ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humor

HH Y UW1 M ER0   
107 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humor-, *humor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humor[VT] ทำให้พอใจ, See also: ทำให้อารมณ์ดี
humor[N] อารมณ์
humor[N] อารมณ์ขัน, See also: อารมณ์, อารมณ์ดี
humorous[ADJ] น่าขบขัน, See also: น่าตลกขบขัน
humorous[ADJ] เปียกชื้น, See also: เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย
humorously[ADV] อย่างติดตลก, See also: อย่างขบขัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humor(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humoral(ฮิว'เมอรัล) adj. เกี่ยวกับของเหลวของร่างกาย
humorous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny
aqueous humorของเหลวคล้ายน้ำที่อยู่ในช่องระหว่างกระจกตากับเลนส์ตา
gallows humorn. ความขบขันเมื่อผจญกับอันตราย
ill-humoredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
humorous(adj) ตลก,น่าขัน,น่าหัวเราะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humor; humourสารน้ำ [ศัพท์ที่มีคำ humor ประกอบ ดูที่ humour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humoral๑. -สารน้ำ๒. -ฮอร์โมน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Humorอารมณ์ขัน [TU Subject Heading]
Humor in advertisingอารมณ์ขันในโฆษณา [TU Subject Heading]
Humor in businessอารมณ์ขันในธุรกิจ [TU Subject Heading]
Humorists, Americanนักประพันธ์เรื่องขบขันอเมริกัน [TU Subject Heading]
Humorous poetryกวีนิพนธ์ชวนหัว [TU Subject Heading]
Humorous poetry, Thaiกวีนิพนธ์ชวนหัวไทย [TU Subject Heading]
Humorous storiesเรื่องชวนหัว [TU Subject Heading]
Humorous stories, Thaiเรื่องชวนหัวไทย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
humoralism (n ) ความเชื่อของแพทย์โรมันว่าความป่วยของร่างกายคนมาจากการเสียสมดุลของของเหลวสี่อย่างในร่างกาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, don't humor me.อย่าทำตลกใส่ผม Oh, God! (1977)
I suppose you don't need a sense of humor with a pretty face.ฉันคิดว่าคุณไม่จำเป็นต้องมี อารมณ์ขัน Mad Max (1979)
You're sick. I'll humor you.ก็หลานป่วย ปู่อยากให้หลานอารมณ์ดีนะ The Princess Bride (1987)
That's his fuckin' wife, man. This ain't a man with a sense of humor about this shit.นั่นคือไอ้ภรรยาของเขามนุษย์ นี้ไม่ได้คนที่มีความรู้สึกของอารมณ์ขันเกี่ยวกับอึนี้ Pulp Fiction (1994)
Until the baby is born, your humors are one.เมื่อลูกของคุณเกิด ภาพของเขาจะเป็นแบบเดียวกับคุณ The Red Violin (1998)
Obviously, your sense of humor is still intact, and that's here.เห็นชัดว่าประสาทหัวเราะของเธอยังใช้ได้อยู่ ซึ่งมันอยู่บริเวณนี้ 50 First Dates (2004)
So, how can you have a sense of humor about that?เธอมีอารมณ์ขันกับเรื่องนี้ได้ไงน่ะ Raise Your Voice (2004)
They have a sense of humor and talk well.พวกเขามีอารมณ์ขัน และช่างพูด My Boyfriend Is Type-B (2005)
Paradox, humor and change.คำพูดผิดหู อารมณ์และการเปลี่ยนแปลง Peaceful Warrior (2006)
Do me a favor. Just describe what you see for me, okay? Just humor me.We don't even know what he Iooks Iike. Deja Vu (2006)
Sarcasm back at you, with your humor box.Sarcasm back at you, with your humor box. Night at the Museum (2006)
It does. Please, just humor me.มันเกี่ยวครับ ได้โปรดเถอะ บอกผมที Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humorA humorous mistake.
humorAll that day my father was out of humor because he had lost his wallet.
humorA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
humorBe possessed of both wit and humor.
humorEvery man has his humor.
humorFor the past few days Jane has been quiet and out of humor.
humorFrom humorous to creepy stories, like the last volume, you can enjoy various types of stories.
humorHe began his lecture with a humorous anecdote.
humorHe completely lacks a sense of humor.
humorHe doesn't have a dry sense of humor.
humorHe had a magnificent sense of humor.
humorHe has a sense of humor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขำขัน[V] humor, See also: joke, Syn. ขำ, ขบขัน, Example: การชมการแสดงเรื่องล้อยวนชวนขันนี้ให้ความสนุกสนานขำขันสมชื่อเรื่อง
อารมณ์ขัน[N] humour, See also: humor, sense of humour, Ant. เคร่งเครียด, ซีเรียส, Example: ผู้เขียนได้หยอดอารมณ์ขันไว้พอสมควร ทำให้ผู้อ่านติดตามเนื้อเรื่องไปได้เรื่อยๆ โดยไม่เบื่อ, Thai definition: ลักษณะนิสัยที่มักเห็นเรื่องต่างๆ เป็นเรื่องชวนขัน
โปกฮา[ADJ] humorous, See also: clownishly, Syn. ตลก, ตลกโปกฮา, Example: เขาเป็นคนตลกโปกฮา ทำให้ใครๆ ชอบอยู่ใกล้, Thai definition: ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทางเป็นต้น
ติดตลก[ADV] humorously, See also: talk humorously, jokingly, facetiously, funny, comically, Syn. ชวนหัว, ชวนขัน, Example: เขาชอบพูดติดตลกทำให้เพื่อนๆ ขบขันไปตามๆ กัน, Thai definition: อย่างมีลักษณะขบขันชวนหัวเราะ
ติดตลก[V] humor, See also: be humorous, joke, be funny, be comic, Syn. ชวนหัว, ชวนขัน, Thai definition: เอาตัวตลกมาเล่นแทรกเพื่อให้ตัวละครหรือคนร้องพัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ขัน[n.] (āromkhan) EN: humour = humor (Am.) ; sense of humour   FR: humour [f] ; esprit [m] ; sens de l'humour [m]
ขำ[adj.] (kham) EN: amusing ; humorous ; funny   FR: plaisant ; humoristique ; insolite ; amusant ; comique ; divertissant ; drôle ; rigolo (fam.)
ขำขัน[adj.] (khamkhan) EN: humorous   FR: humoristique
ขัน[adj.] (khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular   FR: drôle ; amusant
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular   FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
ไม่ขบขัน[adj.] (mai khopkhan) EN: humourless = humorless (Am.)   
น่าขัน[adj.] (nākhan) EN: funny ; amusing ; humorous   FR: drôle ; amusant ; comique
หงุดหงิด[v.] (ngut-ngit) EN: be moody ; be in a bad humor ; be in a bad tempered ; be in a bad mood ; be irritable ; get angry easily   FR: être de mauvaise humeur ; être irritable
โปกฮา[X] (pōkhā) EN: humorous ; clownishly   
ติดตลก[v.] (tittalok) EN: be joking ; be humorous ; joke   

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMOR HH Y UW1 M ER0
HUMORAL HH Y UW1 M ER0 AH0 L
HUMORED HH Y UW1 M ER0 D
HUMORIST HH Y UW1 M ER0 AH0 S T
HUMORIST HH Y UW1 M ER0 IH0 S T
HUMOROUS HH Y UW1 M ER0 AH0 S
HUMORISTS HH Y UW1 M ER0 IH0 S T S
HUMORLESS HH Y UW1 M ER0 L AH0 S
HUMOROUSLY HH Y UW1 M ER0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humorist (n) hjˈuːmərɪst (h y uu1 m @ r i s t)
humorous (j) hjˈuːmərəs (h y uu1 m @ r @ s)
humorless (n) hjˈuːmələs (h y uu1 m @ l @ s)
humorists (n) hjˈuːmərɪsts (h y uu1 m @ r i s t s)
humorously (a) hjˈuːmərəsliː (h y uu1 m @ r @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幽默[yōu mò, ㄧㄡ ㄇㄛˋ, ] humor; humorous, #5,912 [Add to Longdo]
风趣[fēng qù, ㄈㄥ ㄑㄩˋ, / ] humor; wit; humorous; witty, #20,789 [Add to Longdo]
诙谐[huī xié, ㄏㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ, / ] humor; zany, #23,872 [Add to Longdo]
笑林[xiào lín, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄣˊ, ] Humor; Jokes, #93,589 [Add to Longdo]
谐趣[xié qù, ㄒㄧㄝˊ ㄑㄩˋ, / ] humor; amusing, #95,431 [Add to Longdo]
谐称[xié chēng, ㄒㄧㄝˊ ㄔㄥ, / ] humorous nickname [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา , See also: A. humorlos,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Humor {m}; Komik {f}humor [Am.]; humour [Br.] [Add to Longdo]
Humoreske {f}homorous sketch; homorous story; humoresque [Add to Longdo]
Humorist {m}humorist [Add to Longdo]
humoristisch; humorvoll {adj}humorous [Add to Longdo]
humoristisch; humorvoll {adv}humorously [Add to Longdo]
humoral {adj} [med.]humeral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おかしみ[, okashimi] (n) humor; humour; wit [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ご機嫌麗しい;御機嫌麗しい[ごきげんうるわしい, gokigen'uruwashii] (adj-i) in good humor (humour) [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
ブラックジョーク[, burakkujo-ku] (n) black joke; black comedy; morbid humor [Add to Longdo]
ブラックユーモア[, burakkuyu-moa] (n) black humor; black humour [Add to Longdo]
ユーモア(P);ヒューマー[, yu-moa (P); hyu-ma-] (n) humor; humour; (P) [Add to Longdo]
ユーモアの感覚[ユーモアのかんかく, yu-moa nokankaku] (n) sense of humor; sense of humour [Add to Longdo]
ユーモラス[, yu-morasu] (adj-na,n) humorous; humourous; (P) [Add to Longdo]
ユーモリスト[, yu-morisuto] (n) humorist [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
漫才[まんざい, manzai] humoristischer_Dialog (auf der Buehne) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humor \Hu"mor\, n. [OE. humour, OF. humor, umor, F. humeur, L.
   humor, umor, moisture, fluid, fr. humere, umere, to be moist.
   See {Humid}.] [Written also {humour}.]
   1. Moisture, especially, the moisture or fluid of animal
    bodies, as the chyle, lymph, etc.; as, the humors of the
    eye, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: The ancient physicians believed that there were four
      humors (the blood, phlegm, yellow bile or choler, and
      black bile or melancholy), on the relative proportion
      of which the temperament and health depended.
      [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A vitiated or morbid animal fluid, such as often
    causes an eruption on the skin. "A body full of humors."
    --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. State of mind, whether habitual or temporary (as formerly
    supposed to depend on the character or combination of the
    fluids of the body); disposition; temper; mood; as, good
    humor; ill humor.
    [1913 Webster]
 
       Examine how your humor is inclined,
       And which the ruling passion of your mind.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
       A prince of a pleasant humor.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I like not the humor of lying.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Changing and uncertain states of mind; caprices;
    freaks; vagaries; whims.
    [1913 Webster]
 
       Is my friend all perfection, all virtue and
       discretion? Has he not humors to be endured?
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   5. That quality of the imagination which gives to ideas an
    incongruous or fantastic turn, and tends to excite
    laughter or mirth by ludicrous images or representations;
    a playful fancy; facetiousness.
    [1913 Webster]
 
       For thy sake I admit
       That a Scot may have humor, I'd almost said wit.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       A great deal of excellent humor was expended on the
       perplexities of mine host.      --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   {Aqueous humor}, {Crystalline humor} or {Crystalline lens},
   {Vitreous humor}. (Anat.) See {Eye}.
 
   {Out of humor}, dissatisfied; displeased; in an unpleasant
    frame of mind.
 
   Syn: Wit; satire; pleasantry; temper; disposition; mood;
     frame; whim; fancy; caprice. See {Wit}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humor \Hu"mor\, v. t. [imp. & p. p. {Humored}; p. pr. & vb. n.
   {Humoring}.]
   1. To comply with the humor of; to adjust matters so as suit
    the peculiarities, caprices, or exigencies of; to adapt
    one's self to; to indulge by skillful adaptation; as, to
    humor the mind.
    [1913 Webster]
 
       It is my part to invent, and the musician's to humor
       that invention.            --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To help on by indulgence or compliant treatment; to
    soothe; to gratify; to please.
    [1913 Webster]
 
       You humor me when I am sick.     --Pope.
 
   Syn: To gratify; to indulge. See {Gratify}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humor
   n 1: a message whose ingenuity or verbal skill or incongruity
      has the power to evoke laughter [syn: {wit}, {humor},
      {humour}, {witticism}, {wittiness}]
   2: the trait of appreciating (and being able to express) the
     humorous; "she didn't appreciate my humor"; "you can't
     survive in the army without a sense of humor" [syn: {humor},
     {humour}, {sense of humor}, {sense of humour}]
   3: a characteristic (habitual or relatively temporary) state of
     feeling; "whether he praised or cursed me depended on his
     temper at the time"; "he was in a bad humor" [syn: {temper},
     {mood}, {humor}, {humour}]
   4: the quality of being funny; "I fail to see the humor in it"
     [syn: {humor}, {humour}]
   5: (Middle Ages) one of the four fluids in the body whose
     balance was believed to determine your emotional and physical
     state; "the humors are blood and phlegm and yellow and black
     bile" [syn: {humor}, {humour}]
   6: the liquid parts of the body [syn: {liquid body substance},
     {bodily fluid}, {body fluid}, {humor}, {humour}]
   v 1: put into a good mood [syn: {humor}, {humour}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 humor
  humor; humour

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Humor /huːmoːr/ 
  humor; humour

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 humor /hymɔr/
  1. humour
  2. humor; humour

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top