundrel(สเคา'เดริล) n. คนเสเพล,คนพาล,คนชั่ว,คนเลว,คนวายร้าย, Syn. blackguard

English-Thai: Nontri Dictionary
scoundrel(n) คนพาล,อันธพาล,คนเลว,คนเสเพล,คนชั่ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why I have so much tolerance for the other scoundrels of the world.เพราะเหตุนี้ผมจึงทน บรรดาคนร้ายของโลกเก่งไง Gandhi (1982)
Scoundrel!รับนี่ซะ! Aladdin (1992)
Of course, what my mother never knew was that the ship... was run by scoundrels.แน่นอน สิ่งที่แม่ผมไม่เคยรู้ เรือลำนั้นเป็นเรือของคนเลว Don Juan DeMarco (1994)
You little scoundrel, what the hell is this?- รู้สิครับ ไอ้ตัวดีนี่มันอะไรกัน Malèna (2000)
Coward, scoundrel!- ไอ้ขี้ขลาดสารเลว Malèna (2000)
I knew Kelvin was duplicitous, but to align himself with such a little scoundrel!ผมรู้เคลวินขี้โกง แต่มาคบคิดกับนางร้ายตัวเล็กๆ Around the World in 80 Days (2004)
All right, you're not a scoundrel, but you are quite small!ก็ได้ คุณไม่ใช่นางร้าย แต่คุณก็ตัวเล็ก Around the World in 80 Days (2004)
You're such a scoundrel!ท่านก็ช่างหยาบคายยิ่งนัก Kung Fu Hustle (2004)
That scoundrel... bastard!ไอ้เลว... Sad Movie (2005)
A gallows-hung scoundrel is what I see.สิ่งที่ข้าเห็นก็คือ เจ้าคนเสเพล The King and the Clown (2005)
In a world full of scoundrels, only here...ในโลกของคนชัว ที่นี่เท่านั้น The King and the Clown (2005)
On a scoundrel like you!วายร้ายอย่างแก Super Rookie (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scoundrelYou see in this world there are only scoundrels and hypocrites.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุรชน[N] villain, See also: scoundrel, bad person, rascal, rogue, scamp, Syn. ทรชน, คนชั่วร้าย, Ant. คนดี, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
คนชั่ว[n. exp.] (khon chūa) EN: wicked person ; scoundrel   
คนเลว[n. exp.] (khon lēo) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal   FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f]
กุ๊ย[n.] (kui) EN: ruffian ; bully ; scoundrel   FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
เส็งเคร็ง[adv.] (sengkhreng) EN: scoundrelly   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCOUNDREL    S K AW1 N D R AH0 L
SCOUNDRELS    S K AW1 N D R AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scoundrel    (n) skˈaundrəl (s k au1 n d r @ l)
scoundrels    (n) skˈaundrəlz (s k au1 n d r @ l z)
scoundrelly    (j) skˈaundrəliː (s k au1 n d r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混蛋[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, ] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch, #9,242 [Add to Longdo]
浑蛋[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, / ] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch; also written 混蛋|混蛋, #84,365 [Add to Longdo]
大坏蛋[dà huài dàn, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄞˋ ㄉㄢˋ, / ] scoundrel; bastard [Add to Longdo]
无籁[wú lài, ˊ ㄌㄞˋ, / ] scoundrel [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halunke {m}; Schuft {m}; Schurke {m} | Halunken {pl}; Schufte {pl}; Schurken {pl}scoundrel | scoundrels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook [Add to Longdo]
悪者[わるもの, warumono] (n) bad fellow; rascal; ruffian; scoundrel; (P) [Add to Longdo]
悪人[あくにん, akunin] (n,adj-no) bad person; villain; scoundrel; wrongdoer; wicked person; (P) [Add to Longdo]
悪徒[あくと, akuto] (n) rascal; scoundrel; villain [Add to Longdo]
悪党[あくとう, akutou] (n,adj-no) scoundrel; rascal; villain [Add to Longdo]
姦人[かんじん, kanjin] (n) villain; scoundrel [Add to Longdo]
極悪人[ごくあくにん, gokuakunin] (n) scoundrel [Add to Longdo]
極道者;獄道者[ごくどうもの, gokudoumono] (n) scoundrel; rake [Add to Longdo]
無頼[ぶらい, burai] (n,adj-na,adj-no) (1) hoodlum; scoundrel; ruffian; tough; villain; (2) villainy; (3) without relying on others; without asking for help [Add to Longdo]
無頼漢[ぶらいかん, buraikan] (n) ruffian; villain; scoundrel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scoundrel \Scoun"drel\, n. [Probably from Prov. E. & Scotch
   scunner, scouner, to loathe, to disgust, akin to AS. scunian
   to shun. See {Shun}.]
   A mean, worthless fellow; a rascal; a villain; a man without
   honor or virtue.
   [1913 Webster]
 
      Go, if your ancient, but ignoble blood
      Has crept through scoundrels ever since the flood.
                          --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scoundrel \Scoun"drel\, a.
   Low; base; mean; unprincipled.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scoundrel
   n 1: a wicked or evil person; someone who does evil deliberately
      [syn: {villain}, {scoundrel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top