ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blood money

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blood money-, *blood money*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blood moneyn. เงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับฆาตกร เงินทึ่จ่ายให้กับญาติผู้ที่ถูกฆาตกรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fucking blood money.เงินที่เปื้อนเลือด Halloween (2007)
Blood money, every nickel.เงินสกปรกทุกสตางค์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'd ask that you think of her family before you waste time looking at a photo that Erica bought with blood money.ผมจะขอให้คุณคิดถึงครอบครัวของเธอ มากกว่าที่จะเสียเวลากับการดูรูปถ่าย ที่เอริก้าจ่ายเพื่อการทำลายชีวิตคนอื่น Sudden Death (2010)
It's my blood money that's the same as my life!มันเป็นเลือดเนื้อ เท่า ๆ กับชีวิตของฉันเลยนะคะ Oh! My Lady (2010)
Keep your blood money and I'll keep my land!ยอมเซนต์เอกสารซะดีๆ, ไปลงนรกซะ Rango (2011)
This is blood money.นี่มันคือเงินเปื้อนเลือด X-Men: First Class (2011)
Jeff, Pierce tainted our special handshake with his blood money and now we can't get the magic back!ด้วยเงินเลือดของเขา ตอนนี้เราไม่สามารถเรียกมนต์มันกลับมาได้แล้ว! Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
Ulf is demanding blood money, which Shagga and Gunthor refuse to pay.อัลฟ์ต้องการ เลือดชดใช้ ซึ่งแชงค์กากับกุนเธอร์ ไม่ยอมจ่าย Baelor (2011)
Was it worth it, that blood money?เงินเปื้อนเลือดแบบนั้นคุ้มไหม Ka Ho' Oponopono (2012)
It's blood money to keep me quiet about your parents framing their personal thug for Tyler's murder.มันคือเงินเปื้อนเลือด เพื่อให้ฉันไม่ปริปาก เรื่องพ่อแม่คุณ ใส่ร้ายคนของตัวเอง ว่าเป็นคนฆ่าไทเลอร์ Grief (2012)
But isn't it filthy blood money?แต่มันไม่ใช่เงินสกปรก จากการหลั่งเลือดงั้นเหรอ Say My Name (2012)
No, I want no ties with you or your blood money.ไม่หละ ฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับนาย หรือเงินเปื้อนเลือดของคุณ Lineage (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blood moneyDrug money and Mafia money are often blood money.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blood \Blood\ (bl[u^]d), n. [OE. blod, blood, AS. bl[=o]d; akin
   to D. bloed, OHG. bluot, G. blut, Goth. bl[=o][thorn], Icel.
   bl[=o][eth], Sw. & Dan. blod; prob. fr. the same root as E.
   blow to bloom. See {Blow} to bloom.]
   1. The fluid which circulates in the principal vascular
    system of animals, carrying nourishment to all parts of
    the body, and bringing away waste products to be excreted.
    See under {Arterial}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The blood consists of a liquid, the plasma, containing
      minute particles, the blood corpuscles. In the
      invertebrate animals it is usually nearly colorless,
      and contains only one kind of corpuscles; but in all
      vertebrates, except Amphioxus, it contains some
      colorless corpuscles, with many more which are red and
      give the blood its uniformly red color. See
      {Corpuscle}, {Plasma}.
      [1913 Webster]
 
   2. Relationship by descent from a common ancestor;
    consanguinity; kinship.
    [1913 Webster]
 
       To share the blood of Saxon royalty. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       A friend of our own blood.      --Waller.
    [1913 Webster]
 
   {Half blood} (Law), relationship through only one parent.
 
   {Whole blood}, relationship through both father and mother.
    In American Law, blood includes both half blood, and whole
    blood. --Bouvier. --Peters.
    [1913 Webster]
 
   3. Descent; lineage; especially, honorable birth; the highest
    royal lineage.
    [1913 Webster]
 
       Give us a prince of blood, a son of Priam. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I am a gentleman of blood and breeding. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Stock Breeding) Descent from parents of recognized breed;
    excellence or purity of breed.
    [1913 Webster]
 
   Note: In stock breeding half blood is descent showing one
      half only of pure breed. Blue blood, full blood, or
      warm blood, is the same as blood.
      [1913 Webster]
 
   5. The fleshy nature of man.
    [1913 Webster]
 
       Nor gives it satisfaction to our blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The shedding of blood; the taking of life, murder;
    manslaughter; destruction.
    [1913 Webster]
 
       So wills the fierce, avenging sprite,
       Till blood for blood atones.     --Hood.
    [1913 Webster]
 
   7. A bloodthirsty or murderous disposition. [R.]
    [1913 Webster]
 
       He was a thing of blood, whose every motion
       Was timed with dying cries.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Temper of mind; disposition; state of the passions; -- as
    if the blood were the seat of emotions.
    [1913 Webster]
 
       When you perceive his blood inclined to mirth.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Often, in this sense, accompanied with bad, cold, warm,
      or other qualifying word. Thus, to commit an act in
      cold blood, is to do it deliberately, and without
      sudden passion; to do it in bad blood, is to do it in
      anger. Warm blood denotes a temper inflamed or
      irritated. To warm or heat the blood is to excite the
      passions. Qualified by up, excited feeling or passion
      is signified; as, my blood was up.
      [1913 Webster]
 
   9. A man of fire or spirit; a fiery spark; a gay, showy man;
    a rake.
    [1913 Webster]
 
       Seest thou not . . . how giddily 'a turns about all
       the hot bloods between fourteen and five and thirty?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It was the morning costume of a dandy or blood.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   10. The juice of anything, especially if red.
     [1913 Webster]
 
        He washed . . . his clothes in the blood of grapes.
                          --Gen. xiix.
                          11.
     [1913 Webster]
 
   Note: Blood is often used as an adjective, and as the first
      part of self-explaining compound words; as,
      blood-bespotted, blood-bought, blood-curdling,
      blood-dyed, blood-red, blood-spilling, blood-stained,
      blood-warm, blood-won.
      [1913 Webster]
 
   {Blood baptism} (Eccl. Hist.), the martyrdom of those who had
    not been baptized. They were considered as baptized in
    blood, and this was regarded as a full substitute for
    literal baptism.
 
   {Blood blister}, a blister or bleb containing blood or bloody
    serum, usually caused by an injury.
 
   {Blood brother}, brother by blood or birth.
 
   {Blood clam} (Zool.), a bivalve mollusk of the genus Arca and
    allied genera, esp. {Argina pexata} of the American coast.
    So named from the color of its flesh.
 
   {Blood corpuscle}. See {Corpuscle}.
 
   {Blood crystal} (Physiol.), one of the crystals formed by the
    separation in a crystalline form of the h[ae]moglobin of
    the red blood corpuscles; h[ae]matocrystallin. All blood
    does not yield blood crystals.
 
   {Blood heat}, heat equal to the temperature of human blood,
    or about 981/2 [deg] Fahr.
 
   {Blood horse}, a horse whose blood or lineage is derived from
    the purest and most highly prized origin or stock.
 
   {Blood money}. See in the Vocabulary.
 
   {Blood orange}, an orange with dark red pulp.
 
   {Blood poisoning} (Med.), a morbid state of the blood caused
    by the introduction of poisonous or infective matters from
    without, or the absorption or retention of such as are
    produced in the body itself; tox[ae]mia.
 
   {Blood pudding}, a pudding made of blood and other materials.
    
 
   {Blood relation}, one connected by blood or descent.
 
   {Blood spavin}. See under {Spavin}.
 
   {Blood vessel}. See in the Vocabulary.
 
   {Blue blood}, the blood of noble or aristocratic families,
    which, according to a Spanish prover, has in it a tinge of
    blue; -- hence, a member of an old and aristocratic
    family.
 
   {Flesh and blood}.
     (a) A blood relation, esp. a child.
     (b) Human nature.
 
   {In blood} (Hunting), in a state of perfect health and vigor.
    --Shak.
 
   {To let blood}. See under {Let}.
 
   {Prince of the blood}, the son of a sovereign, or the issue
    of a royal family. The sons, brothers, and uncles of the
    sovereign are styled princes of the blood royal; and the
    daughters, sisters, and aunts are princesses of the blood
    royal.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blood money \Blood" mon`ey\
   1. Money paid to the next of kin of a person who has been
    killed by another.
    [1913 Webster]
 
   2. Money obtained as the price, or at the cost, of another's
    life; -- said of a reward for supporting a capital charge,
    of money obtained for betraying a fugitive or for
    committing murder, or of money obtained from the sale of
    that which will destroy the purchaser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blood money
   n 1: compensation paid to the family of a murdered person
   2: a reward for information about a murderer
   3: paid to a hired murderer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top