หรือคุณหมายถึง buttreß?
Search result for

buttress

(28 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buttress-, *buttress*, buttres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buttress[VT] ส่วนที่ค้ำจุน, See also: ส่วนที่ค้ำ
buttress[N] โครงสร้างที่เป็นส่วนค้ำจุน, Syn. strut
buttress up[PHRV] สร้างให้แข็งแรง (อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง)
buttress up[PHRV] ทำให้เข้มแข็ง, See also: ทำให้เข็มเเข็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buttress(บัท'ทริส) vt.,n. (ส่วนที่) ยื่นค้ำ,สนับสนุน,ค้ำจุน,ให้กำลังใจ, Syn. prop

English-Thai: Nontri Dictionary
buttress(n) ที่ยัน,เครื่องค้ำ,ฝาค้ำ
buttress(vt) ยัน,ทำให้แข็งแรง,ค้ำจุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buttressพอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
buttress rootรากพอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buttressแนวโครงสร้าง [การแพทย์]
buttress dambuttress dam, เขื่อนค้ำยัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขื่อนครีบ [n. exp.] (kheūoen khrīp) EN: buttress dam   
เขื่อนกลวง [n. exp.] (kheūoen klūang) EN: buttress dam ; hollow dam   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUTTRESS    B AH1 T R AH0 S
BUTTRESSED    B AH1 T R AH0 S T
BUTTRESSES    B AH1 T R AH0 S AH0 Z
BUTTRESSING    B AH1 T R AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buttress    (v) (b uh1 t r @ s)
buttressed    (v) (b uh1 t r @ s t)
buttresses    (v) (b uh1 t r @ s i z)
buttressing    (v) (b uh1 t r @ s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バットレス[, battoresu] (n) buttress [Add to Longdo]
バットレスダム[, battoresudamu] (n) buttress dam [Add to Longdo]
フライイングバットレス[, furaiingubattoresu] (n) flying buttress [Add to Longdo]
フライングバットレス[, furaingubattoresu] (n) flying buttress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buttress \But"tress\, n. [OE. butrasse, boterace, fr. F. bouter
   to push; cf. OF. bouteret (nom. sing. and acc. pl. bouterez)
   buttress. See {Butt} an end, and cf. {Butteris}.]
   1. (Arch.) A projecting mass of masonry, used for resisting
    the thrust of an arch, or for ornament and symmetry.
    [1913 Webster]
 
   Note: When an external projection is used merely to stiffen a
      wall, it is a pier.
      [1913 Webster]
 
   2. Anything which supports or strengthens. "The ground pillar
    and buttress of the good old cause of nonconformity."
    --South.
    [1913 Webster]
 
   {Flying buttress}. See {Flying buttress}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buttress \But"tress\, v. t. [imp. & p. p. {Buttressed} (?); p.
   pr. & vb. n. {Buttressing}.]
   To support with a buttress; to prop; to brace firmly.
   [1913 Webster]
 
      To set it upright again, and to prop and buttress it up
      for duration.              --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buttress
   n 1: a support usually of stone or brick; supports the wall of a
      building [syn: {buttress}, {buttressing}]
   v 1: reinforce with a buttress; "Buttress the church"
   2: make stronger or defensible; "buttress your thesis"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top