Search result for

rental

(47 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rental-, *rental*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rental[N] ค่าเช่า, See also: รายได้จากการให้เช่า, Syn. fee, hire
rental[N] การเช่า, Syn. hire, lease, let
rental[N] สิ่งที่ให้เช่า
rental[ADJ] สำหรับเช่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rental(เรน'เทิล) n. ค่าเช่า,บ้านเช่า,ห้องเช่า,รายได้จากการให้เช่า,adj. เกี่ยวกับค่าเช่า

English-Thai: Nontri Dictionary
rental(n) ห้องเช่า,บ้านเช่า,ค่าเช่า
parental(adj) เป็นพ่อเป็นแม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rental periodกำหนดระยะเวลาชำระค่าเช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rental housingการเคหะแบบให้เช่า [TU Subject Heading]
Rental libraryการให้เช่าหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Since your brother-in-law's death, you escaped with the rental fees that your brother-in-law loaned you.ตั้งแต่ที่พี่เขยของแกตายไป, แกหนีไป พร้อมกับค่าเช่า ที่พี่เขยแกให้แกยืม Episode #1.5 (2008)
Gray. A sedan, sort of like one of those rental cars, you know?สีน้ำตาล รถซีดาน เหมือนรถเช่า ประมาณนั้น Safe and Sound (2008)
That is the rental car they have delivered this morning. That is fine.โอ๋ ที่รัก นั่นมันรถเช่า เขาเอามาส่งเช้านี้ Drag Me to Hell (2009)
- Please, I smell like a rental car.-กลิ่นเหมือนรถเช่าล่ะไม่ว่า Duplicity (2009)
Hey, I gotta grab this. I'll meet you at the car rental. K!ผมต้องรับสายนี้ เดี๋ยวผมจะไปพบคุณที่ศูนย์เช่ารถนะ Up in the Air (2009)
So I called the rental company and had them put a few extras on the truck.งั้นผมโทรบริษัทเช่าของนะครับ แล้วให้เขาเอาของเพิ่มใส่รถมาให้เรา แค่นี้ก็โอเคแล้ว In a World Where the Kings Are Employers (2009)
The rental van.รถตู้เช่า S.O.B. (2009)
Rental receipt, a silver minivan.ใบเสร็จเช่ารถ รถมินิแวนสีเงิน S.O.B. (2009)
Is your Jaguar a rental?รถจากัวร์คุณเช่ามาเหรอ Do It, Monkey (2009)
We call the rental car service. get the papers.คงต้องโทรไปที่ศูนย์เช่ารถแล้วล่ะ \ เจนนี่แกไปหยิบสมุดจดมาซิ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
BOOTH: "Glen Echo Car Rentals."เคล็น เอคโค คาร์ บริการให้เช่ารถ Harbingers in a Fountain (2009)
Glen Echo Car Rentals, it went out of business, but we did find this guy who rented this van to the Harbinger group, and get this, the group never brought it back.แต่เรายังตามหาชาย คนเช่ารถตู้นี้อยู่ ที่ไปฮาบินเกอร์กรุ๊ป และได้นี่ ทางคณะไม่ได้นำรถกลับคืนมา Harbingers in a Fountain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rentalHertz and Avis are head to head competitors in the car rental business.
rentalHow much more does it cost to return the rental car to another location?
rentalThis shop is a rental video shop.
rentalWhere's the office for Ace rental car?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าเช่า[N] rent, See also: rental fee, charge, Example: ในอังกฤษมีบริการให้ทนายเช่าพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ไว้ในสำนักงานเสียค่าเช่าเดือนละประมาณ 2,000 บาท, Count unit: บาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าเช่า[n.] (khāchao) EN: rent ; rental fee ; charge   FR: loyer [m] ; coût de location [m]
รถเช่า[n. exp.] (rot chao) EN: rented car ; rental car ; car for rent ; hired car ; self-drive car ; drive-yourself car   FR: voiture de location [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RENTAL    R EH1 N T AH0 L
RENTALS    R EH1 N T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rental    (n) (r e1 n t l)
rentals    (n) (r e1 n t l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mietpreisliste {f}rental rate card [Add to Longdo]
Mietwagen {m}; Leihwagen {m}rental car [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お店;御店[おたな, otana] (n) (1) (See 店・たな) merchant's home (esp. used by apprentices, etc.); (2) (your) rental home [Add to Longdo]
ドライブクラブ[, doraibukurabu] (n) (abbr) car rental agency; driving club [Add to Longdo]
レンタカー[, rentaka-] (n) rental car; rent-a-car; hire car; (P) [Add to Longdo]
レンタル[, rentaru] (n,adj-no) rental; (P) [Add to Longdo]
レンタルシステム[, rentarushisutemu] (n) rental system [Add to Longdo]
レンタルビデオ[, rentarubideo] (n) rental video; (P) [Add to Longdo]
レンタルビデオショップ;レンタル・ビデオ・ショップ[, rentarubideoshoppu ; rentaru . bideo . shoppu] (n) rental video shop; video rental store [Add to Longdo]
レンタルルーム[, rentaruru-mu] (n) rental room [Add to Longdo]
自由結婚[じゆうけっこん, jiyuukekkon] (n) freedom to choose one's marriage partner, parental wishes notwithstanding [Add to Longdo]
乗り捨て料金;乗捨料金[のりすてりょうきん, norisuteryoukin] (n) one-way car rental fee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rental \Rent"al\ (-al), n. [LL. rentale, fr. renta. See {Rent}
   income.]
   1. A schedule, account, or list of rents, with the names of
    the tenants, etc.; a rent roll.
    [1913 Webster]
 
   2. A sum total of rents; as, an estate that yields a rental
    of ten thousand dollars a year.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rental
   adj 1: available to rent or lease; "a rental car"
   2: of or relating to rent; "rental agreement"; "rental charges"
   n 1: property that is leased or rented out or let [syn: {lease},
      {rental}, {letting}]
   2: the act of paying for the use of something (as an apartment
     or house or car) [syn: {rental}, {renting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top