ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obnoxious

AA0 B N AA1 K SH AH0 S   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obnoxious-, *obnoxious*, obnoxiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obnoxious[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าสะอิดสะเอียน, น่าขยะแขยง, Syn. nasty, offensive, Ant. pleasing, pleasant
obnoxiously[ADV] อย่างน่ารังเกียจ, Syn. cruelly, unwelcomely
obnoxiousness[N] ความน่าขยะแขยง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obnoxious(อับนอค'เชิส) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,ได้รับอันตรายหรือสิ่งเลวได้ง่าย,มีกลิ่นเหม็น., See also: obnoxiousness n., Syn. objectionable

English-Thai: Nontri Dictionary
obnoxious(adj) น่าสะพรึงกลัว,น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought he was really obnoxious.เขาน่ารังเกลียดจริงๆ Goodfellas (1990)
[JANICE LAUGHS OBNOXIOUSLY][JANICE LAUGHS OBNOXIOUSLY] The One with the East German Laundry Detergent (1994)
I think I'd remember. Oh, all right, you got me. It's the ugly, obnoxious, toothless loser... who got hammered and wouldn't leave you alone all night.คุณจำผมได้ มันน่ารังเกียจหน้าขายหน้า ที่ขี้ เมาคนหนึ่ง Good Will Hunting (1997)
That way she wouldn't remember when I called her mother a loud, obnoxious drunk with a face like J. Edgar Hoover's ass.ถ้าได้ละก็หล่อนคงจำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้ ตอนที่ชั้นตะโกนเรียกแม่ของเธอ เสียงดังและเมาเละจนหน้าเหมือนกับตูดของเอดกาด ฮูเวอร์ 50 First Dates (2004)
Hey, man, I'm doin' you a favor, I'm telling you something obnoxious about yourself that you might not be aware of, lf there's something obnoxious about me that you don't think I'm aware of,นี่ เดี๊ยนกำลังช่วยคุณอยู่นะยะ เดี๊ยนกำลังบอกสิ่งที่น่ารังเกียจเกี่ยวกับ ตัวคุณเอง ที่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะยะ ถ้ามีอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวตัวเดี๊ยน ซึ่งคุณไม่คิดว่าเดี๊ยนจะรู้ Shall We Dance (2004)
One for each part in the obnoxiously difficult contrapuntal harmony at the end of the book.แต่ละท่อนจะมีส่วนที่ยากสุดๆ อยู่ด้วย Raise Your Voice (2004)
"Why is he so huge and obnoxious?"ทำไมเขาต้องทำใหญ่นักนะ? Mean Girls (2004)
Is it me? Have I been horribly pushy and obnoxious on the subject?เป็นเพราะฉันดูน่าขยะแขยง หรือฉันเป็นอะไรที่น่ารังเกียจรึเปล่า Match Point (2005)
- What? Chloe, he is so obnoxious. - Sexy obnoxious.อะไรนะ โคลอี้ เขาน่ารังเกียจจะตายไป / น่ารักดีออก American Pie Presents: Band Camp (2005)
Is that obnoxious-brother talk for 'You look kind of nice'?นั่นเป็นคําพูดที่น้องชายปากเสียจะพูดว่าพี่ดูดีใช่มั๊ย Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
I'd give anything for his autograph, but I don't want to seem obnoxious or nothing.ฉันอยากได้ลายเซ็นเขามากเลย แต่ไม่อยากทำตัววี๊ดว๊ายเข้าใจใช่มั้ย Cassandra's Dream (2007)
The obnoxious backstabber just called your name.นังทรยศนั่นเพิ่งประกาศชื่อเธอแน่ะ In Buddy's Eyes (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
OBNOXIOUS    AA0 B N AA1 K SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obnoxious    (j) ˈəbnˈɒkʃəs (@1 b n o1 k sh @ s)
obnoxiously    (a) ˈəbnˈɒkʃəsliː (@1 b n o1 k sh @ s l ii)
obnoxiousness    (n) ˈəbnˈɒkʃəsnəs (@1 b n o1 k sh @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
祭り込む[まつりこむ, matsurikomu] (v5m,vt) to place an obnoxious person in an out-of-the-way post to be rid of him or her [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obnoxious \Ob*nox"ious\ ([o^]b*n[o^]k"sh[u^]s), a. [L. obnoxius;
   ob (see {Ob-}) + noxius hurtful. See {Noxious}.]
   1. Subject; liable; exposed; answerable; amenable; -- with
    to.
    [1913 Webster]
 
       The writings of lawyers, which are tied obnoxious to
       their particular laws.        --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Esteeming it more honorable to live on the public
       than to be obnoxious to any private purse. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Obnoxious, first or last,
       To basest things           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Liable to censure; exposed to punishment; reprehensible;
    blameworthy. "The contrived and interested schemes of . .
    . obnoxious authors." --Bp. Fell.
    [1913 Webster]
 
       All are obnoxious, and this faulty land,
       Like fainting Hester, does before you stand
       Watching your scepter.        --Waller.
    [1913 Webster]
 
   3. Very offensive; odious; hateful; as, an obnoxious
    statesman; a minister obnoxious to the Whigs. --Burke.
    [1913 Webster] -- {Ob*nox"ious*ly}, adv. --
    {Ob*nox"ious*ness}, n. --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obnoxious
   adj 1: causing disapproval or protest; "a vulgar and
       objectionable person" [syn: {objectionable}, {obnoxious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top