ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encroachment

EH0 N K R OW1 CH M AH0 N T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encroachment-, *encroachment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encroachment[N] การบุกรุก, See also: การละลาบละล้วง, การละเมิดสิทธิ, การรุกล้ำ, Syn. intrusion, trespass, violation

English-Thai: Nontri Dictionary
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encroachmentการรุกล้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass   FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCROACHMENT    EH0 N K R OW1 CH M AH0 N T
ENCROACHMENTS    IH0 N K R OW1 CH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encroachment    (n) ˈɪnkrˈoutʃmənt (i1 n k r ou1 ch m @ n t)
encroachments    (n) ˈɪnkrˈoutʃmənts (i1 n k r ou1 ch m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eingriff {m}; Übergriff {m} | Eingriffe {pl}; Übergriffe {pl}encroachment | encroachments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蚕食[さんしょく, sanshoku] (n,vs) encroachment; invasion; aggression [Add to Longdo]
侵食(P);侵蝕[しんしょく, shinshoku] (n,vs) encroachment; erosion; corrosion; (P) [Add to Longdo]
入冦[にゅうこう, nyuukou] (n) invasion; encroachment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encroachment \En*croach"ment\, n.
   1. The act of entering gradually or silently upon the rights
    or possessions of another; unlawful intrusion.
    [1913 Webster]
 
       An unconstitutional encroachment of military power
       on the civil establishment.      --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is taken by encroaching on another.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) An unlawful diminution of the possessions of
    another.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encroachment
   n 1: any entry into an area not previously occupied; "an
      invasion of tourists"; "an invasion of locusts" [syn:
      {invasion}, {encroachment}, {intrusion}]
   2: entry to another's property without right or permission [syn:
     {trespass}, {encroachment}, {violation}, {intrusion},
     {usurpation}]
   3: influencing strongly; "they resented the impingement of
     American values on European culture" [syn: {impingement},
     {encroachment}, {impact}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top