ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

differential

D IH2 F ER0 EH1 N CH AH0 L   
87 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -differential-, *differential*
English-Thai: Longdo Dictionary
differential(n) เฟืองท้าย เช่น This rear wheel is replaced with the bolting on of two wider wheels that sit on the motorcycle' s differential and driveshaft.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
differential[ADJ] เกี่ยวกับความแตกต่างของการเคลื่อนไหว (เครื่องกล)
differential[ADJ] ซึ่งมีความแตกต่างกัน, See also: ก่อให้เกิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
differential(ดิฟฟะเรน'เชิน) adj.,n. เกี่ยวกับความแตกต่างกัน,เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยอนุพันธ์ (derivative-วิชาคณิตศาสตร์)
differential calculusn. สาขาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับความแตกต่างและอนุพันธ์
partial differentialn. (คณิตศาสตร์) นิพจน์ที่ได้จากตัวแปร (variables) หลายตัวโดยทำให้เกิดpartial derivative (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
differential(adj) ซึ่งแตกต่างกัน,ซึ่งแสดงความต่างกัน,ซึ่งเลือกที่รักมักที่ชัง
differential(n) สิ่งที่แสดงความแตกต่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
differentialค่าส่วนต่าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
differential๑. เชิงอนุพันธ์๒. ผลต่างเชิงอนุพันธ์, ดิฟเฟอเรนเชียล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differential amplifier; difference amplifierเครื่องขยายผลต่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
differential analyser; differential analyzerเครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
differential analyser; differential analyzerเครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
differential analyser; differential analyzerเครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differential analyzer; differential analyserเครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differential blood countการนับแยกชนิดเม็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differential coefficient; derivativeอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Differentialส่วนเพิ่ม [การบัญชี]
Differentialดิฟเฟอเรนเชียล [การแพทย์]
Differential association theoryทฤษฎีการสังสรรค์จำแนกแตกต่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [TU Subject Heading]
Differential costต้นทุนส่วนแตกต่าง [การบัญชี]
differential equationสมการเชิงอนุพันธ์, สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันและอนุพันธ์ของฟังก์ชัน  เช่น    [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Differential equationsสมการเชิงอนุพันธ์ [TU Subject Heading]
Differential equations, Partialสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย [TU Subject Heading]
differential headdifferential head, ระดับน้ำแตกต่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The rear differential locks up.บ.ประกันภัย จะจ่ายเป็น3เท่า Fight Club (1999)
I know. It's something to do with the third differential coefficient.สมมุติฐานความแตกต่างที่ 3 เหรอ The Time Machine (2002)
You think I'm gonna run Two differentials This time in the morning?คุณคิดว่า 97 Seconds (2007)
We can continue this differential in five minutes.เราจะคุยเรื่องนี้หรือเรื่องอืนใน ห้านาที Birthmarks (2008)
If Wilson was getting handcuffed on the hood of his car, would I be carrying on a differential?ตอนนี้วิลสันถูกใส่กุญแจมือติดกับฝากระโปรงรถ\ ฉันพอบอกความแตกต่างได้ Birthmarks (2008)
Differential.แตกต่างไหม Birthmarks (2008)
By the way, the surgery was not routine, the patient stopped breathing, and you missed a differential.อีกอย่างหนึ่ง การผ่าตัดไม่ปกติ คนไข้หยุดหายใจ Lucky Thirteen (2008)
Who wouldn't have needed saving if Thirteen had shown up to the differential in the first place.ใครไม่ต้องการ การช่วยเหลือ ถ้า 13 ทำแตกต่างออกไป ในตอนแรก Lucky Thirteen (2008)
I need a differential for uncontrollable giggling.ฉันจำเป็นต้องรู้ความแตกต่าง\ เรื่องการจักจี้ที่ควบคุมไม่ไ้ด้ Emancipation (2008)
I'm sorry I backed out of the differential.ผมขอโทษที่หันหลังให้ กับความแตกต่าง Last Resort (2008)
Gotta finish up that differential.นายจะตองทำเฟืองท้ายนั้นให้เสร็จ The Final Destination (2009)
House made it through that entire differential without mocking our patient for not having a cochlear implant.เฮาส์ทำมัน มันจะแตกต่างแน่ คนไข้เราจะหัวเราะเยาะ จนหูส่วนในขยาย House Divided (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุพันธ์ [adj.] (anuphan) EN: differential   
แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [n. exp.] (khaēnkhūlat choēng anuphan) EN: Differential Calculus   FR: calcul différentiel [m]
ความแตกต่างของราคา[n. exp.] (khwām taēktāng khøng rākhā) EN: price differential   
สมการเชิงอนุพันธ์ [n. exp.] (samakān choēng anuphan) EN: differential equation   FR: équation différentielle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIFFERENTIAL    D IH2 F ER0 EH1 N CH AH0 L
DIFFERENTIAL    D IH2 F ER0 EH1 N SH AH0 L
DIFFERENTIALS    D IH2 F ER0 EH1 N CH AH0 L Z
DIFFERENTIALS    D IH2 F ER0 EH1 N CH AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
differential    (n) dˌɪfərˈɛnʃl (d i2 f @ r e1 n sh l)
differentials    (n) dˌɪfərˈɛnʃlz (d i2 f @ r e1 n sh l z)
differentially    (a) dˌɪfərˈɛnʃəliː (d i2 f @ r e1 n sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
级差[jí chā, ㄐㄧˊ ㄔㄚ, / ] differential (between grades); salary differential, #38,360 [Add to Longdo]
微分方程[wēi fēn fāng chéng, ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] differential equation (math.), #52,106 [Add to Longdo]
差速器[chā sù qì, ㄔㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, ] differential (gear), #73,017 [Add to Longdo]
微分几何[wēi fēn jǐ hé, ㄨㄟ ㄈㄣ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] differential geometry [Add to Longdo]
微分几何学[wēi fēn jǐ hé xué, ㄨㄟ ㄈㄣ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] differential geometry [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgleichsgetriebe {n}differential gear [Add to Longdo]
Differential...; Differenzial...differential [Add to Longdo]
Differentialform {f} [math.]differential form [Add to Longdo]
Differentialgleichung {f}differential equation [Add to Longdo]
Differential {n} [math.]differential [Add to Longdo]
Differentialoperator {m} [math.]differential operator [Add to Longdo]
Differentialquotiententen {pl}differentials [Add to Longdo]
Differentialrechnung {f} [math.]differential calculus [Add to Longdo]
Differenzdruck {m}differential pressure [Add to Longdo]
Differenzdruck-Messumformer {m}differential pressure transmitter [Add to Longdo]
Differenzdruckschalter {m}differential pressure switch [Add to Longdo]
Differenzweg {m}differential movement [Add to Longdo]
Messkreuz {n}differential pressure sensor [Add to Longdo]
Schaltdifferenz {f}differential gap [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
SD法[エスディーほう, esudei-hou] (n) semantic differential [Add to Longdo]
セマンティックディファレンシャル法[セマンティックディファレンシャルほう, semanteikkudeifarensharu hou] (n) (See SD法) semantic differential method [Add to Longdo]
ディファレンシャル;ディファレンシアル[, deifarensharu ; deifarenshiaru] (adj-f) differential [Add to Longdo]
ディファレンシャルギア[, deifarensharugia] (n) differential gear [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] (n) {comp} differential Manchester encoding [Add to Longdo]
デフ[, defu] (n) (abbr) differential gear [Add to Longdo]
鑑別診断[かんべつしんだん, kanbetsushindan] (n) differential diagnosis [Add to Longdo]
差動[さどう, sadou] (n,adj-no) differential motion [Add to Longdo]
差動位相偏移変調[さどういそうへんいへんちょう, sadouisouhen'ihenchou] (n) {comp} differential phase-shift keying; DPSK [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
差動増幅器[さどうぞうふくき, sadouzoufukuki] differential amplifier [Add to Longdo]
微分方程式[びぶんほうていしき, bibunhouteishiki] differential equation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 differential \dif`fer*en"tial\, a. [Cf. F. diff['e]rentiel.]
   1. Relating to or indicating a difference; creating a
    difference; discriminating; special; as, differential
    characteristics; differential duties; a differential rate.
    [1913 Webster]
 
       For whom he produced differential favors. --Motley.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) Of or pertaining to a differential, or to
    differentials.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) Relating to differences of motion or leverage;
    producing effects by such differences; said of mechanism.
    [1913 Webster]
 
   {Differential calculus}. (Math.) See under {Calculus}.
 
   {Differential coefficient}, the limit of the ratio of the
    increment of a function of a variable to the increment of
    the variable itself, when these increments are made
    indefinitely small.
 
   {Differential coupling}, a form of slip coupling used in
    light machinery to regulate at pleasure the velocity of
    the connected shaft.
 
   {Differential duties} (Polit. Econ.), duties which are not
    imposed equally upon the same products imported from
    different countries.
 
   {Differential galvanometer} (Elec.), a galvanometer having
    two coils or circuits, usually equal, through which
    currents passing in opposite directions are measured by
    the difference of their effect upon the needle.
 
   {Differential gearing}, a train of toothed wheels, usually an
    epicyclic train, so arranged as to constitute a
    {differential motion}.
 
   {Differential motion}, a mechanism in which a simple
    differential combination produces such a change of motion
    or force as would, with ordinary compound arrangements,
    require a considerable train of parts. It is used for
    overcoming great resistance or producing very slow or very
    rapid motion.
 
   {Differential pulley}. (Mach.)
    (a) A portable hoisting apparatus, the same in principle
      as the differential windlass.
    (b) A hoisting pulley to which power is applied through a
      differential gearing.
 
   {Differential screw}, a compound screw by which a motion is
    produced equal to the difference of the motions of the
    component screws.
 
   {Differential thermometer}, a thermometer usually with a
    U-shaped tube terminating in two air bulbs, and containing
    a colored liquid, used for indicating the difference
    between the temperatures to which the two bulbs are
    exposed, by the change of position of the colored fluid,
    in consequence of the different expansions of the air in
    the bulbs. A graduated scale is attached to one leg of the
    tube.
 
   {Differential windlass}, or {Chinese windlass}, a windlass
    whose barrel has two parts of different diameters. The
    hoisting rope winds upon one part as it unwinds from the
    other, and a pulley sustaining the weight to be lifted
    hangs in the bight of the rope. It is an ancient example
    of a differential motion.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Differential \Dif`fer*en"tial\, n.
   1. (Math.) An increment, usually an indefinitely small one,
    which is given to a variable quantity.
    [1913 Webster]
 
   Note: According to the more modern writers upon the
      differential and integral calculus, if two or more
      quantities are dependent on each other, and subject to
      increments of value, their differentials need not be
      small, but are any quantities whose ratios to each
      other are the limits to which the ratios of the
      increments approximate, as these increments are reduced
      nearer and nearer to zero.
      [1913 Webster]
 
   2. A small difference in rates which competing railroad
    lines, in establishing a common tariff, allow one of their
    number to make, in order to get a fair share of the
    business. The lower rate is called a differential rate.
    Differentials are also sometimes granted to cities.
    [1913 Webster]
 
   3. (Elec.)
    (a) One of two coils of conducting wire so related to one
      another or to a magnet or armature common to both,
      that one coil produces polar action contrary to that
      of the other.
    (b) A form of conductor used for dividing and distributing
      the current to a series of electric lamps so as to
      maintain equal action in all. --Knight.
      [1913 Webster]
 
   {Partial differential} (Math.), the differential of a
    function of two or more variables, when only one of the
    variables receives an increment.
 
   {Total differential} (Math.), the differential of a function
    of two or more variables, when each of the variables
    receives an increment. The total differential of the
    function is the sum of all the {partial differentials}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 differential
   adj 1: relating to or showing a difference; "differential
       treatment"
   2: involving or containing one or more derivatives;
     "differential equation"
   n 1: the result of mathematical differentiation; the
      instantaneous change of one quantity relative to another;
      df(x)/dx [syn: {derived function}, {derivative},
      {differential coefficient}, {differential}, {first
      derivative}]
   2: a quality that differentiates between similar things
   3: a bevel gear that permits rotation of two shafts at different
     speeds; used on the rear axle of automobiles to allow wheels
     to rotate at different speeds on curves [syn: {differential
     gear}, {differential}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Differential... /difərɛntsiːaːlmaːt/
  differential

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top