ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colony

K AA1 L AH0 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colony-, *colony*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colony(n) กลุ่ม, See also: หมู่, เหล่า, พวก, Syn. community, group, swarm
colony(n) ประชาชนในอาณานิคม, Syn. people, community, pioneers, colonists, forerunners
colony(n) ประเทศอาณานิคม, See also: เมืองขึ้น, ประเทศราช, Syn. settlement, dependency, dominion, possession, mandate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colony(คอล'ละนี) n. อาณานิคม, กลุ่มคนในอาณานิคม

English-Thai: Nontri Dictionary
colony(n) อาณานิคม, ดินแดน, ประเทศอาณานิคม, หมู่คณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colonyนิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
colonyกลุ่ม, คอโลนี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
colonyอาณานิคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colonyกลุ่ม (แบคทีเรีย ฯลฯ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colonyอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
colony, penalทัณฑนิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colonyกลุ่ม, โคโลนี [สิ่งแวดล้อม]
colonyกลุ่ม,  กลุ่มของโพรทิสต์ชนิดเดียวกันที่อยู่รวมกัน เช่น กลุ่มแบคทีเรีย กลุ่มเชื้อรา  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Colony Countการเพาะเชื้อ, การนับโคโลนี [การแพทย์]
Colony Forming Unit, CFUหน่วยก่อรูปเป็นโคโลนี, ซีเอฟยู, Example: หน่วยวัดจำนวนหรือปริมาณแบคทีเรียเคร่า ๆ โดยอาศัยสมมติฐานว่าแบคทีเรียหนึ่งตัวสร้างโคโลนีได้หนึ่งโคโลนี [สิ่งแวดล้อม]
Colony Hybridizationโคโลนีไฮบริไดเซชัน [การแพทย์]
Colony Morphologyลักษณะของโคโลนี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
1 65 Colony Way.1 65 โคโลนี่เว The Forgotten (2004)
O Goddess of the Fields I bring this humble colony before you on this day.โอ้พระแม่แห่งท้องทุ่ง ข้านำชาวชุมชนผู้นอบน้อม มาอยู่ต่อหน้าท่านในวันนี้ The Wicker Man (2006)
But we're supposed to return to the colony before sundown or, you know, Dad's gonna...แต่ถึงเวลากลับเข้ารังแล้วนะ ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ไม่งั้นพ่อ... Ratatouille (2007)
- - In the mountains, there is a whole colony of people there who didn't get sick.ในแถบเทือกเขา มีชุมชนจองพวกที่ไม่ได้เจ็บป่วย หรือคนอื่น ๆ I Am Legend (2007)
And you're sure you're the only nudist colony in the area?แน่ใจนะว่าแถวนั้น นายเป็นพวกนิยมเปลื้องผ้าคนเดียว? The Fourth Man in the Fire (2008)
Turns out that little story you told me the other day about growing up in a nudist colony didn't exactly check out.อย่าคาดหวังว่าเธอจะฉลาดเกินไปสิ ซุกกี๊เกลียดความรู้สึกที่เหมือนเธอไม่เป็นอิสระ Plaisir d'amour (2008)
The colony was lost.อาณานิคมถูกทำลายไป. Dead Space: Downfall (2008)
You've given me the incident counts for the colony, and I say that this colony has been in operation for two and a half years.คุณรายงานเหตุการในอาณานิคมมากมาย และขอบอกว่าในอาณานิคมแห่งนี้ ทำภารกิจมา สองปีครึ่งแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Why? We're going to abandon the colony and return the Marker to Earth.เราจะต้องออกจากนิคม และส่งสัญลักษณ์กลับโลก Dead Space: Downfall (2008)
The colony was lost.นิคมล่มแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Blair Waldorf has been spotted making inroads at the Colony Club.แบลร์ วอร์ดอล์ฟถูกจับตามอง สร้างหนทางไปสู่โคโลนีคลับ In the Realm of the Basses (2009)
Of course, the Colony Club is the oldest, most prestigious ladies' club in the city.แน่นอนที่สุด โคโลนีคลับก็คือ ชมรมที่เก่าแก่ที่สุด มีเกียรติ์ที่สุดในเมือง In the Realm of the Basses (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colonyAt one time Nigeria was a British colony.
colonyKenya used to be a British colony.
colonyThe colony declared independence.
colonyThe colony declared independence and become a republic.
colonyThe colony has not declared independence as yet.
colonyZimbabwe was once a colony of Britain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาณานิคม(n) colony, See also: dependency, Example: พระองค์ทรงพระเจริญวัยขึ้น ในระยะที่ประเทศจักรวรรดินิยมตะวันตกกำลังล่าอาณานิคม, Thai Definition: ประเทศที่อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศอื่น, Notes: (กฎหมาย)
เมืองขึ้น(n) colony, See also: dependency, Syn. ประเทศราช, เมืองประเทศราช, Example: ประเทศไทยเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร, Count Unit: เมือง, Thai Definition: เมืองที่อยู่ในปกครองของประเทศอื่น
นิคมที่ดิน(n) settlement, See also: colony, Example: บ้านของเขาตั้งอยู่ในบริเวณนิคมที่ดินของทางจังหวัด, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชากรอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพและอยู่อาศัยอย่างเป็นระเบียบ โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาชีพ รวมทั้งบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ไว้ล่วงหน้า
ประเทศราช(n) colony, See also: dependency, vassal state, dominion, protectorate, Syn. อาณานิคม, เมืองขึ้น, Ant. ประเทศเอก, Example: มาเลเซียเคยเป็นประเทศราชของอังกฤษมาก่อน, Count Unit: ประเทศ, ชาติ, Thai Definition: เมืองที่มีเจ้าผู้ครองเมืองของตนเอง แต่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมดูแลและคุ้มครองของพระมหากษัตริย์ของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งเจ้าเมืองประเทศราชนั้นมีหน้าที่ส่งเครื่องราชบรรณาการถวายเป็นประจำ และในเวลาเกิดศึกสงครามต้องเกณฑ์กำลังทหารเข้าร่วมกองทัพหลวงด้วย
เมืองออก(n) colony, Syn. เมืองที่สวามิภักดิ์, เมืองขึ้น, Example: มีหลักฐานประวัติศาสตร์ยืนยันว่าเขมรเคยเป็นเมืองออกของไทยมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณานิคม[ānānikhom] (n) EN: colony ; dependency  FR: colonie [ f ] ; dépendance [ f ]
เมืองขึ้น[meūangkheun] (n) EN: colony ; dependency  FR: colonie [ f ] ; protectorat [ m ]
นิคม[nikhom] (n) EN: settlement ; colony ; village  FR: colonie [ f ] ; implantation [ f ]
ปะการัง[pakārang] (n) EN: coral ; coral reef ; coral colony  FR: corail [ m ]
ประเทศราช[prathētsarāt] (n) EN: colony ; dependency ; vassal state ; dominion ; protectorate  FR: colonie [ f ] ; protectorat [ m ] ; État vassal [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COLONY K AA1 L AH0 N IY0
COLONY'S K AA1 L AH0 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colony (n) kˈɒləniː (k o1 l @ n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殖民[zhí mín, ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ, ] colony; colonial, #15,589 [Add to Longdo]
殖民地[zhí mín dì, ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧˋ, ] colony, #16,930 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keimzahlbestimmung { f }colony counting [Add to Longdo]
Kolonie { f } | Kolonien { pl }colony | colonies [Add to Longdo]
Siedlung { f } | Siedlungen { pl }colony | colonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コロニー[koroni-] (n) colony; (P) [Add to Longdo]
スペースコロニー[supe-sukoroni-] (n) space colony [Add to Longdo]
群体[ぐんたい, guntai] (n) colony (biology) [Add to Longdo]
芸術家村[げいじゅつかむら, geijutsukamura] (n) artists' colony; colony of artists [Add to Longdo]
種菌[たねきん;しゅきん, tanekin ; shukin] (n) mother (fungal colony used to start fermentation); starter culture; seed fungus [Add to Longdo]
集落(P);聚落[しゅうらく(P);じゅらく(聚落), shuuraku (P); juraku ( shuuraku )] (n) village; community; settlement; town; colony (animals, etc.); (P) [Add to Longdo]
植民地(P);殖民地[しょくみんち, shokuminchi] (n) (1) colony; (adj-no) (2) colonial; (P) [Add to Longdo]
直轄植民地[ちょっかつしょくみんち, chokkatsushokuminchi] (n) crown colony [Add to Longdo]
定住植民地[ていじゅうしょくみんち, teijuushokuminchi] (n) permanent colony [Add to Longdo]
蜂群崩壊症候群[ほうぐんほうかいしょうこうぐん, hougunhoukaishoukougun] (n) Colony Collapse Disorder; Vanishing Bee Syndrome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colony \Col"o*ny\ (k[o^]l"[-o]*n[y^]), n.; pl. {Colonies}
   (k[o^]l"[-o]*n[i^]z). [L. colonia, fr. colonus farmer, fr.
   colere to cultivate, dwell: cf. F. colonie. Cf. {Culture}.]
   1. A company of people transplanted from their mother country
    to a remote province or country, and remaining subject to
    the jurisdiction of the parent state; as, the British
    colonies in America.
    [1913 Webster]
 
       The first settlers of New England were the best of
       Englishmen, well educated, devout Christians, and
       zealous lovers of liberty. There was never a colony
       formed of better materials.      --Ames.
    [1913 Webster]
 
   2. The district or country colonized; a settlement.
    [1913 Webster]
 
   3. a territory subject to the ruling governmental authority
    of another country and not a part of the ruling country.
    [PJC]
 
   4. A company of persons from the same country sojourning in a
    foreign city or land; as, the American colony in Paris.
    [1913 Webster]
 
   5. (Nat. Hist.) A number of animals or plants living or
    growing together, beyond their usual range.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.) A cell family or group of common origin, mostly of
    unicellular organisms, esp. among the lower alg[ae]. They
    may adhere in chains or groups, or be held together by a
    gelatinous envelope.
    [PJC]
 
   7. (Zool.) A cluster or aggregation of zooids of any compound
    animal, as in the corals, hydroids, certain tunicates,
    etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (Zool.) A community of social insects, as ants, bees, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. (Microbiology) a group of microorganisms originating as
    the descendents of one individual cell, growing on a
    gelled growth medium, as of gelatin or agar; especially,
    such a group that has grown to a sufficient number to be
    visible to the naked eye.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colony
   n 1: a body of people who settle far from home but maintain ties
      with their homeland; inhabitants remain nationals of their
      home state but are not literally under the home state's
      system of government; "the American colony in Paris" [syn:
      {colony}, {settlement}]
   2: a group of organisms of the same type living or growing
     together
   3: one of the 13 British colonies that formed the original
     states of the United States
   4: a place where a group of people with the same interest or
     occupation are concentrated; "a nudist colony"; "an artists'
     colony"
   5: a geographical area politically controlled by a distant
     country [syn: {colony}, {dependency}]
   6: (microbiology) a group of organisms grown from a single
     parent cell

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top