ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canvass

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canvass-, *canvass*, canvas
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canvass(n) การสำรวจความคิดเห็น
canvass(vi) เดินทางไปเพื่อถามผู้คนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
canvass(vt) เดินทางไปเพื่อถามผู้คนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง, Syn. poll, survey
canvass(vt) ตรวจสอบอย่างละเอียด, Syn. examine, investigate;discuss
canvass for(phrv) ลงเสียงสนับสนุน (ก่อนการเลือกตั้งจริง), See also: ออกเสียงให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canvass(แคน'เวิส) { canvassed, canvassing, canvasses } vt., vi., n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด, หาเสียง, ออกเที่ยวชักชวน, อภิปรายอย่างละเอียด, วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine, survey

English-Thai: Nontri Dictionary
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ, การตรวจตรา, การหาเสียง, การขอ
canvass(vt) ไต่ถาม, ตรวจตรา, หาเสียง, ขอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canvass๑. การหาเสียง๒. การตรวจนับคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
canvass๑. การตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง๒. การออกหาเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canvasser๑. ผู้ตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง๒. ผู้ตระเวนหาเสียง, ผู้ช่วยหาเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
canvasserผู้ชักชวน, ผู้ตรวจนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
canvasser๑. กรรมการตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง๒. ผู้ช่วยหาเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canvasser methodวิธีที่ผู้สัมภาษณ์กรอกแบบเอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
canvass(v) solicit votes from potential voters in an electoral campaign, Syn. canvas
canvass(v) solicit votes from potential voters in an electoral campaign, Syn. canvas
canvasser(n) a person who takes or counts votes
analyze(v) consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning, Syn. analyse, canvass, canvas, examine, study
canvas(n) a heavy, closely woven fabric (used for clothing or chairs or sails or tents), Syn. canvass
canvas(n) an oil painting on canvas fabric, Syn. canvass
canvas(n) the setting for a narrative or fictional or dramatic account, Syn. canvass
canvas(n) the mat that forms the floor of the ring in which boxers or professional wrestlers compete, Syn. canvass
poll(n) an inquiry into public opinion conducted by interviewing a random sample of people, Syn. canvass, opinion poll, public opinion poll
poll(v) get the opinions (of people) by asking specific questions, Syn. canvas, canvass

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Canvass

v. t. [ imp. & p. p. canvassed p. pr. & vb. n. Canvassing. ] [ OF. Canabasser to examine curiously, to search or sift out; properly, to sift through canvas. See Canvas, n. ] 1. To sift; to strain; to examine thoroughly; to scrutinize; as, to canvass the votes cast at an election; to canvass a district with reference to its probable vote. [ 1913 Webster ]

I have made careful search on all hands, and canvassed the matter with all possible diligence. Woodward. [ 1913 Webster ]

2. To examine by discussion; to debate. [ 1913 Webster ]

An opinion that we are likely soon to canvass. Sir W. Hamilton. [ 1913 Webster ]

3. To go through, with personal solicitation or public addresses; as, to canvass a district for votes; to canvass a city for subscriptions. [ 1913 Webster ]

Canvass

v. i. To search thoroughly; to engage in solicitation by traversing a district; as, to canvass for subscriptions or for votes; to canvass for a book, a publisher, or in behalf of a charity; -- commonly followed by for. [ 1913 Webster ]

Canvass

n. 1. Close inspection; careful review for verification; as, a canvass of votes. Bacon. [ 1913 Webster ]

2. Examination in the way of discussion or debate. [ 1913 Webster ]

3. Search; exploration; solicitation; systematic effort to obtain votes, subscribers, etc. [ 1913 Webster ]

No previous canvass was made for me. Burke. [ 1913 Webster ]

Canvasser

n. One who canvasses. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But i spent all day canvassing this stupid townแต่ผมใช้เวลาทั้งวันสำรวจไอ้เมืองโง่ๆนี่ทุกซอกทุกมุม The Magnificent Seven (2007)
You can canvass me as long as you want.มาโน้มน้าวเราด้วยซิ เท่าที่เธอต้องการเลย The Simpsons Movie (2007)
Flack and the unis canvassed it.เฟลคตรวจสอบแล้ว Veritas (2008)
Ryan and Calleigh are canvassing the area, but I'm pretty sure this is a secondary crime scene.ลองแจ้งไปที่ศูนย์คนหาย บางทีอาจได้ข้อมูล Power Trip (2008)
Canvass the area, see if you can get a lead on him.ค้นหาพื้นที่ๆพวกนายจะตามล่ามันได้ Safe and Sound (2008)
That's why it's called canvassing.นั่นแหละที่เรียกว่าค้นหา Safe and Sound (2008)
We have patrols canvassing the neighborhood with your description.เราให้ตำรวจไปถามเพื่อนบ้านตามที่คุณบอก Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
60% of necrophiles work in the death business, so be sure to canvass local cemeteries, mortuaries, and morgues.ดังนั้นให้พุ่งเป้าไปยังคนจัดงานศพ, สัปเหร่อในพื้นที่ และเรามีตัวอย่างดีเอ็นเอของคนร้าย เราต้องการให้พวกคุณเก็บตัวอย่างของผู้ต้องสงสัยมาด้วย Cold Comfort (2009)
Use the profile as you canvass these places.ใช้ลักษณะที่เราวิเคราะห์นี้ไปสอบถามตามสถานที่เหล่านั้น Roadkill (2009)
Okay, Angel, start a canvass.โอเค แองเจิ้ล เริ่มตรวจสอบอย่างละเอียดได้ Remains to Be Seen (2009)
Canvass the local bars and restaurants.ตรวจสอบตามบาร์ในท้องถิ่น และร้านอาหาร Hopeless (2009)
You guys had my men out there canvassing bars looking for adults when I could have been doing gang sweeps, going through juvenile records.พวกคุณบอกให้คนของผม ไปค้นหาคนตามบาร์พวกนั้น ขณะที่ผมอาจสามารถทำการกวาดล้าง พวกอันธพาล รวมถึงเยาวชนที่ถูกกักกันพวกนั้นได้ Hopeless (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
canvassI canvassed the whole town for orders.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินตลาด(v) tout for order/business, See also: canvass custom, Syn. หาตลาด, สำรวจตลาด, Example: เขาเดินตลาดสำหรับสินค้าตัวใหม่, Thai Definition: วิ่งเต้นจำหน่ายสินค้า, เที่ยวเสาะแสวงหาแหล่งจำหน่ายสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินตลาด[doēntalāt] (v) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman  FR: démarcher
หัวคะแนน[hūakhanaēn] (n) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner  FR: militant [ m ]
หยั่งเชิง[yang choēng] (v, exp) EN: sound out ; probe ; canvass ; explore
หยั่งท่าที[yang thāthī] (v, exp) EN: sound out ; probe ; canvass

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
canvass
canvassed
canvasses
canvassers
canvassing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canvass
canvassed
canvasses
canvassing

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, ] canvass for contributions; to recruit; to collect; to raise #6,946 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n, vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) #11,953 [Add to Longdo]
外交員[がいこういん, gaikouin] (n) canvasser; door-to-door salesman [Add to Longdo]
外務員[がいむいん, gaimuin] (n) canvasser [Add to Longdo]
勧誘員[かんゆういん, kanyuuin] (n) canvasser; traveling salesman; travelling salesman; door-to-door solicitor [Add to Longdo]
戸別訪問[こべつほうもん, kobetsuhoumon] (n, vs, adj-no) door-to-door visit; door-to-door canvassing; door-to-door canvasing; (P) [Add to Longdo]
聞き込み捜査;聞込み捜査[ききこみそうさ, kikikomisousa] (n) (police) legwork; house-to-house inquiry; canvassing; investigation carried out by questioning neighbours, bystanders, etc. [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top