Search result for

introduce

(75 entries)
(0.0291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -introduce-, *introduce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
introduce[VT] แนะนำตัว, See also: แนะนำให้รู้จักกัน, Syn. present, acquaint, make known
introduce[VT] เพิ่ม, See also: เสริม, เติม, แทรก, Syn. add, insert, put in
introduce[VT] เริ่มนำ, See also: เริ่ม, ริเริ่ม, ตั้ง, เกริ่นนำ, Syn. start, bring in, institute, Ant. end
introduce to[PHRV] แนะนำให้รู้จักกับ, See also: แนะนำ…กับ
introduce into[PHRV] ใส่เข้าไป, See also: นำเข้าไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
introduce(อินทระดูซ') vt. แนะนำ,นำเข้า,นำสู่,เข้าสู่,เริ่มนำ,อรัมภบท,เกริ่น,เผยแพร่., See also: introducer n. introducible adj., Syn. present

English-Thai: Nontri Dictionary
introduce(vt) นำเข้ามา,แนะนำตัว,เกริ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
introduce a witnessเบิกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
introducedนำเข้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
introduced fossils; infiltrated fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Introduceถูกนำ [การแพทย์]
Introduced organismsสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น [TU Subject Heading]
Introducer of Ambassadorsหมายถึง เจ้าหน้าที่แนะนำเอกอัครราชทูต ในนครหลวงของบางประเทศจะมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ ซึ่งรับผิดชอบการติดต่อกับเอกอัครราชทูตซึ่งกำหนดจะยื่นสารตราตั้ง ให้เดินทางจากทำเนียบเอกอัครราชทูตไปยังทำเนียบของประมุขแห่งรัฐ และจะเป็นผู้เบิกตัว หรือแนะนำเอกอัครราชทูตผู้นั้นต่อประมุขของรัฐในพิธียื่นสารตราตั้ง ในนครหลวงของอีกบางประเทศ เจ้าหน้าที่แนะนำตัวเอกอัครราชทูตจะมีตำแหน่งเรียกอย่างอื่นคือ Master of Ceremonies ส่วนในประเทศอังกฤษ ณ พระราชสำนักแห่งเซนต์เจมส์ ผู้ที่ทำหน้าที่เช่นนี้จะเรียกว่า Her Majesty?s Marshal of the Diplomatic Corps ส่วนในสหรัฐอเมริกา ผู้กระทำหน้าที่นี้คืออธิบดีกรมพิธีการทูต (Chief of Protocol) [การทูต]
Introducersไส้โทรคาร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can I introduce you to some people?ขอฉันแนะนำเธอกับคนอื่นๆได้ไหม? Chuck in Real Life (2008)
No, but I will introduce myself. I am serena.ได้ แต่ฉันจะแนะนำตัวเอง ฉันชื่อเซเรน่า Pret-a-Poor-J (2008)
Just like she introduced you to the guy from bloomingdale's.แค่เหมือนหล่อนแนะนำเธอให้คนจาก bloomingdale Pret-a-Poor-J (2008)
Allow me to introduce myself.ขอแนะนำตัว There Might be Blood (2008)
China introduced the one-child policy in 1979.ประเทศจีนมีนโยบายให้มีลูกได้คนเดียวในปี1979 Birthmarks (2008)
Why don't you both drop by the house this weekend and introduce Mr. Jamal to mother?ทำไมเธอทั้งคู่ไม่ทิ้งบ้านสุดสัปดาห์นี้ แล้วไปแนะนำคุณจามัลให้แม่ล่ะ The Bank Job (2008)
You didn't introduce yourself.คุณยังไม่ได้แนะนำตัวเลย Babylon A.D. (2008)
You married him? I introduced you!คุณแต่งกับเขาเหรอ คนที่ผมแนะนำเนี่ยนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Well, perhaps Princess I should introduce you...เอาละ บางทีเจ้าหญิง... ฉันจะขอแนะนำให้ท่านรู้จัก.. The Secret of Moonacre (2008)
I think it's about time I introduce you to a regular dog piece de resistance.ฉันคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้ว ที่ฉันจะแนะนำนาย \ ให้รู้จักว่าความสงบสุขของหมาเป็นยังไง Bolt (2008)
She'll introduce you to a girl. Hey!เค้าบอกว่าจะแนะนำสาวให้แกด้วยนะ My Sassy Girl (2008)
Introduce me.แนะนำหน่อยสิวะ My Sassy Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
introduceAllow me to introduce Mayuko to you.
introduceAllow me to introduce Mr Kato to you.
introduceAllow me to introduce myself.
introduceAllow me to introduce my wife to you.
introduceAllow me to introduce to you my friend Yamada.
introduceAllow me to introduce you to Mr White.
introduceBuddhism was introduced into Japan in 538.
introduceCoffee was introduced into Europe from Arabia.
introduceComputers are being introduced into this company.
introduceCould you introduce me to Mr Ono of Randolph, Ltd?
introduceEach man stood up in turn and introduced himself.
introduceFor this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ่งเสนอ[V] bring up, See also: introduce, present, show, display, suggest, put on, exhibit, demonstrate, Syn. เสนอ, นำเสนอ, Example: เขาใส่ใจต่อเรื่องนี้ค่อนข้างสูงน่าเสียดายอยู่นิดตรงสาระที่เขามุ่งเสนอออกจะพร่าเลือนไป
อารัมภบท[V] introduce, See also: give an introduction, Syn. เกริ่น, Example: นักข่าวถามถึงท่าทีที่ชัดเจนของรัฐบาล หลังจากอารัมภบทว่าอยากจะให้นายกฯ พูดอย่างเปิดอกตรงไปตรงมา
นำเข้า[V] import, See also: introduce, bring in, Ant. ส่งออก, Example: บริษัทเรานำเข้าสินค้าประเภทนี้เป็นรายแรกของเมืองไทย, Thai definition: เอาของจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ
เบิกพยาน[V] introduce a witness to a court, See also: call up a witness, Example: ขณะนี้ได้เวลาที่ศาลจะเบิกพยานปากต่อไปแล้ว, Thai definition: นำพยานมาให้ถ้อยคำต่อศาล, Notes: (กฎหมาย)
แนะนำ[V] introduce, Syn. แนะนำตัว, Example: เขามาเป็นคู่รักกันได้ก็เพราะเพื่อนแนะนำให้รู้จักกัน, Thai definition: บอกให้รู้จักกันตามธรรมเนียม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวาด[v.] (kwāt) EN: introduce (medicament) into the throat of a child with a finger   
แนะนำ[v.] (naenam) EN: introduce ; present   FR: présenter ; introduire
แนะนำให้รู้จักกัน[v. exp.] (naenam hai rūjak kan) EN: introduce   FR: présenter qqn ; se présenter
แนะนำตัว[v.] (naenam tūa) EN: introduce   FR: présenter ; se présenter
นำเข้า[v.] (namkhao) EN: import ; introduce ; bring in   FR: importer ; introduire
นำเข้ามาใช้[v. exp.] (namkhao mā chai) EN: introduce   
นำเข้า[v.] (namkhao) EN: import ; introduce ; bring in   FR: introduire ; faire entrer ; importer
ผมขอแนะนำ...[xp] (phom khø naenam ...) EN: I'd like to introduce ... (s.o.)   FR: je voudrais vous présenter ... (qqn.) ; laissez-moi vous présenter ... (qqn.)
รื้อ[v.] (reū) EN: revive ; resurrect ; reintroduce ; restore ; bring back   FR: rétablir ; réinstaurer
รื้อฟื้น[v.] (reūfeūn) EN: resurrect ; bring back ; renew ; revive ; reintroduce   FR: revivre ; renaître

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRODUCE    IH2 N T R AH0 D UW1 S
INTRODUCE    IH2 N T R OW0 D UW1 S
INTRODUCED    IH2 N T R AH0 D UW1 S T
INTRODUCED    IH2 N T R OW0 D UW1 S T
INTRODUCES    IH2 N T R AH0 D UW1 S AH0 Z
INTRODUCES    IH2 N T R OW0 D UW1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
introduce    (v) (i2 n t r @ d y uu1 s)
introduced    (v) (i2 n t r @ d y uu1 s t)
introduces    (v) (i2 n t r @ d y uu1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically) [Add to Longdo]
ティラピア;テラピア[, teirapia ; terapia] (n) tilapia (freshwater fishes native to Africa, introduced to many areas worldwide as a food source) (lat [Add to Longdo]
引き合わせる;引き合せる;引合せる(io)[ひきあわせる, hikiawaseru] (v1,vt) to introduce; to compare [Add to Longdo]
引手茶屋;引き手茶屋[ひきてぢゃや, hikitedyaya] (n) (arch) (See 中宿・3) teahouse that introduces clients to prostitutes [Add to Longdo]
外来魚[がいらいぎょ, gairaigyo] (n) introduced (non-native) fish species [Add to Longdo]
外来種[がいらいしゅ, gairaishu] (n) (See 在来種) introduced (non-native) species [Add to Longdo]
顔見せ;顔見世[かおみせ, kaomise] (n,vs) (1) (esp. 顔見せ) making one's debut; making one's first appearance; (2) (esp. 顔見世) introductory kabuki performance (to introduce the actors); (3) (esp. 顔見世) (See 顔見世狂言) December kabuki performance at Kyoto's Minamiza Theater in which all famous actors perform [Add to Longdo]
議員立法[ぎいんりっぽう, giinrippou] (n) private member's bill; legislation introduced by a Diet member [Add to Longdo]
享保の改革[きょうほうのかいかく, kyouhounokaikaku] (n) Kyouhou Reforms; economic reforms introduced in 1736 [Add to Longdo]
金唐革;金唐皮[きんからかわ, kinkarakawa] (n) thin leather with gold patterns (introduced from Europe during the Edo period) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] introduce; lie between; between [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Introduce \In`tro*duce"\, v. t. [imp. & p. p. {Introduced}; p.
   pr. & vb. n. {Introducing}.] [L. introducere, introductum;
   intro within + ducere to lead. See {Intro-}, and {Duke}.]
   [1913 Webster]
   1. To lead or bring in; to conduct or usher in; as, to
    introduce a person into a drawing-room.
    [1913 Webster]
 
   2. To put (something into a place); to insert; as, to
    introduce the finger, or a probe.
    [1913 Webster]
 
   3. To lead to and make known by formal announcement or
    recommendation; hence, to cause to be acquainted; as, to
    introduce strangers; to introduce one person to another.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring into notice, practice, cultivation, or use; as,
    to introduce a new fashion, method, or plant.
    [1913 Webster]
 
   5. To produce; to cause to exist; to induce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Whosoever introduces habits in children, deserves
       the care and attention of their governors. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   6. To open to notice; to begin; to present; as, he introduced
    the subject with a long preface.
 
   Syn: To bring in; usher in; insert; begin; preface.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 introduce
   v 1: cause to come to know personally; "permit me to acquaint
      you with my son"; "introduce the new neighbors to the
      community" [syn: {introduce}, {present}, {acquaint}]
   2: bring something new to an environment; "A new word processor
     was introduced" [syn: {introduce}, {innovate}]
   3: introduce; "Insert your ticket here" [syn: {insert},
     {enclose}, {inclose}, {stick in}, {put in}, {introduce}]
   4: bring in a new person or object into a familiar environment;
     "He brought in a new judge"; "The new secretary introduced a
     nasty rumor" [syn: {bring in}, {introduce}]
   5: bring in or establish in a new place or environment;
     "introduce a rule"; "introduce exotic fruits"
   6: put or introduce into something; "insert a picture into the
     text" [syn: {insert}, {infix}, {enter}, {introduce}]
   7: bring before the public for the first time, as of an actor,
     song, etc. [syn: {introduce}, {bring out}]
   8: put before (a body); "introduce legislation"
   9: furnish with a preface or introduction; "She always precedes
     her lectures with a joke"; "He prefaced his lecture with a
     critical remark about the institution" [syn: {precede},
     {preface}, {premise}, {introduce}]
   10: be a precursor of; "The fall of the Berlin Wall ushered in
     the post-Cold War period" [syn: {inaugurate}, {usher in},
     {introduce}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top