ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

funds

F AH1 N D Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funds-, *funds*, fund
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
public fundsn. เงินกู้หรือใบกู้เงินของรัฐ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Funds and scholarshipsกองทุนและทุนการศึกษา [TU Subject Heading]
Funds flow statementงบกระแสเงินทุน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I greased the house committee for covert appropriations. they think the funds are for more stealth bombers.ผมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว คาดว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป Spies Like Us (1985)
Perhaps I could write to the State Senate and request funds from them.บางทีฉันอาจจะเขียนไปยังรัฐวุฒิสภาและขอเงินจากพวกเขา The Shawshank Redemption (1994)
In response to your repeated enquiries, the State has allocated the enclosed funds for your library project."ในการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลซ้ำของคุณ รัฐได้จัดสรรเงินไว้สำหรับโครงการห้องสมุดของคุณ ". The Shawshank Redemption (1994)
Yes, and that means we either deny Gavel the funds and treat Malles as a political refugee, or help them.นั่นล่ะ, ในคืนนี้เราจะอนุมัติเงินทุนให้พวกเขา ...และเราจะให้มาเลซเป็นผู้ลี้ภัย, นั่นคือ เราจะช่วยพวกเขา Ghost in the Shell (1995)
Transfer funds in a usual manner, half now, half on delivery. To the following address:จะส่งเงินไปตามปกติ ตอนนี้ครึ่งนึง อีกครึ่งนึงเมื่อของส่งที่เลทเตอร์แฮม ชิปปิ้ง... The Jackal (1997)
Must be setting up mandatory provident funds for usคงจะตั้งกองทุนคุ้มครองให้กับพวกเรามั้ง Infernal Affairs (2002)
We're pooling our funds with the Hillel House...We're pooling our student funds with the Hillel house The Butterfly Effect (2004)
7 years ago, $20 million of CIA funds disappeared during a wire transfer through Moscow.เมื่อ 7 ปีก่อน เงินจำนวน 20 ล้านเหรียญของซีไอเอ หายไประหว่างการโอนผ่านมอสโคว์ The Bourne Supremacy (2004)
The funds have been transferred.เงินโอนไปแล้วนะครับ Casino Royale (2006)
Mr. Mendel? I'm having trouble accessing the funds in my account.คุณเมลเดล , ผมมีปัญหาโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองไม่ได้ Casino Royale (2006)
It appears the funds are being withdrawn as we speak.ตอนนี้เงินทั้งหมดก็ถูกถอนไปแล้วด้วยครับ Casino Royale (2006)
Three trust funds for the kids.เงินเก็บสามส่วนให้เด็ก ๆ The Astronaut Farmer (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fundsA lot of funds are necessary to travel.
fundsAn acute lack of funds is holding up the plan.
fundsHe appealed to lack of funds as a reason for the failure of his enterprise.
fundsHe is running short of funds.
fundsHe was arrested for abusing public funds.
fundsHis undertaking failed for lack of funds.
fundsI raise funds.
fundsMoney market mutual funds.
fundsOur future will be full of difficulties because of lack of funds.
fundsOur plan failed because of the shortage of funds.
fundsOwing to a shortage of funds our project failed.
funds"Risk money" refers to funds placed in investments that seek high-return, although high-risk, investments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองทุน(n) funds, Syn. เงินทุน, ทุนเดิม, กองเงิน, เงินสะสม, Example: โรงเรียนมีกองทุนสำหรับนักเรียนยากจน, Count Unit: ทุน, Thai Definition: เงินหรือทรัพย์สินที่เอามารวมเป็นก้อนเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อเงินหลวง[chø ngoen lūang] (v, exp) EN: misappropriate public funds
ฎีกา[dīkā] (n) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds
จัดสรรเงินทุน[jatsan ngoenthun] (v, exp) EN: allocate funds
การใช้เงินผิดวัตถุประสงค์[kān chai ngoen phit watthuprasong] (n, exp) EN: misappropriation of funds
การจัดสรรเงินทุน[kān jatsan ngoenthun] (n, exp) EN: allocation of funds
แหล่งเงินทุน[laeng ngoenthun] (n, exp) EN: source of investment funds
เงินกองกลาง[ngoen køngklāng] (n, exp) EN: common purse ; common money ; common funds
เงินหลวง[ngoen lūang] (n, exp) EN: public funds  FR: fonds publics [ mpl ] ; argent public [ m ]
เงินทุน[ngoenthun] (n) EN: capital ; funds ; assets  FR: capital [ m ] ; fonds [ mpl ]
ออกทุน[økthun] (v) EN: put up money ; finance ; invest ; make an investment ; provide the capital or funds for a business  FR: investir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FUNDS F AH1 N D Z
FUNDS' F AH1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
funds (v) fˈʌndz (f uh1 n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资金[zī jīn, ㄗ ㄐㄧㄣ, / ] funds; funding, #437 [Add to Longdo]
经费[jīng fèi, ㄐㄧㄥ ㄈㄟˋ, / ] funds; expenditure, #3,770 [Add to Longdo]
款项[kuǎn xiàng, ㄎㄨㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] funds; a sum of money, #9,994 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fundsachen { pl }lost property [Add to Longdo]
Fundspektrum { n }spectrum of finds [Add to Longdo]
Fundstelle { f }place of recovery; place where sth. was found [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運営資金[うんえいしきん, un'eishikin] (n) operating funds [Add to Longdo]
官官接待;官々接待[かんかんせったい, kankansettai] (n) (often local bureaucrats entertaining central bureaucrats) (See 接待・2) bureaucrats entertaining bureaucrats using public funds [Add to Longdo]
官金[かんきん, kankin] (n) government funds [Add to Longdo]
機密費[きみつひ, kimitsuhi] (n) secret funds [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉, 珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉, 珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n, n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) [Add to Longdo]
金繰り[かねぐり, kaneguri] (n) financing; raising funds [Add to Longdo]
金穴[きんけつ, kinketsu] (n) a gold mine; a provider of funds [Add to Longdo]
金庫[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P) [Add to Longdo]
金子[きんす, kinsu] (n) money; funds; (P) [Add to Longdo]
金融機関離れ[きんゆうきかんばなれ, kinyuukikanbanare] (n) disintermediation; removing money from banks; seeking non-bank funds sources [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電子資金移動[でんししきんいどう, denshishikin'idou] electronic funds transfer (EFT) [Add to Longdo]
電子振替決済[でんしふりかえけっさい, denshifurikaekessai] electronic funds transfer (EFT) [Add to Longdo]
電子的資金移動[でんしてきしきんいどう, denshitekishikin'idou] electronic funds transfer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
拾得物[しゅうとくぶつ, shuutokubutsu] Fundsache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  funds
      n 1: assets in the form of money [syn: {funds}, {finances},
           {monetary resource}, {cash in hand}, {pecuniary resource}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top