ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

altogether

AO2 L T AH0 G EH1 DH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altogether-, *altogether*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altogether(adv) ด้วยประการทั้งปวง, See also: โดยสิ้นเชิง
altogether(adv) ทั้งหมด, Syn. wholly
altogether(adv) แน่นอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)

English-Thai: Nontri Dictionary
altogether(adv) ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, โดยสิ้นเชิง, พร้อมกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thomas, I'm not altogether happy about you carrying this equipment for the English.โธมัส เราไม่ค่อยพอใจนะที่พวกคุณ ถือเครื่องมือให้คนอังกฤษ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
It's altogether far too quiet.ดูรวม ๆ แล้วมันเงียบเกินไป The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
The Ring is altogether evil....in every corner of the West! The Ring is aItogether evil. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
By all means, it's not an altogether absurd idea.แต่ถึงยังไงซะมันก็ไม่ใช่ความคิด ที่เหลวไหลเกินไป Lonesome Jim (2005)
The answer lay in the home of a neighbor who, 20 minutes earlier, had been engaging in... an altogether different type of crime.คำตอบนั้น ได้นอนอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้าน ผู้ที่... ในอีก 20 นาทีต่อมา Smiles of a Summer Night (2007)
Altogether they... Pay it.- จ่ายไป Burn After Reading (2008)
And you haven't been altogether truthful now, have you?และคุณ ยังไม่ได้รับ ความจริง ทั้งหมด ในขณะนี้ มีคุณ ? I Spit on Your Grave (2010)
And there can be an infinite number of these pocket universes formed altogether by this process that we call eternal inflation.อัตราเงินเฟ้อจะไป, และคนเดียวต่อมาจักรวาล กระเป๋ามากขึ้นจะเป็น Is There a Creator? (2010)
Altogether four cars?รวมทั้งหมดเป็น 4 คัน? Prosecutor Princess (2010)
That wasn't altogether unpleasant! Eat lead!มันเป็นที่น่าพอใจมาก Rango (2011)
Introductions were brief and altogether nameless.มีการแนะนำตัวอย่างสั้นๆ และไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำ Addicted to Love (2012)
It was something... altogether else.มันเป็น ทั้งหมดรวมเข้าด้วยกัน Nor'easter (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
altogetherAbout one hundred and fifty dollars altogether.
altogetherAltogether, it was a success.
altogetherAltogether, things are going well.
altogetherBeauty is altogether in the eye of the beholder.
altogetherHe doesn't altogether trust me.
altogetherHe is altogether a giant.
altogetherHe is not altogether a fool.
altogetherHe is not altogether wrong.
altogetherHis answer is not altogether satisfactory to us.
altogetherHis speech was not altogether bad.
altogetherI don't know this problem altogether.
altogetherIt has cost me $100 altogether.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าด้วยกัน(adv) together, See also: altogether, Example: แม่ครัวผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกัน แล้วราดไปบนผักที่จัดไว้, Thai Definition: อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน
พรึบ(v) altogether, See also: with one accord, in strength, Syn. พร้อม, Example: ทั้ง 2 ฟากฝั่งย่านอาร์ ซี เอ พรึบไปด้วยเครื่องแบบสีกากี, Thai Definition: เต็มไปด้วย
ทั้งเนื้อทั้งตัว(adv) all over, See also: altogether, all on has, Syn. ทั้งหมดทั้งตัว, Example: เขาปวดเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัว, Thai Definition: ทั้งหมดเท่าที่มีติดตัวอยู่
ครบ(adv) altogether, See also: completely, wholly, fully, in full, all, Syn. เต็ม, ครบถ้วน, บริบูรณ์, Example: ในตะกร้ามีมะพร้าวครบ 5 ลูกตามที่ต้องการ, Thai Definition: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
รวมกัน(adv) altogether, See also: together, Example: แผ่นรวมไมโครฟิล์มหมายถึงไมโครพิล์มที่มาเก็บรวมกันในลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเสร็จ[betset] (adv) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely
เข้าด้วยกัน[khao dūaykan] (adv) EN: together ; altogether
ครบ[khrop] (adv) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly  FR: complétement ; totalement
พร้อมกัน[phrøm kan] (adv) EN: at the same time ; simultaneously ; meanwhile ; in the meantime ; altogether  FR: en même temps ; simultanément ; en choeur
รวมกัน[rūam kan] (adv) EN: altogether ; together  FR: ensemble ; tous ensemble ; de concert ; en tout
รวมทั้งหมด[rūam thangmot] (v) EN: total ; add up ; amount ; come altogether to
รวมทั้งหมด[rūam thangmot] (x) EN: totalling ; altogether  FR: tout compris ; en tout
รวมทั้งสิ้น[rūam thangsin] (adv) EN: altogether  FR: complètement ; tout à fait
รวมยอด[rūam yøt] (n, exp) EN: total ; sum total ; total amount ; grand total ; altogether
ทั้ง[thang] (x) EN: all ; entire ; the whole of ; all altogether ; wholly ; at large  FR: la totalité de

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALTOGETHER AO2 L T AH0 G EH1 DH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altogether (a) ˌɔːltəgˈɛðər (oo2 l t @ g e1 dh @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一共[yī gòng, ㄧ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether #5,511 [Add to Longdo]
总共[zǒng gòng, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, / ] altogether; in sum; in all; in total #6,676 [Add to Longdo]
统共[tǒng gòng, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, / ] altogether; in total #97,687 [Add to Longdo]
合共[hé gòng, ㄏㄜˊ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether; in sum [Add to Longdo]
满公[mǎn gōng, ㄇㄢˇ ㄍㄨㄥ, / 滿] altogether; in all [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
全部[ぜんぶ, zenbu] (n-adv, n-t, adj-no) all; entire; whole; altogether; (P) #4,204 [Add to Longdo]
そっくり[sokkuri] (adj-na, adv, n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P) #10,254 [Add to Longdo]
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n, adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n, adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there [Add to Longdo]
てんで[tende] (adv) (not) at all; altogether; entirely [Add to Longdo]
まんざら夢ではない;満更夢ではない[まんざらゆめではない, manzarayumedehanai] (exp, adj-i) not altogether a dream [Add to Longdo]
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv, n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve [Add to Longdo]
軒並み(P);軒並(P)[のきなみ, nokinami] (n-adv, n) (1) row of houses; every door; (2) totally; altogether; across the board; (P) [Add to Longdo]
合切[がっさい, gassai] (n) all altogether [Add to Longdo]
悉く(P);尽く[ことごとく, kotogotoku] (adv) (uk) altogether; entirely; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Altogether \Al`to*geth"er\, adv. [OE. altogedere; al all +
   togedere together. See {Together}.]
   1. All together; conjointly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Altogether they went at once.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Without exception; wholly; completely.
    [1913 Webster]
 
       Every man at his best state is altogether vanity.
                          --Ps. xxxix.
                          5.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 altogether \altogether\ n.
   1. nakedness; -- used mostly in the phrase "in the
    altogether". [informal]
 
   Syn: raw, buff, birthday suit
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 altogether
   adv 1: to a complete degree or to the full or entire extent
       (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was
       wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal";
       "it was completely different from what we expected"; "was
       completely at fault"; "a totally new situation"; "the
       directions were all wrong"; "it was not altogether her
       fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
       [syn: {wholly}, {entirely}, {completely}, {totally},
       {all}, {altogether}, {whole}] [ant: {part}, {partially},
       {partly}]
   2: with everything included or counted; "altogether he earns
     close to a million dollars" [syn: {altogether}, {all told},
     {in all}]
   3: with everything considered (and neglecting details);
     "altogether, I'm sorry it happened"; "all in all, it's not so
     bad" [syn: {all in all}, {on the whole}, {altogether}, {tout
     ensemble}]
   n 1: informal terms for nakedness; "in the raw"; "in the
      altogether"; "in his birthday suit" [syn: {raw},
      {altogether}, {birthday suit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top