ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

脅威

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脅威-, *脅威*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
脅威[きょうい, kyoui] (n) อันตราย,ภัยคุกคาม (มักเจอในประโยคเกี่ยวกับ Security)
脅威[きょうい, kyoui] (n) อันตราย,ภัยคุกคาม (มักเจอในประโยคเกี่ยวกับ Security)

Japanese-English: EDICT Dictionary
脅威[きょうい, kyoui] (n,vs) threat; menace; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Thus, they cannot be detected by other animals that threaten them.かくして、彼らに脅威を与えるほかの動物に発見されないですむ。
The threats to this strategy are numerous.この作戦に対する脅威は数多い。
This kind of bomb is a serious menace to the whole race.この種の爆弾は全人類にとって重大な脅威だ。
Nuclear weapons are a threat to the race.核兵器は人類にとって脅威だ。
Nuclear weapons are a threat to all humanity.核兵器は全人類への脅威である。
The atomic bomb is a grave threat to mankind.原爆は人類にとって重大な脅威だ。
Today young people find themselves, through no fault of their own, living in a world torn by international bitterness and the threat of nuclear destruction.今日若者たちは、自分には何の罪もないのに、国際的な悪感情と核破壊の脅威によって分裂した世界に生きている。
I'll stand up for what I believe in and won't yield to any threats.自分の信念を守るためには立ちあがるし、いかなる脅威にも屈しないつもりだ。
He argued that nuclear weapons were a threat to peace.彼が核兵器は平和への脅威であると論じた。
He sensed that threat early in his career.彼は職についた頃、その脅威を感じた。
Disease is a threat to human beings.病気は人類にとって脅威である。
Gulf nations are constantly menaced by war.湾岸諸国は常に戦争の脅威にさらされている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She doesn't realize we're facing an existential threat.[JA] 彼女はわかっていない 実際の脅威に直面していることをね Casus Belli (2017)
Senator, we are dealing with a major terrorist threat right now...[JA] 上院議員 ,私たちは 今 ,主要なテロリストの脅威... 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
What did you expect would happen if you let down your guard, if you announce to the world the terrorist threat has passed?[JA] 予測ができたのか 警戒を解除し テロリストの脅威は過ぎ去ったと Casus Belli (2017)
And it looks like they carried out their threat.[JA] そして彼らのように見える 彼らの脅威を実行した。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
She's a menace.[JA] 脅威だよ The Man in the Basement (2017)
This is a high-value threat assessment.[JA] これは高い信憑性で 脅威 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
Whatever direction the threat comes from, this is the best place to be.[JA] どの方角から脅威が迫り来るとしても― この場所が一番安全 The Queen's Justice (2017)
If you tell people the threat is real, they'll believe it.[JA] あなた方が脅威は本物だと言えば誰もが信じる Eastwatch (2017)
There were threats.[JA] 脅威はありました Imminent Risk (2017)
And Ms. Mathison's claims about mysterious threats and distrust of the police sound exactly like symptoms of a manic episode.[JA] それにマティソン氏は 不可思議な脅威と 警察への不信を主張しており それはまるでうつ病発症の 兆候のようです Imminent Risk (2017)
We have a credible terrorist threat on the George Washington Bridge.[JA] 我々は信頼できるテロ脅威を持っている ジョージワシントンブリッジで 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
The Northerners are all facing north, worried about the threat from beyond the Wall.[JA] 北部人は皆北を向いて― 壁の向こうの脅威に備えている The Queen's Justice (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
脅威[きょうい, kyoui] threat [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
脅威[きょうい, kyoui] Drohung, Bedrohung, Gefahr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top