Search result for

invasion

(50 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invasion-, *invasion*
Possible hiragana form: いんう゛ぁしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invasion[N] การบุกรุก, See also: การรุกล้ำ, การล่วงล้ำ, Syn. intrusion, encroachment
invasion[N] การรุกราน, See also: การโจมตี, Syn. attack, assult, inroad, Ant. defense, protection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invasion(อินเ'เชิน) n. การรุกราน,การล้ำรุก,การบุกรุก,การถลันเข้าไป,การแพร่ (ของโรค)

English-Thai: Nontri Dictionary
invasion(n) การบุกรุก,การย่ำยี,ความร้าวราน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
invasionการรุกราน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
invasionการรุกราน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Invasionแทรกซึม, การแทรกลง, การรุกราน, ลุกลาม [การแพทย์]
Invasion, Localลุกลามเฉพาะที่, การแพร่กระจายทางระบบน้ำเหลือง [การแพทย์]
Invasion, Perineuralการแทรกซึมเข้าไปรอบๆเส้นประสาท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The invasion of prospective freshmen.ในอนาคตที่จะเป็นน้องใหม่ New Haven Can Wait (2008)
Peaceful worlds must choose sides or face the threat of invasion.ดินแดนอันสงบสุขทั้งหลาย จำต้องเลือกข้าง หาไม่แล้วจะโดนบีฑาย่ำยี Ambush (2008)
These clones, manning of a whole network of tracking stations, are all that stands between the Republic and invasion.โคลนเหล่านี้ ต้องดูแลเครือข่ายทั้งหมดของสถานีตรวจการณ์ ซึ่งเป็นแนวป้องกันด่านแรก ของสาธารณรัฐ จากการรุกราน Rookies (2008)
All the preparations for your invasion are in order.เตรียมการสำหรับการบุกของท่าน เรียบร้อยแล้ว Rookies (2008)
They're mounting a full-scale invasion.พวกมันเตรียมที่จะรุกเต็มรูปแบบ Rookies (2008)
We have to warn the Republic about the invasion.เราต้องเตือนสาธารณรัฐ ว่ามีการบุกรุก Rookies (2008)
- Sound the invasion alarm.-ส่งสัญญาณเตือนการบุกรุก Rookies (2008)
No, if it weren't for you, the Republic wouldn't have learned of the Separatists' invasion until it was too late.ไม่จริง ถ้าไม่ได้พวกนาย เราก็จะไม่รู้ตัวเลยว่า พวกแบ่งแยกจะบุก จนกระทั่งสายเกินไป Rookies (2008)
So he gets all fucked in his head after the invasion, you know?เขาเลยมีแต่เรื่องระยำเต็มหัว หลังจากถูกอเมริกาบุก Body of Lies (2008)
An invasion which everybody advised you against.แล้วเรื่องกัมพูชาล่ะ? การเข้าไปโจมตี ที่ทุกคนแนะนำให้ท่านยุติ Frost/Nixon (2008)
In other cities around the world, people are voluntarily evacuating population centers, fearing that the sphere in Central Park may be the vanguard of an impending alien invasion.กำลังเตรียมการ เพื่อการอพยพครั้งใหญ่ และในเมืองอื่นทั่วโลก ผู้คนต่างพากัน The Day the Earth Stood Still (2008)
- They say it's an invasion.- พวกเขาบอกว่าเป็นการบุกรุก The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
invasionDefend their town from invasion.
invasionIt is nothing less than an invasion.
invasionThe allies condemned the invasion as a violation of UN resolutions.
invasionThe invasion of other countries is a shameful action.
invasionThe people could repel the invasion.
invasionThis book deals with the invasion of the Romans.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรุกราน[n.] (kān rukrān) EN: aggression ; invasion ; attack   FR: agression [f] ; invasion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INVASION    IH2 N V EY1 ZH AH0 N
INVASIONS    IH2 N V EY1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invasion    (n) (i1 n v ei1 zh n)
invasions    (n) (i1 n v ei1 zh n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵略[qīn, ㄑㄧㄣlu:e4, ] invasion; encroachment, #5,383 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Invasion {f}invasion [Add to Longdo]
Überfall {m} (auf); Einfall {m} (in)invasion (of) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノルマンディー上陸作戦[ノルマンディーじょうりくさくせん, norumandei-jourikusakusen] (n) Invasion of Normandy (June-July 1944); Normandy Invasion [Add to Longdo]
ピッグス湾事件[ピッグスわんじけん, piggusu wanjiken] (n) Bay of Pigs Invasion (1961) [Add to Longdo]
軍事侵略[ぐんじしんりゃく, gunjishinryaku] (n) military aggression; military invasion [Add to Longdo]
元寇[げんこう, genkou] (n) the Mongol Invasion [Add to Longdo]
三韓出兵[さんかんしゅっぺい, sankanshuppei] (n) (obsc) legendary military invasion of Korea in the 3rd century [Add to Longdo]
三韓征伐[さんかんせいばつ, sankanseibatsu] (n) (arch) legendary military invasion of Korea in the 3rd century [Add to Longdo]
蚕食[さんしょく, sanshoku] (n,vs) encroachment; invasion; aggression [Add to Longdo]
襲来[しゅうらい, shuurai] (n,vs) invasion; raid; attack; visitation (of a calamity) [Add to Longdo]
侵攻(P);侵冦[しんこう, shinkou] (n,vs) invasion; (P) [Add to Longdo]
侵襲[しんしゅう, shinshuu] (n,vs) invasion; infestation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invasion \In*va"sion\, n. [L. invasio: cf. F. invasion. See
   {Invade}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of invading; the act of encroaching upon the
    rights or possessions of another; encroachment; trespass.
    [1913 Webster]
 
   2. A warlike or hostile entrance into the possessions or
    domains of another; the incursion of an army for conquest
    or plunder.
    [1913 Webster]
 
   3. The incoming or first attack of anything hurtful or
    pernicious; as, the invasion of a disease.
 
   Syn: {Invasion}, {Irruption}, {Inroad}.
 
   Usage: Invasion is the generic term, denoting a forcible
      entrance into a foreign country. Incursion signifies a
      hasty and sudden invasion. Irruption denotes
      particularly violent invasion. Inroad is entry by some
      unusual way involving trespass and injury.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invasion
   n 1: the act of invading; the act of an army that invades for
      conquest or plunder
   2: any entry into an area not previously occupied; "an invasion
     of tourists"; "an invasion of locusts" [syn: {invasion},
     {encroachment}, {intrusion}]
   3: (pathology) the spread of pathogenic microorganisms or
     malignant cells to new sites in the body; "the tumor's
     invasion of surrounding structures"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 invasion /ɛ̃vazjɔ̃/ 
  invasion

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Invasion /invaziːoːn/ 
  invasion

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 invasion
  invasion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top