ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chilly

CH IH1 L IY0   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chilly-, *chilly*, chil
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chilly[ADJ] เย็นชา, See also: ไม่เป็นมิตร, Syn. unfriendly, hostile
chilly[ADJ] หนาวยะเยือก, Syn. chilled, brisk, nippy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chilly(ชิล'ลี่) adj.,adv. เยือกเย็น,หนาว,หนาวสั่น,เย็นชา

English-Thai: Nontri Dictionary
chilly(adj) เยือกเย็น,เย็น,หนาว,สั่น
chilly(adv) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now it's getting chilly here.ตอนนี้ก็เริ่มที่นี่อากาศหนาวเย็น 2010: The Year We Make Contact (1984)
They're so chilly chillyพวกเขาแสนสบาย สบาย Labyrinth (1986)
They positively glow glow Chilly downส่องประกายแสงดีแดง สบายๆ Labyrinth (1986)
When your thing gets wild Chilly down, chilly downเวลาที่ทุกอย่างเริ่มโหดร้าย สบาย สบาย สบาย Labyrinth (1986)
When your thing gets wild Chilly down, chilly downเวลาที่อะไรๆเริ่มโหดร้าย สบาย สบาย Labyrinth (1986)
- Chilly down with the wild gang - Think smallสบายๆไปกับแก็งค์ดุร้าย คิดเล็กๆ Labyrinth (1986)
When your thing gets wild Chilly down, chilly downเวลาที่อะไรๆเริ่มโหดร้ายย ปล่อย สบายๆ Labyrinth (1986)
Goddamn, this morning air is some chilly shit.Goddamn อากาศในเช้าวันนี้เป็นบางอึที่อากาศหนาวเย็น Pulp Fiction (1994)
A little chilly out here. Yeah, this is nice.อากาศหนาวเย็นเล็ก ๆ น้อย ๆ ออกจากที่นี่ Contact (1997)
Chilly, right? Chilly, chilly, Chilly Willy the penguin.เย็นไหม เย็นๆ เย็นเหมือน จู๋นกเพนกวิน Night at the Museum (2006)
For a miserable woman on a miserable chilly morning...ให้หญิงผู้อนาถา ในเช้าอนาถาที่เหน็บหนาว Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
It's a little chilly out there, hmm?พ่อคนซ่าน้อยๆนั้นหายไปไหนแล้วหละ ฮืม? Chuck Versus the Seduction (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chillyFeeling chilly, I turned on the heater.
chillyI feel very chilly.
chillyIn spite of the sunny weather, the air was rather chilly.
chillyIt's chilly.
chillyIt was chilly that day.
chillySitting in the sun, I still felt chilly.
chillyThe homeless sought shelter from the chilly shower.
chillyThe night was so chilly that when I returned I was almost frozen.
chillyThe party grew chilly.
chillyThough I was sitting in the sun, I still felt chilly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อง[] (ǿng) EN: kind of chilly sauce   
เยือก[adj.] (yeūak) EN: ice-cold ; biting ; icy ; chilling ; chilly ; frigid   FR: glacial ; hivernal

CMU English Pronouncing Dictionary
CHILLY CH IH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chilly (n) tʃˈɪliː (ch i1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly [Add to Longdo]
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P) [Add to Longdo]
花冷え[はなびえ, hanabie] (n) chilly spring weather [Add to Longdo]
寒々しい;寒寒しい[さむざむしい, samuzamushii] (adj-i) bleak; chilly; dreary [Add to Longdo]
湯冷め[ゆざめ, yuzame] (n,vs) feeling chilly after taking a bath [Add to Longdo]
薄ら寒い[うすらさむい, usurasamui] (adj-i) chilly; rather cold; somewhat cold [Add to Longdo]
肌寒い(P);膚寒い[はださむい(P);はだざむい, hadasamui (P); hadazamui] (adj-i) chilly; unpleasantly cold; (P) [Add to Longdo]
氷雨[ひさめ, hisame] (n) hail; chilly chilly rain [Add to Longdo]
冷える[ひえる, hieru] (v1,vi) to grow cold (from room temperature, e.g. in refrigerator); to get chilly; to cool down; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chilly \Chill"y\, a.
   Moderately cold; cold and raw or damp so as to cause
   shivering; causing or feeling a disagreeable sensation of
   cold, or a shivering.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chilly
   adj 1: not characterized by emotion; "a female form in marble--a
       chilly but ideal medium for depicting abstract
       virtues"-C.W.Cunningham
   2: appreciably or disagreeably cold [syn: {chilly}, {parky}]
   3: lacking warmth of feeling; "a chilly greeting"
   n 1: very hot and finely tapering pepper of special pungency
      [syn: {chili}, {chili pepper}, {chilli}, {chilly}, {chile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top