ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canvass

K AE1 N V AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canvass-, *canvass*, canvas
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canvass(n) การสำรวจความคิดเห็น
canvass(vi) เดินทางไปเพื่อถามผู้คนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
canvass(vt) เดินทางไปเพื่อถามผู้คนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง, Syn. poll, survey
canvass(vt) ตรวจสอบอย่างละเอียด, Syn. examine, investigate;discuss
canvass for(phrv) ลงเสียงสนับสนุน (ก่อนการเลือกตั้งจริง), See also: ออกเสียงให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canvass(แคน'เวิส) { canvassed, canvassing, canvasses } vt., vi., n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด, หาเสียง, ออกเที่ยวชักชวน, อภิปรายอย่างละเอียด, วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine, survey

English-Thai: Nontri Dictionary
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ, การตรวจตรา, การหาเสียง, การขอ
canvass(vt) ไต่ถาม, ตรวจตรา, หาเสียง, ขอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canvass๑. การหาเสียง๒. การตรวจนับคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
canvass๑. การตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง๒. การออกหาเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canvasser๑. ผู้ตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง๒. ผู้ตระเวนหาเสียง, ผู้ช่วยหาเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
canvasserผู้ชักชวน, ผู้ตรวจนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
canvasser๑. กรรมการตรวจนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง๒. ผู้ช่วยหาเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canvasser methodวิธีที่ผู้สัมภาษณ์กรอกแบบเอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can canvass me as long as you want.มาโน้มน้าวเราด้วยซิ เท่าที่เธอต้องการเลย The Simpsons Movie (2007)
Canvass the area, see if you can get a lead on him.ค้นหาพื้นที่ๆพวกนายจะตามล่ามันได้ Safe and Sound (2008)
60% of necrophiles work in the death business, so be sure to canvass local cemeteries, mortuaries, and morgues.ดังนั้นให้พุ่งเป้าไปยังคนจัดงานศพ, สัปเหร่อในพื้นที่ และเรามีตัวอย่างดีเอ็นเอของคนร้าย เราต้องการให้พวกคุณเก็บตัวอย่างของผู้ต้องสงสัยมาด้วย Cold Comfort (2009)
Use the profile as you canvass these places.ใช้ลักษณะที่เราวิเคราะห์นี้ไปสอบถามตามสถานที่เหล่านั้น Roadkill (2009)
Canvass the local bars and restaurants.ตรวจสอบตามบาร์ในท้องถิ่น และร้านอาหาร Hopeless (2009)
Canvass the area!ตรวจพื้นที่อย่างละเอียด! There Is No Normal Anymore (2009)
I want you to canvass all the houses around Mac's pond, ผมต้องการให้ทุกคนตรวจสอบ บ้านทุกหลังอย่างละเอียดละออ ที่อยู่แถบบึงน้ำแมค In This Home on Ice (2010)
Let's put out an AMBER Alert request, get a canvass going.ออกประกาศเตือน กับออกสอบถามหาผู้เห็นเหตุการณ์ Pilot (2010)
Gotta canvass the neighborhood, start asking questions.ต้องถามพวกคนแถวนี้ก่อน Hello, Bandit (2010)
We can canvass the neighborhood, put up signs, go door to door.เราจะสำรวจเพื่อนบ้านทั้งหมด ติดป้าย เคาะทีละบ้าน Searching (2011)
I'll put a canvass out now. Thanks, Reid.ฉันจะออกไปถามดูเดี๋ยวนี้ ขอบคุณนะรี้ด Today I Do (2011)
So canvass banks, pawnshops, anyplace that offers quick cash with minimal questions.เช่นธนาคารเถื่อน โรงจำนำ ที่ใดก็ตามที่ให้เงินสดได้เร็ว โดยไม่ถามคำถามมาก Coda (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
canvassI canvassed the whole town for orders.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินตลาด(v) tout for order/business, See also: canvass custom, Syn. หาตลาด, สำรวจตลาด, Example: เขาเดินตลาดสำหรับสินค้าตัวใหม่, Thai Definition: วิ่งเต้นจำหน่ายสินค้า, เที่ยวเสาะแสวงหาแหล่งจำหน่ายสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินตลาด[doēntalāt] (v) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman  FR: démarcher
หัวคะแนน[hūakhanaēn] (n) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner  FR: militant [ m ]
หยั่งเชิง[yang choēng] (v, exp) EN: sound out ; probe ; canvass ; explore
หยั่งท่าที[yang thāthī] (v, exp) EN: sound out ; probe ; canvass

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CANVASS K AE1 N V AH0 S
CANVASSED K AE1 N V AH0 S T
CANVASSES K AE1 N V AH0 S IH0 Z
CANVASSERS K AE1 N V AH0 S ER0 Z
CANVASSING K AE1 N V AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canvass (v) kˈænvəs (k a1 n v @ s)
canvassed (v) kˈænvəst (k a1 n v @ s t)
canvasses (v) kˈænvəsɪz (k a1 n v @ s i z)
canvassing (v) kˈænvəsɪŋ (k a1 n v @ s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, ] canvass for contributions; to recruit; to collect; to raise #6,946 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n, vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) #11,953 [Add to Longdo]
外交員[がいこういん, gaikouin] (n) canvasser; door-to-door salesman [Add to Longdo]
外務員[がいむいん, gaimuin] (n) canvasser [Add to Longdo]
勧誘員[かんゆういん, kanyuuin] (n) canvasser; traveling salesman; travelling salesman; door-to-door solicitor [Add to Longdo]
戸別訪問[こべつほうもん, kobetsuhoumon] (n, vs, adj-no) door-to-door visit; door-to-door canvassing; door-to-door canvasing; (P) [Add to Longdo]
聞き込み捜査;聞込み捜査[ききこみそうさ, kikikomisousa] (n) (police) legwork; house-to-house inquiry; canvassing; investigation carried out by questioning neighbours, bystanders, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canvass \Can"vass\, v. t. [imp. & p. p. {canvassed}; p. pr. &
   vb. n. {Canvassing}.] [OF. Canabasser to examine curiously,
   to search or sift out; properly, to sift through canvas. See
   {Canvas}, n.]
   1. To sift; to strain; to examine thoroughly; to scrutinize;
    as, to canvass the votes cast at an election; to canvass a
    district with reference to its probable vote.
    [1913 Webster]
 
       I have made careful search on all hands, and
       canvassed the matter with all possible diligence.
                          --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. To examine by discussion; to debate.
    [1913 Webster]
 
       An opinion that we are likely soon to canvass. --Sir
                          W. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   3. To go through, with personal solicitation or public
    addresses; as, to canvass a district for votes; to canvass
    a city for subscriptions.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canvass \Can"vass\, v. i.
   To search thoroughly; to engage in solicitation by traversing
   a district; as, to canvass for subscriptions or for votes; to
   canvass for a book, a publisher, or in behalf of a charity;
   -- commonly followed by for.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canvass \Can"vass\, n.
   1. Close inspection; careful review for verification; as, a
    canvass of votes. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Examination in the way of discussion or debate.
    [1913 Webster]
 
   3. Search; exploration; solicitation; systematic effort to
    obtain votes, subscribers, etc.
    [1913 Webster]
 
       No previous canvass was made for me. --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canvass
   n 1: the setting for a narrative or fictional or dramatic
      account; "the crowded canvas of history"; "the movie
      demanded a dramatic canvas of sound" [syn: {canvas},
      {canvass}]
   2: an inquiry into public opinion conducted by interviewing a
     random sample of people [syn: {poll}, {opinion poll}, {public
     opinion poll}, {canvass}]
   3: a large piece of fabric (usually canvas fabric) by means of
     which wind is used to propel a sailing vessel [syn: {sail},
     {canvas}, {canvass}, {sheet}]
   4: a tent made of canvas fabric [syn: {canvas tent}, {canvas},
     {canvass}]
   5: an oil painting on canvas fabric [syn: {canvas}, {canvass}]
   6: the mat that forms the floor of the ring in which boxers or
     professional wrestlers compete; "the boxer picked himself up
     off the canvas" [syn: {canvas}, {canvass}]
   7: a heavy, closely woven fabric (used for clothing or chairs or
     sails or tents) [syn: {canvas}, {canvass}]
   v 1: get the opinions (of people) by asking specific questions
      [syn: {poll}, {canvass}, {canvas}]
   2: solicit votes from potential voters in an electoral campaign
     [syn: {canvass}, {canvas}]
   3: consider in detail and subject to an analysis in order to
     discover essential features or meaning; "analyze a sonnet by
     Shakespeare"; "analyze the evidence in a criminal trial";
     "analyze your real motives" [syn: {analyze}, {analyse},
     {study}, {examine}, {canvass}, {canvas}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top