Search result for

ประสูติ

(29 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประสูติ-, *ประสูติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสูติ[V] be born, See also: beget, give birth, deliver, Syn. เกิด, กำเนิด, คลอด, Ant. ตาย, Example: พระพุทธเจ้าประสูติในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประสูติ, ประสูติ-(ปฺระสูด, ปฺระสูติ-) น. การเกิด
ประสูติ, ประสูติ-การคลอด.
ประสูติ, ประสูติ-(ปฺระสูด, ปฺระสูติ-) ก. เกิด
ประสูติ, ประสูติ-คลอด.
ประสูติการน. การเกิด, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระประสูติการ.
ประสูติกาลน. เวลาเกิด, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระประสูติกาล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jesus, on the other hand, was actually born in the summer-- His birthday was moved to coincide with a traditional pagan holiday that celebrated the winter solstice with lit fires and slaughtered goats.ตรงข้ามกับพระเยซู ซึ่งจริงๆแล้วประสูติในหน้าร้อน วันเกิดของพระองค์เปลี่ยนมาใกล้กับ The Maternal Congruence (2009)
On the Princess's birthday...ในวันคล้ายวันประสูติขององค์หญิง The Princess' Man (2011)
It is the Princess's birthday.วันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติขององค์หญิง The Princess' Man (2011)
On the Princess's birthday.ในวันคล้ายวันประสูติขององค์หญิง The Princess' Man (2011)
What if it's the princess's birthday?วันคล้ายวันประสูติขององค์หญิงมันสำคัญตรงไหน The Princess' Man (2011)
I have always wished Her Highness a happy birthday on her birthdays...ข้าจะไปถวายพระพรองค์หญิงในวันคล้ายวันประสูติเสมอ The Princess' Man (2011)
Since it is your first birthday after our wedding...เพราะนี่เป็นวันคล้ายวันประสูติครั้งแรก หลังจากที่เราได้สมรสกัน The Princess' Man (2011)
Maybe because of the birthday party, she might have overexerted herself.อาจเป็นเพราะพระราชพิธีวันคล้ายวันประสูติ พระองค์ยังทรงหมดแรงพะย่ะค่ะ The Princess' Man (2011)
Soon after, a daughter was born to the Queen and was named, Snow White.จากนั้นไม่นาน พระราชินีก็มีพระประสูติกาลพระธิดา นามว่า \"สโนวไวท์\" Snow White and the Huntsman (2012)
Oh, baby Ben got to be baby Jesus in our church's nativity play.หนูน้อยเบนของฉันเล่นเป็นพระเยซูตอนเด็ก ในการแสดงวันประสูติของพระเยซูที่โบสถ์เรา Contemporary Impressionists (2012)
That Tutankhamen is getting cheekier by the day.นับวันเจ้าตุตันคาเมนนี่ชักจะหมดความยำเกรง (ฟาโรห์ตุตันคาเมน ประสูติ 1341 ปีก่อนคริสตกาล สวรรคตเมื่ออายุ 19 หลังจากครองราชย์เพียง 9 ปี) De Marathon (2012)
♪ Savior's birth ♪#พระคริสต์ได้ประสูติSwan Song (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสูติ[n.] (prasūt) EN: delivery ; childbirth   FR: accouchement [m]
ประสูติ[v.] (prasūt) EN: beget ; give birth to ; be born   FR: naître ; donner naissance

English-Thai: Longdo Dictionary
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creche(เครช) n. สถานเลี้ยงเด็กในเวลากลางวันโรงเรียนเด็กกำพร้า,ภาพพระเยซูประสูติ
mecca(เมค'คะ) n. เม็กกะ เมืองศาสนาในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเป็นที่ประสูติของศาสดาของศาสนาอิสลาม
nativity(เนทิฟ'วิที) n. การกำเนิด,การประสูติของพระเยซูคริสต์. pl. antivities, Syn. birth, See also: Nativity n. วันคริสต์มาส

English-Thai: Nontri Dictionary
birthday(n) วันเกิด,วันคล้ายวันเกิด,วันประสูติ
nativity(n) การเกิด,การประสูติ,การกำเนิด

German-Thai: Longdo Dictionary
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

French-Thai: Longdo Dictionary
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top