ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fretful

F R EH1 T F AH0 L   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fretful-, *fretful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fretful[ADJ] ซึ่งหงุดหงิด, See also: ซึ่งหัวเสีย, ซึ่งกลัดกลุ้ม, Syn. agitated, anxious, worried, Ant. calm, patient, serene
fretfully[ADV] อย่างหงุดหงิด, See also: อย่างหัวเสีย, อย่างกลัดกลุ้ม, Syn. agitatedly, anxiously, worriedly, Ant. patiently, serenely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fretful(เฟรท'ฟูล) adj. หงุดหงิดใจ,ขี้หงุดหงิด,หัวเสีย,ชอบรบกวน., See also: fretful ly adv. fretfulness n., Syn. sulky,fretsome

English-Thai: Nontri Dictionary
fretful(adj) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,หัวเสีย,กลุ้ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัดๆ[ADV] fretfully, Syn. พล่านพล่าน, Example: เด็กบางคนเมื่อไม่ได้รับการสนองในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็จะลงไปนอนดิ้นปัดๆ ที่พื้นด้วยความไม่พอใจ, Thai definition: อาการที่โกรธกระฟัดกระเฟียด, อาการที่ดิ้นพราดๆ อย่างปลาที่ถูกตี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้อ้อน[adj.] (khī-øn) EN: cry-baby ; easily weep and sniffle ; peevish ; fretful   
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasāi) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful   FR: impatient ; nerveux ; agité
หงุดหงิด[adj.] (ngut-ngit) EN: irritable ; fretful   FR: irritable ; grognon ; de mauvaise humeur ; bougon
ประสาทเสีย[v.] (prasātsīa) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic   FR: être énervé ; être nerveux

CMU English Pronouncing Dictionary
FRETFUL F R EH1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fretful (j) frˈɛtfəl (f r e1 t f @ l)
fretfully (a) frˈɛtfəliː (f r e1 t f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
もどかしげに[, modokashigeni] (adv) fretfully; impatiently [Add to Longdo]
焦躁[しょうそう, shousou] (n,vs) fretfulness; impatience [Add to Longdo]
心気;辛気[しんき, shinki] (n,adj-na) (1) mentality; mood; sentiment; feelings; (2) fretfulness; tedium [Add to Longdo]
辛気くさい;辛気臭い;心気臭い;心気くさい[しんきくさい, shinkikusai] (adj-i) irritating (e.g. tone of voice); fretful; boring (e.g. work); depressing; dark (e.g. story) [Add to Longdo]
憤る[むずかる, muzukaru] (v5r,vi) to fret; to be fretful; to be peevish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fretful \Fret"ful\, a. [See 2d {Fret}.]
   Disposed to fret; ill-humored; peevish; angry; in a state of
   vexation; as, a fretful temper. -- {Fret"ful*ly}, adv. --
   {Fret"ful*ness}, n.
 
   Syn: Peevish; ill-humored; ill-natured; irritable; waspish;
     captious; petulant; splenetic; spleeny; passionate;
     angry.
 
   Usage: {Fretful}, {Peevish}, {Cross}. These words all
      indicate an unamiable working and expression of
      temper. Peevish marks more especially the inward
      spirit: a peevish man is always ready to find fault.
      Fretful points rather to the outward act, and marks a
      complaining impatience: sickly children are apt to be
      fretful. Crossness is peevishness mingled with
      vexation or anger.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fretful
   adj 1: nervous and unable to relax; "a constant fretful stamping
       of hooves"; "a restless child" [syn: {antsy}, {fidgety},
       {fretful}, {itchy}]
   2: habitually complaining; "a whiny child" [syn: {fretful},
     {querulous}, {whiney}, {whiny}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top