Search result for

นิคม

(53 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิคม-, *นิคม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นิคมอุตสาหกรรม (n ) Industrial Estate

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิคมที่ดิน[N] settlement, See also: colony, Example: บ้านของเขาตั้งอยู่ในบริเวณนิคมที่ดินของทางจังหวัด, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชากรอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพและอยู่อาศัยอย่างเป็นระเบียบ โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาชีพ รวมทั้งบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ไว้ล่วงหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิคมน. หมู่บ้านขนาดใหญ่, ถิ่นฐานหรือชุมชนที่เกิดขึ้นจากการตั้งหลักแหล่ง, หมู่บ้านใหญ่หรือตำบลที่ประชาชนเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่เพื่อประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน เช่น นิคมสร้างตนเอง นิคมอุตสาหกรรม.
นิคมที่ดินน. ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชากรอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพและอยู่อาศัยอย่างเป็นระเบียบ โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาชีพ รวมทั้งบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า.
นิคมสร้างตนเองน. บริเวณที่ดินของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเอง เพื่อให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่ตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น.
นิคมสหกรณ์น. บริเวณที่ดินของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นนิคมสหกรณ์ เพื่อให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่ตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแห่งในที่ดินนั้น โดยให้มีการก่อตั้งสหกรณ์ขึ้น.
นิคมอุตสาหกรรมน. เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริการ และกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colonyนิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
leprosarium; leprosaryนิคมโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosary; leprosariumนิคมโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural colonyนิคมเกษตรกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural coloniesนิคมเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Collective settlementsนิคมรวม [TU Subject Heading]
Industrial districtsนิคมอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The colony was lost.อาณานิคมถูกทำลายไป. Dead Space: Downfall (2008)
I'm going to radio the colony.ฉันจะวอบอก นิคม Dead Space: Downfall (2008)
This is Aegis Colony.นี่นิคมเอจิส Dead Space: Downfall (2008)
Unexplained violence reported among colonists.มีความรุงแรงที่อธิบายไม่ได้ในนิคม Dead Space: Downfall (2008)
You've given me the incident counts for the colony, and I say that this colony has been in operation for two and a half years.คุณรายงานเหตุการในอาณานิคมมากมาย และขอบอกว่าในอาณานิคมแห่งนี้ ทำภารกิจมา สองปีครึ่งแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Something in the colony?อะไรสักอย่างในอาณานิคม Dead Space: Downfall (2008)
Chic, can you raise the colony?ชิก ยกนิคมขึ้นได้มัย? Dead Space: Downfall (2008)
I'm reacquiring the colony's signal.กู้สัญญาณของนิคมได้ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Get on the horn and get me the colony.ส่งสัญญาณเตือนและติดต่อที่นิคมซะ Dead Space: Downfall (2008)
Why? We're going to abandon the colony and return the Marker to Earth.เราจะต้องออกจากนิคม และส่งสัญลักษณ์กลับโลก Dead Space: Downfall (2008)
Denied. No one is allowed on or off the colony.ขอปฏิเสธห้ามใครเข้า หรือ ออกจากนิคมเด็ดขาด Dead Space: Downfall (2008)
We've lost all contact with the colony.เราเสียการติดต่อจากนิคม Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิคม[n.] (nikhom) EN: settlement ; colony ; village   FR: colonie [f] ; implantation [f]
นิคม[n.] (nikhom) EN: district ; area   FR: secteur [m]
นิคมอุตสาหกรรม [n.] (nikhom-utsāhakam) EN: industrial estate ; industrial district ; industrial settlement   FR: parc industriel [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
industrial settlement[N] นิคมอุตสาหกรรม
kibbutz[N] นิคมในอิสราเอล, See also: ชุมชนเพื่อการทำงานของอิสราเอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acadia(อะเค' เดีย) n. ชื่ออาณานิคม (เมื่อก่อนของฝรั่งเศส (in SE Canada)
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)
angola(แองโก' ละ) n. ชื่อประเทศในอาฟริกาตะวันตก เคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส
ariticles of confederatioรัฐธรรมนูญของ 13 อาณานิคมของอเมริกาในปี 1781
colonial(คะโล'เนียล) adj. เกี่ยวกับอาณานิคม n. ชาวอาณานิคม
colonise(คอล'ละไนซ) {colonized,colonised,colonizing,colonising,colonizes,colonises} v. สร้างอาณานิคม, See also: colonisation,colonization n.
colonize(คอล'ละไนซ) {colonized,colonised,colonizing,colonising,colonizes,colonises} v. สร้างอาณานิคม, See also: colonisation,colonization n.
colony(คอล'ละนี) n. อาณานิคม,กลุ่มคนในอาณานิคม
imperialism(อิมเพีย' เรียลลิสซึม) n. ลัทธิจักรวรรดินิยม, ลัทธิล่าอาณานิคม,การปกครองระบบจักรวรรดินิยม., See also: imperialist n. imperialistic adj. imperialistically adv.
kibbutz(คิบูทซฺ') n. นิคมอิสราเอล,คอมมิวน์อิสราเอล, Syn. community pl. kibbutzim

English-Thai: Nontri Dictionary
colonial(adj) เกี่ยวกับอาณานิคม,เกี่ยวกับเมืองขึ้น
colonial(n) ชาวเมืองขึ้น,ผู้อยู่ในอาณานิคม
colonialism(n) ลัทธิล่าอาณานิคม,ลัทธิล่าเมืองขึ้น
colonist(n) ชาวอาณานิคม
colonization(n) การตั้งอาณานิคม,การตั้งรกราก
colonize(vt) ตั้งอาณานิคม,ตั้งรกราก
colony(n) อาณานิคม,ดินแดน,ประเทศอาณานิคม,หมู่คณะ
dominion(n) อาณานิคม,ประเทศราช,เมืองขึ้น,แว่นแคว้น,อาณาจักร
plantation(n) สวน,ไร่,นิคม,ฟาร์มเพาะปลูก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
工場団地[こうじょうだんち, koujoudanchi] (n) นิคมอุตสาหกรรม
工業団地[こうぎょうだんち, kougyoudanchi] (n) นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม[工業団地, kougyou danchi] นิคมอุตสาหกรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top