Search result for

วิจัย

(58 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิจัย-, *วิจัย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (org ) Thailand Research Fund (TRF)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิจัย[N] research, See also: study, probe, Syn. การศึกษาค้นคว้า, Example: มหาวิทยาลัยไคโรเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไทยเดินทางไปทำวิจัยในระดับปริญญาเอกกันมาก, Thai definition: การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
วิจัย[V] do research, See also: research, Syn. ศึกษา, Example: รัฐบาลได้จัดตั้งองค์กรระดับชาติเพื่อค้นคว้าวิจัยเรื่องนี้โดยตรงแล้ว, Thai definition: ค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
วิจัยและพัฒนา[N] research and development, See also: R&D

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิจัยน. การสะสม, การรวบรวม.
วิจัยน. การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา เช่น วิจัยเรื่องปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร.
วิจัยก. ค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา เช่น เขากำลังวิจัยเรื่องมลพิษทางอากาศอยู่.
วิจัยว. ที่ค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา เช่น งานวิจัย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Action researchวิจัยปฏิบัติการ (สังคมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Action research in educationวิจัยปฏิบัติการในการศึกษา [TU Subject Heading]
Action research in public healthวิจัยปฏิบัติการในงานสาธารณสุข [TU Subject Heading]
Evaluation research (Social action programs)วิจัยประเมินผล (โปรแกรมกิจกรรมทางสังคม) [TU Subject Heading]
Interdisciplinary researchวิจัยแบบสหวิทยาการ [TU Subject Heading]
Legal researchวิจัยเชิงกฎหมาย [TU Subject Heading]
Marketing researchวิจัยการตลาด [TU Subject Heading]
Operations researchวิจัยปฏิบัติการ [TU Subject Heading]
Population researchวิจัยทางประชากร [TU Subject Heading]
Qualitative researchวิจัยเชิงคุณภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just to short circuit that discussion,\ .เพียงเพื่อทางลัดของการวิจัย Adverse Events (2008)
To completing his father's genetic research.เพื่อทำให้งานวิจัยพันธุกรรมของพ่อเขาสำเร็จ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Your father's discoveries could be a great use to our organization.ผลการวิจัยของพ่อเธอ .. ดูเหมือนจะให้ประโยชน์ต่อองค์กรของเรา Bolt (2008)
I'm Dr. Strom, head of the research department...ผมด๊อกเตอร์สตอร์ม หัวหน้าแผนกวิจัยของบริษัท Superhero Movie (2008)
Our most-promising research is with these dragonflies.การวิจัยซึ่งเป็นความหวังของเรา ในแมลงปอนี้ Superhero Movie (2008)
- What's this? - I had R D work it up.แล้วนี่อะไร ผมให้ฝ่ายวิจัยทำขึ้น The Dark Knight (2008)
Mr. Wayne, did you reassign R D?อ้อคุณ เวนย์ คุณสั่งงานใหม่ให้แผนกวิจัยเหรอ The Dark Knight (2008)
Now you got the entire R D Department burning through cash claiming it's related to cell phones for the Army?ทีนี้คุณให้แผนกวิจัยผลาญงบเป็นว่าเล่น อ้างว่าเพื่อคิดค้นมือถือให้กับทางกองทัพ The Dark Knight (2008)
The old Nike site's about a mile from here.มีศูนย์วิจัยเก่า ห่างจากที่นี่ไมล์นึง Day of the Dead (2008)
There were a few select scientists studying certain biochemical agents.มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เล็กๆ ทำงานวิจัยด้ายชีวที่นี่ Day of the Dead (2008)
I've destroyed the samples and archived my notes.ทำลายตัวอย่างและงานวิจัยทั้งหมด Day of the Dead (2008)
What was this virus supposed to do?ไวรัสที่วิจัยนี่เป็นยังไง Day of the Dead (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิจัย[n.] (wijai) EN: research ; investigation ; examination ; inspection ; study ; probe   FR: recherche [f] ; investigation [f] ; analyse [f] ; inspection [f]
วิจัย[v.] (wijai) EN: do research ; research   FR: faire de la recherche
วิจัยและพัฒนา[n. exp.] (wijai lae phatthanā) EN: research and development ; R&D   FR: recherche-développement [f] ; recherche et développement [f] ; R-D [f] ; R & D [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security
research methodology(n) ระเบียบวิธีวิจัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
research[VI] วิจัย, See also: ศึกษาค้นคว้า, Syn. explore, investigate, study
research[VT] วิจัย, See also: ศึกษาค้นคว้า, Syn. explore, investigate, study

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
bywayn. ถนนส่วนตัว,ถนนลี้ภัย,ถนนสายเปลี่ยว,การวิจัยที่ปิดบัง,ความพยายามที่ปิดบัง
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
control cardบัตรควบคุมหมายถึง บัตรซึ่งบรรจุข้อความที่เป็นภาษาควบคุมงานซึ่งได้มีการกำหนดไว้เป็นรหัสเป็นการเฉพาะ เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ กัน หรือใช้กับงานชนิดต่าง ๆ เช่น บัตรควบคุม อาจจะเป็นตัวบอกว่า โปรแกรมหรือชุดคำสั่งชุดต่อไปจะเป็นภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล หรือภาษาอื่น ๅ บัตรควบคุมอาจทำให้รู้ได้ว่างานนี้เป็นงานของนิสิต หรือเป็นงานของนักวิจัยทั่วไป เพราะบางทีอาจมีการกำหนดข้อห้ามบางอย่างสำหรับงานของนิสิตไว้ในระบบ ปัจจุบัน ไม่ค่อยมีการใช้บัตรแล้ว คำนี้จึงไม่มีที่ใช้ไปด้วยดู card (บัตร)
cray research, inc.<ชื่อบริษัท>สถาบันวิจัยเครย์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่สร้างคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ยิ่งใหญ่บริษัทหนึ่ง ส่วนมากจะเป็นขนาดที่เรียกกับว่า supercomputer ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกมีชื่อว่า Cray I ในปี ค.ศ.1977 คอมพิวเตอร์ขนาดนี้จะมีราคาสูงมาก และมักจะใช้กับงานใหญ่ ๆ เป็นต้นว่า การส่งยานอวกาศออกไปนอกโลก เป็นต้น
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ
fellow(เฟล'โล) n. คนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย,เพื่อน,เพื่อนร่วมงาน,บุคคล,มนุษย์,เจ้าหมอ,คนชั้นเดียวกัน,สิ่งประกอบเป็นคู่,ของคู่กัน,นักศึกษาบัญฑิตวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา,สมาชิกของสมาคมวิชาการ,ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย vt. ทำให้เท่าเทียมกับ,เท่าเทียมกับ. adj. เกี่ยวกับช
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
field workn. การวิจัยค้นคว้าหรือสำรวจในสถานที่จริง., See also: fieldworker n.
laboratory(แลบ'ระทอรี) n.,adj. ห้องปฏิบัติการ,ห้องทดลอง,ห้องวิจัย

English-Thai: Nontri Dictionary
fellow(n) มิตรสหาย,เพื่อน,ภาคีสมาชิก,มนุษย์,นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
laboratory(n) ห้องทดลอง,ห้องค้นคว้า,ห้องวิจัย,ห้องแล็บ
research(n) การวิจัย,การค้นคว้า,การสำรวจ,การวินิจฉัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
研究[けんきゅう, kenkyuu] (n vt) วิจัย

German-Thai: Longdo Dictionary
Forschung(n) |die, pl. Forschungen| งานวิจัย
Berechtigung(n) |die, pl. Berechtigungen| การอนุญาต เช่น Sie können das Forschungszentrum nur mit einer Berechtigung betreten. คุณสามารถเข้าศูนย์วิจัยได้ถ้ามีใบอนุญาต , See also: S. Genehmigung, Erlaubnis,
erforschen(vt) |erforschte, hat erforscht| (+ A) วิจัยหรือศึกษาทางด้านวิชาการอย่างละเอียด เช่น Die Wissenschaftler erforschen die Verbreitung der Bakterien. นักวิทยาศาสตร์วิจัยการขยายตัวของแบคทีเรียนี้ , See also: Related: forschen
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, See also: S. unterstützen
Fonds(n) |der, pl. Fonds| เงินทุน, ทุน, กองทุน เช่น Forschungsfonds เงินทุนวิจัย

French-Thai: Longdo Dictionary
recherche(n) |f| งานวิจัย, การวิจัย, See also: S. étude,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top