Search result for

brawl

(45 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brawl-, *brawl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brawl[N] การวิวาท, See also: การทะเลาะเบาะแว้ง, การทุ่มเถียง, การทะเลาะวิวาท, Syn. fight
brawl[VI] ทะเลาะเบาะแว้ง, See also: ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, Syn. fight
brawler[N] นักสู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl

English-Thai: Nontri Dictionary
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
brawl(vt) ทะเลาะกัน,วิวาท,เป็นปากเสียง,ด่ากัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's close this incident as a small brawl.ทำให้มันจบเหมือนกับเป็นการทะเลาะวิวาทธรรมดาเถอะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- I heard it was a worker's brawl!-ข้าได้ยินมาว่ามันเป็นการทะเลาะวิวาทของพวกคนงาน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
It's a bench-clearing brawl!มีการวิวาทในเกมครับ! The Love Guru (2008)
I want you to remember that brawls are for slaves and periphera.ข้าอยากให้เจ้าทั้งคู่จำไว้ว่า การทะเลาะกันเป็นการกระทำของพวกทาส Agora (2009)
Street brawl ain't the answer.ชกต่อยกันกลางถนนไม่ใช่ทางออก Smite (2009)
I DIDN'T KNOW YOU WERE SUCH A BRAWLER.ฉันได้บทเรียนนะ จากเมื่อคืน Valley Girls (2009)
He's got two counts of spousal battery, bar brawls and court-ordered anger-management sessions.เอ่อ เขามีสองคดี เรื่อง ทำร้ายคู่สมรส วิวาทในบาร์ และคำสั่งศาลให้ไป เข้ากลุ่มจัดการกับความโกรธ Changing Channels (2009)
You know, bar brawls, rage, domestic abuse cases.คุณคงเคยได้ยินเรื่อง บาร์ โบรว์, เรจ คดีทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว The Eyes Have It (2009)
Sex taps and public brawls make people famous.เซ็กซ์เทปและการทะเลาะวิวาทต่อหน้าสาธารณชน ทำให้คนมีชื่อเสียง Rhodes to Perdition (2011)
Jimmy, stop brawling.จิมมี่ อย่าชกมั่ว The Bittersweet Science (2011)
You want to brawl, brawl with a target.ถ้าจะชกมั่ว ไปชกที่อื่น The Bittersweet Science (2011)
This is a brawl!เอาให้ตายกันไปข้างนึง! Real Steel (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brawlThe police brawled with the demonstrators.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเลาะวิวาท[V] brawl, See also: quarrel and fight, Syn. วิวาท, ทะเลาะ, Ant. ปรองดอง, รักใคร่ปรองดอง, Example: เขาเที่ยวทะเลาะวิวาทกับใครต่อใคร ไม่เลือกหน้า, Thai definition: ทุ่มเถียงและต่อสู้กัน
ทะเลาะเบาะแว้ง[V] brawl, See also: wrangle, bicker, quarrel, dispute, argue, squabble, spat, Syn. ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะ, วิวาท, พิพาท, Ant. ปรองดอง, Example: หากทะเลาะเบาะแว้งกับใครๆ เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่อริตลอดเวลา, Thai definition: ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หยุมๆ หยิมๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold   
เจี้ยว[v.] (jīo) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl   
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row   FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēng) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat   
ทะเลาะวิวาท[v. exp.] (thalǿwiwāt) EN: brawl ; quarrel and fight   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAWL    B R AO1 L
BRAWLS    B R AO1 L Z
BRAWLEY    B R AO1 L IY0
BRAWLING    B R AO1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brawl    (v) (b r oo1 l)
brawls    (v) (b r oo1 l z)
brawled    (v) (b r oo1 l d)
brawler    (n) (b r oo1 l @ r)
brawlers    (n) (b r oo1 l @ z)
brawling    (v) (b r oo1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
活劇[かつげき, katsugeki] (n) (1) (See アクションドラマ) action picture; action movie; (2) riotous scene; street brawl [Add to Longdo]
喧嘩(P);諠譁[けんか, kenka] (n,vs) quarrel; brawl; fight; squabble; scuffle; (P) [Add to Longdo]
乱闘[らんとう, rantou] (n,vs) fray; fighting; brawling; scuffle; (P) [Add to Longdo]
立ち回る;立回る[たちまわる, tachimawaru] (v5r,vi) (1) to walk about; to walk around; (2) to conduct oneself; (3) to turn up; (4) to brawl (in a play, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ōu, , / ] brawl; surname Ou, #21,524 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brawl \Brawl\, v. i. [imp. & p. p. {Brawled}; p. pr. & vb. n.
   {Brawling}.] [OE. braulen to quarrel, boast, brallen to cry,
   make a noise; cf. LG. brallen to brag, MHG. pr?ulen, G.
   prahlen, F. brailler to cry, shout, Pr. brailar, braillar, W.
   bragal to vociferate, brag, Armor. bragal to romp, to strut,
   W. broliaw to brag, brawl boast. ?95.]
   1. To quarrel noisily and outrageously.
    [1913 Webster]
 
       Let a man that is a man consider that he is a fool
       that brawleth openly with his wife.  --Golden Boke.
    [1913 Webster]
 
   2. To complain loudly; to scold.
    [1913 Webster]
 
   3. To make a loud confused noise, as the water of a rapid
    stream running over stones.
    [1913 Webster]
 
       Where the brook brawls along the painful road.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To wrangle; squabble; contend.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brawl \Brawl\, n.
   A noisy quarrel; loud, angry contention; a wrangle; a tumult;
   as, a drunken brawl.
   [1913 Webster]
 
      His sports were hindered by the brawls. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Noise; quarrel; uproar; row; tumult.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brawl
   n 1: an uproarious party [syn: {bash}, {do}, {brawl}]
   2: a noisy fight in a crowd [syn: {brawl}, {free-for-all}]
   v 1: to quarrel noisily, angrily or disruptively; "The bar
      keeper threw them out, but they continued to wrangle on
      down the street" [syn: {brawl}, {wrangle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top