ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moody

M UW1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moody-, *moody*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moody(adj) หงุดหงิด, See also: ซึ่งมีอารมณ์แปรปรวนง่าย, Syn. irritable, fretful, unhappy, Ant. even-tempered, reliable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moody(มูด'ดี) adj. มีอารมณ์ขุ่นหมอง, ซึ่งมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย., See also: moodily adv. moodiness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
moody(adj) อารมณ์ไม่ดี, หงุดหงิด, อารมณ์เสีย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's moody today.วันนี้ท่าทางอารมณ์ไม่ดีแฮะ Ghost in the Shell (1995)
How about Manny the Moody Mammoth?คิดยังไงกับ แมนนี่เดอะมู๊ดดี้แมมมอท? Ice Age (2002)
I don't know she's been all moody and stuff lately.ฉันไม่รู้จักอารมณ์ และพรรคพวกเธอดีเท่าไหร่น่ะ. Shrek 2 (2004)
He was so moody after getting out of jail.เขาอารมภ์เสียบ่อยมาก หลังออกมาจากคุก Arang (2006)
Everything okay? You seem kinda moody today.เป็นอะไรรึเปล่า วันนี้คุณดูอารมย์บูดจัง Now You Know (2007)
I'm-I'm-I'm moody and I'm-I'm self-obsessed.ฉันขี้หงุดหงิดฉัน Cassandra's Dream (2007)
And still the ER is thick with moody looks and innuendo.ยังนิ่งอยู่ในห้องฉุกเฉินที่แน่นกับ ความหงุดหงิดที่มองอย่างประชด Emotional Rescue (2009)
With the moody son who does the same thing.กับลูกชายที่หน้าบึ้งเอาแต่ใจ คนที่เจอแต่เรื่องซ้ำๆซากๆ Seven Thirty-Seven (2009)
Okay, so we're sticking with the moody teenager thing, huh?ก็ได้ จะทำเป็นเล่นตัวใช่มั้ย Being Alive (2009)
Listen, h-have I seemed, uh, moody lately?ฟังนะ ผมดูอารมณ์เสียไหมพักนี้ Swap Meat (2010)
Aren't they all moody and unpredictable?พวกเขาชอบหงุดหงิด เป็นปกตินี่? The Jenna Thing (2010)
He didn't get moody or withdrawn or anything?เขาไม่ได้หงุดหงิด หรืออยู่ในโลกส่วนตัวหรืออย่างอื่นเลยหรือ Compromising Positions (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moodyEveryone is entitled to be moody once in a while.
moodyHelen Moody was noted as a tennis player for not showing any expression on the court.
moodyHe's so moody I have trouble keeping up with him.
moodyI'm always moody.
moodyJohn had been moody since this morning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าอารมณ์(adj) moody, See also: ill-tempered, morose, sulky, sullen, irascible, Example: เด็กที่มีภาวะตึงเครียดทางอารมณ์จะเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายและเป็นเด็กเจ้าอารมณ์, Thai Definition: ที่โกรธง่าย, ที่เอาใจยาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หงุดหงิด[ngut-ngit] (v) EN: be moody ; be in a bad humor ; be in a bad tempered ; be in a bad mood ; be irritable ; get angry easily  FR: être de mauvaise humeur ; être irritable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOODY M UW1 D IY0
MOODY'S M UW1 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moody (j) mˈuːdiː (m uu1 d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stimmungsmensch { m }moody creature [Add to Longdo]
launisch { adj } | launischer | am launischstenmoody | moodier | moodiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気まぐれ(P);気紛れ[きまぐれ, kimagure] (adj-na, n) whim; caprice; whimsy; fickle; moody; uneven temper; (P) #19,631 [Add to Longdo]
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person [Add to Longdo]
ムーディー[mu-dei-] (adj-f) moody; (P) [Add to Longdo]
気難しい[きむずかしい(P);きむづかしい, kimuzukashii (P); kimudukashii] (adj-i) hard to please; moody; crusty; fastidious; (P) [Add to Longdo]
気分屋[きぶんや, kibunya] (n) moody person [Add to Longdo]
根暗[ねくら, nekura] (adj-na, n) dark-natured; introverted; dour; moody; insular; glum; gloomy; pessimistic [Add to Longdo]
天気屋[てんきや, tenkiya] (n) (See お天気屋) moody person; temperamental person; fickle person [Add to Longdo]
斑気[むらき, muraki] (adj-na, n) capricious; moody; whimsical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moody \Mood"y\, a. [Compar. {Moodier}; superl. {Moodiest}.] [AS.
   m[=o]dig courageous.]
   1. Subject to varying moods, especially to states of mind
    which are unamiable or depressed.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Out of humor; peevish; angry; fretful; also,
    abstracted and pensive; sad; gloomy; melancholy. "Every
    peevish, moody malcontent." --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       Arouse thee from thy moody dream!   --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Gloomy; pensive; sad; fretful; capricious.
     [1913 Webster] Moolah

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moody
   adj 1: showing a brooding ill humor; "a dark scowl"; "the
       proverbially dour New England Puritan"; "a glum, hopeless
       shrug"; "he sat in moody silence"; "a morose and
       unsociable manner"; "a saturnine, almost misanthropic
       young genius"- Bruce Bliven; "a sour temper"; "a sullen
       crowd" [syn: {dark}, {dour}, {glowering}, {glum},
       {moody}, {morose}, {saturnine}, {sour}, {sullen}]
   2: subject to sharply varying moods; "a temperamental opera
     singer" [syn: {moody}, {temperamental}]
   n 1: United States tennis player who dominated women's tennis in
      the 1920s and 1930s (1905-1998) [syn: {Moody}, {Helen Wills
      Moody}, {Helen Wills}, {Helen Newington Wills}]
   2: United States evangelist (1837-1899) [syn: {Moody}, {Dwight
     Lyman Moody}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top