Search result for

humor

(108 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humor-, *humor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humor[VT] ทำให้พอใจ, See also: ทำให้อารมณ์ดี
humor[N] อารมณ์
humor[N] อารมณ์ขัน, See also: อารมณ์, อารมณ์ดี
humorous[ADJ] น่าขบขัน, See also: น่าตลกขบขัน
humorous[ADJ] เปียกชื้น, See also: เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย
humorously[ADV] อย่างติดตลก, See also: อย่างขบขัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humor(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humoral(ฮิว'เมอรัล) adj. เกี่ยวกับของเหลวของร่างกาย
humorous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny
aqueous humorของเหลวคล้ายน้ำที่อยู่ในช่องระหว่างกระจกตากับเลนส์ตา
gallows humorn. ความขบขันเมื่อผจญกับอันตราย
ill-humoredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
humorous(adj) ตลก,น่าขัน,น่าหัวเราะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humor; humourสารน้ำ [ศัพท์ที่มีคำ humor ประกอบ ดูที่ humour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humoral๑. -สารน้ำ๒. -ฮอร์โมน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Humorอารมณ์ขัน [TU Subject Heading]
Humor in advertisingอารมณ์ขันในโฆษณา [TU Subject Heading]
Humor in businessอารมณ์ขันในธุรกิจ [TU Subject Heading]
Humorists, Americanนักประพันธ์เรื่องขบขันอเมริกัน [TU Subject Heading]
Humorous poetryกวีนิพนธ์ชวนหัว [TU Subject Heading]
Humorous poetry, Thaiกวีนิพนธ์ชวนหัวไทย [TU Subject Heading]
Humorous storiesเรื่องชวนหัว [TU Subject Heading]
Humorous stories, Thaiเรื่องชวนหัวไทย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
humoralism (n ) ความเชื่อของแพทย์โรมันว่าความป่วยของร่างกายคนมาจากการเสียสมดุลของของเหลวสี่อย่างในร่างกาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And very humorous the laughs can be.มีบางหนังสืออารมณ์ขันมาก เป็น How I Won the War (1967)
Some humorous books being written.ถูกเขียนของหลักสูตร เพิ่มเติมสำหรับหัวเราะฉันบอก ว่า How I Won the War (1967)
- Did you have many humorous incidents?คุณไม่ได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จำนวนมากอารมณ์ขัน? ใช่เราทำ. How I Won the War (1967)
Look, don't humor me.อย่าทำตลกใส่ผม Oh, God! (1977)
You've got one fantastic sense of humor.คุณเคย มีความรู้สึก อย่างใดอย่าง หนึ่ง ที่ยอดเยี่ยม ของอารมณ์ขัน I Spit on Your Grave (1978)
You've got a weird, weird sense of humor.คุณได้มีแปลก ความรู้สึก แปลก ของอารมณ์ขัน I Spit on Your Grave (1978)
You've not got a sense of humor.คุณไม่ได้มีความรู้สึกของ อารมณ์ขัน Mad Max (1979)
I suppose you don't need a sense of humor with a pretty face.ฉันคิดว่าคุณไม่จำเป็นต้องมี อารมณ์ขัน Mad Max (1979)
Are you trying to develop a sense of humor, or am I going deaf?คุณพยายามที่จะพัฒนาความรู้สึกของอารมณ์ขัน หรือฉันจะหูหนวก? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
ah, the American sense of humor.โอ้! Spies Like Us (1985)
This job at Illustra is destroying your sense of humor.ผมว่างานที่ห้างอิลลัสทรา มันทำให้คุณเครียดมากนะ Mannequin (1987)
You're sick. I'll humor you.ก็หลานป่วย ปู่อยากให้หลานอารมณ์ดีนะ The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humorA humorous mistake.
humorAll that day my father was out of humor because he had lost his wallet.
humorA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
humorBe possessed of both wit and humor.
humorEvery man has his humor.
humorFor the past few days Jane has been quiet and out of humor.
humorFrom humorous to creepy stories, like the last volume, you can enjoy various types of stories.
humorHe began his lecture with a humorous anecdote.
humorHe completely lacks a sense of humor.
humorHe doesn't have a dry sense of humor.
humorHe had a magnificent sense of humor.
humorHe has a sense of humor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขำขัน[V] humor, See also: joke, Syn. ขำ, ขบขัน, Example: การชมการแสดงเรื่องล้อยวนชวนขันนี้ให้ความสนุกสนานขำขันสมชื่อเรื่อง
อารมณ์ขัน[N] humour, See also: humor, sense of humour, Ant. เคร่งเครียด, ซีเรียส, Example: ผู้เขียนได้หยอดอารมณ์ขันไว้พอสมควร ทำให้ผู้อ่านติดตามเนื้อเรื่องไปได้เรื่อยๆ โดยไม่เบื่อ, Thai definition: ลักษณะนิสัยที่มักเห็นเรื่องต่างๆ เป็นเรื่องชวนขัน
โปกฮา[ADJ] humorous, See also: clownishly, Syn. ตลก, ตลกโปกฮา, Example: เขาเป็นคนตลกโปกฮา ทำให้ใครๆ ชอบอยู่ใกล้, Thai definition: ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทางเป็นต้น
ติดตลก[ADV] humorously, See also: talk humorously, jokingly, facetiously, funny, comically, Syn. ชวนหัว, ชวนขัน, Example: เขาชอบพูดติดตลกทำให้เพื่อนๆ ขบขันไปตามๆ กัน, Thai definition: อย่างมีลักษณะขบขันชวนหัวเราะ
ติดตลก[V] humor, See also: be humorous, joke, be funny, be comic, Syn. ชวนหัว, ชวนขัน, Thai definition: เอาตัวตลกมาเล่นแทรกเพื่อให้ตัวละครหรือคนร้องพัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ขัน[n.] (āromkhan) EN: humour = humor (Am.) ; sense of humour   FR: humour [f] ; esprit [m] ; sens de l'humour [m]
ขำ[adj.] (kham) EN: amusing ; humorous ; funny   FR: plaisant ; humoristique ; insolite ; amusant ; comique ; divertissant ; drôle ; rigolo (fam.)
ขำขัน[adj.] (khamkhan) EN: humorous   FR: humoristique
ขัน[adj.] (khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular   FR: drôle ; amusant
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular   FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
ไม่ขบขัน[adj.] (mai khopkhan) EN: humourless = humorless (Am.)   
น่าขัน[adj.] (nākhan) EN: funny ; amusing ; humorous   FR: drôle ; amusant ; comique
หงุดหงิด[v.] (ngut-ngit) EN: be moody ; be in a bad humor ; be in a bad tempered ; be in a bad mood ; be irritable ; get angry easily   FR: être de mauvaise humeur ; être irritable
โปกฮา[X] (pōkhā) EN: humorous ; clownishly   
ติดตลก[v.] (tittalok) EN: be joking ; be humorous ; joke   

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMOR    HH Y UW1 M ER0
HUMORAL    HH Y UW1 M ER0 AH0 L
HUMORED    HH Y UW1 M ER0 D
HUMORIST    HH Y UW1 M ER0 AH0 S T
HUMOROUS    HH Y UW1 M ER0 AH0 S
HUMORLESS    HH Y UW1 M ER0 L AH0 S
HUMORISTS    HH Y UW1 M ER0 IH2 S
HUMORISTS    HH Y UW1 M ER0 IH2 S S
HUMORISTS    HH Y UW1 M ER0 IH2 S T S
HUMOROUSLY    HH Y UW1 M ER0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humorist    (n) (h y uu1 m @ r i s t)
humorous    (j) (h y uu1 m @ r @ s)
humorless    (n) (h y uu1 m @ l @ s)
humorists    (n) (h y uu1 m @ r i s t s)
humorously    (a) (h y uu1 m @ r @ s l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา , See also: A. humorlos,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Humor {m}; Komik {f}humor [Am.]; humour [Br.] [Add to Longdo]
Humoreske {f}homorous sketch; homorous story; humoresque [Add to Longdo]
Humorist {m}humorist [Add to Longdo]
humoristisch; humorvoll {adj}humorous [Add to Longdo]
humoristisch; humorvoll {adv}humorously [Add to Longdo]
humoral {adj} [med.]humeral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おかしみ[, okashimi] (n) humor; humour; wit [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ご機嫌麗しい;御機嫌麗しい[ごきげんうるわしい, gokigen'uruwashii] (adj-i) in good humor (humour) [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
ブラックジョーク[, burakkujo-ku] (n) black joke; black comedy; morbid humor [Add to Longdo]
ブラックユーモア[, burakkuyu-moa] (n) black humor; black humour [Add to Longdo]
ユーモア(P);ヒューマー[, yu-moa (P); hyu-ma-] (n) humor; humour; (P) [Add to Longdo]
ユーモアの感覚[ユーモアのかんかく, yu-moa nokankaku] (n) sense of humor; sense of humour [Add to Longdo]
ユーモラス[, yu-morasu] (adj-na,n) humorous; humourous; (P) [Add to Longdo]
ユーモリスト[, yu-morisuto] (n) humorist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幽默[yōu mò, ㄧㄡ ㄇㄛˋ, ] humor; humorous [Add to Longdo]
笑林[xiào lín, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄣˊ, ] Humor; Jokes [Add to Longdo]
诙谐[huī xié, ㄏㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ, / ] humor; zany [Add to Longdo]
谐称[xié chēng, ㄒㄧㄝˊ ㄔㄥ, / ] humorous nickname [Add to Longdo]
谐趣[xié qù, ㄒㄧㄝˊ ㄑㄩˋ, / ] humor; amusing [Add to Longdo]
风趣[fēng qù, ㄈㄥ ㄑㄩˋ, / ] humor; wit; humorous; witty [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
漫才[まんざい, manzai] humoristischer_Dialog (auf der Buehne) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humor \Hu"mor\, n. [OE. humour, OF. humor, umor, F. humeur, L.
   humor, umor, moisture, fluid, fr. humere, umere, to be moist.
   See {Humid}.] [Written also {humour}.]
   1. Moisture, especially, the moisture or fluid of animal
    bodies, as the chyle, lymph, etc.; as, the humors of the
    eye, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: The ancient physicians believed that there were four
      humors (the blood, phlegm, yellow bile or choler, and
      black bile or melancholy), on the relative proportion
      of which the temperament and health depended.
      [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A vitiated or morbid animal fluid, such as often
    causes an eruption on the skin. "A body full of humors."
    --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. State of mind, whether habitual or temporary (as formerly
    supposed to depend on the character or combination of the
    fluids of the body); disposition; temper; mood; as, good
    humor; ill humor.
    [1913 Webster]
 
       Examine how your humor is inclined,
       And which the ruling passion of your mind.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
       A prince of a pleasant humor.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I like not the humor of lying.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Changing and uncertain states of mind; caprices;
    freaks; vagaries; whims.
    [1913 Webster]
 
       Is my friend all perfection, all virtue and
       discretion? Has he not humors to be endured?
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   5. That quality of the imagination which gives to ideas an
    incongruous or fantastic turn, and tends to excite
    laughter or mirth by ludicrous images or representations;
    a playful fancy; facetiousness.
    [1913 Webster]
 
       For thy sake I admit
       That a Scot may have humor, I'd almost said wit.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       A great deal of excellent humor was expended on the
       perplexities of mine host.      --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   {Aqueous humor}, {Crystalline humor} or {Crystalline lens},
   {Vitreous humor}. (Anat.) See {Eye}.
 
   {Out of humor}, dissatisfied; displeased; in an unpleasant
    frame of mind.
 
   Syn: Wit; satire; pleasantry; temper; disposition; mood;
     frame; whim; fancy; caprice. See {Wit}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humor \Hu"mor\, v. t. [imp. & p. p. {Humored}; p. pr. & vb. n.
   {Humoring}.]
   1. To comply with the humor of; to adjust matters so as suit
    the peculiarities, caprices, or exigencies of; to adapt
    one's self to; to indulge by skillful adaptation; as, to
    humor the mind.
    [1913 Webster]
 
       It is my part to invent, and the musician's to humor
       that invention.            --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To help on by indulgence or compliant treatment; to
    soothe; to gratify; to please.
    [1913 Webster]
 
       You humor me when I am sick.     --Pope.
 
   Syn: To gratify; to indulge. See {Gratify}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humor
   n 1: a message whose ingenuity or verbal skill or incongruity
      has the power to evoke laughter [syn: {wit}, {humor},
      {humour}, {witticism}, {wittiness}]
   2: the trait of appreciating (and being able to express) the
     humorous; "she didn't appreciate my humor"; "you can't
     survive in the army without a sense of humor" [syn: {humor},
     {humour}, {sense of humor}, {sense of humour}]
   3: a characteristic (habitual or relatively temporary) state of
     feeling; "whether he praised or cursed me depended on his
     temper at the time"; "he was in a bad humor" [syn: {temper},
     {mood}, {humor}, {humour}]
   4: the quality of being funny; "I fail to see the humor in it"
     [syn: {humor}, {humour}]
   5: (Middle Ages) one of the four fluids in the body whose
     balance was believed to determine your emotional and physical
     state; "the humors are blood and phlegm and yellow and black
     bile" [syn: {humor}, {humour}]
   6: the liquid parts of the body [syn: {liquid body substance},
     {bodily fluid}, {body fluid}, {humor}, {humour}]
   v 1: put into a good mood [syn: {humor}, {humour}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Humor [huːmoːr] (n) , s.(m )
   humor; humour
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 humor [hymɔr]
   humour
   humor; humour
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 humor
   humor; humour
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top