ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moodiness

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moodiness-, *moodiness*, moodines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moodiness[N] ความหงุดหงิด, Syn. annoyance, nervousness

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moodinessอารมณ์หงุดหงิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I chalked the moodiness and the shoplifting up to grief, but good lord, Angela.ฉันจัดการปัญหาแล้ว ขึ้นอยู่กับปัญหา แองเจล่า Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหงุดหงิด[N] moodiness, See also: irritation, sullenness, Ant. ความปลอดโปร่ง, ความสบายใจ, Example: ความเติบใหญ่ของกองทัพแดงสร้างความหงุดหงิดแก่เจียงไคเช็กเป็นที่สุด, Thai definition: การมีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหงุดหงิด[n.] (khwām ngut-ngit) EN: moodiness ; frustration   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moodiness (n) mˈuːdɪnəs (m uu1 d i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moodiness \Mood"i*ness\, n.
   The quality or state of being moody; specifically, liability
   to strange or violent moods.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moodiness
   n 1: a sullen gloomy feeling
   2: having temperamental and changeable moods

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top