ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trés

   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trés-, *trés*, tré
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tress[N] เปียผม
tresses[N] ผม (โดยเฉพาะผมยาวของผู้หญิง), Syn. hair
trestle[N] ขาหยั่ง, See also: โครงค้ำ
trespass[VI] ละเมิดกฎหมาย, See also: ทำผิดกฎหมาย, บุกรุก
trespass[VI] ล่วงล้ำ
trespass[N] การล่วงล้ำ
trespass[N] การบุกรุก
tresonous[ADJ] ซึ่งลงโทษผู้ทรยศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trespass(เทรส'เพิส) vi.,n. (การ) บุกรุก,รุกล้ำ,ล่วงล่ำ,ละเมิด,ล่วงเกิน, See also: trespasser n., Syn. encroach,misbehave,obtrude
tress(เทรส) n. ปอยผม,กระจุกผม,ม้วนผม., See also: tresses ผม, Syn. curl,lock,
trestle(เทรส'เซิล) n. ขาหยั่ง,โครงค้ำ,สะพานที่มีโครงรับน้ำหนักข้างล่าง,สิ่งหนุน
actress(แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง
ad patres(อาด' พา' เทรส) L ตาย
ancestress(แอน' เซสเทรส) n. บรรพบุรุษหญิงเทือกเถาเหล่ากอหญิง
belles-lettres(เบลเล'ทระ) n.,pl. วรรณคดี,วรรณวิจิตร, See also: belletrist n. นักรรณคดี,นักวรรณวิจิตร -belletristic adj. เกี่ยวกับรรณคดี,เกี่ยวกับวรรณวิจิตร
buttress(บัท'ทริส) vt.,n. (ส่วนที่) ยื่นค้ำ,สนับสนุน,ค้ำจุน,ให้กำลังใจ, Syn. prop
chantress(ชาน'เทรส) n. นักร้องหญิง
conductress(คันดัค'ทริส) n. ผู้นำวงดนตรีหญิง,คอนดัคเตอร์หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
trespass(n) การบุกรุก,การล่วงล้ำ,การล่วงเกิน
trespass(vi) บุกรุก,ล่วงล้ำ,ล่วงเกิน
tress(n) ปอยผม,จุกผม
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
benefactress(n) สตรีผู้มีพระคุณ
buttress(n) ที่ยัน,เครื่องค้ำ,ฝาค้ำ
buttress(vt) ยัน,ทำให้แข็งแรง,ค้ำจุน
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
distress(vt) ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ทุกข์ยาก,ทำให้ลำบาก
enchantress(n) หญิงเจ้าเสน่ห์,แม่มด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tresis; perforation๑. การแทงทะลุ, การทะลุ๒. รูทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trespass๑. การบุกรุก [ดู intrusion]๒. การล่วงละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trespass to goodsการล่วงละเมิดทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trespass to landการบุกรุกที่ดิน [ดู breach of close] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trespass to the personการล่วงละเมิดบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trespasser๑. ผู้บุกรุก๒. ผู้ล่วงละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trespassing with weapon of offenceการบุกรุกโดยมีอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trespassความผิดฐานบุกรุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excusez-moi. C'est trés grotesque.ขอโทษนะ นี้ไม่น่าดูเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุก[V] trespass, See also: invade, Syn. ลุย, Example: คณะเขาบุกเข้าป่าไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชาวบ้าน, Thai definition: เดินฝ่าเข้าไป
ผู้บุกรุก[N] trespasser, See also: invader, intruder, interloper, Example: ในสงครามตามจารีตนี้ผู้บุกรุกมักเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ล่วงล้ำเข้าไปในสถานที่ของผู้อื่นโดยบังอาจหรือพลการ
บุกรุก[V] trespass, Syn. ละเมิด, รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, Example: คนชนบทในภาคเหนือที่ยากจนมักจะบุกรุกเขตป่าไม้เพื่อเป็นที่ทำกิน, Thai definition: ล่วงล้ำเข้าไปในเขตที่หวงห้าม, ล่วงล้ำเข้าไปในบริเวณที่หวงห้ามเพื่อยึดครอง, ล่วงล้ำเข้าไปในสถานที่ของผู้อื่นโดยบังอาจหรือพลการ
รุกล้ำ[V] trespass, See also: intrude, encroach on, invade, Example: ในพ.ศ. 2437 รัฐบาลฝรั่งเศสในอินโดจีนได้รุกล้ำอธิปไตยของประเทศสยาม โดยส่งกองทัพเข้ายึดครองจังหวัดพระตะบอง
การรุกล้ำ[N] trespass, See also: intrusion, encroachment, invasion, Syn. การล่วงล้ำ, การบุกรุก, การรุกราน, Example: การรุกล้ำอธิปไตยของประเทศเป็นจุดเริ่มของการทำสงคราม
บุกเข้าไป[V] invade, See also: trespass, Syn. บุก, Ant. ถอยออกมา, ล่าถอย, Example: ทหารญี่ปุ่นบุกเข้าไปในเขตปลอดภัย สังหารเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ชาวต่างประเทศจนตายหมด, Thai definition: ลุยเข้าไป, ฝ่าเข้าไป
บุก[V] trespass, See also: encroach, entrench, infringe, Syn. ลุย, Example: คณะเขาบุกเข้าป่าไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชาวบ้าน, Thai definition: เดินฝ่าเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste)   FR: très bon ; délicieux ; succulent
บ้าจี้[adj.] (bājī) EN: ticklish ; oversensitive to tickles   FR: très chatouilleux
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บ้านเล็ก[n. exp.] (bān lek) EN: mistress's house   
บ้านเล็กบ้านน้อย[n. exp.] (bān lek bān nøi) EN: mistress's house   
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)

CMU English Pronouncing Dictionary
TREST T R EH1 S T
TRESS T R EH1 S
TRESCH T R EH1 SH
TRESTER T R EH1 S T ER0
TRESSEL T R EH1 S AH0 L
TRESSES T R EH1 S IH0 Z
TRESTLE T R EH1 S AH0 L
TRESPASS T R EH1 S P AH0 S
TRESPASS T R EH1 S P AE2 S
TRESCOTT T R EH1 S K AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tress (n) trˈɛs (t r e1 s)
tresses (n) trˈɛsɪz (t r e1 s i z)
trestle (n) trˈɛsl (t r e1 s l)
trespass (v) trˈɛspəs (t r e1 s p @ s)
trestles (n) trˈɛslz (t r e1 s l z)
trespassed (v) trˈɛspəst (t r e1 s p @ s t)
trespasser (n) trˈɛspəsər (t r e1 s p @ s @ r)
trespasses (v) trˈɛspəsɪz (t r e1 s p @ s i z)
Tresniowski (n) trɛsnɪˈauskiː (t r e s n i au1 s k ii)
trespassers (n) trˈɛspəsəz (t r e1 s p @ s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支架[zhī jià, ㄓ ㄐㄧㄚˋ, ] trestle; support; frame; to prop sth up, #10,316 [Add to Longdo]
三角凳[sān jiǎo dèng, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄥˋ, ] trestle stool; folding chair [Add to Longdo]
作马[zuò mǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, / ] trestle; carpenter's frame; calling sth a horse [Add to Longdo]
叉架[chā jià, ㄔㄚ ㄐㄧㄚˋ, ] trestle; X-shaped frame [Add to Longdo]
栈架[zhàn jià, ㄓㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] trestle [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Magnetresonanztomografie(n) |die, pl. Magnetresonanztomografien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก

French-Thai: Longdo Dictionary
trés(adv) มาก, เหลือเกิน เช่น trés intéressant น่าสนใจมาก, J'ai trés faim. ฉันหิวมาก
maîtresse(n) |f, pl. maîtresses| คนรัก, นายผู้หญิง

Japanese-English: EDICT Dictionary
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant) [Add to Longdo]
お針;御針[おはり, ohari] (n) (1) needlework; sewing; (2) (See 御針子) seamstress [Add to Longdo]
お針子;御針子[おはりこ, ohariko] (n) (See 御針,針子) seamstress [Add to Longdo]
ぐすく[, gusuku] (n) Okinawan fortress [Add to Longdo]
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch [Add to Longdo]
すくい綴じ[すくいとじ, sukuitoji] (n) (uk) mattress stitch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top