Search result for

craw

(104 entries)
(0.048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craw-, *craw*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craw[N] กระเพาะอาหาร (ของสัตว์), Syn. gizzard, stomach
crawl[N] การคลาน, See also: การเลื้อย
crawl[VI] ขนลุก
crawl[VI] คลาน, See also: คืบคลาน, Syn. creep
crawl[VI] เลื้อย
crawly[ADJ] น่าขนลุก, See also: น่าขยะแขยง, Syn. creepy, disgusting
crawler[N] สัตว์เลื้อยคลาน
crawfish[N] กุ้งชนิดหนึ่งคล้ายกุ้งก้ามกราม, Syn. crayfish
crawl to[PHRV] ยอมสยบ, See also: ยินยอมตาม, รับใช้, ทำท่าประจบประแจง
crawling[N] การคลาน, Syn. crawl, creep, creeping

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craw(ครอ) n. ถุงลมหรือกระเพาะของแมลงหรือนกหรือไก่,กระเพาะสัตว์ -Id. (stick in someone's craw ทำให้รับได้ยาก,เป็นที่ระคายเคือง)
crawfish(ครอ'ฟิช) n. = crayfish
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
crawly(ครอล'ลี่) adj. น่าขนลุก,ยุบยับไปด้วยหนอน
scrawly(สครอลี) vt.,n. (สิ่งที่) เขียนอย่างหวัด ๆ ,เขียนอย่างลวก ๆ,ลายมือหวัด., See also: scrawler n. s .scribble
scrawny(สครอ'นี) adj. ผอมมาก,บางมาก,หนังหุ้มกระดูก,ผอมกะหร่อง., See also: scrawnily adv. scrawniness n., Syn. skinny,lean

English-Thai: Nontri Dictionary
craw(n) อาหารสัตว์,กระเพาะอาหารสัตว์
crawfish(n) กุ้งนาง,กุ้งน้ำจืด
crawl(n) การคลาน,การเลื้อย
crawl(vi) เลื้อย,คลาน,แล่น,ขนลุก
crawly(adj) เกี่ยวกับการคลาน
scrawl(n) ลายมือหวัด,การเขียนลวกๆ
scrawl(vt) เขียนหวัด,เขียนลวกๆ
scrawny(adj) ผอมมาก,ผอมบาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crawl Strokeว่ายน้ำท่าวัดวา [การแพทย์]
Crawlingการคลาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You crawled 20 miles?คุณเคยคลานไกล 20 ไมล์ Adverse Events (2008)
{\pos(194,200)}Is Wilson hallucinating ants crawling all over him too?วิลสันเห็นภาพหลอนเป็นมดกำลังไต่ทั่วตัวเขาด้วย? Dying Changes Everything (2008)
It caused the rectal bleed, and now junior Miss Steinem's junior must be pressing on her vagus nerve, slowing her heart to a crawl.เพราะลำไส้ตรงมีเลือดออก มิส สเตเนม จูเนียร์ อาจกดดันเส้นประสาทvagus ทำให้หัวใจเธอช้าลงจนเหมือนคลาน Dying Changes Everything (2008)
A. T.F. Crawlin'up our ass.หน่วยงานรัฐบาลคอยจับตามองพวกเราอยู่ Pilot (2008)
Like fuck is it. It's crawling with those things.ใช่ก็บ้าแล้ว ไอ้พวกนั้นยั้วเยี้ยเต็มไปหมด Episode #1.5 (2008)
Crawl!คลานมา Portrait of a Beauty (2008)
Crawl!คลานมานี่ Portrait of a Beauty (2008)
After your father got thrown out for lack of skills, he crawled like a dog and kissed KIM Hong-do's arse... to get you into Dohwaseo, right?เมื่อครั้งที่พ่อเจ้าตกต่ำจนไร้ที่ไป เขาก็คลานเหมือนหมามาจูบก้น ของคิมฮองดูอย่างเช่นเจ้าวันนี้ เพื่อที่จะได้มาอยู่ในสำนักโดวาโซ Portrait of a Beauty (2008)
I would super bark you both back into the hole you crawled out of but I need you alive because I got a little message for you to take back to your green-eyed man.ฉันจะใช้พลังซุปเปอร์บาร์คกับพวกนายทั้งสองตัวก็ยังได้ แต่ฉันต้องการให้พวกนายมีชีวิตอยู่ เพราะ ฉันมีข้อความฝากไปถึงเจ้านายของแก เจ้าตาเขียว Bolt (2008)
Please, they're crawling in my mouth. Please, I beg you, get them off.มันกำลังคลานเข้าปากฉันแล้ว เอามันออกไปที ขอร้องล่ะ The Dark Knight (2008)
Don't be here when I get back. Find a rock, crawl under it, stay there.หาหินซักก้อนคลานเข้าไปหลบอยู่ในนั้น Jumper (2008)
As you can see, Crawford Road is mostly these little cinder-blocky, pick-up trucky places, plumbers, carpenters, little local people of that sort.ที่คุณสามารถดู, ครอว์ฟถนนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นถ่านบล็อกเล็ก ๆ น้อย ๆ รับ Trucky สถานที่ช่างประปาช่างไม้ คนในพื้นที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ของการจัดเรียงที่ Revolutionary Road (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crawThe baby crawled on hands and knees.
crawBabies crawl before they walk.
crawCrawl forward is done much more agilely - scuttle like a cockroach!
crawThe town is always crawling with tourists.
crawThat hut is crawling with lizards and insects.
crawThe holiday traffic crawled along the highway.
crawShe knows how to do the crawl.
crawThe baby began to crawl.
crawWhere in all Japan is there a school that has 'advance at the crawl' in P.E.?!
crawThe meat was crawling with maggots.
crawTheir baby has just started to crawl.
crawI felt something crawling up my arm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื้อย[V] crawl, See also: creep, advance slowly, slither, snake, Example: งูเหลือมเลื้อยขึ้นไปบนต้นมังคุดกลืนเอาผลดิบๆ ของมังคุดลงท้อง, Thai definition: คลานไปด้วยอก (ใช้กับสัตว์ไม่มีเท้า ตัวยาว เช่นงู)
ไต่[V] crawl, See also: creep, Syn. คลาน, Example: เจ้ากิ้งก่าตัวน้อยไต่หลบลงไปอยู่ใต้กิ่งไม้โดยเร็ว, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไปหรือคืบคลานไปของสัตว์บางจำพวก
ซาน[V] crawl, See also: struggle, Syn. ซมซาน, ซานซม, กระเสือกกระสน, Example: ในที่สุดเขาก็ซานกลับมาหาฉัน, Thai definition: กระเสือกกระสนไปอย่างสิ้นท่าหรือสิ้นคิด
กระดืบ[V] crawl, See also: creep, Syn. กระดึ๊บ, Example: เด็กๆ กระดืบไปอย่างกับหนอน, Thai definition: อาการที่ค่อยๆ คืบไปอย่างหนอน
การไต่[N] climb, See also: crawl, creep, Syn. การปีน, การคลาน, Example: การไต่เขาเป็นกีฬาที่ท้าทาย และเสี่ยงอันตรายมาก, Thai definition: การเดินไปด้วยความระมัดระวัง เช่น การไต่กันสาด การไต่ลวด, การขึ้นลงในที่ลำบากด้วยความระมัดระวัง เช่น การไต่เสากระโดง การไต่เขา
คลาน[V] move slowly, See also: crawl, Example: มีรถเก๋งคันใหม่เอี่ยมคลานเข้ามาจอดที่หน้าตึก, Thai definition: เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ
คลาน[V] creep, See also: crawl, Example: น้องเล็กคลานได้เร็วมาก, Thai definition: เคลื่อนที่ไปด้วยมือและเข่า
คลุกคลาน[V] crawl, See also: creep, slither, Syn. ล้มลุกคลุกคลาน, Example: เขาคลุกคลานเข้ามาขอโทษผมอย่างน่าสงสาร, Thai definition: คลานต้วมเตี้ยม ตั้งตัวไม่ติด
เมลื้อย[V] crawl, Syn. เลื้อย, คลาน
คลานเข่า[V] crawl, See also: crawl on knees, creep, advance slowly, Syn. เดินเข่า, Example: หลานคนโปรดคลานเข่าเข้าไปรับกำไลทองจากคุณย่า, Thai definition: เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยเข่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงน้ำ[n.] (duang nām) EN: Crawling Water Beetle   
คืบ[v.] (kheūp) EN: move slowly ; inch ; creep slowly ; crawl slowly ; move inch by inch   FR: avancer difficilement
คืบคลาน[v.] (kheūpkhlān) EN: creep up on ; move slowly ; crawl   
คลาน[v.] (khlān) EN: crawl ; creep ; go on all fours   FR: ramper ; se traîner ; marcher à quatre pattes
กร็อกกร๋อย[adj.] (krǿkkrøi) EN: scrawny ; emaciated ; withered ; impoverished   
กุ้ง[n.] (kung) EN: shrimp ; prawn ; crayfish ; crawfish ; lobster   FR: crevette [f] ; écrevisse [f]
กุ้งนาง[n. exp.] (kung nāng) EN: freshwater prawn ; common shrimp ; crayfish ; crawfish   FR: crevette d'eau douce [f]
เลื้อย[v.] (leūay) EN: crawl ; creep ; advance slowly ; slither ; snake   FR: ramper ; serpenter ; se glisser ; onduler
แมงข้าวสาร[n.] (maēng khāosān) EN: Crawling Water Beetle   
แมลงข้าวสาร[n.] (malaēng khāosān) EN: Crawling Water Beetle   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAW    K R AO1
CRAWL    K R AO1 L
CRAWLS    K R AO1 L Z
CRAWLY    K R AO1 L IY0
CRAWMER    K R AO1 M ER0
CRAWLED    K R AO1 L D
CRAWLEY    K R AO1 L IY0
CRAWFORD    K R AO1 F ER0 D
CRAWSHAW    K R AO1 SH AO2
CRAWFISH    K R AO1 F IH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crawl    (v) (k r oo1 l)
crawls    (v) (k r oo1 l z)
Crawley    (n) (k r oo1 l ii)
crawled    (v) (k r oo1 l d)
crawler    (n) (k r oo1 l @ r)
crawfish    (n) (k r oo1 f i sh)
crawlers    (n) (k r oo1 l @ z)
crawling    (v) (k r oo1 l i ng)
crawfishes    (n) (k r oo1 f i sh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
うようよ[, uyouyo] (adv,vs) (on-mim) in swarms; crawling with [Add to Longdo]
ぬたくる[, nutakuru] (v5r,vi) to scrawl; to daub [Add to Longdo]
はって行く[はっていく, hatteiku] (v5k-s) to creep; to crawl [Add to Longdo]
ほふく前進;匍匐前進[ほふくぜんしん, hofukuzenshin] (n,vs) (See 匍匐) crawling along [Add to Longdo]
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly [Add to Longdo]
オウギチョウチョウウオ[, ougichouchouuo] (n) scrawled butterflyfish (Chaetodon meyeri); Meyer's butterflyfish [Add to Longdo]
クローラー[, kuro-ra-] (n) crawler (e.g. a web crawler or robot) [Add to Longdo]
クローリングペッグ[, kuro-ringupeggu] (n) crawling peg [Add to Longdo]
クロール[, kuro-ru] (n) crawl; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克劳福德[Kè láo fú dé, ㄎㄜˋ ㄌㄠˊ ㄈㄨˊ ㄉㄜˊ, / ] Crawford (town in Texas) [Add to Longdo]
[pú, ㄆㄨˊ, ] crawl; lie prostrate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロウラー[くろうらー, kuroura-] (Web) crawler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craw \Craw\ (kr[add]), n. [Akin to D. kraag neck, collar, G.
   kragen, Sw. kr[aum]fva craw, Dan. kro, and possibly to Gr.
   ???? (E. bronchus), or bro`chqos throat. [root]25. Cf. {Crag}
   neck.] (Zool.)
   (a) The crop of a bird.
   (b) The stomach of an animal.
     [1913 Webster] crawdad

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craw
   n 1: a pouch in many birds and some lower animals that resembles
      a stomach for storage and preliminary maceration of food
      [syn: {craw}, {crop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top