ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go into

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go into-, *go into*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go into(phrv) เข้าไปใน, See also: เข้า, Syn. be in
go into(phrv) เข้าไปหรือเดินทางไปยัง (ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ), Syn. go on
go into(phrv) ชน, See also: กระแทก
go into(phrv) ไม่พอดีกับ, See also: ใส่ไม่เข้า, Syn. fit into
go into(phrv) ค้น, See also: คุ้ย, ตรวจค้น ด้วยมือ, Syn. rifle through
go into(phrv) ตรวจสอบ
go into(phrv) เอ่ยถึง, See also: พูดถึง
go into(phrv) เข้าร่วม (กลุ่ม), See also: เริ่มเข้าสู่ ธุรกิจ, วิชาชีพ, Syn. be in
go into(phrv) เริ่มทำ (กิจกรรม)
go into(phrv) เริ่มมีสภาพ (อารมณ์, จิตใจ, ร่างกาย), Syn. go off into

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
go into labourเริ่มเจ็บครรภ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When she finished her bath, she'd go into the bedroom and go over to the dressing table.เมื่อท่านอาบนํ้าเสร็จเเล้ว ก็จะเข้ามาที่ห้องนอนและตรงมาที่โต๊ะเครื่องแป้ง Rebecca (1940)
We're here to decide his innocence or guilt, not to go into the reasons why he grew up the way he did.ที่จะไม่ไปเป็นเหตุผลที่เขาเติบโตขึ้นมาวิธีที่เขาทำ 12 Angry Men (1957)
And we go into extra innings here, eh?และเราไปในโอกาสพิเศษที่นี่ใช่มั้ย? 12 Angry Men (1957)
Let us go into the ring in this, our first round, with the light of battle in our eyes and the strength of the righteous in our hearts.ให้เราไปเป็นแหวนในเรื่องนี้ รอบแรกของเราด้วยแสงของ การต่อสู้ ในสายตาและความแข็งแรง ของเรา How I Won the War (1967)
Nobody saw her go into the water?ไม่มีใครเห็นเธอลงไปในนํ้าเหรอ Jaws (1975)
He sure picked a funny business to go into then, didn't he?ท่านเลือกงานได้ตลกมากเลย จริงมั้ย Oh, God! (1977)
Well, let's go into the house.ก็ขอเข้าไปในบ้าน Mad Max (1979)
- I want you to go into that mine. - No, not me!ผมต้องการคุณไปลงในบ่อแร่นั้น ไม่ไม่ได้นะครับ First Blood (1982)
Go on, Merlin. Go into the garage.ไปสิเมอร์ลิน / เข้าไปในโรงรถ Labyrinth (1986)
Maybe you could go into the college courses with me.บางทีนายน่าจะไปลง เรียนสายสามัญกับฉันนะ Stand by Me (1986)
I don't go into yours. You don't go into mine. You gotta hold the frame.ผมไม่เข้าไปในพื้นที่คุณ ๆ ไม่ต้อง เข้ามาในพื้นที่ผม ตั้งกรอบคุณไว้ Dirty Dancing (1987)
When you go into a corner, lean like you're trying to kill yourself. Watch!เมือนายไปถึงหัวมุม, หักเลี้ยว นายกำลังพยายามฆ่าตัวตาย ดูซะ! Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go intoA further reduction would make us go into the red.
go intoDoes she dare to go into the forest?
go intoDon't go into that area.
go intoDon't go into this drawing room now.
go intoHis desire is to go into business.
go intoI didn't go into details.
go intoI don't think I would ever shop until I had to go into debt because of it.
go intoIf you whip the steering wheel around like that on a snowy road the car is going to go into a slide.
go intoI had to stoop to go into the room.
go intoI'll give you our answer after we go into your proposal in greater detail.
go intoI saw him go into the toilet a few minutes ago.
go intoI saw Jane go into her classroom with a smile.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปสมบท(v) go into priesthood, See also: to be ordained, Syn. บวช, บรรพชา, Example: ท่านเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตเพศฆราวาสจึงตัดสินใจอุปสมบทสู่เพศบรรพชิตอีกครั้ง, Thai Definition: บวชเป็นภิกษุ
เข้าหุ้น(v) share, See also: go into partnership, Syn. ร่วมหุ้น, ลงหุ้น, Example: เขาเข้าหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านดอกไม้แถวๆ สีลม, Thai Definition: มีส่วนรวมทุนเข้าด้วยกันเพื่อหาผลประโยชน์
ซอกซอน(v) get into, See also: go into, enter, search, penetrate, Syn. ดั้นด้น, Example: ที่พวกเขาซอกซอนไปจนถึงบ้านเกิดของข้าพเจ้านั้น เป็นเรื่องของความบังเอิญ
ตีโพยตีพาย(v) go into hysterics, See also: express exaggeratedly, go crazy, go off, Syn. ตีอกชกหัว, Example: ทุกๆ คนก็ประสบเช่นเดียวกับฉัน เพียงแต่เขาไม่พูด ไม่ตีโพยตีพายทางความรู้สึกเหมือนฉัน, Thai Definition: แสดงความเสียอกเสียใจจนเกินเหตุ
แห่แหน(v) parade, See also: go into procession, surround for protection, Syn. แหนแห่, ห้อมล้อม, แห่, Example: ฝูงชนมากมายต่างแห่แหนกันเข้าไปชมสรีระของหลวงพ่ออย่างเนืองแน่น, Thai Definition: รวมกันเป็นกระบวนมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บวช[būat] (v) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure  FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชพระ[būat phra] (v, exp) EN: go into monkhood ; ordain into monkhood ; become a monk  FR: devenir moine
บวชเรียน[būat rīen] (v, exp) EN: be ordained ; enter the monkhood ; go into the monkhood  FR: être ordonné
เข้า[khao] (v) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in  FR: entrer ; pénétrer
กบดาน[kopdān] (v) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out  FR: s'allonger ; s'étendre
หลับใน[lap nai] (v) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded  FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi
ทำหนี้[tham nī] (v, exp) EN: build up debts ; go into debt  FR: s'endetter ; faire des dettes ; contracter des dettes
ถอยหลัง[thøilang] (v) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress  FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons

Japanese-English: EDICT Dictionary
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) #5,779 [Add to Longdo]
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1, vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) #9,233 [Add to Longdo]
夏中[なつなか, natsunaka] (n) { Buddh } (See 夏安居) period during which monks may go into a summer retreat [Add to Longdo]
見送る[みおくる, miokuru] (v5r, vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P) [Add to Longdo]
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m, vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P) [Add to Longdo]
産気付く;産気づく[さんけづく, sankeduku] (v5k) to go into labor; to go into labour [Add to Longdo]
子細に及ばず;仔細に及ばず[しさいにおよばず, shisainioyobazu] (exp) (arch) there is no problem; there is no need to go into details [Add to Longdo]
身を寄せ合う[みをよせあう, miwoyoseau] (exp, v5u) to go into a huddle [Add to Longdo]
突っ込む[つっこむ, tsukkomu] (v5m) (1) to thrust something into something; (2) to plunge into; to go into deeply; (3) to meddle; to interfere; (4) to retort; (5) to riposte; (P) [Add to Longdo]
入り込む(P);這入り込む;入りこむ[はいりこむ(P);いりこむ(入り込む;入りこむ), hairikomu (P); irikomu ( hairikomu ; iri komu )] (v5m, vi) (1) to go into; to come into; to penetrate; to get in; to step in (a house); (2) to become complicated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go into
   v 1: to come or go into; "the boat entered an area of shallow
      marshes" [syn: {enter}, {come in}, {get into}, {get in},
      {go into}, {go in}, {move into}] [ant: {exit}, {get out},
      {go out}, {leave}]
   2: be used or required for; "A lot of energy went into the
     organization of this banquet"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top